Projektbeskrivning

Språkstörning och
språkutvecklande arbetssätt

2-3 februari 2022

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som livesänd digital konferens

Inkluderande lärmiljöer som främjar alla elevers språkliga lärande

 • Den senaste forskningen kring språk och språkstörningar i ett livsperspektiv – praktiskt tillämpbar vetenskap som stödjer ett språkutvecklande arbetssätt
 • Språkligt och kommunikativt anpassade lärmiljöer – hur skapa pedagogisk delaktighet hos alla elever oavsett språkliga förutsättningar och svårigheter?
 • Flerspråkiga elever och språkstörning – vilka specifika stödinsatser och pedagogiska verktyg kräver dessa elever?
 • Från språklig sårbarhet till hållbarhet i lärande och språkutvecklande arbetssätt – vad ställer det för krav på lärmiljöer och undervisningsmetoder?
 • Äldre elever och språkstörning – språkinriktade undervisningsmetoder som främjar språkligt lärande i alla ämnen
 • Sociala samspelet, relationer och språkstörningar – hur skapar skolan förutsättningar för elever att ingå i det sociala samspelet?

Flerspråkighet och språkstörning – språkutveckling, viktiga faktorer och strategier för stöttning

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 3 februari: 

Kunskap om den typiska språkutvecklingen hos flerspråkiga barn och vad som påverkar den gör det lättare att förstå när det kan handla om en språkstörning. Eftermiddagen ger kunskap om flerspråkighet i allmänhet, språklig sårbarhet, hur språkstörning hos flerspråkiga yttrar sig samt vilka undervisningsmetoder som är effektiva för flerspråkiga elever med språkstörning. Du får möjlighet i att fördjupa dig i och reflektera över hur arbetet med flerspråkiga elever utan och med språkstörning ser ut i er verksamhet. Teori varvas med filmer och reflektioner.

Under ledning av: Hanna Helttunen, leg logoped, Hällsboskolan Kungsholmen,
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Datum och pris

Konferens:
Boka innan 23 december: 5995 kr
Ordinarie pris: 6995 kr

Fördjupningseftermiddag: 2495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag:
Boka innan 27 november: 6990 kr
Boka innan 23 december: 7990 kr
Ordinarie pris: 9490 kr

Digital konferens:
Boka innan 23 december: 4995 kr
Ordinarie pris: 5995 kr

Webbsänd fördjupningseftermiddag: 1995 kr

Webbsänd konferens + fördjupningseftermiddag:
Boka innan 27 november: 5990 kr
Boka innan 23 december: 6990 kr
Ordinarie pris: 7990 kr

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad
konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande!
Längtar till
att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min färde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla
elevers
lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning
och språklig
sårbarhet”

Talare och praktikfall

Anna Eva Hallin
Leg. logoped och biträdande lektor, Karolinska Institutet/språkforskning.se

Hanna Helttunen
Leg. logoped, Hällsboskolan Kungsholmen, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Julia Andersson
Leg. logoped verksam inom skolan med vidareutbildning inom specialpedagogik, Umeå kommun

Barbro Bruce
Leg. logoped, med.dr. i logopedi, docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik

Tina Palm
Leg. förskollärare, lärare och specialpedagog samt författare och utbildare, Skills for life

Maria Rubin
Lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Högskolan Kristianstad

Anna-Karin Hedlund
Lärare i svenska och engelska, förstelärare vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Virginska gymnasiet, Örebro


Konferensprogram

Dag 1, den 2 februari

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Språk och språkstörning i ett livsperspektiv – därför behöver kunskapen öka!

Aktuell forskningsuppdatering kopplad till skolans kontext
Språkstörning i skolåldern är inte bara ett aktuellt område för pedagoger i svenska skolan utan också ett område där mycket ny forskning har kommit de senaste åren.

 • Betydelsen av språklig förmåga för läsning och skrivning och i ett livsperspektiv
 • Skillnaden mellan språkstörning, dyslexi, talstörningar och läs- och skrivsvårigheter och relationen däremellan
 • begreppet ´DLD´ (Developmental language disorder) och hur internationell forskning har utvecklat vår förståelse för språkstörning de senaste åren
 • Vad står olika sorters språkstörning för (t ex expressiv, fonologisk, grammatisk, semantisk, pragmatisk, generell), vad säger forskningen, och vad innebär det i praktiken för eleven?
 • Vad säger forskningen om tidig upptäckt och tidiga insatser för språkstörning i skolåldern – vad kan och bör vi göra i klassrummet?

Anna Eva Hallin är leg. logoped och biträdande lektor. Hennes inriktning i kliniskt arbete, undervisning och
forskning är språkutveckling och språk-, läs-, och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Hon har en Ph.D.
i Communicative Sciences and Disorders från New York University och forskar och undervisar nu på Enheten för
logopedi, Karolinska Institutet. Sedan 2015 driver Anna Eva www.språkforskning.se, forskningsbloggar och föreläser, med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap om språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter till logopeder, pedagoger, psykologer och andra intresserade. Hon har gett ut böckerna ”Förstå och arbeta med språkstörning” (2019) och ”Värt att veta om språkstörning” (2021, med C. Reuterskiöld) på Natur & Kultur.

10.30-10.50 Förmiddagskafe

10.50-12.30
Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning
Begreppet språklig sårbarhet kom till för att ge en bredare och djupare kunskap om hur språkutvecklingsproblem kan förstås och pedagogiskt mötas i förskola och skola. De språkliga förväntningarna är omfattande redan tidigt och all undervisning måste vara språkligt tillgänglig.

Nu har det gått 5 år och man kan undra över hur begreppet har landat och om det inneburit någon skillnad jämfört med talet om diagnoser som språkstörning och dyslexi? Det gäller både för barn/elever och deras familjer och dels för pedagoger i undervisningen? Det är frågor som Barbro bidrar med sina erfarenheter och resonerar kring i sin föreläsning.

Barbro Bruce är leg. logoped, med.dr. i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Barbro har tidigare arbetat på Lunds universitet, Malmö universitet och Högskolan Kristianstad men är nu pensionär.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Barbro Bruce fortsätter

14.30-14.50 Eftermiddagskaffe

14.50-16.30
Språkinriktad undervisning som främjar språklig tillgänglighet i högre årskurser
Föreläsningen kommer att utgå från vad språklig sårbarhet kan innebära i högre årskurser, varför språkliga stödstrukturer är en central del i en språkinriktad undervisning för att främja språklig tillgänglighet i skolans olika ämnen.

 • Vad kan språklig sårbarhet innebära i högre årskurser och i gymnasiet?
 • Varför blir en språkinriktad undervisning en förutsättning för att pedagogiskt möta sårbarhet och främja ett hållbart lärande?
 • Hur kan lärare i högre årskurser och på gymnasiet använda språkliga stödstrukturer för att främja språklig
  tillgänglighet i alla ämnen?

Maria Rubin är lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad, gymnasielärare
och speciallärare. I sin forskning och undervisning vid de specialpedagogiska utbildningarna intresserar hon sig för
frågor om språklig sårbarhet, inkludering, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

16.30 Första konferensdagen avslutas


Dag 2, 3 februari

08.00 Morgonkaffe

08.15-09.30
Språket – en avgörande förutsättning för socialt samspel och inkludering

Hur kan skolan skapa social delaktighet för elever medspråklig sårbarhet?

Elever som av någon annan anledning inte får vara med i leken, eller saknar sociala färdigheter för att kunna ta kontakt och umgås med andra på ett bra sätt har svårt för att få delta. Det kan innebära att eleven därmed får färre tillfällen att träna sina sociala och emotionella färdigheter och möjligheterna att få delta i lek blir allt svårare.

Lärarna har en viktig uppgift i att ge elever användbara redskap, utveckla färdigheter och erbjuda förutsättningar som eleverna behöver för att ta till sig och utveckla sin kunskap och möjligheter att ingå i det sociala samspelet. Språket är en viktig del i lärandet och utvecklingen samt en förutsättning för att kunna kommunicera och fördjupa sina relationer och kunskaper.

Tina kommer att ge dig viktiga verktyg och värdefull kunskap i hur du skapar förutsättningar som ökar det sociala samspelet och bidrar till inkluderande miljöer för elever med språklig sårbarhet.

Tina Palm är leg. förskollärare, lärare och specialpedagog. Författare och utbildare med särskild kompetens inom
socialt och emotionellt lärande och barn/elever med beteenderelaterade svårigheter. Tina har forskat på pedagogers upplevelser och effekter vid medvetet arbete med socialt och emotionellt lärande. Hon har även tillsammans med Lars Löwenborg skrivit boken Socialt och emotionellt lärande – om att lyckas i skolan och livet.

09.30-09.50 Förmiddagskaffe

09.50-11.00
Språkligt och kommunikativt anpassade lärmiljöer som ger stöd hela vägen i klassrummet

 • Hur skapar vi lärmiljöer i klassrummet som förebygger att elever med olika typer av utmaningar hamnar i språklig sårbarhet?
 • Hur kan du som pedagog arbeta med språklig och kommunikativ anpassning i klassrummet, där alla elever
  inkluderas oavsett elevens förutsättningar?
 • Hur skapa en pedagogisk delaktighet hos alla elever oavsett språkliga förutsättningar och svårigheter?
 • Hur arbeta med bild och symbolstöd för att tillgängliggöra språk och kommunikation?
 • Vilka pedagogiska arbetssätt främjar ökad delaktighet och inkludering i klassrummet av barn med språkstörningar – vilka krav ställer det på pedagogerna?
 • Samarbete och samverkan mellan pedagog och logoped, hur vi tillsammans kan stärka och utveckla elevernas
  språkliga och kommunikativa förmågor direkt i klassrummet
 • Samverkan mellan professioner och elevhälsans roll att arbeta främjande kring elever med språkstörning

Julia Andersson är skollogoped som arbetar klassrumsbaserat, handledande samt direkt med elever från förskoleklass till årskurs 6. Hon har flerårig erfarenhet och fördjupad kunskap inom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och språkliga svårigheter

11.00-11.10


11.10-12.30
Att undervisa äldre elever med språkstörning

Bemötande och kommunikation – hur uttrycker du dig muntligt/verbalt i undervisningssituationen för att verkligen nå fram till en elev med språkstörning?

 • Skriftlig information/instruktion – hur formulerar man bäst texter (instruktioner, uppgifter, prov etc)?
 • Tydlig struktur genom förarbete – hur planerar och förbereder du genomgångar; väljer ut, bedömmer, hittar
  fallgropar och bearbetar material/läromedel?
 • Efterarbete – hur granskar/analyserar du ett elevarbete för att upptäcka kvaliteter, berömma, och ge vägar till
  utveckling?
 • Eleven som god läsare – hur uppmuntrar du eleven att se sig själv som en god läsare fast det är ”svårt att läsa”?
 • Eleven som god skribent – hur uppmuntrar du eleven att skapa goda texter utan att fastna på svårigheterna?

Anna-Karin Hedlund är lärare i svenska och engelska samt förstelärare vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. Riksgymnasiet i Örebro tar emot såväl elever med hörselnedsättning som elever med generell språkstörning, och Anna-Karin har mångårig erfarenhet av hur man bemöter elever med språkstörning i en undervisningssituation. Som förstelärare har Anna-Karin ett särskilt ansvar för att sprida goda pedagogiska exempel och handleda kollegor

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Lunch för deltagare på den separat bokningsbara fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat boknigningsbar fördjupningseftermiddag den 3 februari 2022 ”Flerspråkighet
och språkstörning”


Flerspråkighet och språkstörning

Språkutveckling, viktiga faktorer och strategier för stöttning

Kunskap om den typiska språkutvecklingen hos flerspråkiga barn och vad som påverkar den gör det lättare att
förstå när det kan handla om en språkstörning. Eftermiddagen ger kunskap om flerspråkighet i allmänhet, språklig
sårbarhet, hur språkstörning hos flerspråkiga yttrar sig samt vilka undervisningsmetoder som är effektiva för
flerspråkiga elever med språkstörning.

Du får möjlighet att fördjupa dig i och reflektera över hur arbetet med flerspråkiga elever utan och med
språkstörning ser ut i er verksamhet. Teori varvas med filmer och reflektioner.

Ta del av frågeställningar som:

 • Hur ser den typiska språkutvecklingen ut hos flerspråkiga barn och vilka faktorer bör vi ta hänsyn till
  vid bedömning av språket?
 • Hur tar vi reda på om det handlar om en språkstörning eller enbart bristande exponering av det svenska språket?
 • Hur skiljer sig synen på hur barn lär sig språk åt i olika kulturer?
 • Hur kan flerspråkighet påverka läs- och skrivutvecklingen?
 • Hur stöttar vi flerspråkiga elever med språkstörning?
 • Transspråkande – vad är det och hur kan vi använda det?

Under passet varvas teori med interaktiva diskussioner och reflektioner.

Under ledning av:
Hanna Helttunen är legitimerad logoped och har flerårig erfarenhet av utredning och behandling av språkliga
svårigheter hos flerspråkiga barn på Talkliniken vid Danderyds sjukhus. Nu arbetar Hanna som skollogoped på
Hällsboskolan, en statlig specialskola för elever med språkstörning, där hon ingår i elevhälsoteamet. Hon har
erfarenhet av kompetenshöjande insatser gentemot pedagoger, elevhälsoarbete, språkbedömningar samt insatser
på grupp- och individnivå.

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan