Projektbeskrivning

Språkstörning och språkutveckling

1-2 februari 2021

OBS! Konferensen webbsänds endast

Inkluderande lärmiljöer som främjar alla elevers språkliga lärande

 • Den senaste forskningen kring språkstörning, språksvårigheter och elever i språklig sårbarhet – praktiskt tillämpbar vetenskap som stödjer ett språkfrämjande arbetssätt
 • Språkligt och kommunikativt anpassade lärmiljöer som ger stöd hela vägen i klassrummet och förebygger språklig sårbarhet
 • Flerspråkiga elever och språkstörning – vilka specifika stödinsatser och pedagogiska verktyg kräver dessa elever?
 • Framgångsrikt kollegialt lärande och handledning som ger tydlig effekt och gynnar alla elever oavsett språklig nivå
 • Bildstöd i samband med språkstörning – vad innebär det i praktiken att skapa ett språkligt tillgängligt klassrum för alla elever?
 • Pedagogiska undervisningsmetoder som ger språkligt stöd i klassrummet i alla ämnen och möjliggör lärande trots språkstörning
 • Sociala samspelet och språkstörningar – tydligare strukturer som stärker elevers kommunikativa förmåga och möjlighet till inkludering under hela skoldagen

Systematisk professionsutveckling och handledning – strategier för utveckling, lärande och förändring

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 2 februari

Systematiska och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om man vill utveckla arbetet kring elever med språkstörning och språklig sårbarhet. Eftermiddagen ger en demonstration av metoder som är utvecklade för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara.

Under ledning av: John Steinberg, fil.dr. i pedagogik och fd. universitetslektor och rektor samt författare till ett 50-tal böcker om skolan, lärande och ledarskap. John är känd för sitt inspirerande, praktiska och variationsrika sätt att föreläsa och förmedla praktiska verktyg samt inspirera.

OBS! Konferensen livesänds endast.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 1-2 februari 2021

Digital konferens: 5995 kr
Före 23 december: 4995 kr

Digital fördjupning: 1995 kr

Digital konferens + fördjupning: 8490 kr
Före 23 december: 6990 kr
Före 6 november: 5990 kr

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad
konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande!
Längtar till
att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min färde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla
elevers
lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning
och språklig
sårbarhet”

Talare och praktikfall

Lisen Kjellmer
Leg. logoped, Ph.D., Alingsås kommun

Hanna Helttunen
Leg. logoped, Hällsboskolan Kungsholmen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Boel Forsell
Leg. logoped, Värner Rydénskolan, Malmö stad

Sara Lindbäck
Speciallärare grav språkstörning, Sollentuna kommun

Ebba Almsenius
Leg. logoped, Utvecklings- och stödenheten, Härryda kommun

Linda Lindkvist
Förstelärare, lärcoach och pedagogisk metodutvecklare, Sigtuna kommun/ VisualiSERa LÄRANDET


Konferensprogram

Dag 1 (14 september 2020)

09.00-09.30 Registrering

09.30-09.35 Välkommen till konferensen

09.35-11.00
Den senaste kunskapen för praktiskt arbete baserat på forskning kring språkstörning, språksvårigheter och elever i språklig sårbarhet
Språkstörning i skolåldern är inte bara ett aktuellt område för pedagoger i svenska skolan utan också ett område där mycket ny nationell och internationell forskning har tillkommit de senaste åren. Lisen ger en aktuell forskningsuppdatering och kopplar detta till vardagen och arbetet med språkstörning.

 • Vad står olika sorters språkstörning för (t ex expressiv, fonologisk, grammatisk, semantisk, pragmatisk, generell), vad säger forskningen och vad innebär det i praktiken för eleven?
 • Begreppet ´DLD´ ´Developmental Language Disorder´och hur internationell forskning har utvecklat vår förståelse för språkstörning de senaste åren
 • Skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, talstörningar och språkstörning
 • Relationen mellan språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ´NPF´
 • Att identifera språksvårigheter i skolåldern, t ex i högre åldrar där det kan ta sig andra uttryck än vi förväntar oss
 • Hur nyttja samverkan för att öka tillfällena till repetition vid ordinlärning för elever med språkstörning?

Lisen Kjellmer är leg. logoped med en Ph.D. Från University of
Washington. Hennes inriktning i kliniskt arbete, undervisning
och forskning är språkutveckling och språksvårigheter hos
barn och ungdomar med särskilt fokus på språkstörning i
relation till andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Lisen arbetar som logoped i Team Kommunikation, ett centralt
resursteam i Alingsås kommun. Hon är forskningsanknuten
till Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet, samt också till
Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet, där
hon tidigare arbetade som universitetslärare.

11.00-11.20 Förmiddagskafe

11.20-13.00
Pedagogiska undervisningsmetoder i samband
med språkstörning – med fokus på stödstrukturer,
förbättrad studieteknik och ökad självständighet
hos eleven
Tidigare och efektivare insatser som möjliggör språkligt
lärande för alla elever!

 • Hur kan undervisningen förebygga och överbygga språklig sårbarhet?
 • Vad kännetecknar en undervisning som är språkligt tillgänglig?
 • Hur anpassar du studietekniker för elever med språkstörning?
 • Hur skapar du pedagogiska verktyg för eleven som stöttar i studieteknik och ger ökad självständighet och måluppfyllelse?
 • Hur arbeta med ett lösningsfokuserat perspektiv utifrån elevens egna förmåga?
 • Hur stöttar du elever med språkstörningar i de olika ämnena?
 • Konkreta exempel på hur digitala hjälpmedel används för att visualisera och förstärka det talande språket alternativt kompensera

Sara Lindbäck föreläser och handleder om pedagogiskt
bemötande av elever med språkstörning. Lärare i skolans
yngre åldrar med språk och språkutveckling som inriktning.
Vidareutbildad till speciallärare med inriktning grav
språkstörning. Arbetar sedan nio år på resursskola för elever
med generell språkstörning, som klasslärare på låg- och
mellanstadiet och senare som speciallärare för hela skolan och
svensklärare på högstadiet i Sollentuna.

13.00-14.00 Lunch


14.00-15.30
Språkligt och kommunikativt anpassade lärmiljöer som ger stöd hela vägen i klassrummet

 • Hur skapar vi lärmiljöer i klassrummet som förebygger att elever med olika typer av utmaningar hamnar i språklig sårbarhet?
 • Hur kan du som pedagog arbeta med språklig och kommunikativ anpassning i klassrummet, där alla elever inkluderas oavsett elevens förutsättningar?
 • Så ger du eleverna kontinuerlig feedback i klassrummet, lyfter dem i sitt lärande och ökar engagemanget och lusten att gå vidare med nya uppgifter
 • Beröm, stöd, uppskattning och stimulans – så stärker du elevens självförtroende genom att uppmuntra till det som fungerar och fokusera på det som är positivt
 • Hur skapa en pedagogisk delaktighet hos alla elever oavsett språkliga förutsättningar och svårigheter?
 • Vilka pedagogiska arbetssätt främjar ökad delaktighet och inkludering i klassrummet av barn med språkstörningar – vilka krav ställer det på pedagogerna?

Ebba Almsenius är leg. logoped och arbetar på en
kommunövergripande enhet i Härryda kommun, där hon
stöttar pedagoger genom utbildning och klassrumsbaserad
handledning. Ebba har medverkat som expert i UR:s
programserie Superungar som visades i SVT. Hon har
också skrivit boken ”I relation till lärande” tillsammans med
logopedkollegan Ulrika Aspefo. På sitt instagramkonto
@kommunikativ_tillganglighet delar hon med sig av kunskap
och erfarenheter kring hur man kan anpassa skolmiljön
språkligt och kommunikativt, samt hur hon i vardagen
använder kommunikationsstöd med sin 10-åriga son med
autism och ADHD.

15.30 Första konferensdagen avslutas

Dag 2 (15 september 2020)

08.00 Morgonkaffe

08.15-09.30
Flerspråkighet och språkstörning hos barn och elever
– hur ser den språkliga utvecklingen ut hos ferspråkiga
barn och vilka faktorer bör vi ta hänsyn till vid bedömning
av språket?

 • Hur tar vi reda på om det handlar om en språkstörning eller enbart bristande exponering av det svenska språket?
 • Hur skiljer sig synen på hur barn lär sig språk i olika kulturer?
 • Hur kan ferspråkighet påverka läs- och skrivutvecklingen?
 • Hur stöttar vi ferspråkiga elever med språkstörning?

Hanna Helttunen är logoped och har ferårig erfarenhet
av utredning och behandling av språkliga svårigheter hos
ferspråkiga barn på Talkliniken vid Danderyds sjukhus. Nu
arbetar Hanna som skollogoped på Hällsboskolan, en statlig
specialskola för elever med språkstörning, där hon ingår i
elevhälsoteamet.

09.30-09.50 Förmiddagskaffe

09.50-11.00
Sociala samspelet och språkstörningar – tydligare
strukturer som stärker elevers kommunikativa
förmåga och möjlighet till inkludering under hela
skoldagen

 • Hur kan vi förstå elevers språkliga utmaningar i klassrummet?
 • Vad kan vara svårt på raster, i matsalen och andra ostrukturerade situationer för elever med språkstörning?
 • Hur kan skolan skapa social delaktighet för elever i språklig sårbarhet?
 • Hur arbeta förebyggande och främjande med stödstrukturer som underlättar elevens sociala och kommunikativa förmåga?

Linda Lindkvist är förstelärare, lärcoach och pedagogisk
metodutvecklare i Sigtuna kommun. Hon visar med konkreta
tips och metoder hur man kan bygga en inkluderande lärmiljö
med hållbart lärande för alla elever i dagens skola.


11.00-11.10 Bensträckare

11.10-12.30
Bildstöd i samband med språkstörning – vad
innebär det i praktiken att skapa ett språkligt
tillgängligt klassrum för alla elever?

Språkstödjande insatser som främjar språklig
utveckling för alla elever

I det dagliga skolarbetet ska eleverna inhämta nya
ämneskunskaper, uttrycka vad de har lärt sig samt utveckla
förmågor som att beskriva, jämföra, förklara och resonera.
Hur kan man använda bildstöd för att stötta eleverna i
komplexa uppgifer som ställer stora krav på den språkliga
förmågan?

 • Exempel på olika typer av bildstöd för att förstå innehåll och betona viktig information
 • Exempel på stödstrukturer för att förstå och formulera sig inom olika textgenrer
 • Exempel på färdighetsträning med hjälp av visuellt stöd för att utveckla språklig uttrycksförmåga
 • Exempel på hur du använder bildstöd inom den ordinarie klassrumsundervisningen

Boel Forsell är leg. logoped och arbetar på Värner Rydénskolan
i Malmö. Hon har erfarenhet av att arbeta med ferspråkiga
elever och arbetar idag med yngre skolelever tillsammans
med pedagoger i förskoleklass upp till årskurs sex. På Värner
Rydénskolan leder hon ett utvecklingsprojekt för att göra
lärmiljön tillgänglig för elever med språkstörning. Skolan har
ett gemensamt bildstödsmaterial och tydliga riktlinjer för att
arbeta systematiskt med gemensamma symboler och olika typer
av stödstrukturer.

12.30-13.30 Lunch för deltagare på den separat bokningsbara fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 15 september 2020 ”Systematisk professionsutveckling och handledning – strategier för utveckling, lärande och förändring”


13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 15 september 2020

Systematisk professionsutveckling och handledning – strategier för utveckling, lärande och förändring

Jag hjälper dig – Du hjälper mig
Systematiska och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om man vill utveckla arbetet kring elever med språkstörning och språklig sårbarhet. Eftermiddagen ger en demonstration av metoder som är utvecklade för att stärka kollegiets lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara. Du lär dig att använda flera effektiva verktyg som du har direkt praktisk användning för i arbetet som handledare och för att stödja kollegors professionsutveckling.

Under rubriken Jag hjälper dig – Du hjälper mig får du verktyg för stöttning, uppmuntran och coachning inom kollegiet.

Ta del av frågeställningar som:

 • Systematisk refektion för pedagogisk utveckling – med vilket fokus och innehåll bör det kollektiva arbetet utföras?
 • Co-coachning och kollegial coaching – varför och hur
 • Demonstration på ett coaching samtal utifrån styrkor – vad är viktigt att tänka på i de kollegiala samtalen för att skapa en utvecklande lärandekultur?
 • Att gå från abstraktion till konkretion
 • Utgå från lyckade tillfällen – systematik och struktur för att identifera vad som är lyckosamt av det vi gör och hur
  sprida det vidare i klassrummet och i kollegiet?

Under passet varvas teori med interaktiva diskussioner och reflektioner.

Under ledning av:
John Steinberg, fil.dr. i pedagogik och fd. universitetslektor och rektor samt författare till ett 50-tal böcker om skolan, lärande och ledarskap. John är känd för sitt inspirerande, praktiska och variationsrika sätt att föreläsa, inspirera och förmedla praktiska verktyg.

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan