Språkstörning och
språkutvecklande arbetssätt

8-9 februari 2024

Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm
eller som livesänd webbkonferens

Föreläsare

Anna Eva Hallin
leg. logoped och biträdande lektor, Karolinska Institutet/språkforskning.se

Ulrica Elisson
förstelärare i språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt, Ullvi skola, Leksands kommun

Signe Tonér
leg.logoped, lektor, Stockholms universitet

Linn Hörnfalk förstelärare, Mellanhedsskolan, Malmö stad

Boel De Geer
docent i svenska, Södertörns högskola

Ebba Almsenius
skollogoped, Härryda kommun

Ulrika Ivarsson
speciallärare med inriktning grav språkstörning, Umeå kommun

Annika Vikström
leg. logoped, Umeå kommun

Eva-Kristina Salameh
med. dr., leg. logoped, forskare och författare
Charlotta Kellander
specialpedagog, bitr. rektor och projektansvarig, Söderslättsgymnasiet, Trelleborgs kommun

Inkluderande lärmiljöer som främjar alla elevers språkliga lärande

 • Den senaste forskningen kring språk och språkstörningar i ett livsperspektiv – praktiskt tillämpbar vetenskap som stödjer ett språkutvecklande arbetssätt
 • Ordförrådsutveckling och begreppsbildning – konkreta metoder som utvecklar, stimulerar och höjer elevers språkliga medvetenhet
 • Språkligt och kommunikativt anpassade lärmiljöer – stödstrukturer och tydliga lektionsplaneringar som skapar pedagogisk delaktighet oavsett språkliga svårigheter
 • Äldre elever och språkstörning – språkinriktade undervisningsmetoder som främjar språkligt lärande i alla ämnen
 • Sociala samspelet, relationer och språkstörningar – hur skapar skolan förutsättningar för elever att ingå i det sociala samspelet?
 • Språket, hjärnan och kognitiva funktioner – vad behöver vi göra mer av för att ge alla elever med språkstörning bättre förutsättningar i lärandet?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 9 februari

Språkstörning hos flerspråkiga barn

Under fördjupningen tar du del av hur den språkliga utvecklingen kan bedömas på båda språken. Olika bedömningsmaterial, som är riktade mot flerspråkiga barn kommer att visas och du får pröva att utvärdera bedömningsresultat, och hur de kan ligga till underlag för intervention. Under eftermiddagen diskuteras även typfall. Har du egna elever du funderar kring kan vi diskutera dem här.
Under ledning av: Eva-Kristina Salameh, med. dr., leg. logoped, forskare och författare

Priser

Boka innan
27 oktober
Boka innan
22 december
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr5 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr
Webbsändning konferens4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Klicka på bilden för att ladda ned det fullständiga programmet

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Konferensprogram dag 1, den 8 februari 2024

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.05 Välkommen till konferensen
09.05-10.15 Den senaste forskningen om hjärnan,
språkutveckling, språkstörning och språklig
sårbarhet

 • Hjärnan, minnet och kognitiva funktioner – vilken
  påverkan har de vid en språkutveckling och språklig
  sårbarhet?
 • Hur ser barns språkutveckling ut när elever kommer till
  skolan – vad behöver vi göra mer av för att ge alla elever
  bättre förutsättningar i skolan och in i livet?
 • Vilka är de bidragande faktorerna till elevers språkliga
  sårbarhet och hur kan vi arbeta i skolan för att stötta
  språkutvecklingen på bästa sätt?

Signe Tonér är leg. logoped och har arbetat med både
barn, ungdomar och vuxna med språkliga svårigheter och/
eller läs- och skrivsvårigheter. Hon har en doktorsexamen i
lingvistik med inriktning på samband mellan språkförmåga,
kognitiva förmågor och barns uppväxtvillkor och arbetar
för närvarande som lektor vid förskollärarutbildningen,
Stockholms universitet med huvudsakligt fokus på
språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.

10.15-10.35 Förmiddagskaffe
10.35-12.00 Språk och språkstörning i ett livsperspektiv
– därför behöver kunskapen öka!
Språkstörning i skolåldern är inte bara ett aktuellt område för
pedagoger i svenska skolan utan också ett område där mycket
ny forskning har kommit de senaste åren. Anna Eva ger en
aktuell forskningsuppdatering och kopplar detta till skolans
kontext.

 • Betydelsen av språklig förmåga för läsning och skrivning
  och i ett livsperspektiv
 • Skillnaden mellan språkstörning, dyslexi, talstörningar
  och läs- och skrivsvårigheter och relationen däremellan
 • Begreppet ´DLD´ (Developmental language disorder) och
  hur internationell forskning har utvecklat vår förståelse
  för språkstörning de senaste åren
 • Vad står olika sorters språkstörning för (t ex expressiv,
  fonologisk, grammatisk, semantisk, pragmatisk, generell),
  vad säger forskningen, och vad innebär det i praktiken för
  eleven?
 • Vad säger forskningen om tidig upptäckt och tidiga
  insatser för språkstörning i skolåldern – vad kan och bör
  vi göra i klassrummet?

Anna Eva Hallin är leg. logoped och biträdande lektor.
Hennes inriktning i kliniskt arbete, undervisning och
forskning är språkutveckling och språk-, läs-, och
skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Hon har en Ph.D.
i Communicative Sciences and Disorders från New York
University. Anna Eva forskar och undervisar nu på Enheten
för logopedi, Karolinska Institutet. Sedan 2015 driver Anna
Eva www.språkforskning.se, forskningsbloggar och föreläser,
med målet att sprida aktuell forskningsbaserad kunskap om
språkstörningar och läs- och skrivsvårigheter till logopeder,
pedagoger, psykologer och andra intresserade. Hon har
gett ut böckerna ”Förstå och arbeta med språkstörning”
(2019) och ”Värt att veta om språkstörning” (2021, med C.
Reuterskiöld) på Natur & Kultur.

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.15 Språklig tillgänglighet – ett pedagogiskt
erbjudande
Lyssna till hur språkstödjande insatser kan sättas in på
organisation-, grupp-och individnivå. Fokus i föreläsningen är
hur du kan samverka med lärare och elevhälsa för att utforma
en språkligt tillgänglig undervisning. Du får ta del av ett
skolutvecklingsprojekt där de har utvecklat ett arbetssätt och
metoder för att tillvarata och utveckla språkliga stödinsatser i
samband med elevers övergångar i utbildningen.

Ulrika Ivarsson är speciallärare med inriktning grav
språkstörning och Annika Vikström är logoped.
Tillsammans är de verksamma i Kompetenscentrum språk
och kommunikation som är en del av Umeå kommuns
centrala elevhälsa i för- och grundskolan.

14.15-14.35 Eftermiddagskaffe

14.35-15.25 Språklig sårbarhet och språkinriktad undervisning
som främjar språklig tillgänglighet i högre
årskurser
Söderslättsgymnasiet har på ett konkret och medvetet
sätt arbetat med att utveckla en undervisning som bättre
möter elever i språkliga svårigheter och deras utmaningar
i lärsituationen. Föreläsningen kommer att utgå från vad
språklig sårbarhet kan innebära i högre årskurser samt hur
Söderslättsgymnasiet har arbetet för att engagera lärarna i
utvecklingsarbetet genom att ge lärarna det stöd de behöver.

 • Vad kan språklig sårbarhet innebära i högre årskurser och
  i gymnasiet när skolan har ett mer avancerat skolspråk
  och begreppsvärld?
 • Hur kan lärare i högre årskurser och på gymnasiet
  använda språkliga stödstrukturer för att främja språklig
  tillgänglighet i alla ämnen?
 • Hur organisera och engagera lärarna i kompetensutveckling med fokus på, språklig sårbarhet och språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt?
 • Hur utvärdera och synliggöra om den undervisning
  som pågår gynnar det resultat vi önskar se i det
  språkutvecklande arbetet?

Charlotte Kellander, specialpedagog, bitr. rektor och
projektansvarig, Söderslättsgymnasiet, Trelleborgs kommun,
föreläser tillsammans med kollegor.
15.25-15.35 Bensträckare
15.35-16.45 Differentierad skrivundervisning och
språkutvecklande arbetssätt i praktiken
– med fokus på anpassade lärmiljöer, stödstrukturer
och tydliga lektionsplaneringar som ökar elevernas
språkliga medvetenhet och samtidigt utmanar

 • Hur planera och lägga upp undervisningen så att alla
  elever inkluderas oavsett elevernas förutsättningar?
 • Hur skapa lärmiljöer i klassrummet för att ge alla elever
  förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt?
 • Utveckla begreppsförståelsen i olika ämnen med hjälp av
  kooperativa strukturer, stödstrukturer och bildstöd
 • Formativ undervisning – genom att ge eleverna
  kontinuerlig feedback, lyfta dem i sitt lärande och öka
  engagemanget
 • Hur utgå från samma uppgifter men anpassa dem utifrån
  alla elever i klassen?

Ulrica Elisson är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och systematiskt arbete kring
måluppfyllelse och lärmiljö. Hon har arbetat i över 30 år
som lärare och undervisar nu i klass 5-6 på Ullvi skola.
Ulrica är även digitaliseringsutvecklare för grundskolan
i Leksands kommun och har många års erfarenhet av att
jobba med och leda utveckling kring digitalisering. Ulrica är
Guldäpplevinnare 2021.

16.45 Första konferensdagen avslutas

Konferensprogram dag 2, den 9 februari 2024

08.00-08.15 Morgonkaffe
08.15-09.30 Ordförrådsutveckling och begreppsbildning
– konkreta metoder som utvecklar, stimulerar och
höjer språknivån

 • Hur kan du laborera och leka med ords olika betydelser
  och skapa en språklig medvetenhet hos elever?
 • Hur uppmuntra elever till att använda ord och begrepp
  i olika kontexter och sammanhang både muntligt och
  skriftligt?
 • Hur skapa förutsättningar för aktiviteter kring ordens
  olika betydelser; likheter och skillnader; synonymer och
  antonymer?
 • Exempel på differentierade aktiviteter som passar både
  elever på en högre och en lägre språklig nivå

Boel De Geer är docent i svenska vid Södertörns högskola
och undervisar sedan många år vid Lärarutbildningarna
för förskola och fk-3. Hon samarbetar också med en
Storstockholmskommun i syfte att stärka förskolornas
språkutvecklande arbete.
09.30-09.50 Förmiddagskaffe

09.50-11.00 Sociala samspelet och språkstörningar – tydligare
strukturer som stärker elevers kommunikativa
förmåga och möjlighet till inkludering under hela
skoldagen

 • Hur kan vi förstå elevers språkliga utmaningar i
  klassrummet?
 • Vad kan vara svårt på raster, i matsalen och andra
  ostrukturerade situationer för elever med språkstörning?
 • Hur kan skolan skapa social delaktighet för elever i
  språklig sårbarhet?
 • Hur arbeta proaktivt med stödstrukturer som underlättar
  elevens sociala och kommunikativa förmåga?

Ebba Almsenius arbetar som skollogoped i Härryda
kommun, där hon även är en del av ett Närvaroteam som
arbetar med elever med problematisk skolfrånvaro. Hon har
tillsammans med Ulrika Aspeflo författat boken I Relation
till Lärande och hon har även medverkat som expert i URs
programserie Superungar som visats i flera omgångar på
SVT. Hon brinner starkt för barns delaktighet och alla
elevers rätt till kommunikation.

11.00-11.10 Bensträckare
11.10-12.30 Lektionsstruktur och bildstöd i samband med
språkstörning – vad innebär det i praktiken att
skapa ett språkligt tillgängligt klassrum för alla
elever?
I det dagliga skolarbetet ska eleverna inhämta nya
ämneskunskaper, uttrycka vad de har lärt sig samt utveckla
förmågor som att beskriva, jämföra, förklara och resonera.
Hur kan man använda bildstöd och andra lektionsstrukturer
för att stötta eleverna i komplexa uppgifter som ställer stora
krav på den språkliga förmågan:

 • Läs- och skrivstöd i form av stödmallar, börjor, bilder,
  ljudinspelning mm
 • Multimodala uppgifter/texter: Möjligheten att visa sina
  kunskaper på fler sätt än bara det skriftliga
 • Kamrathandledning
 • Kroppsspråket

Linn Hörnfalk arbetar som förstelärare på
Mellanhedsskolan där hon driver skolans arbete för en
mer differentierad undervisning. Dessutom deltar Linn
i ett nystartat projekt på skolan som handlar om VTS
(Visual thinking strategy) som ska just främja språk- och
kunskapsutveckling. Hon är också ute och föreläser runt om
i Sverige och bloggar på Pedagog Malmö.

12.30 Konferensen avslutas
12.30-13.30 Lunch för deltagare på den separat
bokningsbara fördjupningseftermiddagen
Språkstörning hos flerspråkiga barn
13.30-16.30 Fördjupningseftermiddag

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 9 februari 2024, kl 13.30-16.30

Språkstörning hos flerspråkiga barn

Eftermiddagens fördjupning handlar om språkstörning hos flerspråkiga barn. En språkstörning innebär bland
annat att språkutvecklingen går mycket långsamt jämfört med jämnåriga barn. Tyngdpunkten kommer att ligga
på hur man skiljer mellan språkliga problem hos flerspråkiga barn, som huvudsakligen orsakas av att barnet har
en språkstörning, och problem som huvudsakligen orsakas av bristande exponering för ibland båda språken.
I det senare fallet ligger problemen mest i den språkliga miljön, som kan vara komplex med få kompetenta
andraspråkstalare utanför skolan och med talare av många språk. I områden med en sämre integration utvecklas
andraspråket dessutom ofta långsammare, eftersom det inte bara är kvantiteten på exponeringen som är viktig för
andraspråksutvecklingen, utan kvaliteten är också avgörande.

Under fördjupningen går vi igenom hur den språkliga utvecklingen kan bedömas på båda språken. Olika
bedömningsmaterial, som är riktade mot flerspråkiga barn kommer att visas och du får pröva att utvärdera
bedömningsresultat, och hur de kan ligga till underlag för intervention. Under eftermiddagen diskuteras även
typfall. Har du egna elever du funderar kring kan vi diskutera dem här.

Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får lära dig mer om hur du hjälper flerspråkiga barn med
språkstörning.

Ur innehållet:

 • Flerspråkig utveckling
 • Vad innebär en språkstörning?
 • Hur bedömer man en eventuell språkstörning hos flerspråkiga barn?
 • Hur påverkas läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn med språkstörning?
 • Vilka åtgärder hjälper flerspråkiga barn med språkstörning bäst?
  .

Under ledning av:
Eva-Kristina Salameh, med. dr., leg. logoped, forskare och författare. Arbetar just nu som konsult för flerspråkiga
barn vid Malmö förskoleförvaltning. Eva-Kristina har forskat om språkstörning i kombination med flerspråkighet,
främst hos svensk-arabiska barn, och har tagit fram olika bedömningsmaterial för flerspråkiga barn.

Vi bryter för eftermiddagskaffe ca 14.45