Projektbeskrivning

Särskilt begåvade elever

 28-29 januari 2021

OBS! Konferensen webbsänds endast

Differentierad undervisning som ger effekt i klassrummet

 • Hur upptäcka och identifiera de särskilt begåvade eleverna – vad säger forskningen?
 • Hur utforma fungerande samverkansformer mellan skola och vårdnadshavare kring särskilt begåvade elever?
 • Kollegial handledning som säkerställer att särskilt begåvade elever får den stimulans och det stöd de behöver
 • Undervisningsinsatser för särskilt begåvade elever – konkreta exempel på anpassningar som gett goda resultat
 • Pedagogisk differentiering – acceleration och berikning – hur utmana och stödja särskilt begåvade elever för kontinuerlig utveckling?
 • Bemötande och förhållningssätt – ta del av elevperspektivet
 • Särskilt begåvade elevers engagemang och motivation till lärande – relationers betydelse som lägger grunden för delaktighet i klassrummet

Pedagogiskt ABC – undervisningsinsatser för särskilt begåvade elever

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 29 januari

Eftermiddagen fokuserar på insatser som särskilt begåvade elever i alla åldrar behöver för att utvecklas och må väl i skolan. I böckerna ”Särskilt begåvade elever” (2017) och ”Särskilt begåvade barn” (2018) går dessa insatser under samlingsnamnet Pedagogiskt ABC. Du får djupare kunskap om särskilt begåvade elever samt metoder och verktyg som vidareutvecklar din undervisning med dessa elever.

Under ledning av: Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog, föreläsare och konsult. Författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017) och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (2018). Även författare till det ämnesdidaktiska stödet i svenska i Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever” (2015).

OBS! Konferensen livesänds endast.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 28-29 januari 2021

Digital konferens: 5995 kr
Före 22 december: 4995 kr
Före 2 oktober: 4995 kr

Digital fördjupning: 1995 kr

Digital konferens + fördjupning: 8490 kr
Före 22 december: 6990 kr
Före 2 oktober: 5990 kr

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap
om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning och språklig sårbarhet”

Talare och praktikfall

Caroline Sims
Doktorand i pedagogik, Uppsala universitet & Högskolan i Gävle

Lou Rehnlund
Regional samordnare, Hjärnkoll Stockholm

Anton Lindvall
Särskilt begåvad fd elev

Johanna Stålnacke
Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, fil dr i psykologi, Stockholms universitet

Marie Jonsson
Lärare med inriktning särskild begåvning, Håbo kommun

Timmy Burchard
Högstadielärare, Växthuset skola, Mölndals kommun

Agneta Gulz
Professor i kognitionsvetenskap med inriktning lärande och undervisning, Lunds universitet och Linköpings universitet

Mona Liljedahl
Pedagog/leg. gymnasielärare och specialpedagog, författare och föreläsare

Charlotta Lindvall
Regional samordnare för RFSB (Riksförbundet särskild begåvning), Örebro

Eva Pettersson
Prorektor, fil.dr. i matematik med didaktisk inriktning, Blekinge tekniska högskola


Konferensprogram

Dag 1 ( 28 januari 2021)

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Elever med hög begåvning, vilka är de, hur förstår vi dem och hur kan skolan verka för att tillgodose deras behov och stödja deras utveckling?

De senaste åren har de elever som har lätt för sig i skolan fått ökad uppmärksamhet. Samtidigt har svensk skola av tradition varit mer inriktad på att få alla elever över godkänt tröskeln och elevers olika förutsättningar för att ta till sig lärande har sällan beaktats i läroplaner eller undervisning. Elever som har lätt för sig har fått klara sig själva, vilket för många innebär en dåligt anpassad undervisning och för en del pålagringar på den psykiska hälsan. Johanna ger en överblick över forskningsfältet, vad vi vet idag om denna grupp och hur vi kan förstå och möta deras behov.

 • Vilka är de särskilt begåvade eleverna?
 • Vad har intelligens med särskild begåvning att göra?
 • Varför behöver skola och lärare ha kunskap om denna grupp elever?
 • Hur påverkas socioemotionell utveckling av att vara särskilt begåvad?
 • Vad vet vi om hur skola och enskilda lärare kan möta de behov som denna grupp elever har?

Johanna Stålnacke är legitimerad psykolog, specialist i klinisk neuropsykologi, fil. dr i barnneuropsykologi och civilekonom samt är kliniskt verksam inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Johanna forskar på hur tidig stress påverkar barns utveckling. Dessutom har hon skrivit kunskapsstöd för Socialstyrelsen och Skolverket. Hon arbetade tidigare som universitetslektor och föreläser fortfarande regelbundet om högbegåvade barn, utvecklingspsykologi, utredning av barn och barnneuropsykologi för blivande psykologer, specialistpsykologer och speciallärare/pedagoger vid Stockholms universitet. Hon anlitas också som handledare och som föredragshållare för lärare, elevhälsoteam och BUP.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.00
Hur upptäcka och identifiera de särskilt begåvade eleverna?

 • Vad säger forskningen?
 • Vilka dilemman finns i att identifiera?
 • Måste vi identifiera för att undervisa?

Caroline Sims är doktorand i pedagogik på Uppsala universitet & Högskolan i Gävle. Hon har forskat om särskild begåvning sedan våren 2017. Innan dess arbetade hon som gymnasielärare inom International Baccalaureate och på nationella gymnasieprogram, samt som adjunkt inom lärarutbildning. Parallellt med forskningen leder hon fortbildningsinsatser inom särskild begåvning genom uppdragsutbildning och forskarcirkel med deltagare från Uppsala och Enköping. Caroline är en av Sveriges representanter i WCGTC – World Council for Gifted and Talented Children och medlem i ECHA – European Council for High Ability.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00
Särskilt begåvade elevers engagemang och motivation till lärande

 • Undervisning som främjar motivation och lust att lära
 • Att utgå från elevernas perspektiv i undervisningen
 • Involvering och delaktighet i klassrummet
 • Relationsskapande som gynnar vilja till lärande
 • Hur elever som upplevt misslyckande i skolan kan vinna tillbaka sitt förtroende för både lärare och sin egen förmåga

Agneta Gulz leder forskargruppen Educational Technology Group, som arbetar med klassrumsnära, och såväl storskaliga som småskaliga, studier. Gruppens forskning står på två ben (eller orienterar sig efter två mål). Det ena: att bidra till ökad kunskap om lärande och undervisning. Det andra: att bidra till förbättrade lärande- och undervisningspraktiker.

14.00-14.10 Bensträckare


14.10-15.00
Bemötande av särskilt begåvade elever – ta del av elevperspektivet

Anton Lindvall är särskilt begåvad. Hör honom berätta om svårigheterna att bli förstådd i skolan, som resulterade i att han stannade hemma under två år. En lärares ovanliga metoder fick honom tillbaka och han avslutade gymnasiet med goda resultat. Idag arbetar han för Brainpool, en organisation för unga särskilt begåvade.

Lou Rehnlund är regional samordnare för Hjärnkoll Stockholm, som arbetar för att sprida kunskap om psykisk ohälsa med hjälp av den egna berättelsen. Lou startade 2016 Hjärnkoll Ung och projekten Stanna kvar i skolan samt VÅGA PRATA psykisk ohälsa på sociala medier, för att uppmärksamma unga med psykisk ohälsa och uppmuntra dem till att våga prata om hur de mår på insidan.

15.00-15.20 Eftermiddagskaffe

15.20-16.20
Samverkan mellan skola och vårdnadshavare kring särskilt begåvade elever
Få skolsituationer är mer laddade än när vårdnadshavare påpekar för skolan att barnet inte presterar eller inte vill gå dit på grund av sin höga begåvning. Vårdnadshavarna kan efterfråga stimulans och utmaningar medan skolan kan efterfråga utredning. Inte sällan sker en låsning i dialogen mellan hem och
skola, samtidigt som vårdnadshavare och elever enligt skollag ska vara delaktiga i skolans kvali-tetsarbete (4 kap. 4§). Det här samtalet handlar om hur man kan få till en fungerande samverkan mellan skola och föräldrar. Specialpedagog Mona Liljedahl intervjuar Charlotta Lindvall, förälder till två särskilt begåvade barn. Tillsammans lyfter de på laddade, känsliga och ibland lite förbjudna frågor för att skapa den förståelse som behövs mellan hem och skola.

 • Hur kan vårdnadshavaren kommunicera barnets behov till
  skolan?
 • Hur kan skolan omsätta det föräldrarna berättar? Vilka
  begränsningar finns?
 • Vad är det som skolan behöver veta, ur vårdnadshavarens
  perspektiv?

Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog, föreläsare och konsult. Hon är författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017) och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (2018). Mona är även författare till det ämnesdidaktiska stödet i svenska i Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever” (2015).

Charlotta Lindvall är regional samordnare för RFSB (Riksförbundet särskild begåvning), i Örebro. Hon är utbildad i psykologi och specialpedagogik och driver företaget Vidare Insikt som arbetar med rådgivning mot EHT och skolledning, i frågor som rör särskild begåvning. Förutom det har hon en stödjande verksamhet för föräldrar till särskilt begåvade barn. Charlotta är också mamma till två särskilt begåvade barn och har sedan 2013 varit starkt engagerad i olika föräldranätverk.

16.20 Konferensens första dag avslutas

Program dag 2, den 29 januari 2021

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.20
Kollegial handledning som säkerställer att särskilt begåvade elever får den stimulans och det stöd de behöver

 • Så säkerställer vi att alla lärare har kompetens om hur de ska upptäcka och möta särskilt begåvade elever
 • Hur kan handledningen se ut och vilka frågor behandlas under handledningssamtalen?
 • Framgångsfaktorer för att arbeta och bygga relationer med särskilt begåvade elever

Timmy Burchard är språklärare och har själv erfarenhet av att vara särskilt begåvad som elev. Idag lägger han en del av sin arbetstid på att arbeta med särskilt begåvade elever samt handleder kollegor i arbetet med särskilt begåvade elever.

9.20-9.40 Förmiddagskaffe

9.40-10.40
Hur kan skolan möta särskilt begåvade elever i undervisningen på organisations-, grupp och individnivå?

 • Hur upptäcker vi de särskilt begåvade eleverna i våra skolor?
 • Berikningsgrupper – ett exempel på hur skolan kan arbeta på organisationsnivå för att möta särskilt begåvade elever
 • Konkreta exempel på undervisning och anpassningar som gett goda resultat
 • Case med gemensam diskussion – hur skulle vi kunna möta eleven Fabian på organisations- grupp- och individnivå?

Marie Jonsson är lärare med inriktning på särskild begåvning, Håbo kommun. Hon har under flera år arbetat


med skolutveckling kring området särskild begåvning, både kommunövergripande och på skolor. Föreläser och fortbildar skolpersonal, elevhälsa och ledning kring särskilt begåvade elever och hur skolan kan möta dem.

10.40-10.50 Bensträckare

10.50-12.30
Studiesituationen för särskilt begåvade elever – hur kan vi utmana och stödja eleverna i klassrummet – differentierad och inkluderad undervisning
Exempel som tas upp under detta pass fokuserar på undervisning inom matematik. Även du som inte undervisar i matematik får inspiration

 • Hur anpassa undervisningen för elevers olika förutsättningar och behov?
 • Hur använda pedagogisk differentiering – acceleration och berikning – för att särskilt begåvade elever ska stimuleras och utvecklas?
 • Hur tar du hänsyn till dessa elever i ett tidigt skede i din lektionsplanering – hur vinkla frågeställningar som utmanar?
 • Hur kan du konstruera uppgifter för att alla elever ska kunna delta utifrån sin förmåga?
 • Vilka är de avgörande normerna för att särskilt begåvade elever ska känns sig sedda och bekräftade?

Eva Pettersson är prorektor vid Blekinge tekniska högskola, fil.dr. i matematik med didaktisk inriktning. Eva disputerade 2011 med avhandlingen ”Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor”. Hon är författare till böckerna ”Barns matematiska förmågor – och hur de kan utvecklas” samt ”Elever med särskild begåvning”. Hon är även koordinator och medförfattare till Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever och vetenskaplig expert vid Skolinspektionens kvalitetsgranskningar om undervisning för högpresterande elever. Eva föreläser om sin forskning och sina erfarenheter och försöker på olika sätt sprida kunskap om elever med särskild begåvning och hur vi kan utmana och stimulera matematiskt begåvade elever i skolan.

12.30 Konferensen avslutas

12.30 -13.30 Gemensam lunch för deltagarna till fördjupningseftermiddagen: Pedagogiskt ABC – undervisningsinsatser för särskilt begåvade elever


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 29 januari kl 13.30-16.30

Pedagogiskt ABC – undervisningsinsatser för särskilt begåvade elever

Den här eftermiddagen fokuserar på insatser som särskilt begåvade elever i alla åldrar behöver för att utvecklas och må väl i skolan. I böckerna ”Särskilt begåvade elever” (2017) och ”Särskilt begåvade barn” (2018) går dessa insatser under samlingsnamnet Pedagogiskt ABC. Precis som namnet antyder, kan de sättas in som en akutinsats för särskilt begåvade barn och elever som inte tidigare upptäckts eller som tappat lusten för skolan. Men Pedagogiskt ABC fungerar
även förebyggande och kan även hjälpa till att upptäcka särskilt begåvade elever som tidigare gått under radarn.

Ur innehållet:
Pedagogiskt ABC består av tre lika viktiga delar:
Acceleration – att gå fortare fram, hoppa över kunskapskrav, flytta upp i årskurs.
Berikning – fördjupning i ämnesområden, intressen, på riktigt, interaktion.
Coachning – stöd och stöttning, en särskild mentor, relation.

Den här eftermiddagen arbetar vi med de olika delarna av ABC och svarar på frågorna:

 • Är det lämpligt att flytta upp elever?
 • Vad säger skollagen om uppflytt?
 • Vad säger erfarenheter och forskning?
 • Kan elever accelerera i det ordinarie klassrummet?
 • Hur ska jag hitta rätt berikning?
 • Vilken roll spelar ”pull out”-grupper?
 • Kan man anlita externa coacher?
  Och mycket, mycket mer!

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Under ledning av:
Mona Liljedahl är leg. gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog, föreläsare och konsult. Författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017) och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (2018). Även författare till det ämnesdidaktiska stödet i svenska i Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever” (2015).

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan