Projektbeskrivning

Ledarskap, trygghet och studiero – i klassrummet och på skolan

13-14 oktober 2021

Som webbsänd konferens

Ledarskap, trygghet och studiero – i klassrummet och på skolan

 • Vad sker i klassrum där lärares ledarskap fungerar och undervisningen når fram till eleverna – ta del av forskning och framgångsstrategier
 • Hur står du stark och äger ditt ledarskap – att lyckas vara en god auktoritet utan att vara auktoritär
 • Så blir effektiv och meningsfull undervisning en grund för studiero och att fler elever når målen – vad behöver du fokusera på som ledare i klassrummet?
 • Tillitsfulla relationer och höga förväntningar – utveckla ett strukturerat och tydligt ledarskap som ger ett öppet och tryggt studieklimat för varje elev
 • Praktiska strategier som utmanar dig själv och kollegiet att synliggöra och utveckla ledarskapet och det som sker i klassrummet
 • Hur ta tillbaka ett klassrum med ett destruktivt klimat – framgångsrika koncept och grupprocesser som vänder en hel klass
 • Så blir hela skolans förhållningssätt och bemötande enhetligt och en tydligare del i det systematiska kvalitetsarbetet

Speciellt inbjuden: Lars Svedberg, leg. psykolog, leg lärare i ma och fy samt docent i pedagogik vid Karlstads universitet.

Klassen, ledaren, skolan & lärandet – vad är viktigt för det som är viktigt?

Lars Svedberg, är leg. psykolog, leg lärare i ma och fy samt docent i pedagogik vid Karlstads universitet. Han har gedigen erfarenhet av lärarutbildning, skolledarutbildning och kompetensutveckling inom offentlig, ideell och privat sektor. Svedberg forskar om skolchefers samspel med rektorer och politiker samt förbättringsprocesser i utbildningsorganisationer

John Steinberg bjuder på en hälsing inför konferensen och sin föreläsning

Ingela Netz bjuder på ett klipp från hennes föreläsning i november hos oss
Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Digital konferens:
Bokning innan 18 juni: 4995 kr
Bokning innan 10 september: 4995 kr
Ordinarie pris: 5995 kr

Grupprabatt för webbsändning av konferens, max 6 platser:
Bokning innan 18 juni: 19 995 kr
Bokning innan 10 september: 19 995 kr
Ordinarie pris: 23 980 kr

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet.
Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och
praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om
vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa
genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Lars Svedberg
Leg. psykolog, leg. lärare, docent i pedagogik, Karlstads universitet

Stefan Hertz
Lärare och fortbildare, Stefan Hertz Utbildning

Jonas Nilsson
Förstelärare, Uppsala kommun

Ingela Netz
Rektor och adjunkt på rektorsutbildningen

John Steinberg
Fil. dr. i pedagogik, fd. universitetslektor och rektor samt författare

Maria Wiman
Högstadielärare i svenska och SO, Huddinge kommun, Sverige bästa lärare 2019

Petter Iwarsson
Leg. Psykoterapeut, socialpedagog och skolkurator


Konferensprogram

Dag 1 (13 oktober 2021 )

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.40
Klassen, ledaren, skolan & lärandet – vad är viktigt
för det som är viktigt?

 • Symtom eller orsak – vad handlar det om och vem äger problemet?
 • Att leda på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet – vad innebär det?
 • Om ledarskap och maktens frestelser

Lars Svedberg är leg. psykolog, leg lärare i ma och fy samt docent i pedagogik vid Karlstads universitet. Han har gedigen erfarenhet av lärarutbildning, skolledarutbildning och kompetensutveckling inom offentlig, ideell och privat sektor. Svedberg forskar om skolchefers samspel med rektorer och politiker samt förbättringsprocesser i utbildningsorganisationer

10.40-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.30
Så blir ledarskapet i klassrummet en kraft för
ordning och reda, arbetsro och effektivt lärande

 • Öka din kunskap om hur ditt förhållningssätt påverkar elevernas möjlighet till lärande, inkludering och studiero
 • Bli mer medveten om hur kroppsspråket påverkar följsamhet och förtroende
 • Hur får vi eleverna att känna igen sig och förstå förväntningarna i varje klassrum; bemötande, struktur och återkoppling?
 • Vilka processer skapar ett öppet, tryggt och demokratiskt arbetsklimat i klassrummet?
 • Hur får vi elever motiverade och att våga öppna sig och visa var de befinner sig i lärprocessen?
 • De elever som är svårast att nå – vad är det som fungerar?

John Steinberg, fil. dr. i pedagogik och fd. universitetslektor och rektor samt författare till ett 50-tal böcker om skolan, lärande och ledarskap. John är känd för sitt inspirerande, praktiska och variationsrika sätt att föreläsa, förmedla praktiska verktyg samt inspirera.

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00
Hur skapas större elevengagemang och hur bättre ta vara på elevers önskan om utveckling för lärande?

 • Hur man kan jobba i projekt för att öka sammanhållningen i klassen
 • Hur man med struktur och tydligt ledarskap skapar elevengagemang som smittar av sig
 • Hur inkluderande arbetssätt skapar vi-känsla och gruppsammanhållning
 • Hur man skapar trygga klassrum med högt i tak där elevernas idéer och nyfikenhet uppmuntras varje dag

Maria Wiman är högstadielärare i svenska och SO i Huddinge utanför Stockholm. Både hon och hennes elever har blivit prisbelönta flera gånger genom sitt värdeskapande arbete i skolan. Maria är också författare till boken Värdeskapande lärande, utgiven på Lärarförlaget. I maj tilldelades hon priset Sverige bästa lärare 2019 av Handelskammaren.

15.00-15.20 Eftermiddagskaffe

15.20-17.05
Hur vända en negativ trend med destruktivt klimat i ett klassrum – framgångsrika koncept och processer som vänder en hel klass
Hur hanterar du som ledare i klassrummet låg motivation, dålig arbetsprestation, otillfredsställande studieresultat, lågt engagemang och problematiskt beteende?

 • Hur ta tillbaka ett klassrum där kaos, oro och otrygghet har fått ta allt större plats?
 • Hur synliggöra och identifiera de brister som måste åtgärdas?
 • Vad innebär vuxenansvaret – hur ta tillbaka vuxenansvaret när det är på glid?
 • Hur bygger du upp ett förtroende och relationer som visar att du som lärare förtjänar mandatet och ledarskapet i klassrummet?

 • Så lyckas du hantera att inte alltid vara en populär lärare
 • Lärares formella ledarskap och det informella ledarskapet i klassrummet – hur hantera maktstrukturer i ett klassrum där det finns en kamp om ”lärarstolen”?
 • Hur använda elevgruppen och få gruppen med sig i arbetet att vända en negativ utveckling?

Stefan Hertz är utbildad lärare i SO-ämnena och efterfrågad föreläsare. Han har även skrivit två böcker: Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan och Vänd på tanken – Framgångsrik undervisning i klassrummet som han har skrivit tillsammans med Lotta Karlsson (Fröken Flipp).

17.05 Konferensen första dag avslutas

Dag 2, (14 oktober 2021)

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.45
Samtal som verktyg för ledande och lärande
Den här föreläsningen fokuserar på hur samtal kan fungera som verktyg, inte bara för att möjliggöra lärande och psykisk hälsa utan också som ett sätt att utveckla sitt ledarskap. En röd tråd i föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena och hälsofrämjande begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet såväl i det förebyggande arbetet som när vi behöver agera i stunden.

 • Hur kan vi använda samtal och bemötande som ett sätt för att bidra till motivation och lärande?
 • Vad säger forskningen om relationens roll för lärande och psykisk hälsa i skolan?
 • Vad innebär det att skapa en relation med eleven – vad är det man vill uppnå och hur görs det?
 • Hur kan jag använda samtal som ett sätt att utveckla mitt ledarskap?

Petter Iwarsson, leg. Psykoterapeut, socialpedagog och skolkurator

09.45-10.05 Förmiddagskaffe

10.05-11.15
Så skapar lärares ledarskap studiero – förutsättningar för ett gott studieklimat och lärande i klassrummet
Alla elever har rätt till en lugn undervisningsmiljö som genomsyras av tydliga ramar, struktur, trygghet, positiv feedback och omtanke. Flera röster inom skoldebatten konstaterar att disciplinen och studieron behöver bli bättre i de svenska klassrummen, men utelämnar den enskilda lärarens verktygslåda. Under föreläsningen kommer den dock att plockas fram och öppnas.

 • Vad krävs för att ett öppet och tryggt studieklimat i klassrummet ska kunna upprättas?
 • Så skapar läraren en lugn undervisningsmiljö genomsyrad av:
  – höga förväntningar
  – tydliga ramar
  – struktur
  – trygghet
  – goda relationer
  – positiv förstärkning

Jonas Nilsson är förstelärare på Stordammens skola i Uppsala som brinner för ledarskapet i klassrummet. Under hösten är han aktuell med boken Handbok i klassrumsledarskap som han skriver tillsammans med universitetslektorn Martin Karlberg från Uppsala universitet.

11.15-11.25 Bensträckare

11.25–12.45
Hur blir skolans och lärares ledarskap en tydlig del i skolans systematiska kvalitetsarbete?
Så integreras ledarskapet som en del i det övergripande kvalitetsarbetet

 • Hur förankra och utveckla enhetlighet i kollegiet vad gäller lärares och skolans syn på och förhållningssätt till uppdraget?
 • Hur förmedla en tydlig målbild som synliggör ledarskapet i klassrummet och gör det uppföljningsbart?
 • Hur skapas ett ramverk för kvalitetsarbetet på skolan där syfte, elevperspektiv och ansvarstagande ger långsiktiga resultat för allas lärande?
 • Hur utveckla ett arbetsklimat som ger förutsättningar för utveckling på djupet?
 • Hur behöver kommunikationen kring förhållningssätt och ledarskap formas inåt och utåt för att skapa kraft och handlingsutrymme i utvecklingsarbetet?

Ingela Netz är rektor med stor erfarenhet av utvecklingsledning i skolan men också från huvudmannanivå. Hon har deltidsuppdrag som adjunkt på rektorsutbildningen på Uppsala universitet med fokus på ledarskap och elevnära systematiskt kvalitetsarbete samt deltar aktivt i den svenska skoldebatten genom b.l.a föreläsningar, blogg och podcasten Kornhall&Netz.

12.45 Konferensen avslutas

12.45 -13.30 Lunch för deltagare till den separat bokningsbara fördjupningseftermiddagen

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan