Projektbeskrivning

Meningsfull, motiverande och verklighetsnära undervisning

18-19 mars 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

Med eleven i fokus för högre måluppfyllelse

 • Lärare som lär, elever som arbetar – den senaste forskningen om meningsfull och verklighetsnära undervisning som skapar motiverade elever!
 • Hitta alla elevers motivation till lärande – metoder och praktiska verktyg som involverar och möter elever i lärprocessen
 • Meningsfullt lärande i praktiken – planering, genomförande och utvärdering av undervisning med meningsfullt lärande som mål
 • Elevaktiva arbetssätt för ökad måluppfyllelse, engagemang och delaktighet – våga släpp kontrollen och bjud in eleverna!
 • Motiverande undervisning – avgörande faktorer för mer involverade och delaktiga elever i klassrummet
 • Från en undervisning i klassrummet väggar till en undervisning kopplad till världen utanför skolan som möter eleverna där de är

Ledarskap och undervisningsskicklighet ”Att äga klassrummet”

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 19 mars

Hur utformar du en fängslade undervisning där motivation och lust att lära är i fokus samt hur gör du så att eleverna är en stor del i sin lärandeprocess? Vi behöver skapa tillgänglig undervisning för att öka skolnärvaron. Under eftermiddagen kommer du att få ta del av erfarenheter och metoder av lärarna Anna och Karin när det kommer till att planera och genomföra sin undervisning

Under ledning av: Karin Boberg, grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning.

Anna Sterlinger Ahlring, grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson driver hon podden #ANNAOCHPHILIP

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 18-19 mars 2021

Konferens: 6995 kr
Före 19 februari: 5995 kr
Före 23 december: 5995 kr

Digital konferens: 5995 kr
Före 19 februari: 4995 kr
Före 23 december: 4995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Digital fördjupning: 1995 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 19 februari: 7990 kr
Före 23 december: 6990 kr

Digital konferens + fördjupning: 8490 kr
Före 19 februari: 6990 kr
Före 23 december: 5990 kr

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Det har verkligen varit en konferens av mycket hög kvalitet som gett mig många tankar och idéer inför mitt fortsatta arbete”

”Bästa konferensen på länge. Bred kompetens hos föreläsarna från olika ”yrkeskategorier”.

“Lämnar konferensen med ett leende på läpparna”

”Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i
klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla
elevers lärande i skolan”

Talare och praktikfall

Martin Lackéus
Forskare, Chalmers

Ambjörn Furenhed
Gymnasielärare, Folkungaskolan, Linköping

Martin Hugo
Docent i pedagogik, Jönköping university

Åsa Hirsh
Docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Eva Leffler
Legitimerad lärare, docent i pedagogik, Umeå universitet

Maria Wiman
Lärare, Skapaskolan, Huddinge

Caroline Lorentzon
Förstelärare, Nivrena skolan, Sundsvall

Karin Boberg
Lärare, Glömstaskolan, Huddinge

Anna Sterlinger Ahlring
Lärare, Glömstaskolan, Huddinge


Konferensprogram

Programdag 1, 18 mars 2021

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Lärare som lär, elever som arbetar – den senaste forskningen om meningsfull och verklighetsnära undervisning som skapar motiverade elever!

 • Vad innebär- och vad är meningsfull och värdeskapande undervisning i praktiken?
 • Praktiska exempel på hur du går tillväga – vilka är de kritiska och avgörande faktorerna som avgör om det fungerar eller inte?
 • Vad ställer det för krav på dig som lärare att arbeta utifrån en mer verklighetsnära undervisning?
 • Vilka är de avgörande faktorerna för att det ska fungera och skapa ett mervärde för eleverna när det gäller högre måluppfyllelse?

Martin Lackéus är forskare på Chalmers med fokus på handlingsbaserad utbildning, samt på stöd för lärares bedömning av verklighetsnära lärande. Martin forskar också på konkreta metoder för stärkt vetenskaplighet i skolan

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.30
Att hitta alla elevers motivation till lärande – metoder och praktiska verktyg som involverar och möter elever i lärprocessen

 • Vad säger den senaste forskningen om motivation, empowerment och förutsättningar till lärande – hur bör lärmiljön, ledarskapet och undervisningen se ut för att få effekt?
 • Vad behöver du som pedagogisk ledare förstå om barns olika förmågor och mognad för att möta barn med koncentrationssvårigheter och sociala svårigheter i skolmiljön?
 • Hur hittar vi drivkraften till sitt lärande hos alla elever i det heterogena klassrummet – nya grepp utifrån den senaste motivationsforskningen?
 • Hur lyfta elever och få dem att känna sig inkluderade och motiverade till lärande när de har svårt att klara målen?
 • Hur arbeta med elevgrupper som har bristande motivation men har potentialen att prestera och nå längre i sitt lärande – dvs 10 % av skolans elever?

Martin Hugo är docent i pedagogik vid Jönköping university. Martins forskning handlar om hur meningsfullt lärande ser ut i skolan för elevgrupper som har låga meritvärden, låg motivation för skolarbete och hur undervisning kan anpassas för elever med NPF-diagnoser.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.50
Motiverande undervisning – avgörande faktorer för mer involverade och delaktiga elever i klassrummet

 • Hur skapa en undervisning där du i större utsträckning utgår ifrån elevens perspektiv och där du fokuserar på kunskapens praktiska nytta framför den formella?
 • Hur skapar du en relation med dina elever som gynnar deras vilja till lärande – vad kännetecknar en lärare som får elever att trivas och utvecklas i skolan?
 • Hur skapa lärmiljöer där lust och motivation till lärande står i fokus?
 • Hur engagerar och uppmuntrar du eleverna att tänka själva – att äga sitt lärande – samt att ha höga förväntningar på sig själva?
 • Hur skapar du en meningsfull, utmanande och motiverande undervisning med tydliga och höga förväntningar?

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon har mångårig bakgrund som lärare på grundskolan, men har det senaste decenniet arbetat med forskning och undervisning inom akademin. Åsas forskningsintresse är skolnära och rör främst skärningspunkten mellan pedagogisk bedömning, klassrumsundervisning och skolutveckling.

14.50-15.20 Eftermiddagskaffe


15.20-16.40
Meningsfullt lärande i praktiken – planering, genomförande och utvärdering av undervisning med meningsfullt lärande som mål

 • Hur kan du skapa förtroende, leda och engagera utifrån elevers skilda behov?
 • Hur balanserar du mellan utmaning och stöd i undervisningen och uppmuntrar till ägarskap i lärandet utan att överge eleven?
 • Hur ger du återkoppling som eleverna tar till sig och stärker dem i lärandet?
 • Hur vet du att du har lyckats, när kan du vara nöjd?

Ambjörn Furenhed är gymnasielärare i filosofi och svenska på Folkungaskolan i Linköping, där han också är förstelärare med inriktning mot kollegialt lärande. Han undervisar även i filosofiämnesdidaktik på Linköpings universitet samt är författare till boken ”Effektiv undervisning, meningsfullt lärande” (NoK 2016, med Simon Hjort).

16.40 Konferensens första dag avslutas

Programdag 2, 19 mars 2021

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.40
Det kreativa klassrummet – så skapar du en meningsfull och motiverande skolvardag

 • Vad är ett kreativt klassrum och hur utformar du lektionsoch temaupplägg som främjar elevers kreativitet och ökad självkänsla?
 • Hur skapar du förutsättningar för ett kreativt gruppklimat mellan eleverna och skapar underlag för dem att utmanas och nå sin fulla potential
 • Hur organiserar du arbetet ämnesövergripande för att ge eleverna sammanhang, förståelse, engagemang och motivation?
 • Låt eleverna interagera med omvärlden! Hur går det till i praktiken? Vad är framgångsfaktorer och fallgropar?
 • Hur kopplar du kreativt lärande till läroplanen samtidigt som du behåller en tydlig koppling till skolämnet?

Eva Leffler är legitimerad lärare och docent i pedagogik vid Umeå universitet. Eva har en bakgrund som grundskollärare och arbetar nu som lärarutbildare, rektorsutbildare och forskare. Hennes forsknings- och utvecklingsområden rör skolutveckling och ledarskap med fokus på hur lärares och elevers lärande kan utvecklas genom kreativa och innovativa undervisningsformer.

09.40-10.00 Förmiddagskaffe


10.00-11.10
Från en undervisning innanför klassrummets väggar till en undervisning kopplad till världen utanför skolan

 • En undervisning och skolvardag med ett tydligare syfte, verkliga mottagare och möjlighet för eleverna att göra skillnad
 • Hur skapa en undervisning som möter eleverna där de är, är mer begriplig och vardagsnära samt med verkliga mottagare?
 • Hur bidrar en verklighetsnära undervisning till att eleverna blir mer medvetna om rättigheter och skyldigheter med ett ökat ansvar för sin yttrandefrihet?
 • Hur gör du rent praktiskt för att koppla din undervisning till att skolan är en del av samhället?
 • Praktiska exempel på när undervisningen får ett tydligare fokus och sammanhang för eleverna

Maria Wiman är högstadielärare i svenska och so. Hon är också författare, krönikör i Läraren, programledare för Skrivutmaningen på UR och poddar tillsammans med Hamid Zafar. I Marias klassrum jobbar man för en bättre värld varje dag. Där är eleverna inte bara framtiden – de är nutiden.

11.10-11.20 Bensträckare

11.20-12.30
Elevaktiva arbetssätt för ökad måluppfyllelse, engagemang och delaktighet – våga släpp kontrollen och bjud in eleverna!

 • Hur är det praktiskt möjligt som lärare att släppa på den egna kontrollen och låta eleverna vara inblandade och mer involverade i undervisningens utformning?
 • När släpper du in eleverna i planeringsprocessen och hur blir struktur och tydlighet den röda tråden?
 • Elevstyrt klassrum – hur utformar du en meningsfullare och inspirerande undervisning genom att lyssna mer till elevernas tankar och idéer?
 • Hur förmedlar du än mer tydligt vad du förväntar dig av eleverna?
 • Hur får du till ett tydligare och mer givande samarbete mellan dig och eleverna?

Caroline Lorentzon undervisar i engelska och svenska i åk 7 till 9. Hon har under många år arbetat kommunövergripande med skolutvecklingsfrågor parallellt med läraryrket. Caroline arbetar gärna värdeskapande med sina klasser och brinner för elevers rätt att påverka det egna lärandet och är dessutom en
flitigt anlitad föreläsare.

12.30-13.30 Gemensam lunch för deltagare på fördjupningseftermiddagen


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 19 mars, kl 13.30-16.30

Ledarskap och undervisningsskicklighet ”Att äga klassrummet”

Hur utformar du en fängslade undervisning där motivation och lust att lära är i fokus och hur gör du så att eleverna är en stor del i sin lärandeprocess? Vi behöver skapa tillgänglig undervisning för att öka skolnärvaron. Under eftermiddagen kommer du att få ta del av erfarenheter och metoder av lärarna Anna och Karin när det kommer till att planera och genomföra din undervisning. Ledarskapet är fundamentet undervisningen. Goda, professionella relationer med elever och kollegor skapar en grund för fortsatt arbete som leder till att utveckla elevernas självbild och självkänsla.

Under eftermiddagen kommer Anna och Karin ta upp följande:

 • Det hållbara ledarskapet i klassrummet, hur viktigt ledarskapet är för att arbetet ska fungera
 • Vad kännetecknar en särskilt yrkesskicklig lärare som når fram med sin undervisning?
 • Hur planerar du din undervisning så det blir hållbart för dig som lärare?
 • Hur plockar du fram det bästa hos varje elev genom att konstant återkoppla och ge feedback?
 • Hur upprättar du en positiv och stödjande relation med varje elev som gynnar inlärningen och lusten att lära?
 • Hur kan elever som upplevt misslyckande i skolan vinna tillbaka sitt förtroende för både lärare och sin
  egen förmåga?

Skolan ska kännas och vara på riktigt

 • Hur skapar du en mer verklighetsanknuten undervisning och främjar skolnärvaro?
 • Hur blir du en bra storyteller och presentatör i klassrummet som fängslar eleverna och fångar deras intresse?
 • Vilka är de viktigaste faktorerna som har stor effekt på elevernas motivation och lärande?

Under ledning av:

Karin Boberg är grundskollärare i de samhällsorienterande ämnena åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. Hon är även lärarutbildare, författare till boken ”Att äga ledarskapet” och föreläsare.

Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare inom de samhällsorienterande ämnena samt svenska åk 4–9. Tillsammans med Philip Hjalmarsson driver hon podden Anna och Philips Lärarpodcast som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor. Hon sitter även med i Styrelsen för lärargalan. Anna är även författare till boken ”Att äga ledarskapet” och föreläsare.

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

 

Anmälan