Psykisk hälsa och lärande

23-24 maj 2024

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
eller som livesänd webbkonferens
Föreläsare

Linnea Lindquist
Skolledare, Hammarkullsskolan,
Göteborgs stad

Caroline Lundström
Socionom, handledare och författare,
Båstads kommun

Beatrix Algurén
Docent i idrottsvetenskap och leg.
sjukgymnast, Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap, Göteborgs Universitet

Therese Hult
Rektor, Vågbroskolan,
Söderhamns kommun

Jennie W Larsson
Mentor, elevcoach och lärare,
Vågbroskolan, Söderhamns kommun

Kaisa Vuorinen
Fil. sr, Helsingfors universitet/See the
good!, Finland

Sirkka Persson
Fd. rektor och verksamhetsutvecklare,
EduCo

Johan Hallberg
Rektor, Malmaskolan, Kolsva,
Köpings kommun

Mac Stridh
Tidigare elev och coachledare,
Malmaskolan, Kolsva, Köpings kommun

David Edfelt
Psykolog, författare och handledare

Så stärker skolan elevers möjlighet till
skolframgång och välmående

 • Så blir skolan en friskfaktor för elevers lärande, psykiska hälsa
  och framtidstro – vad behöver skolan göra mer av som har en
  positiv påverkan?
 • Organisation och strukturer i skolan som fångar upp psykisk
  ohälsa innan elever hamnar i skolproblematik
 • Psykisk hälsa på schemat – så utformas ett elevhälsoarbete
  utifrån helaskolan-perspektiv med ett nytt skolämne på schemat
 • Så samverkar elever och skolans olika professioner för att ta fram
  långsiktiga strategier som främjar psykisk hälsa på skolan
 • Relationskompetens som ger ett helhetsgrepp för lärarande,
  välmående och god undervisning
 • Systematisk och hälsofrämjande skolutveckling – att vända en
  skola och skapa sociala mönster och beteenden som bygger
  strukturer för psykiska hälsa och lärande

Separat bokningsbar temaeftermiddag den 24 maj
Förebyggande och hälsofrämjande närvaroarbete som
förhindrar problematisk skolfrånvaro

Under eftermiddagen får du ta del av konkreta exempel på hur skolan kan förebygga
problematisk skolfrånvaro och främja skolnärvaro – med ett tydligt fokus på HURet.
Eftermiddagen ger ett helhetsgrepp för den viktiga samverkan och det förebyggande
och hälsofrämjande arbetet.
Under ledning av: Sirkka Persson, verksamhetsutvecklare på EduCo och har en lång bakgrund i skolans värld bla a som rektor


Speciellt Inbjuden Föreläsare

Priser

Boka innan
12 april 2024
Boka innan
3 maj 2024
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr6 995 kr6 995 kr
Temaeftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + temaeftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr
Webbsändning konferens, licens för 1 person4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning temaeftermiddag, licens för 1 person1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + Ttemaeftermiddag,
licens för 1 person
5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Konferenslokal

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Klicka på bilden för att ladda ned det fullständiga programmet

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Programdag 1, den 23 maj 2024

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.05 Välkommen till konferensen
09.05-10.10
Den senaste forskningen om elevers psykisk hälsa
och skolans uppdrag – skolan som friskfaktor för
elevers lärande, psykiska hälsa och framtidstro

 • Hur är förhållanden i skolmiljön kopplade till barn och
  ungdomars psykiska hälsa?
 • Skolan som en social arena och hur det påverkar barn
  och elevers psykiska hälsa- elevens relationer och hur
  skolarbetet är upplagt och organiserat
 • Sociala medier, elevers livsstil och välmående – hur
  påverkas elevers möjlighet till inlärning och hälsa i sociala
  medier?
 • Hur skolans ledarskap, kollegialt samarbete, lärarstress
  och skolans värderingar kan knytas till elevernas
  självskattade hälsa?

Beatrix Algurén är docent i idrottsvetenskap och
legitimerad sjukgymnast med en masterexamen i
folkhälsovetenskap och epidemiologi. Hon är verksam som
både forskare och lärare vid Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga Fakultet på
Göteborgs Universitet. Hennes senaste forskning fokuserar
på att undersöka skolan som en hälsofrämjande arena.

10.10-10.30 Förmiddagspaus
10.30-12.30
Att utveckla ett långsiktigt och hälsofrämjande
arbete för ökad psykisk hälsa i skolan som
involverar elever och skolans alla professioner

 • Hur elever i olika åldrar förstår psykisk hälsa, hur
  kan man skapa sammanhang där elevernas psykiska
  välbefinnande ökar?
 • Hur fokusera och stärka det som fungerar bra och
  identifiera vilka behov som finns i skolan?
 • Så stärks banden mellan olika professionella grupper
  som lärare och elevhälsans personal för att nå långsiktigt
  resultat, så att eleverna kan få verktyg för psykiskt
  välbefinnande med sig ut i livet
 • Hur kan elever, lärare, elevhälsans personal och rektorer
  tillsammans bidra till i framtagandet av långsiktiga
  strategier för att främja psykisk hälsa i skolan?

Organisation och strukturer i skolan som fångar
upp psykisk ohälsa innan elever hamnar i
skolproblematik
Lyssna till ett elevhälsoarbete som involverar skolans elever
och som kompletterar elevhälsan på ett väldigt bra sätt i att
förebygga psykisk ohälsa och främja hälsa och lärande. Ett
arbete som har resulterat i ökade skolresultat, ökad trivsel och
en god inställning till skolan.

 • Vad säger forskningen om vilka faktorer det är som slår ut
  eleverna?
 • Tidiga och förebyggande insatser för att upptäcka elever
  i tid som har svårigheter – vad är det för tecken eller
  mönster som ska observeras?
 • Hur säkra att elever inte hamnar i utanförskap i
  klassrummet utan känner sig inkluderade och får tillgång
  till den undervisning de har rätt till?
 • Hur organisera inkluderande arbetsmetoder när
  ekonomin blir allt tuffare och skolans resurser blir
  mindre?

Johan Hallberg är rektor på Malmaskolan i Kolsva,
Köpings kommun. Han har sedan 2004 arbetat med
skolutvecklingsfrågor med fokus på elevhälsa, skolkultur
och värdegrund. Johan har sedan fem år arbetat särskilt med
frågor som rör barn och ungdomars psykiska hälsa, bl.a.
med metodutveckling kring coachgrupper, för elever.

Mac Stridh är tidigare elev på Malmaskolan och tillhörde
en coachgrupp under sin högstadietid. När han gick i nian
blev han ledare för en coachgrupp i sexan som han nu följt
genom högstadiet, samtidigt som han själv gått i gymnasiet.
Han delar med sig av egna erfarenheter av att delta i och leda
coachgrupper och vad det inneburit för honom själv som
ung vuxen och de högstadieungdomar han möter i gruppen
varje vecka.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.25 Psykisk hälsa på schemat – så skapas ett
elevhälsoarbete utifrån helaskolan-perspektiv
med ett nytt skolämne på schemat

Vågbroskolan i Söderhamn hade länge kämpat med en hög
andel elever med frånvaroproblematik. Trots att kommunen
genomfört ett flertal projekt om att främja närvaro uteblev
resultaten. Rektor såg därmed ett behov av ett genomgripande
förändringsarbete. Resultatet blev förutom ett elevhälsoarbete
utifrån helaskolan-perspektiv, ett nytt skolämne på schemat.
”Hälsa och Lärande” som behandlar bland annat motion,
självledarskap och stresshantering. Fokus ligger på främjande
och förebyggande arbete och att se till elevens hela skol- och
livssituation. I arbetet har samverkan mellan rektor, lärare och
elevhälsa varit ovärderligt.
I den här föreläsningen får vi ta del av Vågsbroskolans resa
och vilka effekter den fört med sig vad gäller frånvaro, psykisk
hälsa och skolresultat.

Therese Hult, rektor och Jennie W Larsson, mentor,
elevcoach och lärare på Vågbroskolan i Söderhamns
kommun. Tillsammans har de varit ansvariga för
Vågbroskolans satsning vilket också lett till medverkan
i flera forskningsprojekt, bland annat SAW-projektet
(Strenghtening Adolescent Wellbeing) vid Högskolan i
Gävle. HAND IN HAND: Empowering teachers across
Europe to deal with social, emotional and diversity related
career challenges.

14.25-14.45 Eftermiddagspaus

14.45-16.15 Skapa en välmående skola där hälsa och lärande
går hand i hand

Hur gör du för att skapa en trygg och välmående skola? Där
elever och lärare trivs och eleverna når sina mål och känner
studiero – en skola där psykisk hälsa och lärande går hand i
hand. Grunden måste vara en god undervisning där struktur
och förutsättningar ges till eleverna att kunna läsa, skriva och
prata svenska. I den här föreläsningen delar Linnea med sig
av sina erfarenheter och framgångsfaktorer av tidig läs- och
skrivinlärning samt metoden Pax i skolan som handlar om
våldsprevention. Du får många tips och idéer kring hur ni
kan arbeta för en skola som präglas av trygghet, välmående
och lugn med effektivare undervisningstid och bättre
kunskapsresultat.

Att vända en skola – det går att få alla skolor på
rätt köl, det är bara olika svårt

 • Så får ökad tillit medarbetarna att arbeta mot
  gemensamma mål, i stället för att var och en arbetar bara
  för sitt
 • Hur skapas en skolkultur som är öppen för en synvända
  och lär sig av misstag och fel?
 • Hur skapas en värdegrund som jobbar förebyggande och
  hälsofrämjande social, psykiskt och som bär lärandet
  framåt?
 • Hur lyckas bryta strukturer som utgår från
  standardlösningar som kanske inte passar alla?
 • Så skapas en kedja av tillit i hela organisationen som
  når hela vägen vidare till eleverna – en friskfaktor och
  avgörande för elevernas lärande

Linnea Lindquist har de senaste sexton åren arbetat som
lärare och skolledare i Stockholms och Göteborgs särskilt
utsatta områden. Linnea har lång erfarenhet av att arbeta
med elever som växer upp i socioekonomisk utsatthet.
Våren 2023 släppte hon boken Att vända en skola, en rektors
erfarenheter. I boken beskriver Linnea hur skolledare kan,
och kanske bör göra för att vända skolor som alla tappat
hoppet om. Linnea kommer berätta om hur hon har gått
tillväga för att göra Hammarkullsskolan till en välmående
skola där såväl elever, personal och föräldrar trivs.

16.15 Första konferensdagen avslutas

Konferensprogram dag 2, den 24 maj 2024

08.00-08.30 Morgonkaffe för deltagare på plats
08.30-09.45 Hur säkra ett systematiskt utvecklingsarbete som
sker på individ-, grupp- och organisationsnivå i
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

 • Hur kan vi förstå och möta de elever som gång på gång
  krockar med tillvaron och skolans vardag?
 • Viktiga förutsättningar för att få eleverna att göra
  skolarbete och vara i klassrummet
 • Inre motivation – vad behöver vi tänka på för att elever
  ska jobba på och drivas framåt?
 • Stress och starka känslor – hur ser vi till att eleverna är i
  lärläge?
 • Hur vi tänker och pratar påverkar hur vi gör – hur
  ska vi då tänka och göra för att det förebyggande och
  hälsofrämjande arbetet ska få effekt?
 • Varför behöver vi funktionskompetens? En modell för
  specialpedagogik i skola och klassrum.
 • Hur kan vi arbeta systematiskt för att gemensamt
  göra skillnad? Nödvändiga metoder, strategier och
  förhållningssätt för att förbereda elever på nästa steg, i
  skola och arbetsliv.
 • Hur kan vi involvera eleverna i att skapa förändringar
  som ökar lärande och välmående?

David Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med
handledning och utbildning till förskolor, skolor och andra
verksamheter. David är författare till en rad uppskattade
böcker för lärare och annan pedagogisk personal, bl a om
tydliggörande pedagogik, samtalsmetodik och nu senast
bokserien Specialpedagogik i skola och klassrum. Under 15
år undervisade han på Specialpedagogiska institutionen
vid Stockholms universitet. David driver två poddar och
tipsbanken för lärare som du finner på psykologdavid.se

09.45-10.05 Förmiddagspaus
10.05-11.05
Relationskompetens i skolpraktiken för ökat
välmående och lärande hos eleverna
Ta del av elevhälsans och skolledarens viktiga roll i
implementeringen av ett relationellt förhållningssätt kopplat
till den pedagogiska personalens samspel med eleverna.
Relationskompetens är något som kan och bör utvecklas hos
alla lärare, då goda relationer till eleverna visat sig ha stor
betydelse för elevernas möjlighet till en fungerande skolgång.
Relationsbyggande är oundvikligt och nödvändigt i dagens skola,
men också roligt och meningsfullt. Skolpersonal kan ha en stor
inverkan på elevernas framtid och tilltro till den egna förmågan.

 • Hur skapar vi goda relationer till eleverna i skolan utifrån
  modellen om relationskompetens?
 • Hur kan elevhälsans professioner och skolledare
  stötta den pedagogiska personalen i utvecklingen av
  relationskompetens?
 • Exempel på samspelssituationer mellan lärare och elev
  kopplat till psykisk hälsa/ohälsa.

Caroline Lundström är socionom, handledare och författare
med yrkeserfarenhet inom skola, socialtjänst och BUP. Idag
är Caroline verksam i Båstads kommun och egen verksamhet

11.05-11.15 Bensträckare
11.15-12.45 Positiv pedagogik och styrkebaserat lärande
– skapa en välmående skola som ser alla elevers
styrkor, stärker resiliens och ger stöd till en
positiv skolupplevelse

 • Hur man identifierar barns och ungdomars styrkor och
  hur använda dem till att stärka skyddsfaktorerna och
  lärandet?
 • Så utvecklas elevernas sociala och emotionella kompetens
  för ökad resiliens och motstånd mot psykisk ohälsa
 • Så stödjer vi unga och barn att träna exekutiva förmågor
  och sin förmåga till att återhämta sin funktion och
  anpassa sig vid motgångar
 • Systematiska processer för att lämna bristperspektivet och
  lägga grunden till en positiv skolkultur

Kaisa Vuorinen, filosofie doktor vid Helsingfors universitet,
Finland, sakkunnig i positiv pedagogik och styrkebaserat
lärande. Kaisa har utbildat lärare i fler än 20 länder om “hur
man ser och lyfta det goda i barn” – See the good! Kaisa
är grundaren av metoden See the Good! som bygger på
positiv pedagogik och forskning som bedrivs vid Helsingfors
universitet. Metoden utvecklar sociala och emotionella
färdigheter, en positiv skolkultur och lyfter fram styrkor och
framgångar både på individ- och gruppnivå hos elever och
hela personalen

12.45 Konferensen avslutas
12.45-13.30 Lunch för deltagare till den separat
bokningsbara temaeftermiddagen Förebyggande
och hälsofrämjande närvaroarbete som förhindrar
problematisk skolfrånvaro

Alla elever vill och kan lyckas, och de har en önskan att
förverkliga sig själva och sina styrkor. Vad kan skolan göra för
att öka det psykiska välmåendet och ge elever och lärare den
bästa möjligheten att se och uppmärksamma allas styrkor och
ge bättre förutsättningar till lärande?

Separat bokningsbar temaeftermiddag den 24 maj 2024, kl. 13.30-16.30

Förebyggande och hälsofrämjande närvaroarbete som
förhindrar problematisk skolfrånvaro

I ett komplext samhälle där allt fler barn och unga upplever psykisk ohälsa är skolframgång en av de starkaste
skyddsfaktorerna mot att hamna i framtida svårigheter, psykisk ohälsa och utanförskap – men vad gör vi när
skolan blivit en riskfaktor för eleven? I denna temaeftermiddag får ni ta del av konkreta exempel från ett
framgångsrikt arbete med elevhistorier där det gått väl. Vi fokuserar främst på HURet och hur skolan kan
förebygga problematisk skolfrånvaro och främja skolnärvaro.

Under eftermiddagen bearbetas frågeställningar som: 

 • Vad är de egentliga orsakerna till att elever hamnar i problematisk skolfrånvaro? Hur kan skolan förebygga det och
  hur arbeta för att lyckas få tillbaka dem som redan hamnat i ett hemmasittande?
 • Vi vet alla att vi ska arbeta hälsofrämjande och att elevhälsans arbete sedan andra juli ska vara en del av skolans
  kvalitetsarbete men hur får vi till det i praktiken?
 • Vad är framgångsnycklarna i det närvarofrämjande arbetet? Vilka skyddsfaktorer finns och hur kan skolan få in dem
  i vårt kvalitetsarbete? Vad i skolans styrdokument kan hjälpa oss med det närvarofrämjande arbetet?
 • Hur påverkar det övriga i elevens omgivning när denne inte går till skolan? Hur få till ett samarbete med
  vårdnadshavare. Vad gör vi när hem och skola inte räcker till? Vilka andra kan vi behöva samverka med och hur kan
  det gå till i praktiken?

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 15.45

Under ledning av: Sirkka Persson är verksamhetsutvecklare på EduCo och har en lång
bakgrund i skolans värld bl a som rektor. Hennes dryga 18 år som rektor
tillbringade hon till stor del i ett av Sveriges särskilt utsatta områden.
Hennes framgångsrika arbete med skolutveckling har lett till att hon tagit
emot många studiebesökare från både Sverige och utlandet. Dessutom har
Sirkka skrivit böcker om arbetet med att främja närvaro.