Projektbeskrivning

Systematiskt utvecklingsarbete i skolan

17-18 september 2020

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning
 

Synliggöra, analysera och utveckla undervisning och lärande

 • Strategier och processer som implementerar och ger stöd för nya arbetssätt som stärker elevers lärande
 • Hur görs kunskapsutveckling synlig genom lärandemål som är begripliga och bedömningsbara?
 • Praktiska strukturer, rutiner och årshjul som skapar en övergripande helhet och gör kvalitetsarbetet integrerat i varje medarbetares vardag
 • Hur analysera och säkerställa att tid läggs på rätt saker i klassrummet och fokus hålls på det som gör skillnad för elevens lärande?
 • Hur organisera för naturliga flöden, regelbundenhet och effektiva arbetssätt som ger ordning och reda i systematisk skolutveckling?
 • Hur skapa en kultur, meningsfullhet och engagemang som accelererar utvecklingsarbetet?
 • Tydligare analyser som bättre samspelar med lärarnas förbättringsarbete i undervisningen – så återknyts analysarbetet till det systematiska kvalitetsarbetet

Speciellt inbjuden: Jenni Donohoo, fil.dr i pedagogik och författare

Kollektiv lärareffektivitet – framgångsstrategier för att leda kollegial utveckling och kollegiala lärprocesser

Så kan lärare bli skickliga ledare i klassrummet – metoder för att analysera, utveckla och stärka lärarskapet i klassrummet

Separat bokningsbar temaeftermiddag den 18 september

Under eftermiddagen är fokus på det som i forskningen alltmer entydigt visar är det allra viktigaste för elevens utveckling och skolans resultat: Lärarnas ledarskap i klassrummet. Du får ta del av modeller, verktyg och tips för ledarskapet i klassrummet och som direkt kan prövas i praktiken. Under ledning av: Urban Hansson, lärarcoach och utbildare, Skolkompaniet

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 17-18 september 2020

Konferens: 6995 kr
Före 30 juni: 5995 kr

Temaeftermiddag: 2495 kr

Konferens + temaeftermiddag: 9490 kr
Före 30 juni: 6990 kr
Före 4 september: 7990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

“Ovanligt med en konferens där varje föreläsning är givande. På denna konferens var det så”

”Jag är verkligen nöjd”

“Bra föreläsare med en tydlig röd tråd i ämnena”

”Jag är mycket nöjd med konferensen. Den uppfyllde mycket av det som jag hade velat få ut”

“Inspirerande föreläsare, intressant innehåll, bra längd på delarna, god mat och lagom stort antal deltagare”

Talare och praktikfall

Maija Möller
Skolledare, Fredrikshovs Slotts Skola

Sara Allard
Pedagog och utvecklingsledare, Linköpings kommun

Anna Karlefjärd
Fil.lic och utbildningsledare, Karlstads universitet

Jenni Donohoo
författare och lärare, Ontario, Kanada

Ann Gullberg
Skolledare, Malmö Stad

Martin Rosberg
Organisations- och ledarskapsforskare och leder det nationella FoU-centret för regeringsuppdraget “Samverkan för bästa skola, Stockholms universitet

Urban Hansson
lärarcoach och utbildare, Skolkompaniet.


Konferensprogram

Dag 1 (17 september 2020)

08.30-09.00 Registrering

09.00 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Att leda skolförbättring och få bestående effekter
– utvecklingsarbete på blodigt allvar

 • Hur organisera för en process som ger ett utvecklingsarbete
  med effekt över tid?
 • Hur skapas ett ramverk och tydlig struktur för utveckling
  som är hanterbart för skolan/organisationen?
 • Vilka är de organisatoriska glappen som skapar problem
  och måste överbyggas för att generera resultat i arbetet?
 • Hur skapas ett engagemang och förhållningssätt i att se
  möjligheter och motverka förändringströtthet?

Martin Rogberg har en bakgrund som organisations- och
ledarskapsforskare och leder just nu det nationella FoUcentret för regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola vid
Stockholms universitet.

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.30
Hur få kontroll, ordning och reda i rutiner och skapa
processer för systematiskt utveckling – att organisera
för naturliga flöden, regelbundenhet och effektiva
arbetssätt

 • Leda mer genom kultur och mindre genom administration – hur skapas en kultur som stödjer ett systematiskt kvalitetsarbete?
 • Hur skapar vi tillsammans med lärare utvärdering och analys av undervisning som en naturlig del i deras arbete – strategier för att nå systematik
 • Förändring eller förbättring? Metoder som synliggör förbättringsarbetet och visar resultat för att få kraft att föra utvecklingsarbetet framåt
 • I alla förändringar, alltid, överallt, i alla sammanhang, går något snett. Det är en naturlag. Hur skapar vi processer som gör det möjligt för hela kollegiet att hålla i och hålla ut
 • Praktiska tips på strukturer, rutiner, årshjul som skapar en övergripande helhet och gör kvalitetsarbetet integrerat i varje medarbetares vardag

Maija Möller har i botten examen i kemi och pedagogik från
Lettland men har specialiserat sig på utbildningsfrågor. Idag
leder Maija Fredrikshovs Slotts Skola som under ett flertal
år säkerställt de bästa resultaten i den svenska grundskolan.
Med en gedigen internationell erfarenhet i kvalitetssäkring
av skolverksamheter från bl a Singapore, England och
Lettland, har Maija lyckats skapa en modell i att kvalitetssäkra
verksamheter som enkelt skulle kunna översättas till vilken
skola, företag eller myndighet som helst. 2018 fick Maija och
Fredrikshovs Slotts Skola motta SIQ utmärkelse Bättre skola.

12.30 -13.30 Lunch

13.30-15.00
Lektionsplanering, mål och bedömning som höjer
undervisningskvaliteten och elevers möjlighet till
ökat lärande

 • Hur ta med bedömningen redan i planeringsfasen och säkra att du får bedömningsbart underlag under undervisningens gång?
 • Strategier för att planera undervisning och bedömning utifrån olika nivåer och olika bedömningssituationer
 • Hur kan vi genom att använda ett formativ förhållningssätt göra eleverna delaktiga och synliggöra kunskapskvaliteter i lärprocessen?
 • Hur? Vad? Varför? Hur få en röd tråd mellan planering, genomförande och bedömning?
 • Hur synliggöra elevens lärandeprogression under arbetes gång?
 • Hur skapa system för att se vilket som är elevens nästa steg i lärandet? Exempel på att göra snabbutvärderingar efter varje arbetsområde

Anna Gullberg arbetar just nu som skolledare i Malmö stad
med fokus på att utveckla undervisningskvalitet och öka
bedömarkompetensen. Hon har under fem år arbetat på
Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning, Pedagogisk
Inspiration, med fokus på att b.la. utveckla undervisningskvalitet
och bedömning för lärande. Anna har medverkat i att bygga
upp några fungerande koncept i Malmös skolor för att öka
undervisningskvaliteten.

15.00-15.20 Eftermiddagskaffe

15.20-16.50
Säkra analysarbetet som stöd för utveckling
– hur gå från beskrivning till utveckling
Varför gör vi det vi gör när vi gör det och är det, det bästa sättet
att
göra det på och hur vet vi det vi vet, när vi vet det och hur vet
vi det.


 • Hur bryta ner kvalitetsarbetet, utifrån styrdokument, så att det blir begripligt och tydlig koppling med det som sker i
  klassrummet?
 • Vilka är viktiga parametrar att titta på som ger en bra analys för fortsatt professions – och utvecklingsarbete – hur tar man sig bakom ”siffrorna”?
 • Hur formulera mål så att det fångar det du vill fånga – utifrån nuläge och prioriteringar
 • Vad beror resultatet på – vilka kriterier ska du undersöka i din egen undervisning för att säkerställa analysen: material, metoder etc?
 • Vad kan läsas ut av elevers kunskapsresultat?
 • Hur kan analyser bättre samspela med lärarnas förbättringsarbete i undervisningen – så återknyts analysarbetet till det systematiska kvalitetsarbetet

Anna Karlefjärd är fil.lic och utbildningsledare vid Karlstads
universitet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med
skolans styrdokument, bedömningsforskning, betygssättning,
skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på skolans
alla nivåer. Anna är ofta anlitad som föreläsare och hon har
deltagit i flera projekt hos Skolverket gällande bedömning.
Hon har erfarenhet både som lärare, kvalitetsstrateg och
utvecklingschef inom olika utbildningsförvaltningar.
Anna återfinns på flera ställen i landet inom ramen för
Samverkan bästa skola där bland annat frågor om systematiskt
kvalitetsarbete som injektion in i verksamheten står i fokus,
såväl hos huvudman som i klassrummet.

16.50 Första konferensdagen avslutas

Dag 2 (18 september 2020)

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.45
Analysera undervisningen och förenkla utvecklingsarbetet i vardagen så att det blir till nytta för eleverna och den undervisning som bedrivs

 • Hur ta analysen av undervisningens effekt vidare in i den fortsatta undervisningen och planeringen?
 • Att sätta mål utifrån analys av elevernas resultat, huvudmål (kunskapsmål för eleverna) och processmål (verktyg och metoder som lärarna ska använda) som stödjer huvudmålet
 • Hur organisera ett långsiktigt utvecklingsarbete med kollegialt lärande i lärandegrupper kopplat till de mål vi satt upp?
 • Att arbeta med intensivperioder som en metod för ökad måluppfyllelse samt implementering av utvecklingsarbetet i vardagen
 • Så används stödstrukturer för lärarnas självständiga implementering av utvecklingsarbetet i vardagen

Sara Allard har över 20 års erfarenhet som lärare och har som
utvecklingslärare drivit utvecklingsarbete på Brunnbyskolan
(F-6) i Linköpings kommun sedan 2015. Sara delar med sig
av utvecklingsarbete som gjort skillnad för elevernas lärande,
med både framgångsfaktorer och utmaningar.

09.45-10.05 Förmiddagskaffe


10.05-12.30
Kollektiv lärareffektivitet – framgångsstrategier
för att leda kollegial utveckling och kollegiala
lärprocesser
Har din skola ett skolklimat som främjar meningsfull
förändring och utveckling? Ny forskning visar på att lärares
tillit till den gemensamma förmågan till förändring är en av
de viktigaste faktorerna för att främja elevers lärande. Ett
väl fungerande kollegialt utvecklingsarbete skapar kollektiv
lärareffektivitet med högre grad av uthållighet, vilja att pröva
nya undervisningsstrategier och förändra sitt förhållningssätt
för elevers ökade möjligheter att nå kunskapsmålen.
Ta del av teoretiska förhållningssätt och förutsättningar
men även praktiska exempel, modeller och mallar som ökar
lärares tilltro till den gemensamma förmågan att utveckla
undervisningen och öka elevers lärande.

Leda lärande och utveckling utifrån elevers behov

 • Hur organisera utvecklingsarbetet över året för att ge realistiskt utrymme för utvecklingsperioder/planering för utveckling?
 • Strukturerat material för reflekterande och kollegiala möten som blir meningsfulla och gör att undervisningen och lärande synliggörs och utvecklas
 • Mötesmetodik som ger framåtsyftande samtal/frågeställningar och utvecklande kollegiala samtal – från prat till handling i praktiken

Kollegiala observationer – metoder för att granska,
synliggöra och utmana arbetssätt och undervisning

 • Vilka olika metoder finns för kollegieobservationer som synliggör undervisning och lärande?
 • Hur sätta upp gemensamma mål för klassrumsobservationer med fokus på effektiv undervisning – förarbetet med gemensamma kriterier för observationen, genomförandet och analys
 • Hur tar du utvecklingsprocessen vidare utifrån observationer så att den blir till nytta för lärare och elever?
 • Hur skapa en naturlighet och ett arbetsklimat där man kritiskt kan granska sitt eget och andras arbete och ge konstruktiva synpunkter, förslag och lösningar?
 • Vad ska du konkret titta på i klassrummet för att observera mönster och systematik i lärar-och ledarrollen i praktiken?
 • Metoder för hur du kan utvärdera och reflektera kring effekter på elevers lärande

Jenni Donohoo är fil.dr i pedagogik, en bästsäljande författare
och professionell lärare med mer än 20 års erfarenhet av att leda
skolutveckling och förbättringsarbete. Jennie är verksam i Ontario,
Kanada, och på uppdrag av utbildningscheferna i Ontario arbetar
hon tillsammans med utvecklings- och skolledare för att förbättra
det professionella lärandet i skolorna. Jenni har undervisat i både
grundskola och gymnasieskola samt har utbildat skolledare för
Ontario Principals ’Council. Jenni är aktuell med sin bok Kollektiv
lärareffektivitet – förhållningssätt, förutsättningar och
genomförande som precis har översats till svenska, samt
hennes senaste bok, skriven tillsammans med Dr. Steven
Katz, Quality Implementation: Leveraging Collective Efficacy
to Make ‘What Works’ Actually Work.

OBS Föreläsningen hålls på engelska

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Lunch för deltagare till fördjupningseftermiddagen


Separat bokningsbar temaeftermiddag den 18 september, kl. 13.30-16.30

Så kan lärare bli skickliga ledare i klassrummet – metoder för att analysera, utveckla och stärka lärarskapet i klassrummet

Lärarskap är en avancerad form av ledarskap där du ska leda många individers utveckling på ett likvärdigt sätt, du ska utmana de som har lätt att lära och stötta de som har svårare i sin lärprocess. Det är viktigt att kunna skapa studiero i klassen, få eleverna att känna sig trygga i klassen och i lärandet, att vara tydlig i din kommunikation och att kunna skapa och upprätthålla effektiva rutiner. Dessutom ska du utveckla en ömsesidig respekt i relationen med eleverna och utifrån elevernas olikhet ge dem det stöd de behöver.

Eftermiddagen har ett praktiskt fokus och syftar till att ge dig modeller, ”verktyg” och tips som visar på ledarskapets avgörande betydelse och som ni direkt kan pröva i era klassrum.

Ur innehållet:

 • Hur gör du som lärare för att utveckla och upprätthålla goda relationer och ett utvecklande ledarskap i klassrummet. Varje klass är unik och klassen bygger unika relationer med varje lärare
 • Basgrupper och teamutvecklande läsårsstart – beprövade metoder för att tidigt på läsåret skapa studiero och lärandefokus i klassen
 • Konflikthantering och konfliktlösning är ett ledaransvar. Konfliktundvikande ledarstil leder till ett destruktivt ledarskap vilket i sin tur leder till en dysfunktionell lärmiljö
 • Kollegialt samarbete för att utveckla ledarskapet kräver både gemensamma ställningstaganden men också att lärarna lär av varandra genom att besöka varandra under lektioner. Ta del av erfarenheter från 800 klassrumscoachningar
 • Hur få alla elever aktiva i klassrummet med väl utformade och tränade lektionsrutiner – kooperativt lärande och ett aktivt ledarskap som anpassas till vald arbetsmetod och aktuell klass
 • Öka förståelsen och färdigheten för hur du leder högkänsliga elever (15-20% av eleverna) eller elever med koncentrationssvårigheter genom att skapa ökat lärandefokus i klassen och ge alla elever möjligheten att nå en högre måluppfyllelseUnder eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av:

Urban Hansson, lärarcoach och utbildare, Skolkompaniet. Urban har lång erfarenhet av ledarutveckling, utbildning och
förändringsarbete. Han har en bakgrund från försvarsmakten men har de senaste 20 åren arbetat i mer än 70 kommuner
och med personal från mer än 750 skolor och förskolor. Under åren har Urban föreläst på ett stort antal skolor kring
ledarskap i klassrummet, coachat lärare vid ca 800 olika lektioner och genomfört verksamhetsanalys vid 14 skolor i fyra
olika kommuner. Se mer på www.skolkompaniet.se.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program härBroschyr och program till konferensen Systematiskt utvecklingsarbete i skolan hos Kompetento

Anmälan