Projektbeskrivning

Specialpedagogiskt utvecklingsarbete

20-21 september 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

Så stärks det specialpedagogiska uppdraget i arbetet för en tillgänglig skola

 • Strategier som stärker det specialpedagogiska uppdraget både i det pedagogiska och organisatoriska utvecklingsarbetet
 • Framgångsrika metoder och arbetssätt som sätter fokus på en mer varierad och differentierad undervisning för alla elever i klassrummet
 • Metoder för professionella pedagogiska samtal och handledning som stödjer en utvecklingsprocess för en mer tillgänglig skola
 • Specialpedagogiska perspektiv på undervisning och lärande med forskningsförankring för en likvärdig skola
 • Hur bättre organisera resurserna, skapa pedagogiska miljöer och samarbeta i lärandet utifrån det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
 • Hur systematiskt följa upp att det specialpedagogiska arbetet har effekt på elevers lärande och välmående?

Systematisk professionsutveckling och handledning – strategier för utveckling, lärande och förändring

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 21 september

Systematiska och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om man vill lyckas med specialpedagogiskt utvecklingsarbete. Eftermiddagen ger en demonstration av metoder som är utvecklade för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara.

Under ledning av: John Steinberg, fil. dr. i pedagogik och fd. universitetslektor och rektor samt författare till ett 50-tal böcker om skolan, lärande och ledarskap. John är känd för sitt inspirerande, praktiska och variationsrika sätt att föreläsa, förmedla praktiska verktyg samt inspirera.

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning.
Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Anmäl dig tidigt!
De 10 första som anmäler sig får boken ”Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan”
skriven av Anna Bengtsson och Ida Necovski

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 20-21 september 2021

Konferens: 
Bokning innan 18 juni: 5 995 kr
Bokning innan 20 augusti: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Digital konferens:
Bokning innan 18 juni: 4 995 kr
Bokning innan 20 augusti: 4 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Grupprabatt (max 6 personer) digital konferens: 
Bokning innan 18 juni: 19 995 kr
Bokning innan 20 augusti: 19 995 kr
Ordinarie pris: 23 980 kr

Fördjupning: 2 495 kr

Digital fördjupning: 1 995 kr

Konferens + fördjupning:
Bokning innan 18 juni: 6 990 kr
Bokning innan 20 augusti: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Digital konferens + fördjupning:
Bokning innan 18 juni: 5 990 kr
Bokning innan 20 augusti: 6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Grupprabatt (max 6 personer) digital konferens + fördjupning:
Bokning innan 18 juni: 23 980 kr
Bokning innan 20 augusti: 27 960 kr
Ordinariepris: 33 960 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Gunilla Lindqvist
Lärare och specialpedagog, docent och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Uppsala universitet/Högskolan Dalarna

Helena Wallberg

Gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen; MOD & METOD

Ingrid Hylander

Leg. psykolog, docent i pedagogik, Karolinska Institutet

Anna Bengtsson

Leg. lärare, specialpedagog, Spekerödskolan med fokus på det skolutvecklande uppdraget och elevhälsofrågor, Stenungsunds kommun

Elinor Kennerö Tonner
Skolledare, Huddinge kommun

Emelie Widman

Grundskollärare i engelska och bild, Kungsörs kommun

Malin Larsson

Leg. lärare, specialpedagog, handledare och lösningsinriktad coach, Central elevhälsa, Huddinge kommun

John Steinberg

Fil. dr. i pedagogik, lärarfortbildare och författare


Konferensprogram

Programdag 1, den 20 september 2021

09.00 – 09.30 Registrering

09.30-09.35 Välkommen till konferensen

09.35-10.50
Specialpedagogiska perspektiv på undervisning och lärande samt forskningsförankring för en likvärdig skola

Hur är det möjligt för elever med bristande förutsättningar att klara skolan? Vad säger styrdokument om likvärdig undervisning? Hur kan likvärdighetsaspekter tillgodoses utifrån skolors organisation och undervisning? Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö? Hur kan skolor arbeta utifrån ett forskningsförankrat arbetssätt kring specialpedagogiska frågor?
Under föreläsningen diskuteras dessa områden:

 • En skola för alla och inkludering – vad innebär det och hur kan goda exempel synliggöras och förankras i lärarlaget, med särskilt fokus på undervisning för elever i skolsvårigheter?
 • En tillgänglig skola – vad innebär det? Hur kan vi stötta alla elever till måluppfyllelse, delaktighet, deltagande och engagemang?
 • Vilka är elevernas förutsättningar och vilka är kraven i miljön – hur gör vi när de inte stämmer överens?
 • Vad kan forskningslitteracitet och evidensbaserad undervisning innebära i specialpedagogisk verksamhet?

Gunilla Lindqvist är lärare och specialpedagog. Hon är docent och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Hon undervisar blivande lärare och speciallärare samt forskar om pedagogiskt ledarskap, undervisning och barns/elevers förutsättningar
för lärande i olika utbildningskontexter, däribland förskola, grundskola och särskola. Hon har författat en rad artiklar, rapporter och böcker som rör specialpedagogiska frågor. Bland annat har hon skrivit boken Stöd och anpassningar. Att organisera särskilda insatser tillsammans med Annica Rodell.

10.50-11.10 Förmiddagskaffe

11.10-12.30
Så kan den specialpedagogiska kompetensen få en naturlig och betydande plats i skolans organisation och utveckling för elevers möjlighet till ökad måluppfyllelse
Genom att se på specialpedagogens kompetens utifrån begreppet processkompetens får vi en specialpedagog med
tydligare yrkesidentitet och som kan bidra till lärandebaserad skolutveckling på alla nivåer.

 • Hur kan specialpedagogens processkompetens tas tillvara för att utveckla skolan?
 • Lärandebaserad skolutveckling och specialpedagogens roll – hur hör de ihop och tar sig uttryck i praktiken?
 • Hur kan specialpedagogers kompetens användas på alla nivåer i skolans organisation för att få effekt på elevers lärande:

– I ett arbete på individnivå, i ett åtgärdande skede och till förflyttning/process som ger effekt på undervisningen och lärmiljöerna
– I det pågående förebyggande och främjande arbetet där den specialpedagogiska kompetensen tas tillvara i samarbete med lärare
– I ett strategiskt arbete på skolnivå för att utveckla skolans lärmiljöer

Anna Bengtsson är specialpedagog med fokus på det skolutvecklande uppdraget och elevhälsofrågor. Hon har erfarenhet av och kunskap om att driva utvecklingsprocesser, både i klassrummet och på skolnivå, med elever såväl som med lärare, elevhälsans personal och givetvis rektor. Anna är medförfattare till böckerna Elevhälsomötet – En främjande, förebyggande och lärande modell och Design för skolorganisation i praktiken och nu senast boken Specialpedagog men kompetens att utveckla skolan tillsammans som hon skrivit tillsammans med Ida Necovski.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45
Tillgänglig och anpassad undervisning med stort fokus på god och varierad undervisning, ledning och stimulans
Ta del av praktiska och konkreta exempel på att möta olika sätt att undervisa och göra anpassningar som egentligen är för ett par elever men gynnar flera i helklass.

 • Hur kan vi bygga goda relationer med eleverna för att kunna anpassa och variera undervisningen efter deras olika behov?

 • Hur kan man omsätta kunskapen om gruppens/elevens behov till tillgänglig och varierad undervisning i praktiken?
 • Hur vänder vi fokus till god undervisning som kan gynna alla istället för att enbart fokusera på särskilt stöd och individuella anpassningar och åtgärder?
 • Hur ser undervisning ut som inte synliggör barn i behov av stöd utan håller fokus på undervisning som når alla?
 • Hur kan vi stödja lärare att lyckas implementera anpassad och inkluderande undervisning?

Emelie Widman är utbildad grundskollärare i ämnena engelska och bild. Hon har arbetat som lärare i över 15 år varav de flesta av dem på högstadiet, men hon har även erfarenhet av både låg-, och mellanstadiet. En av de största utmaningarna i skolan idag tycker hon är att kunna ge alla elever det stöd de behöver.
Mycket kan göras i helklass och genom det inte bara gynna enstaka elever utan vara till nytta och hjälp för hela klassen. Emelie delar med sig av hur hon arbetar med relationsbygge, glädje och varierad undervisning som anpassas efter den grupp hon har framför sig och därmed skapar en god undervisning för alla.

14.45-15.05 Eftermiddagskaffe

15.05-16.30
Att organisera för tillgänglighet

 • Hur implementera ett utvecklingsarbete kring tillgänglighet som gör skillnad på riktigt?
 • Hur organiserar man för ett elevhälsofrämjande arbetssätt där relation och förhållningssätt står i fokus?
 • Hur skapas processer för alla i skolan att arbeta mot gemensamma mål med elevers välmående och kunskapsutveckling i fokus?
 • Hur skapas goda strukturer kring;
  • elevhälsa
  • lärande
  • fysisk lärmiljö
 • Metoder som systematiskt följer upp om vi gör rätt saker och att det ger effekt på elevers möjlighet att nå kunskapsmålen – vad har vi gjort, vad blev resultatet?

Elinor Kennerö Tonner är skolledare i Huddinge kommun och har sin bakgrund som grundskollärare, lärarfortbildare och handledare i förhållningssätt. Hon brinner för elever med behov av det lilla extra och arbetar aktivt med att skapa strukturer kring hur man kan planera och strukturera lärande, miljö och
förhållningssätt, för att skapa en skola som är tillgänglig och likvärdig för ALLA elever. Hon föreläser över hela Sverige om värdegrund, förhållningssätt och om hur man kan skapa

en skola där man planerar för elever i behov av det lilla extra först – och hur det bidrar till trygghet och tillgänglighet för alla elever, oavsett förutsättningar.

16.30 Första konferensdagen avslutas

Program dag 2, den 21 september 2021

08.00 Morgonkaffe

08.15-09.45
Hur öka förståelsen för att specialpedagogiska insatser är en del av undervisningen för alla elevers lärande?
Öka den specialpedagogiska kompetensen hos lärarna så att den ger effekt på elevers lärande

 • Hur skapa forum för pedagogiska dialoger där lärare och specialpedagog bättre förstår varandras kompetenser och arbetsfält – att skapa ett lärande i kollegiet?
 • Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd – hur ska lärare och specialpedagoger förhålla sig till dem?
 • Hur utveckla ett nära samarbete mellan lärare och det specialpedagogiska stödet där man kommer närmre eleverna och det som underlättar för eleven i undervisningen?
 • Hur synliggöra och skapa medvetenhet om hur vårt förhållningssätt och sätt att arbeta kan skapa elevers problematik?
 • Ta del av hur förstelärare och specialpedagog framgångsrikt samverkar för att utveckla undervisningen och kan skapa synergieffekter av deras kompetensområden
 • Hur stödja lärarkollegiet att tänka nytt och pröva nya arbetssätt som är bortom kategoriskt tänkande och förhållningssätt?

Så skapas processer för samverkan kring ett arbete mer på gruppnivå än individnivå – hur ställa om fokus i undervisning och de insatser som görs?

 • Vad är det som måste ske i undervisningen och ledarskapet för att lyfta fokus mot gruppnivå och alla elevers lärande?
 • Hur bättre organisera resurserna, skapa pedagogiska miljöer och samarbete kring alla elevers lärande?
 • Hur får vi ett gruppseende där alla elevers behov synliggörs och insatser stödjer varierad undervisning?

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog och har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa och arbeta med elevhälsan i skolan. Helena är författare till böckerna Formativ


bedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling, Att sätta betyg och Lektionsdesign – en handbok. Hon driver också bloggen Det inkluderande klassrummet. Efter en kort period på Skolverket är Helena numera utbildningskonsult och jobbar med frågor om inkludering, bedömning och undervisning på många skolor med fokus på ett gemensamt ansvar och lärande kring dessa viktiga frågor

09.45-10.05 Förmiddagskaffe

10.05-11.20
Metoder för professionella pedagogiska samtal och handledning som stödjer en utvecklingsprocess för alla elevers lärande
Hur skapa arenor för handledning och föra in specialpedagogiken i arbetslagen och klassrummet

 • Hur planera och avsätta samtalstid för analys och reflektion kring undervisning när tiden är knapp
 • Metoder för utvecklingsarbetet som minskar glappet från teori till faktiskt agerande i praktiken
 • Hur skapa handlingsberedskap för medarbetare att själva hitta lösningar i en utsatt och stressad situation
 • Hur förankra och införa nya arbetssätt, förhållningssätt och få kollegiet att släppa invanda arbetsformer och ett kategoriskt tänkande – att stödja lärare i att tänka om och ta sig igenom en förändringsprocess
 • Så får specialpedagogen större mandat att leda ett kollegialt lärande och skolutveckling

Malin Larsson är leg lärare, specialpedagog, handledare och lösningsinriktad coach med över 20 års erfarenhet i skolans värld. Hon har arbetat med skolutveckling på såväl skolnivå som på övergripande nivå på utbildningsförvaltning. Malin arbetar nu inom central elevhälsa i Huddinge kommun med bl.
a. handledning, professionsutveckling, skolutveckling, elevhälsa, och nyanlända elevers lärande.

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-12.45
Att utveckla ett elevhälsoarbete som genomsyrar hela skolan – den specialpedagogiska länken

 • Elevhälsoarbetet – en del av skolans kärnverksamhet
 • Specialpedagogens roll i elevhälsoteamets utveckling av en förebyggande och främjande elevhälsa
 • Specialpedagogens roll i samarbetet med rektor, förstelärare och arbetslag
  • Rektorssamarbete
  • Indirekta interprofessionella arbetsprocesser
  • Rollkonflikter och dilemman

Ingrid Hylander är leg. psykolog, docent i pedagogik vid Karolinska Institutet. Ingrid har lett forskningsprojekt om elevhälsa och professionssamarbete och skrivit om barns utveckling och samspel, psykologisk konsultation och elevhälsa. Hon har arbetat som psykolog i skola, förskola och barnpsykiatri samt undervisat och handlett elevhälsans olika professioner. Hon har deltagit i antologin ”Elevhälsoarbete under utveckling” en uppföljning av Specialpedagogiska
skolmyndighetens kurs ”Att höja skolans elevhälsokompetens” samt medverkat i boken ”Elevhälsa i praktiken – hur gör vi” som beskriver vad Visättrasskolans gjort för att gå från en bortvalsskola i kris, till en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel.

12.45 Konferensen avslutas

12.45-13.30 Lunch för deltagare till fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Systematisk professionsutveckling och handledning”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 21 september kl. 13.30-16.30

Systematisk professionsutveckling och handledning – strategier för utveckling, lärande och förändring
Jag hjälper dig – Du hjälper mig

Systematiska och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om man vill lyckas med specialpedagogiskt utvecklingsarbete. Eftermiddagen ger en demonstration av metoder som är utvecklade för att stärka kollegiets lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara. Du lär dig att använda flera effektiva verktyg som du har direkt praktisk användning för i arbetet som handledare och för att stödja kollegors professionsutveckling.

Under rubriken Jag hjälper dig – Du hjälper mig får du verktyg för stöttning, uppmuntran och coachning inom kollegiet.

Ta del av frågeställningar som:

 • Systematisk reflektion för pedagogisk utveckling – med vilket fokus och innehåll bör det kollektiva arbetet utföras?
 • Co-coachning och kollegial coachning – varför och hur
 • Demonstration på ett coachingsamtal utifrån styrkor – vad är viktigt att tänka på i de kollegiala samtalen för att skapa en utvecklande lärandekultur?
 • Att gå från abstraktion till konkretion
 • Utgå från lyckade tillfällen – systematik och struktur för att identifiera vad som är lyckosamt av det vi gör och hur sprida det vidare i klassrummet och i kollegiet?

Under passet varvas teori med interaktiva diskussioner och reflektioner.

Under ledning av:
John Steinberg, fil. dr. i pedagogik och fd universitetslektor och rektor samt författare till ett 50-tal böcker om skolan, lärande och ledarskap. John är känd för sitt inspirerande, praktiska och variationsrika sätt att föreläsa, förmedla praktiska verktyg samt inspirera.

Vi bryter för eftermiddagskaffe ca 14.45

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan