Problematisk skolfrånvaro
och närvarofrämjande arbete

14-15 oktober 2024

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
eller som livesänd webbkonferens
Föreläsare

Sara Linderdahl
Gymnasiselärare och doktorand i
pedagogik, Uppsala universitet

Eva Yngvesson
Processledare inom centrala elevhälsan,
Alvesta Kommun

Malin Olsen
Barn- och ungdomspsykolog,
Malmö stad

Jenny Myrberg
Processledare på Individ- och
omsorgsförvaltningen och
projektledare för Samverkan för ökad
skolnärvo, Sandvikens kommun

Sofia Björkqvist
Projektledare för att öka skolnärvaro samt
samordnare för närvarokoordinatorer,
Sandvikens kommun

Aggie Öhman
Författare, verksamhetsutvecklare och
grundare, Prestationsprinsen

Eva-Lena Årmyr
Bitr. skolchef samt verksamhetschef för
barn- och elevhälsans medicinska och
psykologiska insatser, Ånge kommun

Linda Hallberg
Enhetschef för specialpedagogiska
insatserna, centrala barn- och
elevhälsan, Sundbybergs stad

Hanna Rondahl
Lärare och samordnande
specialpedagog, Academedia

Nadja Yllner
Författare och frilansjournalist

Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser som ger resultat

 • Den senaste forskningen och praktiska metoder som gör att
  problematisk skolfrånvaro kan vändas till närvaro
 • Hur utforma ett systematiskt arbetssätt som utifrån
  kartläggningsarbete förbättrar skolans möjlighet att arbeta
  närvarofrämjande?
 • Så stärks elevers involvering och skolanknytning som en viktig
  del i det främjande och förebyggande närvaroarbetet
 • Konkreta samverkansformer mellan olika aktörer och
  skolpersonal som ger förutsättningar till elevers närvaro
 • Övergångar som främjar skolnärvaro och ger trygghet för
  lärande i de pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöerna
 • Hur skapa hälsofrämjande relationer, fungerande
  kommunikation och motiverande sammanhang för elever i
  problematisk skolfrånvaro?
 • Skapa organisatoriska förutsättningar som främjar skolnärvaro
  och säkerställer att skolan tar ansvar för elever med
  problematisk skolfrånvaro?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 15 oktober
Skolans samverkan med andra parter: föräldrar, socialtjänst,
BUP, habiliteringen med flera – hur hittar vi effektiva
lösningar tillsammans?

Eftermiddagen ger dig tips, verktyg och goda exempel att ta med dig tillbaka till
din verksamhet. Du kommer att få tillfälle att reflektera och och koppla ny kunskap
till ditt arbete med ökad skolnärvaro och en meningsfull skolgång – främjande,
förebyggande och åtgärdande samverkan som ger resultat.
Under ledning av: Aggie Öhman, författare, skolutvecklare och grundare,
PrestationsprinsenPriser

Boka innan
23 augusti 2024
Boka innan
20 september 2024
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr6 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr
Webbsändning konferens, licens för 1 person4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag, licens för 1 person1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag,
licens för 1 person
5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Konferenslokal

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Klicka på bilden för att ladda ned det fullständiga programmet

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Programdag 1, den 14 oktober 2024

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.05 Välkommen till konferensen
09.05-10.15
Problematisk skolfrånvaro – Vad vet vi och vad
kan vi göra? – ett forskningsperspektiv

 • Vad menas med problematisk skolfrånvaro – senaste
  forskningen
 • Bakomliggande faktorer till problematisk skolfrånvaro ur
  elevers, föräldrar och skolpersonals perspektiv
 • Vilka insatser krävs för att vända frånvaro till ökad
  närvaro och återintegrering i skolan?

Sara Linderdahl är doktorand i pedagogik vid Uppsala
universitet och har en bakgrund som gymnasielärare.
Hon forskar om problematisk skolfrånvaro i Sverige och
internationellt. Hon arbetar även med att utveckla metoder
för att intervjua barn och ungdomar, samt undervisar i
specialpedagogik på lärarutbildningen. Sara har även varit
medförfattare till boken Hemmasittande eleven och vägen
tillbaka.

10.15-10.35 Förmiddagspaus
10.35-11.35
Framgångsfaktorer och organisatoriska utmaningar
som säkerställer en närvarofrämjande skola!
Långsiktiga och praktiska verktyg som involverar, möter och
coachar elever till framtidstro och optimism

 • Vilka är de organisatoriska utmaningar som säkerställer
  en skola för alla samt att skolan tar ansvar för elever med
  problematisk skolfrånvaro?
 • Hur lyckas i förbättringsarbetet med rektorns tydliga
  ledarskap och ansvar i närvaroarbetet?
 • Hur analysera helheten, fysiska – sociala – pedagogiska
  lärmiljöer, för anpassningar på grupp- och individnivå?
 • Framgångsfaktorer i arbetet med att få elever tillbaka till
  skolan – och möjligheter för elever att klara av att stanna
 • Hur får vi till ett framgångsrikt samarbete kring elever där
  undervisande lärare involveras i att förstå och möjliggöra
  stöd som leder till ökad närvaro?

Hanna Rondahl är lärare och specialpedagog. Hon
har jobbat både i grundskolan och på gymnasiet,
inom kommunal och fristående verksamhet, i särskild
undervisningsgrupp och på resursskola. Hon brinner för
skolutveckling, för goda organisatoriska förutsättningar för
alla i skolan och samverkan istället för någonannanism. Nu
verksam som samordnande specialpedagog i Academedias
centrala elevhälsa samt i eget företag, SkolNovation. Hanna
är författare till boken Extra anpassningar – vems ansvar?
Tydliggöra processen och minska Någonanannismen och är
snart aktuell med en bok om problematisk skolfrånvaro och
närvaroarbete.

11.35-11.45 Bensträckare

11.45-12.45
Att stärka närvarofrämjande arbete genom
kartläggning och systematiskt arbetssätt

 • Hur kan skolan arbeta förebyggande genom kartläggning
  av elever med svag skolanknytning och som ligger i
  riskzonen för att hamna i problematisk skolfrånvaro?
 • Hur kan EHT arbeta systematiskt med kartläggning för
  att förstå orsaker till elevers frånvaromönster?
 • Vad kan vi göra för att stärka elevens röst och delaktighet
  i kartläggningsarbetet och göra nulägesanalyser där
  elevens behov blir centrala?
 • Hur kan kartläggningar och analyser användas som
  stöd i arbetet med att planera, genomföra och utvärdera
  skolnärvarofrämjande insatser såväl på individ-, gruppsom organisationsnivå.

Eva Yngvesson, processledare inom centrala elevhälsani
Alvesta kommun. Eva har varit verksam som förstelärare
med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, biträdande rektor
och nu processledare inom UP2/SKR, ett projekt för att
tidigt upptäcka och förhindra att frånvaron ska bli ännu
större.

12.45-13.45 Lunch

13.45-14.45
Systematiskt arbete med övergångar skapar
trygghet för lärande i de pedagogiska, sociala och
fysiska lärmiljöerna som främjar skolnärvaro
Hur kan vi skapa trygga lärmiljöer som ger mer utrymme
till elevers lärarande och främjar skolnärvaro. Föreläsningen
presenterar hur man kan ta ansvar för att utforma trygga
övergångar i skolans miljöer och främja elevens trygghet och
lärandet. Vad krävs för:
– undervisningen
– raster
– fritidshem
– matbespisning

Linda Hallberg är enhetschef för de specialpedagogiska
insatserna i den centrala barn- och elevhälsan i Sundbybergs
stad. Linda arbetar även som skolutvecklingskonsult med
uppdrag att främja förbättringsarbeten i skolor runt om
i Sverige. Linda är en av medförfattarna till boken God
lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan.

14.45-15.05 Eftermiddagspaus

15.05-16.15
Hur kan man rent praktiskt vända en hög
skolfrånvaro till skolnärvaro –strategier som
behåller och får tillbaka eleverna i skolan,
undervisningen och lärandet

 • Skolplikt och ansvarsfrågan – vad står det i lagen och vad
  innebär begreppen närvaro och frånvaro egentligen?
 • Hur hitta fram till gemensamma utvecklingsplaner
  kring eleverna där flera involverade deltar för att hitta
  lösningar?
 • Möjligheter med resursskola och skolhund för ökad
  skolnärvaro
 • Vilken forskning har vi tagit fasta på i Ånge kommun:
  – Vad är det som gör att elever utvecklar problematisk
  skolnärvaro och sedermera frånvaro?
  – Hur skapa systematik för att förebygga och arbeta
  hälsofrämjande med ökad skolnärvaro?
  – Hur kan stödjande aktörer runt eleven bidra till ökad
  skolnärvaro och vilka tidiga insatser behöver sättas
  in för att få tillbaka eleverna till skolan och förhindra
  att skolfrånvaron eskalerar?

Eva-Lena Årmyr arbetar i Ånge kommun som biträdande
skolchef med särskilt fokus på skolutveckling och
verksamhetsuppföljning, samt innehar uppdraget som
verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska
och psykologiska insatser. Eva-Lena har nyligen skrivit
en handbok för ökad skolnärvaro som sätter fokus på
möjligheterna till ökad skolnärvaro i skolan. Ta del av hur
fokus på kunskap, samarbete och strukturerat kvalitetsarbete
ger medarbetare, rektorer och huvudmän de verktyg
de behöver för att skapa en miljö där elevernas närvaro
prioriteras och främjas.

16.15 Konferensens första dag avslutas

Konferensprogram dag 2, den 15 oktober 2024

08.00-08.30 Morgonkaffe för deltagare på plats
08.30-09.30 Tidiga samordnade insatser kring elevers
frånvaro/närvaro – hur ta vara på skolans och
andra aktörers samlade resurser kring eleven

 • Hur kan skolan formulera och klargöra uppdraget
  strategiskt, operativt och utifrån det skapa ett samarbete
  som fungerar runt eleven?
 • Hur kan ökad samverkan upptäcka och förebygga
  problematisk skolfrånvaro?
 • Hur hålla fokus på psykisk hälsa, undervisning och
  lärande i ett samarbete runt eleven?’
 • Möjligheter med närvarokoordinator som länk mellan
  skolan, hemmet och med andra aktörer:
  – skapa samsyn kring barnet
  – avlastning av föräldrar
  – motivation och engagemang
  – insatser följs upp och inte hamnar mellan stolarna

Jenny Myrberg, processledare på Individ- och
omsorgsförvaltningen och projektledare för Samverkan
för ökad skolnärvaro. I Samverkansprojektet deltar
kunskapsförvaltningen, Individ- och omsorgsförvaltningen
och Region Gävleborgs Barn-och familjehälsa/Ungdomsmottagning.

Sofia Björkqvist, projektledare för grundskolans interna utvecklingsarbete för att öka skolnärvaro. Samordnare för närvarokoordinatorer.

09.30 Förmiddagspaus

09.50-10.50
Hur skapar vi trygga relationer, fungerande
kommunikation och motiverande sammanhang
för elever i problematisk skolfrånvaro

 • Frånvarons psykologiska processer, både hos
  skolpersonal, föräldrar och eleven. Hur förstå det och hur
  jobba med det tillsammans?
 • Hur kan skolan jobba med ett barns ångest inför skolan?
  Eller är det BUP?
 • Hur prata konkret med barnet om sin skolsituation och
  sitt obehag? Olika samtalstekniker för att undvika alltför
  komplicerade frågor som exempelvis: varför kommer du
  inte till skolan? Eller: hur vill du ha det?
 • Systematik och tidiga insatser som behöver sätta in
  för att få tillbaka eleverna till skolan och förhindra att
  skolfrånvaron ökar – praktiskt exempel

Malin Olsen, barn- och ungdomspsykolog, Malmö stad.
Hon har varit verksam i socialtjänsten, SiS och BUP och
arbetar numera i Grundskoleförvaltning med fokus på
problematisk skolfrånvaro och barns gamingvanor.

10.50-11.00 Bensträckare

11.00-12.10
Hon kallades hemmasittare: om skolan, tårarna
och kampen i hallen
De senaste tio åren har antalet barn som uteblir från skolan,
som utvecklar ångest, depressioner och får diagnoser ökat
oroväckande mycket. Varför ser det ut så här? Och vad kan vi
som individer och samhället göra åt det? Nadja Yllner berättar
om samhällsutvecklingen och om hur det gick till när hennes
dotter Lova blev – och slutade vara – hemmasittare.

Nadja Yllner är författare och journalist. Hon har skrivit
boken Hon kallades hemmasittare (2021) och är frilansande
redaktör på bland annat Rapport, Aktuellt och Uppdrag
granskning

12.10 Konferensen avslutas

12.10-13.00 Gemensam lunch för deltagare på
fördjupningseftermiddagen: ”Skolans samverkan
med andra parter: föräldrar, socialtjänst, BUP,
habiliteringen med flera – hur hittar vi effektiva
lösningar tillsammans?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag, kl. 13.00-16.00, den 15 oktober

Skolans samverkan med andra parter: föräldrar, socialtjänst,
BUP, habiliteringen med flera – hur hittar vi effektiva lösningar
tillsammans?

Eftermiddagen ger dig tips, verktyg och goda exempel att ta med dig tillbaka till din verksamhet. Det är en interaktiv föreläsning varvat med praktiska övningar. Du kommer att få tillfälle att reflektera och koppla till ditt arbete. Och gärna bidra med dina tankar, frågor och erfarenheter.

Passet berör frågeställningar som:  

 • Hur kan skolan bidra till att öka och stärka samarbetet med föräldrar och andra verksamheter?
 • Vad är viktigt när du vill sätta upp en organisation och ett arbetssätt för att i samverkan främja skolnärvaro?
 • Så kan du samarbeta med socialtjänst, BUP och andra relevanta verksamheter för att nå effekt i insatserna och i
  stödet till elev och vårdnadshavare
 • Hur arbeta på ett smart och bra sätt med kontakt och samverkan med föräldrar. Generellt men också trots, i många
  fall, tidigare besvikelser och dåliga erfarenheter; föräldrar med en annan kulturell bakgrund; när föräldrar har en annan
  inställning än skolan till skolplikt och betydelsen av att gå i skolan?
 • Kommunikationens betydelse i samverkan

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av: Aggie Öhman är grundare av Prestationsprinsen och har många års erfarenhet av att arbeta med problematisk skolfrånvaro. Hon har tagit fram PRINSmodellen som ger konkret stöd i arbetet och samverkan i arbetet med skolfrånvaro. Till vardags är hon skolutvecklare och stöttar huvudmän, skolor, socialtjänst, vården med flera i att utveckla sitt arbete med frånvaro. Var för sig och i samverkan. Aggie är nu i höst aktuell med en ny bok, Skolfrånvaro och skolnärvaro – en handbok.