Specialpedagogiskt forum

 27-28 mars 2023

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
eller som livesänd webbkonferens

 • Elever med svag teoretisk förmåga/begåvning – hur stötta och bemöta elever som inte ”passar” in i skolan och har svårt att klara målen?
 • Hur stödja lärare att tolka och förstå kunskapskraven utifrån barn i behov av extra stöd?
 • Reviderade allmänna råd och kursplaner utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv – vad gäller för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram?
 • Hur skapas tydliga processer och rutiner, för extra anpassningar och särskilt stöd, med innehåll som går att följa upp och utvärdera?
 • Utveckla undervisningens kvalitet för alla elevers lärande – så kommer specialpedagogen/specialpedagogiken närmre undervisningen
 • Hur kartlägga lärmiljön och organisationen kring elever – så överbyggs brister som utgör hinder för elevens lärande?
Separat bokningsbar temaeftermiddag den 28 mars:

Metoder för specialpedagogisk handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för alla elevers lärande

Du som handleder personal inom skolan har ett stort ansvar. Du får många gånger uppdraget när personalen inte lyckas. Den här eftermiddagen är ett stöd för dig i ditt arbete, där verksamhetens huvudperson, eleven, är klart i centrum.

Under ledning av:
Terése Österholm, leg. psykolog, Österholm Psykologkonsult

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 27-28 mars 2023

Konferens på plats: 
Bokning innan 31 januari: 5995 kr
Bokning innan 24 februari: 6995 kr
Ordinarie pris: 6995 kr

Fördjupningseftermiddag på plats: 
Ordinarie pris: 2495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag på plats: 
Bokning innan 31 januari: 6990 kr
Bokning innan 24 februari: 7990 kr
Ordinarie pris: 9490 kr

Webbsänd konferens: 
Bokning innan 31 januari: 4995 kr
Bokning innan 24 februari: 5995 kr
Ordinarie pris: 5995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag: 
Ordinarie pris: 1995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag: 
Bokning innan 31 januari: 5990 kr
Bokning innan 24 februari: 6990 kr
Ordinarie pris: 7990 kr

( Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person. Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan. )

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingengörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Gudrun Löwendahl Björkman
specialpedagog, handledare, föreläsare, expert på elevhalsan.se, GLBåtgärdsprogram

Ida Lindblad

leg. psykolog, föreläser, forskare, Gillbergcentrum

Elisabeth Thörnqvist

bitr. rektor, Polhemskolan, Lunds kommun

Johanna Borg

specialpedagog och förstelärare, Polhemskolan, Lunds kommun

Sofia Viking
förestelärare i religion/svenska, Polhemskolan, Lunds kommun

Terése Österholm
leg. psykolog, Österholm Psykologkonsult

Jenny Karlsson
specialpedagog, MOVE pedagogik

Anna Morell
specialpedagog, MOVE pedagogik

Jonny Wåger

doktorand i pedagogiskt arbete, speciallärare (inriktning IF), författare, föreläsare, projektledare, Örebro universitet/SPSM

Hanna Rondahl
samordnande specialpedagog, centrala elevhälsan, Academedia

Ingrid Hylander
leg. psykolog, docent i pedagogik, Karolinska Institutet


Konferensprogram

Programdag 1, den 27 mars

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.35
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – ändringar i våra styrdokument som påverkar vårt specialpedagogiska arbete

 • Varför har Skolverket kommit med nya allmänna råden om extra anpassningar och särskilt stöd?
 • Vilka begrepp, roller och ansvar bör tydliggöras hos huvudmannen och på våra skolor?
 • Vad innebär ändringarna i grundskolans kursplaner för elever som hittills har varit i behov av extra anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur påverkas dessa elever av den nya principen för bedömning och betygsättning?
 • Vad är nytt kring undantagsbestämmelsen/pysparagrafen?
 • Kan förändringarna i styrdokumenten medföra att fler elever kommer att lyckas i skolan?
 • Några ord om vikten av rutiner, årshjul och en genomtänkt dokumention som alla parter vinner på

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, handledare, föreläsare samt en av experterna på elevhalsan.se. Gudrun är medförfattare till Skolverkets tidigare stödmaterial om extra anpassningar och särskilt stöd. Hon är också författare till sex e-böcker som konkretiserar arbetet kring stödinsatser. E-böckerna innehåller totalt 25 elevexempel på utredningar och åtgärdsprogram. Läs gärna mer på www.GLBatgardsprogram.com.

10.35-10.55 förmiddagspaus

10.55-12.30
Elever med svag teoretisk begåvning möter stora kunskapsutmaningar – hur skapar vi förutsättningar för lärande?

 • En skola för alla – vad innebär det och hur skapa en samsyn kring barn med svag teoretisk begåvning?
 • Elevernas förutsättningar och kraven i miljön – hur gör vi när de inte stämmer överens? Hur hjälper vi elever som har svårt att nå betygskriterierna, trots hårt arbete?
 • Vad innebär det att ha svårigheter med teoretiskt tänkande och hur kan detta se ut i olika åldrar? Hur känner du igen svårigheterna? Vad är hjälpsamt i klassrummet?
 • Hur kan vi arbeta med att utveckla elevers exekutiva funktioner för att stärka förmågan till: planering, impulskontroll och koncentration etc
 • Samtala om svårigheter med elever och föräldrar är svårt men nödvändigt. Hur stärker vi samarbetet?

Ida Lindblad är leg. psykolog och disputerade 2013. Hon arbetar som privatpraktiserande psykolog och inom skolan, föreläser samt har en forskningsanknytning till Gillbergcentrum där forskningen i huvudsak berör barn inom ESSENCE (utvecklingsrelaterade
funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning etc.), föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på deras barn samt skolrelaterade forskningsfrågor.

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00
Att utveckla ett elevhälsoarbete som genomsyrar hela skolan – den specialpedagogiska länken

 • Elevhälsoarbetet – en del av skolans kärnverksamhet
 • Specialpedagogens roll i elevhälsoteamets utveckling av en förebyggande och främjande elevhälsa
 • Specialpedagogens roll i samarbetet med rektor, förstelärare och arbetslag
  – Rektorssamarbete
  – Indirekta interprofessionella arbetsprocesser
  – Rollkonflikter och dilemman

Ingrid Hylander är leg. psykolog, docent i pedagogik vid Karolinska Institutet. Ingrid har lett forskningsprojekt om elevhälsa och professionssamarbete och skrivit om barns utveckling och samspel, psykologisk konsultation och elevhälsa. Hon har arbetat som psykolog i skola, förskola och barnpsykiatri samt undervisat och handlett elevhälsans olika professioner. Hon har deltagit i antologin ”Elevhälsoarbete under utveckling” en uppföljning av Specialpedagogiska skolmyndighetens kurs ”Att höja skolans elevhälsokompetens” samt medverkat i boken ”Elevhälsa i praktiken – hur gör vi” som beskriver vad Visättrasskolans gjort för att gå från en bortvalsskola i kris, till en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel.

15.00-15.20 Eftermiddagskaffe

15.20-16.20
Utveckla undervisningens kvalitet för alla elevers lärande – så kommer specialpedagogen/ specialpedagogiken närmre undervisningen

 • Hur involvera specialpedagogen mer i planeringen och i periodsavstämningar för att öka undervisningens kvalitet?
 • Hur skifta fokus mot ett mer proaktivt arbetssätt för alla elevers lärande?
 • Hur ska elevers behov och ämneslärares kompetens mötas?
 • Hur tydliggöra rollerna och vilket ansvar som ligger på pedagogen respektive specialpedagogen för extra anpassningen?
 • Hur ha fokus på elevers förmågor, styrkor och utmaningar i lärande och undervisningen?
 • Hur synliggöra hur svårigheter är kopplade till lärmiljön och hur nå fram till läraren om behov av anpassningar i undervisningen?
 • Utifrån elevens förmågor – hur stötta upp i klassrummet och få alla elever att utvecklas så långt som möjligt?
 • Hur hålla i en förändringsprocess med en synvända och förhållningssätt som har fokus på lärmiljön?

Elisabeth Thörnqvist, bitr. rektor, Johanna Borg, specialpedagog och förstelärare och Sofia Viking, förestelärare i religion och svenska, Polhemskolan, Lunds kommun. Elevhälsoarbetet på skolan har de senaste åren skapat aktiviteter som främjar hälsa och lärande och antalet åtgärdande möten med enskilda elever har minskat. De har utvecklat undervisningspraktiken för att göra lärmiljön tillgänglig för alla, fler elever blir inkluderade och klarar sina studier. Organisatoriskt har det skapats en systematik för att
mötas och samarbetet mellan elevhälsopersonal och lärare har blivit mer möjligt genom strukturen. Skolans personal samarbetar kring eleverna och investerar tid i att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

16.20 första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 28 mars

08.00- 08.30 Morgonkaffe

08.30-09.45
Kartlägga och analysera för att säkra upp insatser som möter elevens behov och ger rätt sorts stöd

 • Varför bör vi arbeta med kartläggning som verktyg?
 • Hur görs en kartläggning som svarar upp mot elevens behov och rätt insatser med anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur kartlägga lärmiljön och organisationen kring elever – vad finns det för brister som utgör hinder för elevens lärande?
 • Hur ser vi till att elevens individuella och personliga behov kommer fram i kartläggningen?
 • Hur använder vi oss av det kartläggningar visar i praktiken?

Jenny Karlsson och Anna Morell är specialpedagoger med erfarenhet från arbete inom central elevhälsa, särskolan, grundskolan (alla åldrar) och gymnasieskolan. Även av arbete inom LSS. Både handleder, kartlägger, poddar och utbildar samt arbetar Anna inom särskolan och Jenny på gymnasiet. De är aktuella med boken ”Elevhälsa – med kartläggning som verktyg” och är tillsammans MOVE pedagogik.


09.45-10.05 Förmiddagspaus

10.05-11.20
Extra anpassningar – vems ansvar?

Tydliggöra processen och minska Någonannanismen

 • Hur skapas tydliga processer och rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd med innehåll som går att utvärdera och följa?
 • Hur säkra upp att alla runt eleven medverkar i att göra en tydlig behovsbild och för att säkra rätt insats?
 • Hur görs en bra återkoppling till vårdnadshavare och hur involvera dem i processen framåt?
 • Hur säkra att metoderna inte blir för generaliserande utan individuella och specifika?
 • Hur utveckla samverkan kring elevens behov och svårigheter för att arbeta framåt och förebyggande?
 • Hur vet vi att det vi gör har effekt utifrån elevers behov och leder till en progression och den utveckling som var tänkt?

Hanna Rondahl är lärare och specialpedagog. Hon har jobbat både i grundskolan och på gymnasiet, inom kommunal och fristående verksamhet, i särskild undervisningsgrupp och på resursskola. Hon brinner för skolutveckling, för goda organisatoriska förutsättningar för alla i skolan och samverkan istället för någonannanism. Nu verksam som samordnande specialpedagog i Academedias centrala elevhälsa samt i eget företag, SkolNovation. Hanna är aktuell med boken Extra anpassningar – vems ansvar? Tydliggöra processen och minska Någonanannismen

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-12.30
Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Vad innebär en likvärdig skola och hur omsätts detta i undervisningspraktiken? Hur blir undervisningspraktiken hållbar utifrån både social och pedagogisk delaktighet? Vad säger forskningen om den undervisningspraktik som erbjuds elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF)?

 • Undervisningens vad, varför och hur
 • Differentierad undervisning och likvärdighet
 • Kooperativt lärande och likvärdighet
 • Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning och lärande i anpassad skola
 • Kooperativt lärande och likvärdighet

Jonny Wåger är doktorand i pedagogiskt arbete och med en bakgrund som speciallärare (inriktning IF), författare och föreläsare, samt projektledare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Aktuell som redaktör och författare till antologin Hållbart och meningsfullt lärande: Undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Jonnys forskningsintresse rör specialpedagogik, didaktik och undervisningspraktiken för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

12.30 Konferensen avslutas

12.30 -13.30 Lunch för deltagare till den separat bokningsbara temaeftermiddagen ”Metoder för specialpedagogisk handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för alla elevers lärande”


Separat bokningsbar temaeftermiddag den 28 mars, kl 13.30-16.30

Metoder för specialpedagogisk handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för alla elevers lärande

Du som handleder personal inom skolan har ett stort ansvar. Du får många gånger uppdraget när personalen inte lyckas. Inte sällan handlar det om arbetet med barn med funktionsnedsättningar som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. Den här eftermiddagen är ett stöd för dig i ditt arbete, där verksamhetens huvudperson, eleven, är klart i centrum. Du får ta del av verktyg som är tydligt metodstödjande och av utbildande karaktär.

Under eftermiddagen bearbetas frågeställningar som:

 • Hur skapa arenor för handledning och föra in specialpedagogiken i arbetslagen och klassrummet?
 • Så får specialpedagogen större mandat att leda ett kollegialt lärande och skolutveckling
 • Hur handledaren kan stödja personalen i att skapa förhållningssätt som stärker trivsel och utveckling hos verksamhetens huvudpersoner
 • Hur planera och avsätta samtalstid för analys och reflektion kring undervisning när tiden är knapp?
 • Hur handledaren kan stödja en synvända hos personalen?
 • Hur handledaren kan tillföra den kunskap personalen behöver för att skapa rätt förhållningssätt`?
 • Hur olika svårigheter i denna typ av handledning kan överkommas?
 • Metoder för utvecklingsarbetet som minskar glappet från teori till faktiskt agerande i praktiken
 • Hur skapa handlingsberedskap för medarbetare att själva hitta lösningar i en utsatt och stressad situation?

Under passet bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av:
Terése Österholm är leg. psykolog med lång erfarenhet av arbetet som psykolog i förskola och skola. I det egna företaget handleder och utbildar hon personal inom olika verksamheter. 2020 skrev hon boken ”Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg” tillsammans med psykolog Bo Hejlskov Elvén.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan