Matematiksvårigheter 20192019-02-04T21:38:27+01:00

Project Description

Matematiksvårigheter

20-21 mars 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Stödinsatser och anpassningar som stärker lärandet vid matematiksvårigheter

 • Framgångsrika praktiska exempel som visat goda resultat när den traditionella undervisningen inte räckt till – hur går det till i praktiken
 • Hur nå och motivera elever med matematikångest och dåligt självförtroende som skapar blockeringar i lärandet
 • Kartläggning av elevers matematiska förmågor mer i detalj -vilka frågor bör ställas för att komma djupare in i problematiken
 • Säkra inkludering av elever med matematiksvårigheter – arbeta mer strukturellt och förebyggande med individuella insatser och anpassad lärmiljö i klassrummet
 • Strategier för att kritiskt reflektera, synliggöra och hitta orsaker till elevers matematiksvårigheter i undervisningen
 • Hur kontinuerligt utvärdera elevers matematiska förståelse, följa kunskapsutveckling och bidra med rätt insatser?
 • Överbygga matematiska missuppfattningar – strategier som stödjer elever att komma ikapp och överbygga matematiksvårigheter

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 21 mars

Utmanande och tydliggörande matematikundervisning – utveckla ett motiverande arbetssätt för elever i matematiksvårigheter” under ledning av Bosse Larsson, pedagogisk utvecklare med riktat uppdrag MA/NO, teamledare och handledare för lärarstudenter och verksam i Norrköpings kommun. Bosse har föreläst och lett workshops både nationellt och internationellt, bland annat tillsammans med Carol Dweck och James Nottingham.

Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får konkreta exempel på hur du skapar lärmiljöer som motiverar och stärker elevers medvetenhet om hur viktig det är att fokusera på ansträngning och uthållighet istället för att tro att förmågor, intelligens och matematisk talang är statiska – viktiga förutsättningar för att nå längre med stödinsatser och i elevens lärprocess.

Datum

Konferens och fördjupning den 20-21 mars 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 31 januari: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 28 februari: 7990 kr
Före 31 januari: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och program

Aida Kotorcic
Förstelärare, Sollentuna International School i Sollentuna

Bosse Larsson
Matematiklärare, pedagogisk utvecklare med riktat uppdrag MA/NO, teamledare och handledare, Norrköpings kommun

Annika Grothérus
Universitetsadjunkt i matematik, Mälardalens högskolae

Per-Olof Bentley
Lärarutbildare, fil. dr i matematikdidaktik, docent, Göteborgs universitet

Christine Bentley
Fil. dr.  i språkdidaktik och forskare

Madeleine Löwing
Fil.dr i matematikämnets didaktik, tidigare lektor vid Göteborgs universitet

Tuula Maunula
Fil.dr och undervisande lektor, Partille kommun

Daniel Nilsson
Matematik- och historielärare samt speciallärare med inriktning matematik, Stagneliusskolan, Kalmar Bräcke kommun

Johan Lithner
Professor i matematikdidaktik, föreståndare för Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik och bitr. föreståndare för Lärarhögskolan i Umeå


Programdag 1,den 20 mars 2019

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30 Blockerande misstag i matematikundervisningen och screening av elever – viktiga faktorer för att undvika matematiksvårigheter.

 • Vad säger senaste hjärnforskningen om matematiksvårigheter – nya förutsättningar för effektivare matematikundervisning.
 • Vilka är orsakerna till att eleverna hamnar i matematiksvårigheter – hur identifiera om det saknas kunskap eller om det finns en djupare problematik?
 • Hur undvika att eleverna missförstår det matematiska innehållet och förhindra att den fortsatta inlärningen blockeras?
 • Hur kan screening av elever medverka till att läraren upptäcker elevers blockerande misstag?
 • Strategier för att komma till rätta med blockerande misstag genom att analysera feltyper, dess orsaker och konsekvenser samt att vidta undervisande åtgärder – ta del av praktiska exempel.

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.30 Räkne- och matematiksvårigheter – vad beror det på när pedagogiken inte räcker till?

Ta del av en föreläsning om specifika räknesvårigheter som inte har sin grund i en allmänt svag begåvning eller bristande skolgång.

 • Inlärningssvårigheter i matematik – orsaker och bakomliggande problematik vid räknesvårigheter och dyskalkyli.
 • Möjligheter till bedömning och diagnostisering av inlärningssvårigheter i matematik – att se eleven i ett helhetsperspektiv för rätt bedömning och relevanta åtgärdsförslag
 • Metoder för att stötta elever att överbygga svårigheter vid bl a dyskalkyli.
 • Elever som upplevt svårigheter under lång tid – hur fångar vi intresset och motivationen att fortsätta kämpa?

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 Metoder för att tidigt identifiera och kartlägga generella matematiksvårigheter – att snabbare kunna ge rätt stöd.

 • Vilka vetenskapligt förankrade kartläggningsverktyg har vi att tillgå idag för taluppfattning, geometri mm?
 • Vilka frågor bör ställas för att komma djupare in i problematiken – kartlägga en elevs matematiska förmågor mer i detalj?
 • Hur kontinuerligt jobba med screening för att följa kunskapsutveckling och bidra med rätt insatser?
 • Hur kan eleven själv få ett större engagemang och känsla av kontroll över sin egen lärprocess?
 • Hur identifierar du om problemet beror på bristande förkunskaper eller låg begåvning?
 • Hur utvärdera användandet av kartläggningsmaterialet så att bedömningarna blir så korrekta som möjligt?

14.45-15.05 Eftermiddagskaffe

15.05-16.05 Hur analysera och utvärdera matematikundervisningens effekt för att motverka matematiksvårigheter.

Elevers och lärares gemensamt skapade lärandemöjligheter – exemplet den räta linjens ekvation.

 • Hur kritiskt reflektera, synliggöra och hitta orsaker till elevers matematiksvårigheter i undervisningen?
 • Hur involvera eleverna i utvärderingen efter varje lektion för att få en snabb överblick var gruppen och specifika elever befinner sig i sitt lärande?
 • Strukturer för att lyssna och bättre förstå vad eleven säger – hur omvandlas det formativa arbetssättet till insatser och undervisning på elevens villkor?
 • Hur implementera systematik för kontinuerlig uppföljning och kartläggning för att se att undervisningen ger effekt?

16.05-17.05 Digitala hjälpmedel och nya möjligheter med olika plattformar som stödjer och kompenserar vid matematiksvårigheter.

Hur underlätta och stödja elever genom extra anpassningar och att synliggöra undervisningen i den ordinarie klassen.

 • Hur kan du individualisera stödet i helklass – använd det digitala och fysiska rummet för att alla ska ta till sig undervisningen.
 • Vad är effektivt att göra för att stödja elever och överbygga kunskapsglapp – vilka vägar/genvägar finns det för att stötta eleven att komma vidare?
 • Praktiska exempel som visat goda resultat när den traditionella undervisningen inte har räckt – hur går det till i praktiken.

17.05 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 21 mars 2019

08.15-08.30 Morgonkaffe

08.30- 09.45 Exempel från den senaste matematikdidaktiska forskningen – hur kan den påverka matematikundervisningen och anpassningarna för att möta elever med matematiksvårigheter?

 • Den senaste forskningen – hur påverkar den din matematikundervisning och hur bör den anpassas för att möta elever med matematiksvårigheter?
 • Orsaker till matematiksvårigheter – utantillärande med svag begreppsförståelse.
 • Att ge elever färdiga metoder eller låta elever konstruera egna lösningar – vad ger bäst effekt på elevers resultat?
 • Hur kan lärare stödja elevers kreativa problemlösning för att motverka matematiksvårigheter?

09.45-10.05 Förmiddagskaffe

10.05-11.05 Inkluderande matematikundervisning och anpassade lärmiljöer för elever med matematiksvårigheter.

Att arbeta smartare men inte hårdare i klassrummet – skräddarsy undervisningen för att passa varje individ, utan att behöva göra 22 olika lektionsplaneringar.

 • Så arbetar du med med UDLGuidelines för att motivera, variera och tillgängliggöra undervisningen – strategier som stärker elever med matematiksvårigheter.
 • Hur motivera elever att vilja jobba med det som upplevs som svårt – metoder som involverar, fångar elevens intresse samtidigt som alla förmågor tränas?
 • Hur organisera och variera arbetsuppgifter så att alla elever kan deltaga utifrån sin egna förmåga och fulla potential:
  • språkligt, konkret och digitalt stödmaterial.
  • resonemanguppgifter ur olika infallsvinklar för att bryta ner elevers barriärer.
  • varierat sätt att visa vad eleven lärt sig.
 • Så kan du använda checkpoints i klassrummet för att nivåanpassa matematikundervisningen – med fokus på elever med svårigheter.
 • Hur kommunicera matematik på en nivå så att svaga elever förstår – språkstödjande arbetssätt för att nå ut och göra matematiken begriplig för alla elever.

11.05-11.15 Bensträckare

11.15-12.30 Framgångsrikt bemötande av elever med matematikångest och dåligt självförtroende som skapar blockeringar i lärandet.

Att komma vidare trots flera år av motgångar och svårigheter i matematik.

 • Vilka är de vanligaste emotionella faktorerna som blockerar matematikinlärningen?
 • Vad betyder och innebär ängslan och ångest, dåligt självförtroende och låg matematisk självuppfattning för matematiken?
 • Hur kan vi organisera i klassrummet och i undervisningen för att ge bättre förutsättningar för elever med matematikångest?
 • Hur stöttar vi bäst elever som upplevt svårigheter under lång tid – hur fångar vi intresset och motivationen att fortsätta kämpa?
 • Hur hantera vi och ger stöd till dessa elever i stora undervisningsgrupper – ta stöd i formativ bedömning och motivationsforskningen för att föra lärande framåt?

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Lunch för deltagare till den separat bokningsbara fördjupningen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupning ” Utmanande och tydliggörande matematikundervisning – utveckla ett motiverande arbetssätt för elever i matematiksvårigheter”

Avbrott görs för eftermiddagskaffe 14.45

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor