Differentierad och
inkluderande undervisning

18-19 mars 2024

Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm
eller som livesänd webbkonferens

Föreläsare

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog,
Specialpedagogen – MOD & METOD

Frida Malmgren
Leg. psykolog och författare,
Haninge kommun

Jennie Wilson
Lärare, föreläsare, författare

Diana Storvik
Specialpedagog och gymnasielärare,
Frejagymnasiet, Mölndals stad

Annika Macklin
Speciallärare i matematik,
Västbergaskolan

Cajsa Jahn
Lärare, författare, utbildare och coach,
Pusselfamiljen

Malin Reuterswärd
Lärare, författare, utbildare och coach,
Pusselfamiljen

Stefan Hertz
Lärare och skolutvecklare,
Haninge kommun/
Stefan Hertz utbildning

Fredrik Zimmerman
Forskare i Barn och ungdomsvetenskap
och lektor, Institutionen för pedagogiskt
arbete, Högskolan i Borås

För alla elevers lärande i klassrummet

 • Differentierad lektionsplanering och förhållningssätt som
  utgår från gruppens behov samtidigt med enskilda elevers
  förutsättningar
 • Stödjande strukturer och variation i uppgiften som minskar
  behovet av speciallösningar i klassrummet– från individ till
  gruppfokus
 • Pedagogiskt ledarskap och relationell kompetens som stärker
  lärandet och når varje elev i det heterogena klassrummet
 • Hur systematiskt arbeta med studiestrategier som ökar den
  pedagogiska tillgängligheten och ger eleverna motivation och
  självständighet i lärandet
 • Hur utforma kooperativa strukturer som får elever att jobba
  tillsammans trots olika nivåer och svårigheter?
 • Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till inkluderande
  förhållningssätt och differentierade arbetsmetoder

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 19 mars

Inkluderande ledarskap i klassrummet
– så skapas trygghet och lärande som utmanar
alla elever på rätt nivå

Eftermiddagen ger dig metoder som utvecklar ditt ledarskap och skapandet av
rutiner, regler och förhållningssätt för att utveckla en inkluderande lärandemiljö där fler elever har möjlighet till ökad måluppfyllelse.

Under ledning av: Stefan Hertz, utbildad lärare i SO-ämnena och efterfrågad
föreläsare och författare till bl a boken Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan.

Priser

Boka innan
31 januari 2024
Boka innan
24 februari 2024
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr6 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr7 490 kr9 490 kr
Webbsändning konferens4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Klicka på bilden för att ladda ned det fullständiga programmet

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Konferensprogram dag 1, den 18 mars 2024

09.00-09.30 Registrering
09.30-09.35 Välkommen till konferensen
09.35-11.00 Nya strukturer och förhållningssätt som stödjer
och utvecklar differentierad undervisning

Studier visar att lärare utvecklar differentierad undervisning
när de får strukturer, mallar och exempel att förhålla sig till
och pröva i den egna undervisningen.

 • Hur kan du utveckla ett kollegialt förhållningssätt till
  undervisningen som utgår från gruppens behov samtidigt
  med enskilda elevers förutsättningar?
 • Hur kan du stödja balansgången i att möta olika behov i
  gruppen?
 • Hur kan du ta reda på vad eleverna i gruppen behöver för
  att lära och utvecklas?
 • Hur använder du lektioner formativt för att lära känna
  och möta alla i gruppen?
 • Hur gör du ett omtag om det behövs; dvs har ett kritiskt
  synsätt på vad som fungerar och inte fungerar för att
  kunna ställa om utifrån vad elevgruppen behöver?

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog och
har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa och arbeta
med elevhälsan i skolan. Helena är författare till böckerna
Formativ bedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling,
Att sätta betyg och Lektionsdesign – en handbok. Hon driver
också bloggen ”Det inkluderande klassrummet”. Efter en kort
period på Skolverket är Helena numera utbildningskonsult
och jobbar med frågor om inkludering, bedömning och
undervisning på många skolor med fokus på ett gemensamt
ansvar och lärande kring dessa viktiga frågor.

11.00-11.20 Förmiddagspaus
11.20-12.20
Det inkluderande klassrummet med tillgängligt
lärande
Vad är självsaboterande handlingar bland elever och
hur ändras detta agerande?

 • Vad kan göras inom skolans ram för att motverka elevers
  känsla av uppgivenhet inför uppgifter?
 • Hur görs uppgifter begripliga för alla elever oavsett
  könstillhörighet?
 • Vad får en elev att identifiera sig som en individ som inte
  kan lära sig, och hur kan personal inom skolan förändra
  denna negativa självbild?
 • Varför utvecklar elever strategier för att undvika uppgifter
  och hur förändrar man detta självsaboterande agerande?

Fredrik Zimmerman är forskare i Barn och
ungdomsvetenskap och jobbar som lektor vid institutionen
för pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås. Han har studerat
skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och vad detta
kan bero på. Men framför allt har han gjort studier på skolor
som lyckats minska skillnaderna i betyg och förändra ett
negativt och självsaboterande agerande.

12.20-13.20 Lunch

13.20-14.35
Differentiera undervisningen i arbetet med
studiestrategier
Genom att förse elever med en rik verktygslåda fylld med
olika studiestrategier ges alla elever likvärdiga möjligheter
att nå goda studieresultat. För eleverna handlar det om
möjligheten att ta kommandot över sitt eget lärande, kunna
välja lämpliga strategier inför olika uppgifter och utmaningar,
navigera och hitta vägar att utvecklas. Om eleverna ska
utveckla goda studiestrategier behöver de få träning. Genom
ett systematiskt arbete med studiestrategier kan vi öka den
pedagogiska tillgängligheten. För att lyckas med arbetet
behöver vi bygga goda stödstrukturer kring eleverna, utgå från
de behov som finns i gruppen och använda differentiering i
elevernas progression. Under passet ligger fokuset på ”Hur-et”,
och visar en rad exempel på hur vi kan arbeta för att stärka
elevernas självständighet i deras lärande och i undervisningen.
Forskning och beprövad erfarenhet kommer att lyftas i
kombination med praktikexempel från undervisningen.

 • Hur kan studiestrategier implementeras systematiskt och
  blir en självklar del i undervisningen?
 • Hur får vi eleverna att bli experter på sitt lärande?
 • Hur kan vi arbeta med progression och stegvis
  öka elevernas egna ansvar för användningen av
  studiestrategier?

Diana Storvik är specialpedagog och gymnasielärare med
erfarenhet av arbete som specialpedagog från åk 4 till
gymnasiet. Diana arbetar som specialpedagog och bloggar
under namnet ”specialpedagogen på gymnasiet”. Hon är
också författare till böckerna Studiestrategier i högstadiet och
Studiestrategier i gymnasiet.

14.35-14.55 Eftermiddagspaus

14.55-16.15
Kooperativt lärande – inkluderande undervisning
där eleverna blir en viktig lärresurs både för
gruppen och den enskilde individen

 • Hur kan kooperativt lärande bidra till att främja lärande
  och göra undervisningen mer differentierad och
  inkluderande?
 • Hur skapa en inkluderande undervisningsgemenskap där
  eleverna aktiveras som lärresurser för varandra?
 • Hur utforma din undervisning för att öka alla elevers
  delaktighet?
 • Hur skapa positiva interaktioner mellan elever som stöttar
  alla att lyckas?
 • Hur strukturera undervisningen utifrån samarbete så att
  alla elever får chans att bidra utifrån sin förmåga?
 • Hur använda elevernas relationer som en positiv kraft
  som stärker både gruppen och individen?

Jennie Wilson är lärare och författare. Hon arbetar
med skolutveckling på skolor och förskolor runt om i
Sverige, med fokus på kooperativt lärande, ledarskap
och demokratisk undervisning. Jennie är aktuell
med första temat I bokserien Lärarpraxis: Bygga en
undervisningsgemenskap. I temat finns böckerna Starta
skolan starkt, Meningsfull undervisning och Gruppstärkande
ledarskap.
16.15 Första konferensdagen avslutas

Konferensprogram dag 2, den 19 mars 2024

08.00-08.15 Morgonkaffe
08.15-09.35
Differentierad undervisning och lektionsdesign
som gynnar alla elever

 • Hur planera en undervisning med angreppssätt med mer
  fokus på elevernas egen drivkraft?
 • Hur arbeta med och inkludera elever som redan ligger
  efter och som behöver mer repetition?
 • Hur effektivisera undervisningen så fler elever hinner
  lyckas?
 • Hur skapa möjligheter och förutsättningar för eleverna att
  jobba tillsammans i klassrummet trots olika nivåer och
  svårigheter?
 • Hur uppmärksamma elever som är bra på att dölja sina
  svårigheter?
 • Hur organisera och variera arbetsuppgifter så att alla
  elever kan delta utifrån sin egna förmåga och fulla
  potential?
 • Hur få till en undervisning anpassad efter eleverna i
  stället för att eleverna ska anpassa sig efter ett specifikt
  läromedel?

Annika Macklin är speciallärare i matematik årskurs 4-9
på Västbergaskolan i Stockholm. Hon har de senaste sju
åren jobbat för att förändra undervisningen i matematik.
Detta för att öka effektiviteten i undervisningen,
motivationen och delaktigheten hos eleverna och därmed
få fler elever att lyckas och utvecklas. Hon fick Kungliga
vetenskapsakademiens pris i matematik förra året ”för
att hon med mod, engagemang och kreativitet bedriver
individualiserad undervisning som lett till mycket goda
studieresultat och för att hon aktivt informerar och
inspirerar kollegor att utvecklas”.

09.35-10.55 Förmiddagspaus
10.55-11.10
Bemötande och samtalsmetoder i klassrummet–
med större fokus på relationer, inkludering och
elevers resurser
– så lyfter du elevens självkänsla och självförtroende genom
ett inkluderande förhållningssätt

 • Hur vända fokus från symptomen till funktioner
  – vilka funktionsförmågor påverkar elevers sätt att
  fungera och lära?
 • Metoder i klassrummet som verkar inkluderande och
  gruppstärkande – integrerade och konstruktiva lösningar
  som stärker, trygghet, socialt samspel och kamratskap
 • Hur använder man sig själv som tydliggörare?
 • Kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska
  förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda dagliga
  aktiviteter, lösa konflikter etc

Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd är författare, utbildare
och coacher med över 20 års erfarenhet av läraryrket. Idag
jobbar de för nätverket och företaget Pusselfamiljen med
stöd åt familjer och skolor kring NPF. De har skrivit fyra
böcker om tydliggörande pedagogik och två böcker om
samtalsmetoder.

11.10-11.20 Bensträckare

11.20-12.40
Så blir den fysiska lärmiljön en möjliggörare till
inkluderande förhållningssätt och differentierade
arbetsmetoder
Nya, innovativa möjligheter med utgångspunkt i befintliga
miljöer och resurser på skolan

 • Hur kan den fysiska och psykosociala lärmiljön påverka
  elevernas välmående och inlärning?
 • Hur praktiskt kartlägga och förstå behov i den fysiska
  lärmiljön för att skapa en fungerande miljö för var och en
  – i stället för ”lika för alla”?
 • Utmanande erfarenheter av hur elever med olika form av
  funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa kan få stöd i
  den fysiska lärmiljön
 • Hur kan miljön stötta upp i olika lärsituationer?
 • Så optimerar du för olika aktiviteter som har olika
  förutsättningar
 • Implementera – och våga utmana – inkluderande rutiner
  och struktur som även långsiktigt stärker elevernas
  trygghet och kontroll över sin skoldag
 • Den viktiga helheten – hur koppla ihop välplanerade
  lektioner med lärmiljö och möblering i klassrummet?

Frida Malmgren är leg. psykolog och författare.
Tillsammans med kollegan Malin Valsö har hon skrivit
boken Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och
lärande, där nycklarna till en god arbetsmiljö presenteras.
Hon har mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och från
elevhälsa inom både offentlig och privat sektor.

12.40 Konferensen avslutas

12.40-13.30 Lunch för deltagare till den separat
bokningsbara fördjupningseftermiddagen

13.30-16.00 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag Inkluderande ledarskap i klassrummet

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 19 mars, kl. 13.30-16.00

Inkluderande ledarskap i klassrummet
– så skapas trygghet, relationer och lärande som utmanar alla elever på rätt nivå

Ledarskapets uppgift i klassrummet är att skapa en lärandemiljö och göra klassrummet till en lärandearena som är
tillgänglig för alla elever. För att nå dit behöver lärare och skolan en tydlig riktning och vision för sitt arbete samt
ett ledarskap i klassrummet som skapar nödvändiga rutiner, anpassningar och förhållningssätt – det krävs att du
förändrar och utvecklar ditt ledarskap utifrån aktuell forskning.

Eftermiddagen ger dig metoder som utvecklar ditt ledarskap och skapandet av rutiner, regler och förhållningssätt för
att utveckla en inkluderande lärandemiljö där fler elever har möjlighet till ökad måluppfyllelse, du får bl a ta del av:

 • Ledarskap och förhållningssätt -hur skapa ett effektivt och inkluderande ledarskap och vad innebär
  det i praktiken?
 • Klassrummet –hur gör du den till en inkluderande lärandearena? Praktiska råd och tips
 • Hur organisera i klassrummet för att skapa en så effektiv och lugn undervisningsmiljö som möjligt?
 • Hur skapa ett tillåtande klassrumsklimat där alla elever känner sig trygga, där behov, motivation och kunskap
  blir synligt?

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45.

Under ledning av: Stefan Hertz är utbildad lärare i SO-ämnena och efterfrågad föreläsare. Han har även skrivit
två böcker: Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan samt är medförfattare till boken Vänd på tanken –
Framgångsrik undervisning i klassrummet som han skrivit tillsammans med Lotta Karlsson (Fröken Flipp).