Projektbeskrivning

Specialpedagogiskt forum

26-27 september 2022

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
eller som livesänd digital konferens

 • Elever med svag teoretisk förmåga/begåvning – hur stötta och bemöta elever som inte ”passar” in i skolan och har svårt att klara målen?
 • Hur stödja lärare att tolka och förstå kunskapskraven utifrån barn i behov av extra stöd?
 • Hur stödja lärare att tolka och förstå kunskapskraven utifrån barn i behov av extra stöd?
 • Hur skapas tydliga processer och rutiner, för extra anpassningar och särskilt stöd, med innehåll som går att följa upp och utvärdera?
 • Utveckla undervisningens kvalitet för alla elevers lärande – så kommer specialpedagogen/specialpedagogiken närmre undervisningen
 • Hur kartlägga lärmiljön och organisationen kring elever – så överbyggs brister som utgör hinder för elevens lärande?
Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 27 september:

Metoder för specialpedagogisk handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för alla elevers lärande

Du som handleder personal inom skolan har ett stort ansvar. Du får många gånger uppdraget när personalen inte lyckas. Den här eftermiddagen är ett stöd för dig i ditt arbete, där verksamhetens huvudperson, eleven, är klart i centrum.

Under ledning av:
Terése Österholm, leg. psykolog, Österholm Psykologkonsult

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 26-27 september 2022

Konferens på plats: 
Bokning innan 30 juni: 5995 kr
Bokning innan 16 september: 6995 kr
Ordinarie pris: 6995 kr

Fördjupningseftermiddag på plats: 
Ordinarie pris: 2495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag på plats: 
Bokning innan 30 juni: 6990 kr
Bokning innan 16 september: 7990 kr
Ordinarie pris: 9490 kr

Webbsänd konferens: 
Bokning innan 30 juni: 4995 kr
Bokning innan 16 september: 5995 kr
Ordinarie pris: 5995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag: 
Ordinarie pris: 1995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag: 
Bokning innan 30 juni: 5990 kr
Bokning innan 16 september: 6990 kr
Ordinarie pris: 7990 kr

( Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person. Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan. )

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Gudrun Löwendahl Björkman
specialpedagog, handledare, föreläsare, expert på elevhalsan.se, GLBåtgärdsprogram

Ida Lindblad

leg. psykolog, föreläser, forskare, Gillbergcentrum

Elisabeth Thörnqvist

bitr. rektor, Polhemskolan, Lunds kommun

Johanna Borg

specialpedagog, Polhemskolan, Lunds kommun

Sofia Viking
förestelärare i religion/svenska, Polhemskolan, Lunds kommun

Bibbi Larsliden

specialpedagog och universitetsadjunkt i pedagogik, Örebro universitet

Terése Österholm
leg. psykolog, Österholm Psykologkonsult

Jenny Karlsson

specialpedagog, MOVE pedagogik

Anna Morell
specialpedagog, MOVE pedagogik

Petra Runström Nilsson

lärare, specialpedagog, adjunkt, Mälardalens universitet

Anette Bagger

docent i pedagogiskt arbete, lärare i Ma/NO, specialpedagog, synrådgivare, SPSM/ Örebro universitet


Konferensprogram

Programdag 1, den 26 september 2022

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.35
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – reviderade allmänna råd och kursplaner utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Vad är nytt i Skolverkets allmänna råd och stödmaterial – vilka områden betonas extra mycket?
 • Vilka begrepp, roller och ansvar bör tydliggöras hos huvudmannen och på våra skolor?
 • Vad innebär ändringarna i kursplanerna för elever som hittills har varit i behov av extra anpassningar och särskilt
  stöd?
 • Hur påverkas dessa elever av den nya principen för bedömning och betygsättning?
 • Hur utformar vi extra anpassningar och särskilt stöd så att de verkligen utgår från elevens behov?
 • Hur kan vi arbeta med rutiner, årshjul och dokumentation så effektivt som möjligt till gagn för eleverna och vårdnadshavare men även med omtanke kring personalens arbetssituation?

Gudrun Löwendahl Björkman är specialpedagog, handledare, föreläsare samt en av experterna på elevhalsan.se. Gudrun är medförfattare till Skolverkets tidigare stödmaterial om extra anpassningar och särskilt stöd. Hon är också författare till sex e-böcker som konkretiserar arbetet kring stödinsatser. E-böckerna innehåller totalt 25 elevexempel på utredningar och åtgärdsprogram. Läs gärna mer på www.GLBatgardsprogram.com.

10.35-10.55 förmiddagspaus

10.55-12.30
Elever med svag teoretisk begåvning möter stora kunskapsutmaningar – hur skapar vi förutsättningar för lärande?
Genom att se på specialpedagogens kompetens utifrån begreppet processkompetens får vi en specialpedagog med
tydligare yrkesidentitet och som kan bidra till lärandebaserad skolutveckling på alla nivåer.

 • En skola för alla – vad innebär det och hur skapa en samsyn kring barn med svag teoretisk begåvning?
 • Elevernas förutsättningar och kraven i miljön – hur gör vi när de inte stämmer överens? Hur hjälper vi elever som har svårt att nå betygskriterierna, trots hårt arbete?
 • Vad innebär det att ha svårigheter med teoretiskt tänkande och hur kan detta se ut i olika åldrar? Hur känner du igen svårigheterna? Vad är hjälpsamt i klassrummet?
 • Hur kan vi arbeta med att utveckla elevers exekutiva funktioner för att stärka förmågan till: planering, impulskontroll och koncentration etc
 • Samtala om svårigheter med elever och föräldrar är svårt men nödvändigt. Hur stärker vi samarbetet?

Ida Lindblad är legitimerad psykolog och disputerade 2013. Hon arbetar som privatpraktiserande psykolog och inom skolan, föreläser samt har en forskningsanknytning till Gillbergcentrum där forskningen i huvudsak berör barn inom ESSENCE (utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning etc.), föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på deras barn samt skolrelaterade forskningsfrågor.

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00
Praktisk samverkan där elevhälsan i nära samarbete med pedagoger främjar både elever psykiska hälsa och deras möjlighet att lyckas i sitt lärande
Ta del av praktiska och konkreta exempel på att möta olika sätt att undervisa och göra anpassningar som egentligen är för ett par elever men gynnar flera i helklass.

 • Hur kan vi bygga goda relationer med eleverna för att kunna anpassa och variera undervisningen efter deras olika behov?

 • Hur kan man omsätta kunskapen om gruppens/elevens behov till tillgänglig och varierad undervisning i praktiken?
 • Hur vänder vi fokus till god undervisning som kan gynna alla istället för att enbart fokusera på särskilt stöd och individuella anpassningar och åtgärder?
 • Hur ser undervisning ut som inte synliggör barn i behov av stöd utan håller fokus på undervisning som når alla?
 • Hur kan vi stödja lärare att lyckas implementera anpassad och inkluderande undervisning?

Bibbi Larsliden är specialpedagog och universitetsadjunkt i pedagogik vid Örebro universitet. Bibbi har mångårig erfarenhet av att själv arbeta i Barn och elevhälsoteam samt som rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten där hon både handlett elevhälsoteam samt varit med och byggt upp kurser och annat stödmaterial till elevhälsoteam. Bibbi har skrivit en artikel om elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med professor Claes Nilholm 2021 i International journal of inclusive education.

15.00-15.20 Eftermiddagskaffe

15.20-16.20
Utveckla undervisningens kvalitet för alla elevers lärande – så kommer specialpedagogen/ specialpedagogiken närmre undervisningen

 • Hur involvera specialpedagogen mer i planeringen och i periodsavstämningar för att öka undervisningens kvalitet?
 • Hur skifta fokus mot ett mer proaktivt arbetssätt för alla elevers lärande?
 • Hur ska elevers behov och ämneslärares kompetens mötas?
 • Hur tydliggöra rollerna och vilket ansvar som ligger på pedagogen respektive specialpedagogen för extra anpassningen?
 • Hur ha fokus på elevers förmågor, styrkor och utmaningar i lärande och undervisningen?
 • Hur synliggöra hur svårigheter är kopplade till lärmiljön och hur nå fram till läraren om behov av anpassningar i undervisningen?
 • Utifrån elevens förmågor – hur stötta upp i klassrummet och få alla elever att utvecklas så långt som möjligt?
 • Hur hålla i en förändringsprocess med en synvända och förhållningssätt som har fokus på lärmiljön?

Elisabeth Thörnqvist, bitr. rektor, Johanna Borg, specialpedagog och Sofia Viking, förestelärare i religion och svenska, Polhemskolan, Lunds kommun. Elevhälsoarbetet på skolan har de senaste åren skapat aktiviteter som främjar hälsa och lärande och antalet åtgärdande möten med enskilda elever har minskat. De har utvecklat undervisningspraktiken för att göra lärmiljön tillgänglig för alla, fler elever blir inkluderade och klarar sina studier. Organisatoriskt har det skapats en systematik för att mötas och samarbetet mellan elevhälsopersonal och lärare har blivit mer möjligt genom strukturen. Skolans personal samarbetar kring eleverna och investerar tid i att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

16.20 första konferensdagen avslutas

Program dag 2, den 27 september 2022

08.00- 08.30 Morgonkaffe

08.30-09.45
Kartlägga och analysera för att säkra upp insatser som möter elevens behov och ger rätt sorts stöd

 • Varför bör vi arbeta med kartläggning som verktyg?
 • Hur görs en kartläggning som svarar upp mot elevens behov och rätt insatser med anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur kartlägga lärmiljön och organisationen kring elever – vad finns det för brister som utgör hinder för elevens lärande?
 • Hur vi till att elevens individuella och personliga behov kommer fram i kartläggningen?
 • Hur använder vi oss av det kartläggningar visar i praktiken?

Jenny Karlsson och Anna Morell är specialpedagoger med
erfarenhet från arbete inom central elevhälsa, särskolan,
grundskolan (alla åldrar) och gymnasieskolan, samt även
av arbete inom LSS. Båda handleder, kartlägger, poddar och
utbildar, Anna arbetar inom särskolan och Jenny på gymnasiet.
De är aktuella med boken ”Elevhälsa – med kartläggning som
verktyg” och är tillsammans MOVE pedagogik.


09.45-10.05 Förmiddagspaus

10.05-11.20
Hur utvärdera och följa upp effekterna av insatser som extra anpassningar och särskilt stöd – har de hjälpt eleven mot målen?

 • Hur utveckla samverkan internt och externt för att främja elevers kunskapsutveckling?
 • Hur skapas tydliga processer och rutiner, för extra anpassningar och särskilt stöd, med innehåll som går att följa upp och utvärdera?
 • Hur kan skolan arbeta och samverka kring att formulera en tydlig behovsbild för att säkra att eleven får rätt stöd och insatser?
 • Hur vet vi att det vi gör har effekt utifrån elevers behov och leder till en progression och den utveckling som var tänkt?

Petra Runström Nilsson har arbetat nästan 20-år i grundskola som klasslärare och specialpedagog. Sedan ett antal år tillbaka är hon adjunkt på Mälardalens universitet och undervisar i specialpedagogik för blivande grundlärare, speciallärare och specialpedagoger. Petra är också författare till böckerna ”Pedagogisk utredning och kartläggning – att analysera och dokumentera elevers behov av särskilt stöd” och ”Elevhälsa – främja, förebygg och åtgärda”. Båda böckerna är mycket uppskattade i verksamhet och på utbildningar.

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-12.30
Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning, lärande och bedömning

Vad innebär en likvärdig skola och hur hör det samman med bedömningsfrågor. Hur blir bedömningen hållbar och vad innebär god bedömningsetik? Vad säger forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet om vad som är rättvist och likvärdigt?

 • Bedömningens hur, varför och vad?
 • Hur kan man öka rättssäkerhet och likvärdighet?
 • Vad får vi veta då vi gör kunskapsbedömning och hur hör bedömning och undervisning samman?
 • Vad gör man när elevens och provets likvärdighet kolliderar?
 • Skolans stödinsatser och elevers olikhet, är det rättvist med samma väg till målen och samma kunskapskrav?

Anette Bagger är docent i pedagogiskt arbete och med en bakgrund som grundskollärare i Ma/NO, specialpedagog och synrådgivare hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Anettes forskningsintressen rör framför allt specialpedagogik, matematikdidaktik, nationella prov och bedömning samt kombinationer av dessa områden. Marginaliserade elever och hur dessa påverkas av skolans styrning och undervisning är ett återkommande tema i Anettes forskning.

12.30 Konferensen avslutas

12.30 -13.30 Lunch för deltagare till den separat bokningsbara temaeftermiddagen ”Metoder för specialpedagogisk handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för alla elevers lärande”


Separat bokningsbar temaeftermiddag den 27 september, kl 13.30-16.30

Metoder för specialpedagogisk handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för alla elevers lärande

Du som handleder personal inom skolan har ett stort ansvar. Du får många gånger uppdraget när personalen inte lyckas. Inte sällan handlar det om arbetet med barn med funktionsnedsättningar som autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning. Den här eftermiddagen är ett stöd för dig i ditt arbete, där verksamhetens huvudperson, eleven, är klart i centrum. Du får ta del av verktyg som är tydligt metodstödjande och av utbildande karaktär.

Under eftermiddagen bearbetas frågeställningar som:

 • Hur skapa arenor för handledning och föra in specialpedagogiken i arbetslagen och klassrummet?
 • Så får specialpedagogen större mandat att leda ett kollegialt lärande och skolutveckling
 • Hur kan handledaren stödja personalen i att skapa förhållningssätt som stärker trivsel och utveckling hos verksamhetens huvudpersoner?
 • Hur planera och avsätta samtalstid för analys och reflektion kring undervisning när tiden är knapp?
 • Hur kan handledaren stödja en synvända hos personalen?
 • Hur kan handledaren tillföra den kunskap personalen behöver för att skapa rätt förhållningssätt?
 • Hur olika svårigheter i denna typ av handledning kan överkommas
 • Metoder för utvecklingsarbetet som minskar glappet från teori till faktiskt agerande i praktiken
 • Hur skapa handlingsberedskap för medarbetare att själva hitta lösningar i en utsatt och stressad situation?

Under passet bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av:
Terése Österholm är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbetet som psykolog i förskola och skola. I det egna företaget handleder och utbildar hon personal inom olika verksamheter. 2020 skrev hon boken ”Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg” tillsammans med psykolog Bo Hejlskov Elvén.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan