Läsförmåga och lässtrategier

11-12 mars 2024

Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm
eller som livesänd webbkonferens

Föreläsare

Linda Fält
professor i pedagogik,
Linnéuniversitetet

Maria Björsell
speciallärare, sva-lärare och
språkutvecklare,
Värmdö kommun

Jenny Edvardsson

adjunkt i utbildningsvetenskap och
doktorand i pedagogiskt arbete,
Högskolan Kristianstad

Sara Bruzelli

gymnasielärare,
Örnsköldsvik gymnasium/
SKUA-konsult

Maria Viik
gymnasielärare,
Örnsköldsvik gymnasium/
SKUA-konsult

Ulf Fredriksson

docent i pedagogik,
Stockholms universitet

Åse Wewel
svenska, SO och sva-lärare, förstelärare
– inriktning språkutvecklande
arbetssätt, läromedelsförfattare

Tiia Ojala

sva-lärare och tyska samt fortbildare
och läromedelsförfattare

Anna Lindholm

fil.dr. i svenska som andraspråk
och lektor i pedagogiskt arbete,
Karlstads universitet

Maria Heimer

lärare och skolbibliotekarie, författare,
föreläsare och handledare

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med läsning i fokus

 • Vad vet vi om svenska elevers läsvanor, läsintresse och läsförmåga idag – vad behöver göras för att förbättra den?
 • Läsfrämjande och motiverande undervisning – hur fånga elevernas läsintresse och skapa ett livslångt läsande för kontinuerlig språkutveckling
 • Läsförståelse och flerspråkiga elever – lässtrategier som utvecklar elevers språkliga nivå och ger en djupare förståelse för texten
 • Elever som kämpar med sin läsning – hur identifiera och hjälpa de elever som inte når upp till åldersadekvat läsförmåga?
 • Högläsning och muntligt berättande – praktiska exempel på metoder och upplägg i undervisningen
 • Så kan ordförståelse- och läsförståelsestrategier bidra till att utveckla elevers läsförståelse och metakognition?
 • Differentierad läsundervisning i praktiken – med fokus på anpassade lärmiljöer, stödstrukturer och tydliga lektionsplaneringar för alla elevers behov

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 12 mars

Hur praktiskt arbeta med det kollegiala lärandet kring språkutvecklande undervisning i alla ämnen?

Många lärare anser sig arbeta språkutvecklande, men verkligheten i klassrummen visar inte alltid det. I
workshopen tar vi upp sätt hur vi kan göra lärarna medvetna om vikten av att arbeta språkutvecklande och om hur
man kan göra det. Välkommen till en utbildning där praktiska verktyg ges alla lärare!
Under ledning av: Tiia Ojala som är legitimerad lärare samt egenföretagare och haft närmare 400 uppdrag som föreläsare och lärarfortbildare sedan 2015.

Priser

Boka innan
26 januari 024
Boka innan
23 februari 2024
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr6 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr9 490 kr9 490 kr
Webbsändning konferens4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Klicka på bilden för att ladda ned det fullständiga programmet

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Konferensprogram dag 1, den 11 mars 2024

09.00-09.30 Registrering
09.00-09.05 Välkommen till konferensen
09.05-10.05 Hur ser läsningen ut bland elever i Sverige och vad behöver göras för att förbättra den?

 • Vad vet vi om svenska elevers läsvanor, läsintresse och
  läsförmåga idag?
 • Vad påverkar elevers läsvanor, läsintresse och läsförmåga
  samt hur hänger de ihop?
 • Vilka positiva och negativa trender kan vi se vad det gäller
  elevers läsning?
 • Vad behöver göras för att förbättra elevers läsning?

Ulf Fredriksson är docent i pedagogik och har i olika
sammanhang arbetat med forskning kring läsning. Från
2007 till 2016 medverkade han i den svenska delen av
PISA-undersökningarna som behandlade läsning. 2015
skrev han på Vetenskapsrådets uppdrag tillsammans med
Karin Taube och Åke Olofsson en kunskapsöversikt om
läs- och skrivundervisning för yngre elever. 2015–2016 var
han regeringens särskilde utredare av en läsa-, skriva- och
räkna garanti och 2016 – 2018 ingick han i regeringens
läsdelegation.

10.05-10.25 Förmiddagspaus
10.25-11.35
Läsfrämjande och motiverande undervisning
– fånga elevernas läsintresse och skapa ett
livslångt läsande genom differentierad läsning

 • Hur bemöter du elever som inte finner studiero till att öka
  sin uthållighet och ge läsningen tid och träning?
 • Hur guidar du eleverna till självständig och reflekterande
  läsning?
 • Hur skapar du förutsättningar för att eleverna blir aktiva
  läsare som tar fasta på svåra ord, utvecklar och tänker
  kritiskt tänk till texten?
 • Hur bibehålla lusten att läsa även i de högre åldrarna?
 • När det brister i hur mycket eleverna läser på egen hand
  – hur motivera och lära ut lässtrategier?

Maria Björsell är speciallärare med lång erfarenhet av
att arbeta med läs- och språkfrämjande projekt. Maria
arbetar som speciallärare, sva -lärare och språkutvecklare i
Värmdö kommun. Centralt driver hon Värmdö kommuns
språkutveckling inom ramen för Likvärdig skola. Utöver det
är Maria föreläsare och författare till fortbildningsböcker,
läromedel, lärarhandledningar och skönlitterära lättlästa
böcker. Maria skriver på sin tredje fortbildningsbok med
arbetsnamnet, – Differentierad läsning för en läsande
generation.

11.35-11.45 Bensträckare

11.45-12.30
Boksamtal med elever – för att väcka läslust,
läsintresse och läsengagemang
Forskning har visat att boksamtal kan väcka läslust, läsintresse
och läsengagemang. I denna föreläsning får du ta del av
exempel och upplägg där den gemensamma läsningen och
boksamtalet är i fokus. Exemplen kopplas samman med
relevant forskning och teori om läsning i allmänhet och
skönlitterär läsning i synnerhet.

 • Hur kan man arbeta med gemensam läsning och
  boksamtal?
 • Vad ska man tänka på vid litteraturval?
 • Hur kan boksamtalet organiseras?
 • På vilka sätt kan stödstrukturer hjälpa elever att våga delta
  i samtal om det lästa?

Jenny Edvardsson är adjunkt i utbildningsvetenskap och
doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad.
Hennes forskning rör skönlitteratur som didaktiskt verktyg
i skolans olika undervisningsämnen. Jenny har skrivit flera
böcker om hur man kan arbeta för att utveckla barns och
ungas läsning, exempelvis Läsa och samtala om skönlitteratur
(2019) och Skönlitteratur i värdegrundsarbetet (2020).

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30
Läsa och förstå olika typer av texter
I skolan förväntas elever kunna läsa olika typer av
texter såsom skönlitterära texter, faktatexter och digitala
multimodala texter. Det är därför viktigt att eleverna får möta
olika typer av texter i undervisningen men också att de får
stöd i hur de ska närma sig olika texttyper. Med stöd i teori
och forskning diskuteras frågorna:

 • Hur läser man olika typer av texter såsom skönlitterära
  texter, sakprosatexter och digitala multimodala texter?
 • Hur kan lärare stötta sina elevers läsning av olika typer av
  texter?
  Läsförmåga och lässtrategier
  – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med läsning i fokus
  För anmälan, www.kompetento.se/anmalan eller ring 072-2782892. www.kompetento.se
 • Vilka lässtrategier är bäst att använda och när ska de
  användas?
 • Vad kan lärare göra för att få elever att stanna kvar
  i texten och på det sättet fördjupa sin förståelse för
  innehållet?

Jenny Edvardsson fortsätter……

14.30-14.50 Eftermiddagspaus
14.50-15.50
Läsförståelse och flerspråkiga elever
– lässtrategier som verktyg för att utveckla
såväl språk- som ämneskunskap

 • Vilka utmaningar finns när flerspråkiga elever ska
  utveckla en god läsförståelse?
 • Vilka lässtrategier behöver vi arbeta mer med och är alla
  strategier lika viktiga?
 • Behöver alla elever utveckla samma strategier, oavsett
  språk?
 • Hur kan ordförståelse- och läsförståelsestrategier bidra till
  att utveckla elevers läsförståelse och metakognition?
 • Andra och tredje generationens invandrare – hur
  identifiera deras svårigheter när läsandet flyter men det
  finns brister i läsförståelsen?
 • Vilken roll spelar elevens språkliga- och kulturella
  bakgrund i läsförståelsen – hur är elevers kontext kopplat
  till ord och begrepp?
 • Hur kan undervisningen stötta elevernas språkutveckling
  och hur kan mångfalden av språk användas som en
  tillgång i klassrummet?

Anna Lindholm är fil.dr. i svenska som andraspråk
och arbetar som lektor i pedagogiskt arbete vid
Karlstads universitet. Hon har även en bakgrund som
grundskollärare. Annas forskningsintresse handlar om
läsning, läsutveckling och andra didaktiska frågor kopplade
till undervisning och till språkligt heterogena klassrum.
I ett av de forskningsprojekt som Anna medverkat i har
sva-ämnets organisering på grundskolan studerats. I ett
annat projekt utforskas flerspråkiga elevers användning av
ordförståelsestrategier i samband med att de genomför ett
ordförståelsetest. Hur grundskolor kan arbeta läsfrämjande i
samverkan med skolbibliotek, är också något som undersöks
i ett pågående samverkansprojekt med grundskolor.

15.50-16.00 Bensträckare
16.00-17.00
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med
läsning i fokus – metoder och strategier att arbeta
språkutvecklande i ämnesundervisningen!

 • Så skapas systematik kring ett språk – och
  kunskaputvecklande arbetssätt i alla ämnen – hur kan det
  se ut i undervisningen och klassrummet?
 • Hur praktiskt ge stöttning utifrån en språkutvecklande
  undervisning:
  – arbetsflöde före, under och efter läsningen
  – i att använda både språket och ämneskunskaperna

Sara Bruzelli och Maria Viik är gymnasielärare vid
Örnsköldsvik gymnasium med lång erfarenhet av att ha
jobbat på Språkintroduktion men även av att ha bedrivit
fortbildning för lärare i språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt, både i Örnsköldsvik men även runt om i landet
genom sitt egna företag SKUA-konsult.

17.00 Första konferensdagen avslutas

Konferensprogram dag 2, den 12 mars 2024

08.00-08.15 Morgonkaffe
08.15-09.15
Elever som kämpar med sin läsning
– hur identifiera och stötta de elever som inte
når upp till åldersadekvat läsförmåga

Vad säger den senaste forskningen om läsundervisning,
läsförståelse och vad är det som avgör att man förstår det
man läser?

 • Hur identifiera de elever som inte följer en åldersadekvat
  utveckling vad gäller läsförståelse och avkodning?
 • Ta del av evidensbaserade insatser för elev för elever som
  kämpar med sin läsning

Linda Fälth är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.
Hon är grundskollärare och specialpedagog med 20 års
lärarerfarenhet från grundskola. Hon undervisar nu
på grundskollärar-, specialpedagog- och speciallärarutbildningarna.
Hennes forskningsintresse rör läs- och skrivsvårigheter och främst
åtgärdssidan för att främja en god läs- och skrivutveckling för såväl
barn som vuxna som kämpar med sin läsning

09.15-10.05 Förmiddagspaus
10.05-11.15
Differentierad läsundervisning och
språkutvecklande arbetssätt i praktiken – med
fokus på anpassade lärmiljöer, stödstrukturer
och tydliga lektionsplaneringar som möter alla
elevers behov

 • Hur planera och lägga upp läsundervisningen så att alla
  elever inkluderas oavsett elevernas förutsättningar?
 • Hur skapa läs- och närmiljöer i klassrummet för att ge alla
  elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt?
 • Utveckla begreppsförståelsen i olika ämnen med hjälp av
  kooperativa strukturer, stödstrukturer och bildstöd
 • Formativ undervisning – genom att ge eleverna
  kontinuerlig feedback, lyfta dem i sitt lärande och öka
  engagemanget

Åse Wewel, svenska, SO och sva-lärare, förstelärare
– inriktning språkutvecklande arbetssätt, läromedelsförfattare.
Åse är för närvarande tjänstledig från Fittjaskolan i Botkyrka kommun.

11.15-11.25 Bensträckare

11.25-12.35
Högläsning och muntligt berättande för att fånga
upp och stötta alla elever i deras läsutveckling
och läsförståelse
Praktiska exempel på metoder och upplägg i
undervisningen

 • Att läsa eller lyssna, spelar det någon roll? – om hör- och
  läsförståelse
 • Hur planerar och genomför du en högläsning som
  ger eleverna goda förutsättningar för såväl läs- som
  ordförrådsutveckling ?
 • Hur arbetar du konkret med högläsning för att stärka och
  utöka elevernas ordförråd – vilka arbetssätt och metoder
  fungerar?
 • Så kan högläsning användas för att stötta eleverna i deras
  läsförståelse

Maria Heimer är utbildad lärare och skolbibliotekarie och
har varit verksam som utvecklingspedagog med fokus på
språk-, läs- och skrivutveckling. Hon har även arbetat med
skolbiblioteksutveckling och har omfattande erfarenhet av
att utveckla elevers läsning. Hon är numera verksam som
författare, föreläsare och handledare.

12.35-13.30 Lunch för deltagare i fördjupningseftermiddagen

13.30-16.00 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag: Hur praktiskt arbeta med det
kollegiala lärandet kring språkutvecklande
undervisning i alla ämnen?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 12 mars, kl. 13.30-16.00

Hur praktiskt arbeta med det kollegiala lärandet
kring språkutvecklande undervisning i alla ämnen?

Många lärare anser sig arbeta språkutvecklande, men verkligheten i klassrummen visar inte alltid det. I
workshopen tar vi upp sätt hur vi kan göra lärarna medvetna om vikten av att arbeta språkutvecklande och om hur
man kan göra det. Välkommen till en utbildning där praktiska verktyg ges alla lärare!

Ur innehållet:

 • Hur göra lärarna medvetna om vikten att arbeta språkutvecklande?
 • Vilka språkliga krav det finns i olika ämnen och hur arbeta med dem?
 • Hur arbeta med skol- och ämnesspråket i olika läromedelstexter?
 • Vilka organisatoriska förutsättningar krävs för att nå långsiktigt resultat i arbetet?

Under ledning av:
Tiia Ojala som är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och tyska. Hon har en gedigen kompetens om
andraspråksinlärning, nyanlända och om språkutvecklande undervisning. Tiia arbetar som egenföretagare och
haft närmare 400 uppdrag som föreläsare och lärarfortbildare sedan 2015. Hon har även skapat cirka 30 läromedel
och två iOs-applikationer i Faworiter-serien, samt utvecklat en digital utbildningsplattform Tjangs. Några av
hennes läromedelsserier är Förstå språket, Jalla – raka vägen! samt Språkkraft – svenska för nyanlända. 2014
tilldelades hon Årets debutantpris för unga läromedelsförfattare.

Vi bryter för eftermiddagskaffe ca 14.45