Projektbeskrivning

Matematiksvårigheter

12-13 september 2022

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

Förebyggande, differentierande och främjande insatserför alla elevers möjlighet till matematisk utveckling

 • Meningsfulla och verksamma insatser vid matematiksvårigheter
  när alla de vanliga insatserna inte fungerar
 • Strukturerad intensivundervisning i praktiken – arbetsmetoder
  och viktiga framgångsfaktorer för olika åldrar
 • Hur kartlägga en elevs kunskaper och brister för att kunna planera
  en effektfull undervisning?
 • Strategier som övervinner och lindrar matematikångest och dåligt
  självförtroende som ger blockeringar i lärandet
 • Strategier som övervinner och lindrar matematikångest och dåligt
  självförtroende som ger blockeringar i lärandet
 • Differentierad matematikundervisning och lektionsdesign som
  specifikt gynnar elever med matematiksvårighete

Speciellt inbjuden: Anna Tebelius Bodin

Hur får matematikundervisningen en avgörande effekt på elevers inlärning – hjärnan, minnet och förståelsen

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 13 september

Möjligheter i matematikundervisningen för alla elever – hur skapa lärmiljöer där lust och motivation till lärande står i fokus?

Välkommen till en eftermiddag med fokus på undervisning där eleverna får använda sig av olika förmågor som samarbete, problemlösning, begrepp, kommunikation och resonemang för att öka förståelsen och motivationen till matematiken.

Under ledning av:
Ulrica Elisson, förstelärare i stödjande och tillgängliga lärmiljöer, Ullvi skola, Leksands kommun. Ulrica är Guldäpplevinnare 2021 och är en av författarna till boken Escape room i undervisningen.

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens:
Bokning innan 17 juni: 5 995 kr
Bokning innan 26 augusti: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag:
Ordinarie pris: 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag:
Bokning innan 17 juni: 6 990 kr
Bokning innan 26 augusti: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Webbsändning konferens:
Bokning innan 17 juni: 4 995 kr
Bokning innan 26 augusti: 4 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag:
Ordinarie pris: 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag:
Bokning innan 17 juni: 5 990 kr
Bokning innan 26 augusti: 6 990 kr
Ordinarie pris: 8 490 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning och språklig sårbarhet”

Talare och praktikfall

Kenny Skagerlund, lektor i kognitiv psykologi, Linköpings Universitet/Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN), Universitetssjukhuset i Linköping

Bodil Lövgren, projektledare och skolutvecklare med fokus på matematik, Enheten för forskning och skolutveckling,
Västerås stad

Martina Kulläng, förstelärare och speciallärare i matematik, Pettersbergsskolan, Västerås stad

Annika Macklin, lärare, Snättringeskolan, Huddinge kommun

Ulrica Elisson, förstelärare i stödjande och tillgängliga lärmiljöer, Ullvi skola, Leksands kommun. Ulrica är Guldäpplevinnare 2021!

Anna Tebelius Bodin, pedagog, föreläsare och författare

Annalena Önnhed, gymnasielärare i Ma/kemi, specialpedagog samt speciallärare med inriktning mot matematikutveckling, Lerums gymnasium, Lerums kommun

Jenny Karlsson, förstelärare med inriktning Ma/No, speciallärare med inriktning matematikutveckling, Aspenässkolan/Enheten för elevhälsa och utveckling, Lerums kommun

David Gisselman, regional projektledare och utvecklingsledare, Technichus

Malin Lönn Wretling, specialpedagog, Härnösands gymnasium

Joel Hammarström, matematiklärare, Härnösands gymnasium

Anna Henriksson, förstelärare Ma/No, Stadsparksskolan, Partille kommun

Michael Johansson, förstelärare Ma/No, Stadsparksskolan, Partille kommun

Sofia Sköld Lawner, lärare och speciallärare med specialisering mot matematikutveckling, Rudsskolan, Karlstads kommun


Konferensprogram

Dag 1 (12 september 2022)

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen 

09.05-10.10
Hur får matematikundervisningen en avgörande effekt på elevers inlärning – hjärnan, minnet och förståelsen

 • Ta del av vetenskapen om hur hjärnan tar emot information – vilka detaljer i undervisningen skapar intresse för att lära?
 • Varför är förståelse för hjärnan och minnet centralt för pedagogiken?
 • Vilken typ av repetition förtjänar att kallas kunskapens moder?
 • Hur kan de mest vanligt förekommande misstagen i undervisningen undvikas?

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare, utbildad vid Harvard University, där hon även assisterade
forskning om hjärnan. Hon har kommit ut med 5 böcker och gett över 1100 föreläsningar om psykologin bakom hur vi kommunicerar, lär och leder med kunskap om hjärnan. 2020 hedrades hon med årets Mensapris för sitt inspirerande sätt
att sprida praktisk kunskap om hjärnan.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.50
Framgångsrikt bemötande av elever med matematikångest och dåligt självförtroende som skapar blockeringar i lärandet

 • Hur identifierar du de bakomliggande orsakerna till blockeringar kring matematiken – vilka är de vanligaste emotionella faktorerna?
 • Vad betyder och innebär ängslan och ångest, dåligt självförtroende och låg matematisk självuppfattning för matematiken?
 • Hur kan lärmiljön i klassrummet och i undervisningen organiseras för att ge bättre förutsättningar för elever med matematikångest?
 • Hur stötta elever på bästa sätt som upplevt svårigheter under lång tid – hur fånga deras intresse och få upp motivationen att fortsätta kämpa?
 • Så undviker du uppgifter och undervisning som kan skapa blockeringar och försvårar inlärningen
 • Hur bemöter du elever som har gett upp och inte kan se någon praktisk användning av matematik?

Kenny Skagerlund är lektor i kognitiv psykologi vid Linköpings Universitet och verksam vid Center for Social and Affective Neuroscience (CSAN) vid universitetssjukhuset i Linköping. Hans forskning fokuserar på att förstå barns och vuxnas neurokognitiva förutsättningar att lära sig matematik, med ett särskilt fokus på att belysa vad som karaktäriserar specifika räknesvårigheter/matematiksvårigheter hos barn.

11.50-12.00 Bensträckare

12.00-12.45 Meningsfulla och verksamma insatser vid matematiksvårigheter när alla de vanliga insatserna inte fungerar – hur komma vidare vid lång tid av motgångar och svårigheter 

Ta del av insikter och lärdomar från 5 års erfarenheten av arbetet med programmet Matematichus – en insats för elever som har stora brister och stora kunskapsluckor i matematik. Föreläsningen innehåller ett praktiskt moment där du får en djupare förståelse av framgångsfaktorerna i de insatser som görs för elever i matematiksvårigheter.

 • Hur stötta elever att komma vidare i sin matematiska lärprocess när svårigheten till stor del beror på dåligt självförtroende/självkänsla utifrån tidigare erfarenheter/upplevelser?
 • Hur skapa en lärmiljö som inger trygghet och ger eleven bättre möjlighet att lära?
 • Hur identifiera och möta behov hos eleverna som främst handlar om bristande konkret matematikförståelse?
 • Aha!verstan – praktiska metoder för att arbeta med elevers bristande förståelse inom vissa specifika matematiska områden som procenträkning, ekvationer
 • Hur kan matematiska problem utformas och initieras i undervisningen för att utveckla en ökad begreppslig förståelse?

David Gisselman, regional projektledare och utvecklingsledare, Technichus, Malin Lönn Wretling, specialpedagog, Härnösands gymnasium och Joel Hammarström, matematiklärare, Härnösands gymnasium.

12.45-13.45 Lunch

13.45-15.00 Differentierad matematikundervisning och lektionsdesign som specifikt gynnar elever i matematiksvårigheter
Vilka är de viktiga faktorerna i lärmiljön som stödjer vid matematiksvårigheter?

 • Hur planera en matematikundervisning med angreppssätt med mer fokus på elevernas egen drivkraft?
 • Hur arbeta med och inkludera elever som redan ligger efter och som behöver mer repetition?
 • Hur effektivisera undervisningen så fler elever hinner lyckas?
 • Hur skapa möjligheter och förutsättningar för eleverna att jobba tillsammans i klassrummet trots olika nivåer och
  svårigheter?
 • Hur uppmärksamma elever som är bra på att dölja sina svårigheter?
 • Hur organisera och variera arbetsuppgifter så att alla elever kan delta utifrån sin egen förmåga och fulla potential?
 • Hur få till en undervisning anpassad efter eleverna istället för att eleverna ska anpassa sig efter ett specifikt läromedel?

Annika Macklin är lärare i årskurs 4-6 på Snättringeskolan i Huddinge kommun. Hon har de senaste sex åren jobbat med
att lägga om sin undervisning i matematik. Detta för att öka effektiviteten i undervisningen och motivationen hos eleverna och därmed få fler elever att lyckas och utvecklas. Hon fick Kungliga vetenskapsakademiens pris i matematik förra året ”för att hon med mod, engagemang och kreativitet bedriver individualiserad undervisning som lett till mycket goda studieresultat och för att hon aktivt informerar och inspirerar kollegor att utvecklas”

15.00 -15.20 Eftermiddagskaffe

15.20-16.20 Strukturerad intensivundervisning i matematik – ökad motivation och möjligheter till bättre studieresultat för elever i matematiksvårigheter

 • Vilka effektivitetsvinster har man sett för elever som fått intensivundervisning – vad säger forskningen? Vilka är våra erfarenheter?
 • Vad innebär intensivundervisning i praktiken och vilka framgångsrika undervisningsmetoder används? Hur stärker vi elevernas taluppfattning i olika åldrar?
 • Hur ser processen ut – hur lägger du upp en effektiv struktur kring intensivundervisning på individ, grupp- och organisationsnivå? Hur utvärderas insatsen?
 • Hur stödjer vi elever i matematiksvårigheter att få tilltro till sin egen förmåga?

Annalena Önnhed är gymnasielärare i matematik och kemi, specialpedagog samt speciallärare med inriktning mot matematikutveckling vid Lerums Gymnasium. Jenny Karlsson är utbildad grundskollärare i årskurs 1-7 med inriktning Ma/No samt speciallärare med inriktning matematikutveckling. Jenny delar sin tjänst med att arbeta som matematikutvecklare och speciallärare i matematik på Enheten för elevhälsa och utveckling och som speciallärare och förstelärare på Aspenässkolan i Lerums kommun. Båda har bedrivit intensivundervisning i matematik under många år och Jenny har under de senaste åren lett och administrerat fortbild-ningsinsatsen, Intensivundervisning i matematik, som riktar sig till lärare/speciallärare och specialpedagoger i kommunen

16.20 första konferensdagen avslutas

Dag 2 (13 september 2022)

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.30
Överbygga matematiska kunskapsluckor – strategier som stödjer elever att komma ikapp och överbygga matematiksvårigheter

 • Rutiner för screening och kartläggning – var nyfiken på var elev stor i son matematiska kunskapsutveckling
 • Behöver eleven kompensatoriska hjälpmedel? Kompensera när nya moment lärs in eller i all undervisning för att kompensera en inlärningssvårighet
 • Hur får jag motiverade elever? Vad kan jag göra som lärare?
 • Helklassundervisning, gruppundervisning eller enskild undervisning. Vilket är behovet? Utgå från systematiken inom RTI:
  • Helklassundervisning – Hur stödjer undervisningen
   elevens möjligheter att se och förstå matematiken?
   Utgå från forskning och strategier för framgångsrik
   undervisning. Från konkret till abstrakt matematik.
   Planera långsiktigt för elevers hållbara kunskaper med
   syfte att eleverna kontinuerligt och systematiskt måste
   hämta fakta från långtidsminnet. Time on task
   – tekniker för effektiv undervisning.
   Matematiksvårigheter
   Förebyggande, differentierande och främjande insatser
   för alla elevers möjlighet till matematisk utveckling
  • Gruppundervisning – Intensivundervisning och/
   eller ominlärning? Täppa till luckor i en mindre
   undervisningsgrupp. Elever med liknande problematik
   inom matematiken. Muntliga matematiska resonemang
   och samtal om begrepp och samband mellan begrepp
   med avstamp i den konkreta fasen.
  • Enskild undervisning – för vem?

Bodil Lövgren, projektledare och skolutvecklare med fokus på matematik, Enheten för forskning och skolutveckling,
Västerås stad. Martina Kulläng, förstelärare och speciallärare i matematik, Pettersbergsskolan, Västerås stad.

09.30- 09.50 Förmiddagskaffe

09.50-11.05 Möjliga bakomliggande orsaker till matematiksvårigheter samt kartläggning av en elevs kunskaper och brister för att planera en effektfull undervisning

 • Vad vet vi idag om varför vissa elever stöter på svårigheter i matematik?
 • Hur kan lärare planera och lägga upp undervisningen för att minska risken att elever ska hamna i svårigheter i matematik?
 • Vilken information kan en kartläggning ge om en elevs matematiska förmågor?
 • Vilka frågor bör ställas för att komma djupare in i problematiken – kartlägga en elevs matematiska förmågor mer i detalj?
 • Hur kan en kartläggning gå till och hur kan kartläggningen bidra till rätt insatser för att stödja elevens kunskapsutveckling?
 • Hur vänder du elever med dålig självkänsla utan tro på sin egen förmåga och med rädsla för att misslyckas – hur få dem att våga pröva och utvecklas?

Sofia Sköld Lawner är lärare med 20 års erfarenhet, mestadels undervisande i matematik, NO och teknik i skolår 6-9 samt
speciallärare med specialisering mot matematikutveckling, Rudsskolan, Karlstads kommun. Sofia har ständigt strävat efter
att utveckla undervisningen för att få fler elever att lyckas i matematik. Hennes fokus och vidare fortbildning har varit att
både möta elever som ligger efter sina jämnåriga kamrater men även elever som har en särskild begåvning för matematik.

11.05-11.25 Bensträckare

11.25-12.45 Hur analysera och utvärdera matematikundervisningens effekt för att motverka matematiksvårigheter

Hur organisera för och använda av elevers uppfattningar i
matematikundervisningen? Ta del av ett förändringsarbete
som skett på skolan för att möta alla elever i matematikundervisningen – med specifikt fokus på de elever som befinner
sig i svårigheter.

 • Hur kan eleverna med matematiksvårigheter (och alla andra) bli mer delaktiga i undervisningens innehåll?
 • Hur kan undervisningen och innehållet organiseras över tid – utan mattebok?
 • Konkreta exempel på hur matematikundervisning kan planeras, genomföras och utvärderas baserat på teori och elevers uppfattningar och förståelse av ett innehåll

Anna Henriksson och Michael Johansson arbetar på Stadsparksskolan (åk.7-9) i Partille kommun. De har de senaste åren arbetat med att förändra och utveckla matematikundervisningen på högstadiet utifrån forskning och ett tydligt ämnesdidaktiskt fokus. De har även utformat och undervisat lovskolan för de elever som inte når kunskapskraven i matematik i Partille kommun. Deras utvecklingsarbete har gynnats av det kollegiala samarbetet som genomsyrar arbetet på Stadsparkskolan.

12.45 Konferensen avslutas

12.45-13.30 Lunch för deltagare i den separat fördjupningseftermiddagen

13.30-16.00 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 13 september: ”Möjligheter i matematikundervisningen för alla elever – hur skapa lärmiljöer där lust och motivation till lärande står i
fokus?”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 13 september, kl 13.30-16.00

Möjligheter i matematikundervisningen för alla elever – hur skapa lärmiljöer där lust och motivation till lärande står i fokus?

Ta del av ett pass där du får verktyg som skapar en undervisning där eleverna får använda sig av olika förmågor som
samarbete, problemlösning, begrepp, kommunikation och resonemang för att öka förståelsen och motivationen till
matematiken. Vilka undervisningsmetoder kan du välja för att nå alla elever? Hur kan du arbeta kooperativt och
öka samarbetet i klassrummet? Hur kan digitala verktyg både förenkla och lyfta undervisningen för att hjälpa elever
i matematiksvårigheter?

Passet berör frågeställningar som:

 • Hur skapar du en lärmiljö där eleverna känner ”jag kan lära mig” – vad krävs av dig?
 • Vilka pedagogiska grepp kan du ha nytta av i din klassrumsundervisning för att fler elever ska få utmaningar på sin nivå?
 • Hur utformar du en undervisning utifrån idén om kooperativt lärande – hur skapar du strukturer i klassrummet som
 • ökar elevernas interaktion och dialog med varandra?
 • Hur skapa grupper där alla lär sig matematik utifrån sina förutsättningar – vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas?
 • Hur digitala verktyg och escaperoom kan användas i undervisningen för att öka elevers motivation och matematiska förståelse?

Under ledning av:
Ulrica Elisson är förstelärare i stödjande och tillgängliga lärmiljöer och arbetar som lärare i klass 5-6 på Ullvi skola.
Hon är även digitaliseringsutvecklare för grundskolan i Leksands kommun och har många års erfarenhet av att jobba
med och leda utveckling kring digitalisering. Ulrica är Guldäpplevinnare 2021 och är en av författarna till boken Escape
room i undervisningen.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

 

Anmälan