Projektbeskrivning

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

29-30 september 2020

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

OBS! Denna konferens kommer endast webbsändas

Fokus på alla elevers språkliga utveckling och livslånga lärande

 • Den senaste forskningen om elevers språk-, läs- och skrivutveckling utifrån perspektivet ett livslångt lärande och hur den omsätts i praktiska undervisningsmodeller
 • Språkutvecklande undervisning i klassrummet
  – lektionsplanering med tydligare struktur som ökar elevernas språkliga medvetenhet och samtidigt utmanar
 • Läsfrämjande undervisning och kontinuerlig språkutveckling – praktiska metoder som fångar elevernas läsintresse och skapar ett livslångt läsande
 • Texten i fokus – strategier som stärker elevernas förmåga att skapa och utveckla egna texter
 • Från vardagsspråk till användning av ämnesspecifika begrepp – effektfulla pedagogiska undervisningsmetoder som stärker och utvecklar elevernas språk
 • Ordförrådsutveckling och begreppsbildning – konkreta metoder som utvecklar, stimulerar och höjer elevers språknivå

Flerspråkiga elever och språkfrämjande undervisning

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 30 september

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar inte minst elever med annat modersmål men alla barn får bra stöd av arbetssättet. För att eleverna ska lyckas
i undervisningen uppmanas nu alla lärare vara språklärare. Men hur gör man rent praktiskt? Välkommen till en eftermiddag som ger alla lärare verktyg att bemöta varje elev i sin undervisning.

Under ledning av: Tiia Ojala, legitimerad lärare i svenska som andraspråk och tyska. Hon skriver läromedel, föreläser samt utbildar och handleder lärare. Tiia har tidigare arbetat som förstelärare på en grundskola i Södertälje och hennes uppdrag som förstelärare var att undervisa nyanlända i åk 5-9 samt organisera nyanländas verksamhet på skolan.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 29-30 september 2020

Konferens: 6995 kr
Före 12 juni: 5995 kr
Före 4 september: 5995 kr

Webbsändning: 5995 kr
Före 12 juni: 4995 kr
Före 4 september: 4995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Webbsändning: 1995 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 12 juni: 6990 kr
Före 4 september: 7990 kr

Webbsändning: 8490 kr
Före 12 juni: 5990 kr
Före 4 september: 6990 kr

Konferensanläggning

Konferensen kommer endast att webbsändas!

Några röster om Kompetentos konferenser:

“Kunniga föreläsare, ett brett spektrum av exempel samt handfasta råd. Bra att det inte enbart är riktat mot en åldersgrupp utan ni ansträngt er för att ta exempel från olika verksamheter och åldrar”

”Bra blandning utifrån alla kompetenser”

”Vardagsnära och konkreta resonemang från verkligheten i skolan”

“Positivt, lärorikt, tankeväckande”

“Jag hade ganska höga förväntningar och de infriades”

Talare och praktikfall

Barbro Westlund
Lektor i läs- och skrivutveckling, läsforskare, lärarutbildare och författare, Stockholms universitet

Catarina Schmidt
Lektor i svenskämnets didaktik, Högskolan i Jönköping

Jenny Edvardsson
Lärare i svenska och historia (åk 7-9/ gymnasiet) samt i SFI, Wendesgymnasiet i Kristianstad/Högskolan Kristianstad

Anna Eva Hallin
Leg. logoped, postdoktor, Karolinska institutet

Karin Pettersson
Projektledare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet

Maria Westman
Lärare, lärarutbildare och docent i didaktik, Uppsala universitet

Linda Lindkvist
Förstelärare, lärarcoach och pedagogisk metodutvecklare, Sigtuna kommun/ VisualiSERa LÄRANDET

Tiia Ojala
Legitimerad lärare i svenska som andraspråk och tyska


Konferensprogram

Dag 1 (29 september 2020)

08.30 Registrering

09.00 Välkommen till konferensen

09.05-10.10
Varför är det så viktigt att stödja elevernas språk-, läs- och skrivutveckling utifrån perspektivet ett livslångt lärande? – Vad säger forskningen och hur kan den omsättas i praktiska undervisningsmodeller?

 • Hur viktigt är god läs- och skrivkunnighet i perspektivet ett livslångt lärande? Vilken betydelse har tidiga stödinsatser?
 • Vad innebär det att skolans kunskapsuppdrag inte kan skiljas från dess demokratiuppdrag – och hur kan man finna modeller i sin undervisning som gör eleverna medvetna om detta?
 • På vilket sätt påverkar digital teknik elevers språk- , läsoch skrivutveckling? – vilka är möjligheterna, men också riskerna, när barn förväntas utveckla digital kompetens redan från förskolan?
 • Hur kan vi förstå betydelsen av ett interkulturellt lärande i praktiken kopplat till elevers språk-, läs- och skrivutveckling, dvs. ett lärande som gynnar alla elever, oavsett olika bakgrunder eller förutsättningar att lära?

Barbro Westlund har över 25 års erfarenhet som klasslärare och 15 år som lärarutbildare. Hon har fått fera pedagogiska utmärkelser som Utbildningsakademins stora pris 2003, Taloch språkpriset 2014 (SITS), Ingvar Lundbergpriset 2017 och SCIRA:s hedersdiplom 2020.

10.10-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.30
Läsfrämjande undervisning – hur fångar du
elevernas läsintresse och skapar ett livslångt
läsande för kontinuerlig språkutveckling?
Berättelser och litteratur är ständiga följeslagare till mänskligt liv och mänsklig existens. Vad betyder berättelser och litteratur för barn och unga idag och vad skulle de kunna betyda? I föreläsningen fokuserar Catarina på vad läsengagemang kan vara och vilken roll som det spelar för barns och ungas vilja att
läsa. Hur kan vi tänka kring litteraturens roll i grundskolan i relation till elevers egna refektioner och existentiella tankar? Hur kan vi designa undervisning som innebär att elever

involveras i såväl funktionella, upplevelsebaserade som refekterande läspraktiker? Dessa frågor berörs i föreläsningen liksom aspekter som rör undervisningens organisation och repertoarer för interaktion.

Catarina Schmidt har 15 års erfarenhet som lärare på låg- och mellanstadiet. År 2013 disputerade Catarina med avhandlingen Att bli en sån’ som läser. Barns menings- och identitetsskapande genom texter. Idag föreläser, undervisar och forskar Catarina om villkor och möjligheter för barns och ungas kommunikation och meningsskapande i vår samtid.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30
Texten i fokus – strategier som stärker elevernas förmåga att skapa och utveckla egna texter

 • Hur väcker du engagemang för skrivandet i klassrummet?
 • Hur kan cirkelmodellen vara ett stöd i skrivandet av texter från olika genrer?
 • Hur stöttar du eleverna vid textbearbetning?
 • Hur kan du arbeta med att utveckla elevernas språk genom t ex att laborera med användning av olika begrepp kring samma text?
 • Hur ökar du förståelsen för olika texter genom att stimulera till diskussioner?

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska och historia (åk 7-9/gymnasiet) samt i SFI. Hon delar sin arbetstid mellan Wendesgymnasiet i Kristianstad och Högskolan Kristianstad. Jenny har författat flera böcker bl a Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg (2019), Digitalisering, literacy och multimodalitet (2018) och Mötet med texten – Inkluderande läsundervisning (2016).

14.30-14.50 Eftermiddagskaffe

14.50-16.30
Ordförrådsutveckling och begreppsbildning – konkreta metoder som utvecklar, stimulerar och höjer elevers språknivå

 • Hur kan du laborera och leka med ords olika betydelser och skapa en språklig medvetenhet hos eleverna som kan fortsätta utveckla ordförrådet även utanför klassrummet?
 • Hur kan du uppmuntra eleverna till att använda ord och begrepp i olika kontexter och sammanhang både muntligt och skriftligt?

 • Hur skapar du förutsättningar för gemensamma diskussioner kring ordens olika betydelser; likheter och skillnader; synonymer och antonymer?
 • Exempel på diferentierade aktiviteter som passar både elever på en högre och en lägre språklig nivå

Anna Eva Hallin är logoped, forskare och lärare vid Karolinska institutet. Hennes inriktning är språk-, läs- och skrivutveckling samt svårigheter hos barn och ungdomar. Dessutom driver Anna Eva språkforskning.se med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap inom dessa områden.

16.30 Konferensens första dag avslutas

Dag 2 (30 september 2020)

08.00 Morgonkaffe

08.15-09.40
Språkutvecklande undervisning i praktiken –lektionsplanering med tydligare struktur som ökar elevernas språkliga medvetenhet och samtidigt utmanar

Våga vara kreativ och prova nya arbetssätt genom små
förändringar!

 • Vilka är de avgörande faktorerna som måste fungera för att en lektion ska bli så motiverande och givande som möjligt?
 • Hur planera och lägga upp undervisningen så att den anpassas till alla elever?
 • Vikten av inledning, tydlighet, struktur och sammanfattning i slutet av lektioner – så blir kommunikationen till eleverna avgörande för att få alla med sig
 • Hur undviker du att ”sväva ut” och håller dig till ramarna – elevernas energi måste bevaras och behållas
 • Hur utmanar du elever på olika kunskapsnivåer beträffande språkliga färdigheter?
 • Hur arbetar du med förklaringsmodeller som verkligen når fram till eleven och ger effekt?
 • Hur lämna ett större språkutrymme till eleverna?
 • Vilka är de viktigaste faktorerna att tänka på i din pedagogiska roll när du möter elever med olika språkkunskaper?
 • Hur skapar du nya möjligheter och förutsättningar för eleverna att jobba tillsammans i klassrummet trots olika språkliga nivåer och eventuella svårigheter?

Linda Lindkvist är förstelärare, lärarcoach och pedagogisk metodutvecklare i Sigtuna kommun. Hon visar med konkreta tips och metoder hur man kan bygga en inkluderande lärmiljö med hållbart lärande för alla elever i dagens skola.

09.40-10.00 Förmiddagskaffe

10.00-11.10
Skolans textvärldar: form, funktion och innehåll
för att utveckla textkompetens

 • Vad är en text?
 • Hur ser olika typer av texter som används i skolan ut?
 • Hur kan olika textaktiviteter och skrivhandlingar hjälpa eleverna att bygga texter?
 • Hur kan arbetet med texter i skolan stimuleras med hjälp av multimodala perspektiv?
 • Hur kan skrivande utvecklas till ett redskap för lärande?

Maria Westman har lång erfarenhet som lärare, lärarutbildare och forskare. Hon arbetar som docent i didaktik med inriktning svenska vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och forskar främst om skrivande och elevers skrivutveckling från lågstadiet till gymnasiet. Hennes forskning fokuserar på frågor som hur och vad elever gör när de skriver, om hur skrivande och lärande samspelar och hur texter skapas med hjälp av multimodala verktyg.

11.10-11.20 Bensträckare

11.20-12.30
Från vardagsspråk till användning av ämnesspecifka begrepp – effektfulla pedagogiska
undervisningsmetoder som stärker och utvecklar
elevernas språk

 • Varför är skolspråket så viktigt? Öka din kunskap om hur du utformar en språkfrämjande undervisning i tidiga åldrar som stöttar elever till ett fungerande skolspråk
 • Hur kan du organisera och samarbeta kring språkutvecklande aktiviteter som utgår ifrån elevers vardagsspråk?
 • Att våga utmana och ställa krav på eleven – hur utformar du uppgifter, ställer rätt frågor och leder eleverna i processen att utveckla ämnesspecifika begrepp?
 • Hur arbeta med texter i alla olika ämnen samt använda ord och begrepp i dess rätta sammanhang istället för att förenkla dem?

Karin Pettersson är legitimerad lärare med behörighet för samtliga teoretiska ämnen från förskoleklass upp till åk 6. Efter lärarexamen 1998 fram till 2018 har hon arbetat på skolor i Stockholms ytterstad där majoriteten av eleverna har varit flerspråkiga. Under åren har hon främst arbetatfrån F-3 men även åk 4-6. Karin har ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor och har bl.a. haf uppdrag som IKTpedagog och ansvar för att driva utvecklingen av Språk- och kunskapsutvecklande arbete på sin tidigare arbetsplats. 2018 började hon arbeta på Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Hon har skrivit boken Språk- och kunskapsutvecklande undervisning, F-3 som kom ut 2017.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30
Gemensam lunch för deltagare på fördjupningen ”Flerspråkiga elever och språkfrämjande undervisning”

13.30-16.30
Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 30 september 2020


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 30 september 2020, 13.30 – 16.30

Flerspråkiga elever och språkfrämjande undervisning

I dagens skola räcker det inte att eleverna enbart har kunskaper i de olika ämnena. Det krävs även att eleverna kan sätta ord på de kunskaperna, både muntligt och skriftligt. För att eleverna ska lyckas i undervisningen uppmanas nu alla lärare vara språklärare. Men hur gör man rent praktiskt?

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger alla lärare verktyg att bemöta varje elev i sin undervisning. Arbetssättet gynnar inte minst elever med annat modersmål men alla barn får bra stöd av arbetssättet. I utbildningen visar Tiia Ojala hur man kan arbeta för att förbättra allas skriftliga och muntliga produktion samt läsförståelse. Hon visar konkret hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande. I utbildningen varvas teori och praktik.

Välkommen till en eftermiddag där praktiska verktyg om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ges alla
lärare!

Ta del av frågeställningar som:

 • Vad utmärker språkutvecklande undervisning för ferspråkiga barn?
 • Hur arbeta språk- och kunskapsutvecklande?
 • Hur kan undervisningen ge redskap till varje elev för att möjliggöra utveckling både med det talade och skrivna språket?
 • Hur kan läraren stötta eleverna på bästa sätt i sin undervisning?
 • Hur arbeta med läsning och lässtrategier?
 • Hur arbeta med skrivande med genrepedagogikens cirkelmodell?

Under eftermiddagen varvas teori med interaktiva diskussioner och reflektioner.

Under ledning av:
Tiia Ojala är legitimerad lärare i svenska som andraspråk och tyska. Hon skriver läromedel, föreläser samt utbildar och handleder lärare. Tidigare har Tiia arbetat som förstelärare på en grundskola i Södertälje. Hennes uppdrag som förstelärare var att undervisa nyanlända i åk 5-9 samt organisera nyanländas verksamhet på skolan. Tiia Ojala är läromedelsförfattare bl.a. för serierna Förstå språket, Jalla – raka vägen! samt Språkkraft – svenska för nyanlända. 2014 tilldelades hon Årets debutantpris för unga läromedelsförfattare.

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här
Broschyr och program till konferensen Språk- och kunskapsutvecklande undervisning hos Kompetento

Anmälan