Projektbeskrivning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

24-25 oktober 2022

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som livesänd digital konferens

Fokus på alla elevers språkliga utveckling och livslånga lärande

 • Den senaste forskningen om elevers språk-, läs- och skrivutveckling utifrån perspektivet ett livslångt lärande och hur den omsätts i praktiska undervisningsmodeller
 • Språkutvecklande undervisning i klassrummet – lektionsplanering med tydligare struktur som ökar elevernas språkliga medvetenhet och samtidigt utmanar
 • Läsfrämjande undervisning och kontinuerlig språkutveckling – praktiska metoder som fångar elevernas läsintresse och skapar ett livslångt läsande
 • Texten i fokus – strategier som stärker elevernas förmåga att skapa och utveckla egna texter
 • Från vardagsspråk till användning av ämnesspecifika begrepp – effektfulla pedagogiska undervisningsmetoder som stärker och utvecklar elevernas språk
 • Ordförrådsutveckling och begreppsbildning – konkreta metoder som utvecklar, stimulerar och höjer elevers språknivå

Flerspråkighet och språkstörning – språkutveckling, viktiga faktorer och strategier för stöttning

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 oktober

Eftermiddagen ger kunskap om flerspråkighet i allmänhet, språklig sårbarhet, hur språkstörning hos flerspråkiga yttrar sig samt vilka undervisningsmetoder som är effektiva för flerspråkiga elever med språkstörning.

Under ledning av: Hanna Helttunen, leg. logoped som har flerårig erfarenhet av utredning och behandling av språkliga svårigheter hos flerspråkiga barn på Talkliniken vid Danderyds sjukhus. Nu arbetar Hanna som skollogoped i en statlig specialskola
för elever med språkstörning, där hon även ingår i elevhälsoteamet.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 24-25 oktober 2022

Konferens på plats
Boka innan den 31 augusti: 5 995 kr
Boka innan den 30 september: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag på plats
Boka innan den 31 augusti: 2 495 kr
Boka innan den 30 september: 2 495 kr
Ordinarie pris: 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag på plats
Boka innan den 31 augusti: 6 990 kr
Boka innan den 30 september: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Webbsändning konferens
Boka innan den 31 augusti: 4 995 kr
Boka innan den 30 september: 4 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag
Boka innan den 31 augusti: 1 995 kr
Boka innan den 30 september: 1 995 kr
Ordinarie pris: 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag
Boka innan den 31 augusti: 5 990 kr
Boka innan den 30 september: 6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm eller som livesänd konferens

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”
”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”
”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”
”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”
”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Barbro Westlund
Lektor i läs- och skrivutveckling, läsforskare, lärarutbildare och författare, Stockholms universitet

Ulrica Elisson
Förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och systematiskt arbete kring måluppfyllelse och lärmiljö, Ullvi skola, Leksands kommun

Jenny Edvardsson
Lärare i svenska och historia (åk 7-9/ gymnasiet) samt i SFI, adjunkt i svenska och utbildningsvetenskap, Högskolan Kristianstad

Caroline Bötrius
Förskollärare, 1-7 lärare, utvecklingspedagog, Norrköpings kommun

Åse Wewel
Svenska, Sva-lärare, förstelärare – inriktning språkutvecklande arbetssätt, läromedelsförfattare, Fittjaskolan, Botkyrka kommun

Anna Eva Hallin
Leg. logoped, bitr. lektor i logopedi, Karolinska Institutet

Hanna Helttunen
Leg. logoped, statlig specialskola för elever med språkstörning

Karin Pettersson
Projektledare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet


Konferensprogram

Dag 1 (den 24 oktober 2022)

08.30 Registrering

09.00 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Varför är det så viktigt att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling utifrån perspektivet ett livslångt lärande? Från teoretisk förankring till didaktiska undervisningsmodeller

 • Hur viktigt är en god läs- och skrivkunnighet i perspektivet ett livslångt lärande?
 • Hur kan olika språk- och läsprofiler identifieras som behöver olika undervisningsstöd?
 • På vilket sätt påverkar digital textläsning elevernas språk-, läs och skrivutveckling? – vilka är möjligheterna, men också riskerna?
 • Att läsa eller lyssna, spelar det någon roll? Om hörförståelse och läsförståelse
 • Vad innebär det att skolans kunskapsuppdrag inte kan skiljas från dess demokratiuppdrag – och hur kan man finna modeller i sin undervisning som gör eleverna medvetna om detta?
 • Hur kan vi förstå betydelsen av ett interkulturellt lärande kopplat till elevers språk-, läs- och skrivutveckling, dvs. ett lärande som gynnar alla elever, oavsett olika etniciteter, språk och bakgrunder?

Barbro Westlund är lektor i läs- och skrivutveckling
och disputerade i ämnet didaktik. Hon har författat
flera böcker, bland annat ”Aktiv läskraft” (2015) och ”Att
undervisa för livslångt lärande” (2019). Hon är också
skrivit handledningen till ”Polylino skola; ILT Education,
som bygger på elevers läsning av digitala texter” (2021).
Under åren har hon fått flera pedagogiska utmärkelser
och priser. Senast mottog hon ”Läromedelsförfattarnas
speciella pris” (2021). I juryns motivering står bland annat
att hon inte bara haft en avgörande betydelse för svenska
elevers läsförmåga i alla skolans ämnen utan också för varje
människas rätt till kunskap och ytterst för den grund på
vilken vår demokrati vilar.

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.30
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med läsning i fokus – metoder och strategier för att lyfta den explicita stöttningen och skapa interaktion i klassrummet!
Läsning är viktigt i alla ämnen och avgörande för hur våra elever ska lyckas i skolan och senare i livet. Detta vet vi alla men hur ger vi stöttning utifrån en språkutvecklande undervisning vad det gäller aktiviteter före, under och efter läsning. Under föreläsningen kommer du som deltagare får ta del av och reflektera kring följande områden:

 • Hur kan vi arbeta med språket och- ämneskunskaperna samtidigt?
 • Vad kan vara bra att tänka på när vi väljer texter till våra elever?

Caroline Bötrius arbetar för närvarande som utvecklingsledare i Norrköpings kommun med kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom förskola, grundskola och gymnasium. Hon har flerårig erfarenhet av kursledarskap, har genomgått
kursledarutbildning vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet som också har varit hennes arbetsplats. Caroline är förskollärare, 1-7-lärare och har utbildning i svenska som andraspråk.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30
Texten i fokus – strategier som stärker elevernas förmåga att skapa och utveckla egna texter

 • Hur väcker du engagemang för skrivandet i klassrummet?
 • Hur kan cirkelmodellen vara ett stöd i skrivandet av texter från olika genrer?
 • Hur stöttar du eleverna vid textbearbetning?
 • Hur kan du arbeta med att utveckla elevernas språk genom t ex att laborera med användning av olika begrepp kring samma text?
 • Hur ökar du förståelsen för olika texter genom att stimulera till diskussioner?

Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska och
historia (åk 7-9/gymnasiet) samt i SFI. Hon arbetar som
adjunkt i svenska och utbildningsvetenskap vid Högskolan
Kristianstad. Jenny har författat flera böcker bl a ”Läsa och
samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg” (2019),
”Digitalisering, literacy och multimodalitet” (2018) och
”Mötet med texten – Inkluderande läsundervisning” (2016).

14.30-14.50 Eftermiddagskaffe

14.50-16.30
Ordförrådsutveckling och begreppsbildning – konkreta metoder som utvecklar, stimulerar och höjer elevers språknivå

 • Hur väljer du bäst ord för explicit undervisning i klassrummet och hur kan du skapa en språklig medvetenhet hos eleverna som kan fortsätta utveckla deras ordförrådet även utanför klassrummet?
 • Hur kan du uppmuntra eleverna till att använda ord och begrepp i olika kontexter och sammanhang både muntligt och skriftligt?
 • Hur skapar du förutsättningar för gemensamma diskussioner kring ordens olika betydelser; likheter och skillnader; synonymer och antonymer?
 • Exempel på differentierade aktiviteter som passar både elever på en högre och en lägre språklig nivå

Anna Eva Hallin är leg. logoped och biträdande lektor i logopedi vid Karolinska Institutet. Hennes arbete fokuserar på språk- läs- och skrivutveckling i skolåldern samt barn och ungdomar med språkstörning. Anna Eva föreläser regelbundet för lärare och psykologer och driver en forskningsblogg där hon sprider evidensbaserad kunskap inom sitt forskningsområde (www.språkforskning.se ).

16.30 Konferensens första dag avslutas

Dag 2 (25 oktober 2022)

08.00-08.30 Morgonkaffe

08.30-09.40
Differentierad skrivundervisning och språkutvecklande arbetssätt i praktiken – lektionsplanering med tydligare struktur som ökar elevernas språkliga medvetenhet och samtidigt utmanar

 • Hur kan man planera och lägga upp undervisningen så att den anpassas till alla elever?
 • Motiverande arbetssätt – att synliggöra lärandets vad, hur och varför
 • Så lär vi oss tillsammans genom kooperativa strukturer
 • Formativ undervisning – återkoppling under alla lektioner
 • Hur man kan utgå från samma uppgifter men göra dem på olika nivåer med hjälp av stödfrågor och levels?

Ulrica Elisson är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och systematiskt arbete kring måluppfyllelse och lärmiljö. Hon har arbetat i över 30 år som lärare och undervisar nu i klass 5-6 på Ullvi skola. Ulrica är även digitaliseringsutvecklare för grundskolan i Leksands kommun och har många års erfarenhet av att jobba med och leda utveckling kring digitalisering. Ulrica är Guldäpplevinnare 2021.

09.40-10.00 Förmiddagskaffe

10.00-11.10
Läsfrämjande undervisning med fokus på läsning mellan raderna, textsamtal och stimulans till textutveckling – hur fånga livet i texten?

 • Hur väcker du engagemang och skapar intresse för läsning genom att se till elevens specifika intressen och välja litteratur efter det?
 • Hur engagerar och utmanar du eleverna språkligt och hur kan elevernas mångkulturella erfarenheter tas tillvara i undervisningen?
 • Hur kan du använda bildstöd och relevant följdfrågor i analys av texter som underlättar förståelse?
 • Hur stöttar du eleverna som har svårt att läsa mellan raderna?
 • Hur bemöter du elever som inte finner studiero till att öka sin uthållighet och ge läsningen tid och träning?
 • Hur guidar du eleverna till självständig och reflekterande läsning?

Åse Wewel, svenska och sva-lärare, förstelärare – inriktning språkutvecklande arbetssätt, Läromedelsförfattare, Fittjaskolan, Botkyrka kommun

11.10-11.20 Bensträckare

11.20-12.30
Från vardagsspråk till användning av ämnesspecifika begrepp – effektfulla pedagogiska undervisningsmetoder som stärker och utvecklar elevernas språk

 • Varför är skolspråket så viktigt? öka din kunskap om hur du utformar en språkfrämjande undervisning i tidiga åldrar som stöttar elever till ett fungerande skolspråk
 • Hur kan du organisera och samarbeta kring språkutvecklande aktiviteter som utgår ifrån elevers vardagsspråk?
 • Att våga utmana och ställa krav på eleven – hur utformar du uppgifter, ställer rätt frågor och leder eleverna i processen att utveckla ämnesspecifika begrepp?
 • Hur arbeta med texter i alla olika ämnen samt använda ord och begrepp i dess rätta sammanhang i stället för att förenkla dem?

Karin Pettersson är legitimerad lärare med behörighet för samtliga teoretiska ämnen från förskoleklass upp till åk 6. Efter lärarexamen 1998 fram till 2018 har hon arbetat på skolor i Stockholms ytterstad där majoriteten av eleverna har varit flerspråkiga. Under åren har hon främst arbetat från F-3 men även åk 4-6. Karin har ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor och har bl.a. haft uppdrag som IKTpedagog och ansvar för att driva utvecklingen av Språk- och kunskapsutvecklande arbete på sin tidigare arbetsplats.
2018 började hon arbeta på Nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet. Hon har skrivit boken Språk- och kunskapsutvecklande undervisning, F-3 som kom ut 2017.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Gemensam lunch för deltagare på fördjupningseftermiddagen ”Flerspråkighet och språkstörning”

13.30-16.30
Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 oktober 2022


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 oktober 2022, 13.30 – 16.30

Flerspråkighet och språkstörning
– språkutveckling, viktiga faktorer och strategier för stöttning

Kunskap om den typiska språkutvecklingen hos flerspråkiga barn och vad som påverkar den gör det lättare att förstå när det kan handla om en språkstörning. Eftermiddagen ger kunskap om flerspråkighet i allmänhet, språklig sårbarhet, hur språkstörning hos flerspråkiga yttrar sig samt vilka undervisningsmetoder som är effektiva för flerspråkiga elever med språkstörning. Du får möjlighet att fördjupa dig i och reflektera över hur arbetet med flerspråkiga elever utan och med språkstörning ser ut i er verksamhet. Teori varvas med filmer och reflektioner.

Ta del av frågeställningar som:

 • Hur ser den typiska språkutvecklingen ut hos flerspråkiga barn och vilka faktorer bör vi ta hänsyn till vid bedömning av språket?
 • Hur tar vi reda på om det handlar om en språkstörning eller enbart bristande exponering av det svenska språket?
 • Hur skiljer sig synen på hur barn lär sig språk åt i olika kulturer?
 • Hur kan flerspråkighet påverka läs- och skrivutvecklingen?
 • Hur stöttar vi flerspråkiga elever med språkstörning?
 • Transspråkande – vad är det och hur kan vi använda det?

Under eftermiddagen varvas teori med interaktiva diskussioner och reflektioner.

Under ledning av:
Hanna Helttunen är legitimerad logoped och har flerårig erfarenhet av utredning och behandling av språkliga svårigheter hos flerspråkiga barn på Talkliniken vid Danderyds sjukhus. Nu arbetar Hanna som skollogoped i en statlig specialskola för elever med språkstörning, där hon ingår i elevhälsoteamet. Hon har erfarenhet av kompetens

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan