Projektbeskrivning

Matematiksvårigheter och differentierad
matematikundervisning hos äldre elever

15-16 november 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

Motiverande och varierad matematikundervisning på gymnasie- och vuxenutbildning

 • Ökad inkludering i matematikundervisningen på gymnasiet och i vuxenutbildningen – matematiska färdigheter, statistik och matematisk modellering som mål och medel
 • Matematiksvårigheter vid flerspråkighet – hur göra matematiken tillgänglig för alla elever oavsett språkliga förutsättningar?
 • Ämnesintegrerad matematikundervisning som främjar elevens motivation och inlärning – hur öka undervisningens relevans kopplat till övriga ämnen/karaktärsämnen?
 • Effektivare studieteknik på gymnasienivå för sundare och hållbarare matematikinlärning – konkreta verktyg som ger effekt på inlärning
 • Öka elevers självförtroende och motivation för matematik – nya möjligheter att stötta elever som har dåligt självförtroende för matematik
 • Relationell pedagogik med unga vuxna – respektfulla och tillitsfulla lärare-elevrelationer som främjar och stöttar undervisning

Problemlösning – förebyggande och stödjande metod för ökad matematisk förståelse och högre måluppfyllelse

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 16 november

Ett centralt skäl till elevers svårigheter med matematik är att undervisningen domineras av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter samt att detta sker på bekostnad av en undervisning som innehåller problemlösning. Detta trots att man sedan tidigare vet att en undervisning som lyfter fram problemlösning är effektivt för att utveckla matematisk förståelse. Eftermiddagen kommer innehålla både föreläsning och workshop.

Under ledning av: Johan Sidenvall, forskare i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande, Umeå forskningscentrum samt lärare i Hudiksvalls kommun.

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 15-16 november 2021

Konferens:
Bokning innan 30 september: 5 995 kr
Bokning innan 29 oktober: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag: 2495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag:
Bokning innan 30 september: 6 990 kr
Bokning innan 29 oktober: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Webbsändning konferens:
Bokning innan 30 september: 4 995 kr
Bokning innan 29 oktober: 4 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag: 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag:
Bokning innan 30 september: 5 990 kr
Bokning innan 29 oktober: 6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Grupprabatt för webbsändning av konferens, max 6 platser:
Bokning innan 30 september: 19 995 kr
Bokning innan 29 oktober: 19 995 kr
Ordinarie pris: 23 980 kr

Grupprabatt för webbsändning av konferens + fördjupning, max 6 platser:
Bokning innan 30 september: 23 980 kr
Bokning innan 29 oktober: 27 960 kr
Ordinarie pris: 33 960 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning och språklig sårbarhet”

Talare och praktikfall

Jonas Bergman Ärlebäck
Biträdande professor i matematikdidaktik, Linköpings universitet

Johan Rapp
Föreläsare och författare, EdWork AB

Annika Grothérus
Gymnasielärare i bl a matematik, biologi, Prins Wilhelmgymnasiet, Flens kommun

Alva Appelgren
Disputerad hjärnforskare

Johan Sidenvall
Forskare och lektor, Hudiksvalls kommun

Jöran Petersson
Lektor i matematikens didaktik, Malmö universitet

Diana Storvik
Specialpedagog, gymnasielärare & föreläsare, SPG Specialpedagog på gymnasiet

Katharina Nilsson
Förstelärare i matematik, JENSEN gymnasium, Göteborg

Mathilda Lennermo Selin
Gymnasielärare i matematik och läroboksförfattare, Hjalmar Lundbohmsskolan, Kiruna

Ilona Rinne
Lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet


Konferensprogram

Dag 1 (15 november 2021)

08.30-09.00 Registerering

09.00-09.05 Välkommen 

09.05-10.10
Ökad inkludering i matematikundervisningen på gymnasiet och i vuxenutbildningen – grundläggande matematiska färdigheter, statistik och matematisk modellering som mål och medel

Föreläsningen ger exempel på hur man kan arbeta med matematik så att alla elever får stimulans och utvecklas på ett differentierat och inkluderande sätt. Den utgår från ett modell- och modellerings perspektiv på undervisning och lärande i matematik och ger exempel på hur så kallade Fermi problem och statistiska data och undersökningar kan motivera och väcka elevernas intresse. Dessutom fokuserar den på erfarenheter och resultat av ett 1-årigt forskningsprojekt
som syftat till att öka de grundläggande räknefärdigheterna och självkänslan i matematik hos elever på gymnasiets yrkesförberedande program genom att eleverna upprepade gånger på ett systematiskt och fokuserat sätt arbetat med arbetsblad (”5-minutare”) inom olika matematiska områden.

Jonas Bergman Ärlebäck är verksam på matematiska institutionen vid Linköpings universitet där han undervisar i matematik och matematikdidaktik. En röd tråd i Jonas forskning är ett fokus på didaktiska frågeställningar relaterade till olika aspekter av undervisning och lärande om, och genom, matematisk modellering. På senare år har även hans forskning handlat om undervisning och lärande i statistik på högstadiet och gymnasiet. Om Jonas själv får
välja arbetar han praktiknära och i nära samarbete med lärare på fältet i sina projekt.

10.10-10.30 Förmiddagskaffe

10.30-11.30
Stödjande strukturer som ökar delaktigheten i undervisningen

Att organisera en tillgänglig utbildning handlar om att bygga goda stödstrukturer kring eleverna och att utgå från de olika behov som finns i en grupp. Stödstruktur i form av tillgängliga mallar. Under passet ligger fokuset på ”Huret”, och visar en rad exempel på hur vi kan arbeta för att stärka elevernas självständighet i deras lärande och i matematikundervisningen. Forskning och beprövad erfarenhet kommer att lyftas i kombination med praktikexempel från
matematikundervisningen.

 • Hur kan vi analysera vilka behov som finns i en grupp?
 • Hur kan du kartlägga elevers förmåga och utifrån kartläggning anpassa undervisningen till elevers olika behov?
 • Hur kan du kartlägga elevernas matematiska förmåga när de börjar gymnasiet? Skillnaderna mellan elevernas matematiska förkunskaper är ofta stora och hur kan du förhålla dig till det?
 • Hur formulera en gemensam bas, utifrån alla elevers behov, i syfte att minska behovet av extra anpassningar?
 • Hur kan du resonera när elevers behov i en grupp är väldigt olika – att arbeta med ledning och stimulans, differentiera undervisning och tydliggörande pedagogik
 • Hur arbeta med lärmiljöer och hitta arbetssätt för att stimulera matematikutveckling och matematikundervisning?
 • Hur får vi eleverna att bli experter på sitt lärande och få att eleverna ska hitta sina strategier? Genom att arbeta med elevernas självreglerande lärare och metakognitiva förmåga kan vi stärka elevernas lärande och ge dem en välfylld verktygslåda

Diana Storvik är specialpedagog på gymnasiet samt driver bloggen specialpedagogpagymnasiet.blog/om/. Utöver det så bloggar hon och är expert på Elevhälsan.se. Diana har arbetat som specialpedagog på både gymnasiet och grundskolan och har många års erfarenhet som gymnasielärare

Katarina Nilsson arbetar som förstelärare i matematik på JENSEN gymnasium i Göteborg. Hon har arbetat som lärare i matematik i 19 år, såväl i grundskolan åk 6-9 som på gymnasiet.

11.30-11.40 Bensträckare

11.40-12.30

Diana Storvik och Katarina Nilsson fortsätter…

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.40

Relationell pedagogik med unga vuxna – respektfulla och tillitsfulla lärare/elevrelationer som främjar och stöttar undervisning
Ett centralt skäl till elevers svårigheter med matematik är att undervisningen domineras av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter samt att detta sker på bekostnad av en undervisning som betonar problemlösning. Detta trots att man sedan tidigare vet att en undervisning som lyfter fram problemlösning är effektivt för att utveckla matematisk förståelse. Föreläsningen kommer att handla om orsaker till att en undervisning genom utantillinlärning fortsätter att vara vanlig och hur en förbättrad undervisning kan utformas som dels förebygger svårigheter men som även stödjer vid eventuella svårigheter

 • Vad är relationell pedagogik?
 • Hur kan lärare/elevrelationer förstås utifrån ett didaktiskt perspektiv?
 • Vad säger forskningen om relationens betydelse för undervisning och lärande?
 • Hur kan lärare hantera professionell närhet och distans i lärare/elevrelationer? Vilka dilemmasituationer kan uppstå?
 • Elevers självbild och självkänsla – så kan goda relationer utveckla trygghet hos eleverna

Ilona Rinne är lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare varit verksam som gymnasielärare. Hennes forskningsintresse är inriktat mot relationell pedagogik, bedömningsfrågor och lärarstudenters utveckling till lärare.

14.40-15.00 Eftermiddagskaffe


15.00-16.00
Matematiksvårigheter vid flerspråkighet – hur göra matematiken tillgänglig för alla elever oavsett språkliga förutsättningar?

 • Hur anpassa undervisningen till flerspråkiga elever som kanske dessutom har ofullständig skolbakgrund?
 • Vilka är de viktigaste parametrarna att tänka på i matematikundervisningen när du möter elever med olika språkkunskaper?
 • Hur stöttar och utmanar du flerspråkiga elever i matematikundervisningen utan att sänka nivån på undervisningen?
 • Hur skapa givande lärsituationer som tillgodoser eleven utifrån bakgrund och befintlig kunskap?

Jöran Petersson är lektor i matematikens didaktik vid Malmö universitet. Han forskar om andraspråkares begreppsuppfattningar, läromedels utformning och elevers arbete med matematisk problemlösning/modellering.

16.00-16.10 Bensträckare

16.10-17.00
Grit, uthållighet och tålamod – vad krävs för att skapa driv och ihärdighet hos eleverna?

 • Vad är det som gör att vissa elever känner uthållighet och fortsätter att kämpa medan en annan grupp ger upp?
 • Hur anpassas undervisningen för att skapa bättre förutsättningar för elevers egna drivkrafter?
 • Vad kan vi lära om elevers luststyrda hjärnor som är inställda på snabba klipp och kortare uthållighet?
 • Hur påverkar elevernas attityd och förhållningssätt till skolan och vad kan det få för konsekvenser för eleverna att känna uthållighet och meningsfullhet med skolarbetet?
 • Hur skapa och designa en undervisning som fångar elevens intresse och uppmärksamhet?

Alva Appelgren är forskare, föreläsare och författare. Har bedrivit hjärnforskning inom återkoppling och motivation vid Karolinska institutet. Nu driver hon BrainSelf och är aktuell med boken ”Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas”.

17.00 Konferensens första dag avslutas

Dag 2 (16 november 2021)

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.20
Ämnesintegrerad matematikundervisning som främjar elevens motivation och inlärning – hur öka undervisningens relevans kopplat till övriga ämnen/karaktärsämnen?

 • Hur gör du rent praktiskt för att öka relevansen för matematikämnet med koppling till karaktärsämnen? Ta del av konkreta exempel
 • Hur öka elevernas motivation för matematik genom ämnesintegrerad matematikundervisning?
 • Matematikundervisningen i ett sammanhang utifrån elevernas och läroplanens perspektiv
 • Så stärks elever med matematiksvårigheter i att lösa uppgifter som relateras till deras verklighet

Mathilda Lennermo Selin är gymnasielärare i matematik och läroboksförfattare. Hon arbetar främst med ämnesintegrering med matematik mot fordons- och transportprogrammet. Mathilda undervisar vid Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna.

09.20-09.40 Förmiddagskaffe


09.40-10.50
Effektivare studieteknik på gymnasienivå för sundare och hållbarare matematikinlärning – öka din kunskap om hur hjärnan fungerar vid inlärning

 • Hur kan du som lärare träna dina elever i studieteknik?
 • Hur kan du som lärare ge eleverna konkreta verktyg för att plugga smartare och bättre genom att förstå hur hjärnan fungerar?
 • Hur hjälper du dina elever att undvika de vanliga ”fyra farorna” som gör att de tappar riktning och motivation i sina studier?

Johan Rapp är mångårig journalist och författare. Han föreläser om hur lärare kan hjälpa sina elever att studera smartare genom förståelse om hur hjärnan fungerar (och inte fungerar). Föreläsningen baseras på forskning och hans böcker ”Bli hjärnsmart…” och ”Hjärnsmartare: hjälp dina elever att lära sig snabbare och bättre”.

11.10-11.20 Bensträckare

11.00-12.30
Öka elevers självförtroende och motivation för matematik – nya möjligheter att stötta elever som har dåligt självförtroende för matematik

Så blir du en inspiratör för eleverna att vända en negativ spiral – att komma vidare trots flera år av motgångar och svårigheter i matematik

 • Hur bemöter du barn som tidigt fått emotionella blockeringar när det gäller matematik?
 • Vilka metoder finns för att stimulera till nyfikenheten hos eleven för matematik samt att öka tron på sin matematiska förmåga trots lång negativ erfarenhet?
 • Hur bemöter du elever som har gett upp och inte kan se någon praktisk användning av matematik?

Annika Grothérus är gymnasielärare i matematik, biologi, naturkunskap och hållbart samhälle vid Prins Wilhelmgymnasiet i Flen samt doktorand i matematikens didaktik vid Linköpings Universitet. Hon har över 20 års erfarenhet från undervisning i årskurs 3-9 i Ma och No-ämnena samt i matematik, biologi, naturkunskap och hållbart samhälle på gymnasiet. Jag är doktorand i forskarskolan FontD vid Linköpings Universitet och forskar kring matema-tik-ångest/ängslan.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Gemensam lunch för deltagare i fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Digitala möjligheter i matematikundervisningen för alla elever”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 16 november kl 13.30-16.30

Problemlösning – förebyggande och stödjande metod för ökad matematisk förståelse och högre måluppfyllelse

Ett centralt skäl till elevers svårigheter med matematik är att undervisningen domineras av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter samt att detta sker på bekostnad av en undervisning som innehåller problemlösning. Detta trots att man sedan tidigare vet att en undervisning som lyfter fram problemlösning är effektivt för att utveckla matematisk förståelse. Eftermiddagen kommer innehålla både föreläsning och workshop där vi kommer att borra djupare i:

 • Vad är orsakerna till att undervisningen domineras av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter?
 • Vilka är nödvändiga förutsättningar för en undervisning som betonar elevers problemlösande?
 • Hur kan man stödja elevers problemlösning, utan att lotsa dem?
 • Hur organiserar du en problemorienterad undervisning som får eleverna att börja tänka och diskutera matte?

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca kl 14.45

Under ledning av:
Johan Sidenvall är forskare i matematikdidaktik med inriktning på praktiknära forskning av undervisning och lärande genom problemlösning. Johan är en del av forskningsmiljön Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik och jobbar som lärare i Hudiksvalls kommun. Johan är lärare sedan 20 år och har jobbat på högstadiet, gymnasiet, KOMVUX samt på lärarutbildningen.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

 

Anmälan