Projektbeskrivning

Specialpedagogiskt utvecklingsarbete

11-12 februari 2021

OBS! Konferensen webbsänds endast

Metoder och arbetssätt som har effekt på elevers lärande och möjlighet att nå målen

 • Strategier som stärker det specialpedagogiska uppdraget i det pedagogiska och organisatoriska utvecklingsarbetet
 • Framgångsrika metoder och arbetssätt som sätter fokus på en mer varierad och differentierad undervisning för alla elever i klassrummet
 • Utveckla nya möjligheter för professionella pedagogiska samtal och handledning som stärker samarbetet mellan lärare och specialpedagog
 • Hur bättre organisera resurserna, skapa pedagogiska miljöer och samarbeta i klassrummet och i lärandet utifrån det hälsofrämjande och förebyggande arbetet?
 • Hur skapa en samsyn kring elever som har svårt att nå målen – specialpedagogiskt perspektiv på undervisning, lärande och bedömning
 • Att använda kraften i ett relationskapande förhållningssätt som synliggör varje elev och ger möjlighet att nå längre i lärandet
 • Hur systematiskt följa upp att det specialpedagogiska arbetet har effekt på elevers lärande och välmående

Effektfull skolutveckling – så stödjer du en förändringsprocess för utveckling och kollegialt lärande

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 12 februari

Under eftermiddagen får du ta del av praktiska arbetssätt och strategier som tar utvecklingsarbetet till nästa
nivå. Fokus ligger på att arbeta mer systematiskt och hämta kraft i kollegornas inneboende resurser, vilja och kompetens. Eftermiddagen belyser hur du kombinerar fokus på individen med uppdraget där målet är att utveckla ett framgångsrikt utvecklingsarbete för en lärmiljö och undervisning som eleverna märker av.

Under ledning av: Mats Hansson, leg. psykolog samt VD på Mindmatter AB. Han har arbetat med utvecklingsfrågor
sedan 1996 och hans huvudfokus i utvecklingsarbetet är att ett lärande uppstår i systemet och att det sker en förändring i praktiken. Mats är handledare för lärare, skolpsykologer, rektorer och förvaltningsledningsgrupper inom skolans värld. Dessutom har Mats skapat och genomfört ackrediterade specialistkurser i ledarskaps- och handledningsutbildningar för psykologer sedan 2013.

John Steinbergs tankar inför konferensen

OBS! Konferensen livesänds endast.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 11-12 februari 2021

Digital konferens: 5995 kr
Före 23 december: 4995 kr

Digital fördjupning: 1995 kr

Digital konferens + fördjupning: 8490 kr
Före 23 december: 6990 kr
Före 26 november: 5990 kr

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Några röster om Kompetentos konferenser:

“Över alla förväntningar. Ordning och det var välstrukturerat. Mycket bra föreläsare. Tar med mig mycket”

“Välorganiserat med ett innehållsrikt och brett program”

“Mycket duktiga och kompetenta föreläsare som var skickliga inom sina olika områden. Väldigt intressanta och lärorika föreläsningar!”

“Variationsrik med god koppling till forskning”

“Många bra och intressanta föreläsningar som fick mig på nya tankar. De gav även många idéer för hur man kan samarbeta på nya sätt med skolans personal”

Talare och praktikfall

Gunilla Lindqvist
Lärare och specialpedagog, docent och lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Uppsala universitet/Högskolan Dalarna

Aggie Öhman
Civilekonom med kompletterande studier i specialpedagogik och psykologi, Prestationsprinsen

Malin Larsson
Leg. lärare, specialpedagog och lösningsinriktad coach

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog

Mats Hansson
Leg. psykolog, Mindmatter AB

Elinor Kennerö Tonner
Skolledare, Huddinge kommun

Katharina Jacobsson
Universitetslektor, Göteborgs universitet/ Nord universitet

Emelie Widman
Högstadielärare i engelska och bild, Karlbergsskolan, Köpings kommun

Åsa Sourander
Övergripande specialpedagog, Sigtuna kommun

John Steinberg
Fil. dr. i pedagogik, lärarfortbildare och författare


Konferensprogram

Dag 1 (7 september 2020)

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.20
Specialpedagogiskt perspektiv på undervisning,
lärande och bedömning för en likvärdig skola
Hur är det möjligt för elever med svag begåvning att klara
skolan? Vad säger styrdokument om likvärdig undervisning och
likvärdig bedömning? Vad är rättvist, tillåtet och likvärdigt?
Under föreläsningen diskuteras dessa områden:

 • En skola för alla – vad innebär det och hur skapa en
  samsyn i lärarlaget kring elever som har svårt att nå målen?
 • Vilka är elevernas förutsättningar och vad är kraven i
  miljön – hur gör vi när de inte stämmer överens?
 • Hur stödja lärare att tolka och förstå kunskapskraven
  utifrån barn i behov av extra stöd – vad innebär det?
 • Hur långt får vi stötta eleven när den inte klarar
  kunskapskraven på egen hand. Hur gör vi när eleven når
  målen på ett annat men likvärdigt sätt?
 • Hur kan undantagsbestämmelsen användas och när kan
  den användas praktiskt i bedömningsprocessen?

Wern Palmius är specialpedagog och har varit verksam i
svensk skola sedan 1972. Han är nyligen pensionerad men
har de senaste 13 åren varit rådgivare i Specialpedagogiska
skolmyndigheten. Wern har vart SPSM:s talesperson
i bedömningsfrågor och har föreläst om hur skolans
styrdokument och verksamhet ska fungera för elever i behov
av särskilt stöd och elever med funktionsnedsättningar.

10.20-10.40 Förmiddagskaffe

10.40-11.40
Systematiskt elevhälsoarbete, med avstamp i systematiskt arbete med skolfrånvaro

OBS detta är en ersättningsföreläsning med kort varsel pga sjukdom. Den handlar om skolnärvaro och ett systematiskt arbete med skolfrånvaro. Aggie kommer även att lyfta perspektivet till elevhälsoarbetet som helhet.

 • Viktiga begrepp, synsätt och forskning på skolfrånvaro
 • Centrala riskfaktorer som behöver uppmärksammas i arbetet med skolfrånvaro, men även i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i stort.
 • Prestationsprinsens modell för strukturerat arbete med skolfrånvaro och hur det kan användas förebyggande och åtgärdande i alla sammanhang.
 • Hur vi tidigt kan identifiera och mer effektivt utreda, hitta relevanta insatser och åtgärder samt utvärdera problematisk skolfrånvaro, svårigheter med närvaro, undervisningen och lärmiljön i stort.
 • Hur skolans övergripande arbete kan och måste involvera, motivera, ta vara på alla professioner, samt stötta och kvalitetssäkra på alla nivåer.

Aggie Öhman är civilekonom och har kompletterande studier i specialpedagogik och psykologi. Hon har i många år arbetat för att skolan ska nå och vara tillgänglig för alla. Aggie är specialiserad på problematisk skolfrånvaro och är författare till Skolans tomma stolar och Prestationsprinsen – för alla som möter barn och unga som tänker känner och gör annorlunda. Hon driver verksamheten Prestationsprinsen som konsultar, utbildar, handleder och opinionsbildar.

11.40-11.50 Bensträckare

11.50-12.40
Att organisera för tillgänglighet

 • Hur implementerar man ett utvecklingsarbete kring tillgänglighet som gör skillnad på riktigt?
 • Hur organiserar man för ett elevhälsofrämjande arbetssätt där relation och förhållningssätt står i fokus?
 • Hur skapas goda strukturer kring;
  – elevhälsa
  – lärande
  – fysisk lärmiljö

Elinor Kennerö Tonner är skolledare i Huddinge kommun och har sin bakgrund som grundskollärare, lärarfortbildare och handledare i förhållningssätt. Hon brinner för elever med behov av det lilla extra och arbetar aktivt med att skapa strukturer kring hur man kan planera och strukturera lärande, miljö och förhållningssätt, för att skapa en skola som är tillgänglig och likvärdig för ALLA elever. Hon föreläser över hela Sverige om värdegrund, förhållningssätt och om hur man kan skapa en skola där man planerar för elever i behov av det lilla extra först – och hur det bidrar till trygghet och tillgänglighet för alla elever, oavsett förutsättningar.

12.40-13.40 Lunch


13.40-14.55
Tillgänglig och anpassad undervisning med stort
fokus på god och varierad undervisning, ledning
och stimulans
Ta del av praktiska och konkreta exempel på att möta olika sätt
att undervisa och göra anpassningar som egentligen är för ett
par elever men som gynnar flera i helklass.

 • Hur kan vi bygga goda relationer med eleverna för att kunna anpassa och variera undervisningen efter deras olika behov?
 • Hur kan man omsätta kunskapen om gruppens/elevens behov till tillgänglig och varierad undervisning i praktiken?
 • Hur vänder vi fokus till god undervisning som kan gynna alla istället för att enbart fokusera på särskilt stöd och individuella anpassningar och åtgärder?
 • Hur ser undervisning ut som inte synliggör barn i behov av stöd utan håller fokus på undervisning som når alla?
 • Hur kan vi stödja lärare att lyckas implementera anpassad och inkluderande undervisning?

Emelie Widman är högstadielärare i ämnena engelska och
bild på Karlbergsskolan i Köpings kommun. En av de största
utmaningarna i skolan idag är att kunna ge alla elever det
stöd de behöver. Emelie delar med sig av hur hon arbetar
med relationsbygge, glädje och varierad undervisning som
anpassas efter den grupp hon har framför sig och därmed
skapar en god undervisning för alla.

14.55-15.15 Eftermiddagskaffe

15.15-16.45
Implementera ett relationskapande förhållningssätt
och värdegrund där varje elev blir synlig och känner
tillit till sin egen förmåga att lära
Stärk värdegrunden i skolan och läraren som ledare
med eleven i centrum

 • Vad säger den senaste forskning om relationsskapande i skolan?
 • Hur förverkliga de abstrakta värdergrundsbegreppen, såsom respekt och omtanke, i praktiska handlingar?
 • Hur synliggör vi elevernas styrkor och lärprocessen med hjälp av ”Styrkestjärnan”– metoden?
 • Varför är uppföljningsbarhet så avgörande för att säkra inkludering, trygghet och respekt?
 • Hur formulerar vi effektkriterier för vårt värdegrundsarbete för att veta om det vi gör ger resultat?
 • Vad är beteendebaserat värdegrundsarbetes grunder?
 • Hur blir relationen trovärdig och betydelsefull för både lärare och elev?
 • Så skapas ett prestigelöst arbetsklimat där lärare kan blotta sig och prata om sin roll som ledare i klassrummet

Åsa Sourander arbetar som övergripande specialpedagog
i Sigtuna kommun. Hon har tidigare varit klasslärare
i både Finland och Sverige. Åsa har även arbetat med
lärarfortbildning på Åbo Akademi i Vasa. John Steinberg är
fil. dr. i pedagogik, lärarfortbildare och författare till ett 50-
tal böcker om ledarskap i klassrummet, värdegrundsfrågor,
inlärning och påverkan. Tillsammans har de skrivit böckerna
Att vända en klass och Värdegrundsarbete i praktiken.

16.45 Första konferensdagen avslutas

Dag 2 (8 september 2020)

08.00 Morgonkaffe

08.15-09.45
Hur öka förståelsen för att specialpedagogiska
insatser är en del av undervisningen för alla
elevers lärande?
Öka den specialpedagogiska kompetensen hos
lärarna så att den ger effekt på elevers lärande

 • Hur skapa forum för pedagogiska dialoger där lärare och specialpedagog bättre förstår varandras kompetenser och arbetsfält – att skapa ett lärande i kollegiet
 • Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd – hur ska lärare och specialpedagoger förhålla sig till dem?
 • Hur utveckla ett nära samarbete mellan lärare och det specialpedagogiska stödet där man kommer närmre eleverna och det som underlättar för eleven i undervisningen
 • Hur synliggöra och skapa medvetenhet om hur vårt förhållningssätt och sätt att arbeta kan skapa elevers problematik
 • Ta del av hur förstelärare och specialpedagog framgångsrikt samverkar för att utveckla undervisningen och kan skapa synergieffekter av deras kompetensområden


Så skapas processer för samverkan kring ett arbete
mer på gruppnivå än individnivå – hur ställa om
fokus i undervisning och de insatser som görs?

 • Vad är det som måste ske i undervisningen och ledarskapet för att lyfta fokus mot gruppnivå och alla elevers lärande?
 • Hur bättre organisera resurserna, skapa pedagogiska miljöer och samarbete kring alla elevers lärande?
 • Hur får vi ett gruppseende där alla elevers behov synliggörs och insatser stödjer varierad undervisning?

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog och
har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa och arbeta
med elevhälsan i skolan. Helena är författare till böckerna
Formativ bedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling,
Att sätta betyg och Lektionsdesign – en handbok. Hon driver
också bloggen Det inkluderande klassrummet. Efter en kort
period på Skolverket är Helena numera utbildningskonsult
och jobbar med frågor om inkludering, bedömning och
undervisning på många skolor med fokus på ett gemensamt
ansvar och lärande kring dessa viktiga frågor

09.45-10.05 Förmiddagskaffe

10.05-11.05
Hur skapa processer för ett medvetet och systematiskt skolförbättringsarbete
Så får specialpedagoger en viktig roll i förbättringsarbetet
För att skapa förutsättningar för utveckling på lokal nivå är
det av betydelse att rektorer, specialpedagoger och lärare har
kunskaper om förbättringsarbetets processer för att kunna förstå
varför arbetet tar en viss riktning. Genom att ha insikt i de
mekanismer som påverkar arbetet, kan det ledas medvetet och
tillåtas innehålla såväl konflikter som samstämmighet vilket
kan bidra till att en utveckling av verksamheten sker.

 • Vilka olika processer kan uppstå i ett skolförbättringarbete?
 • Vilken roll har rektor, specialpedagog och andra skolaktörer i ett förbättringsarbete?
 • Hur kan ett förbättringsarbete organiseras lokalt?

Katharina Jacobsson är universitetslektor vid Göteborgs
universitet/Nord universitet och har en bakgrund som lärare,
specialpedagog, rektor och regionansvarig utvecklingsledare.
Katharinas intresse finns inom skolförbättring, det vill säga
hur processer går till på skolor som strävar efter att förbättra
verksamheten.

11.05 -11.15 Bensträckare

11.15-12.30
Metoder för professionella pedagogiska
samtal och handledning som stödjer en
utvecklingsprocess för alla elevers lärande
Hur skapa arenor för handledning och föra in
specialpedagogiken i arbetslagen och klassrummet

 • Hur planera och avsätta samtalstid för analys och reflektion kring undervisning när tiden är knapp?
 • Metoder för utvecklingsarbetet som minskar glappet från teori till faktiskt agerande i praktiken
 • Hur skapa handlingsberedskap för medarbetare att själva hitta lösningar i en utsatt och stressad situation?
 • Hur förankra och införa nya arbetssätt, förhållningssätt och få kollegiet att släppa invanda arbetsformer och ett kategoriskt tänkande – att stödja lärare i att tänka om och ta sig igenom en förändringsprocess
 • Så får specialpedagogen större mandat att leda ett kollegialt lärande och skolutveckling

Malin Larsson är leg. lärare, specialpedagog och
lösningsinriktad coach med över 20 års erfarenhet av arbete
i skolans värld. Hon har arbetat med skolutveckling på såväl
skolnivå som övergripande nivå på utbildningsförvaltningen
i Botkyrka. Malin arbetar nu som specialpedagog på
en grundskola samt som konsult inom handledning,
professionsutveckling, elevhälsa och svenska som andraspråk.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Lunch för deltagare till
fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Effektfull skolutveckling – så stödjer du en förändringsprocess för utveckling och kollegialt lärande”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag kl. 13.30-16.30

Effektfull skolutveckling – så stödjer du en förändringsprocess för utveckling och kollegialt lärande

Under eftermiddagen får du ta del av praktiska arbetssätt och strategier som tar utvecklingsarbetet till nästa nivå. Fokus ligger på att arbeta mer systematiskt och hämta kraft i kollegornas inneboende resurser, vilja och kompetens. Eftermiddagen belyser hur du kombinerar fokus på individen med uppdraget där målet är att utveckla ett framgångsrikt utvecklingsarbete för en lärmiljö och undervisning som eleverna märker av.

Under eftermiddagen varvas kortare teoripass med övningar i mindre grupper utifrån frågeställningarna:

 • Vad gör vi som fungerar? – hur ser ett utvecklingsarbete ut som når ut och ger största möjliga effekt där den gör nytta, dvs på elevens lärande och välmående?
 • Så utvecklas ett strukturellt utvecklingsarbete som är mer förebyggande och hälsofrämjande än åtgärdsfokuserat?
 • Skapa samsyn, större medvetenhet och samagerande – hur möjliggöra att alla professioner är med och arbetar utifrån en gemensam struktur för allas rätt att lyckas i skolan?
 • Hur förstå och hantera motståndet och visa på möjligheterna i nya arbetssätt – vilka steg måste tas för att få till en beteendeförändring och ett nytt förhållningssätt?
 • Metoder som gör det möjligt att systematiskt följa om vi gör rätt saker och att det ger effekt på elevers möjlighet att nå kunskapsmålen

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Under ledning av:
Mats Hansson som är leg. psykolog samt VD på Mindmatter AB. Han har arbetat med utvecklingsfrågor
sedan 1996 och hans huvudfokus i utvecklingsarbetet är att ett lärande uppstår i systemet och att det sker en
förändring i praktiken. Mats är handledare för lärare, skolpsykologer, rektorer och förvaltningsledningsgrupper
inom skolans värld. Dessutom har Mats skapat och genomfört ackrediterade specialistkurser i ledarskaps- och
handledningsutbildningar för psykologer sedan 2013.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan