Projektbeskrivning

Ledarskap i klassrummet och på skolan

17-18 november 2020

OBS! Konferensen webbsänds endast

Strategier som stärker ledarskapet, undervisningens kvalitet och elevers lärande

 • Vad sker i klassrum där lärares ledarskap fungerar och undervisningen når fram till eleverna – ta del av forskning och framgångsstrategier
 • Hur står du stark och äger ditt ledarskap – att lyckas vara en god auktoritet utan att vara auktoritär
 • Så blir effektiv och meningsfull undervisning en grund för studiero och att fler elever når målen – vad behöver du fokusera på som ledare i klassrummet?
 • Tillitsfulla relationer och höga förväntningar – utveckla ett strukturerat och tydligt ledarskap som ger ett öppet och tryggt studieklimat för varje elev
 • Praktiska strategier som utmanar dig själv och kollegiet att synliggöra och utveckla ledarskapet och det som sker i klassrummet
 • Hur ta tillbaka ett klassrum med ett destruktivt klimat – framgångsrika koncept och grupprocesser som vänder en hel klass
 • Så blir hela skolans förhållningssätt och bemötande enhetligt och en tydligare del i det systematiska kvalitetsarbetet

Speciellt inbjuden: Marcus Samuelsson, legitimerad lärare i slöjd, biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet och författare

Framgångsrikt ledarskap i klassrummet – vad säger den senaste forskningen om lärares ledarskap i klassrummet?

Effektfullt utvecklingsarbete och kollegialt lärande – för ledarskap i utveckling i klassrummet och på skolan

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 18 november

Under eftermiddagen får du ta del av praktiska arbetssätt och strategier som tar lärares ledarskap till nästa nivå. Fokus ligger på att arbeta mer systematiskt och hämta kraft i kollegornas inneboende resurser, vilja och kompetens. För att skapa ett arbetsklimat där lärare och kollegor utvecklas och känner sig trygga behöver kollegiet lita på varandras potential och förmåga. Eftermiddagen belyser hur du förskjuter fokus från individen till uppdraget och där målet är att utveckla ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet och på skolan.

Under ledning av: Linda Sikström och Daniel Prsa, projektledare och utvecklingssamordnare vid Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. Linda och Daniel driver tillsammans med några kollegor ”Lärare som ledare” med fokus på att stödja lärare i Malmö Stad i ledarskap. De har även uppdrag för att utveckla verksamheter runt om i Sverige.

John Steinberg bjuder på en hälsing inför konferensen och sin föreläsning

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 17-18 november 2020

Digital konferens: 5995 kr
Före 23 oktober: 4995 kr
Före 6 september: 4995 kr

Digital fördjupning: 1995 kr

Digital konferens + fördjupning: 8490 kr
Före 23 oktober: 6990 kr
Före 6 september: 5990 kr

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Otroligt hög nivå på allt från föreläsare till deras innehåll”

”Inspiration för viktig utveckling”

”Bra upplägg med variation av föreläsare som belyser utifrån olika perspektiv och roller”

”Positiv anda – framåtsyftande, rätt i tiden”

”Otroligt givande dagar! Mycket input som startar tankar!”

Talare och praktikfall

Stefan Hertz
Lärare och fortbildare, Stefan Hertz Utbildning

Jonas Nilsson
Förstelärare, Uppsala kommun

Ingela Netz
Rektor, Parkskolan, Salems kommun

John Steinberg
Fil. dr. i pedagogik, fd. universitetslektor och rektor samt författare

Linda Sikström
Lärare, skolutvecklare och projektledare, PS Classroom/Malmö

Daniel Prsa
Lärare, skolutvecklare och projektledare, PS Classroom/Malmö

Maria Wiman
Högstadielärare i svenska och SO, Huddinge kommun, Sverige bästa lärare 2019

Simon Hjort
Gymnasielärare och lektor, Linköpings kommun


Konferensprogram

Dag 1 (17 november 2020)

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.40
Framgångsrikt ledarskap i klassrummet – vad
säger den senaste forskningen om lärares
ledarskap i klassrummet?
Vad sker i klassrum där lärares ledarskap fungerar och undervisningen når fram till eleverna? Vad kommer först – undervisning eller ordning och reda, och hur hänger de ihop? Framgångsrika ledare arbetar förebyggande, långsiktigt, medvetet och tålmodigt. De planerar och organiserar sin undervisning och sitt ledarskap kring fem faktorer som gör det möjligt för eleverna att utvecklas kunskapsmässigt, moraliskt och socialt. Under föreläsningen får du ta del av den senaste forskningen och praktiska tips på vad du som ledare i klassrummet behöver reflektera över och förhålla dig till för att bli mer framgångsrik i att leda eleverna till lärande och utveckling.

Marcus Samuelsson är legitimerad lärare i slöjd, och biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Hans forskning handlar om att göra nytta för elever och lärare. Den fokuserar i första hand på lärares ledarskap, virtuell praktik genom simuleringar och slöjd i grundskolan. Marcus leder för tillfället två forskningsprojekt. Det ena heter Utvecklad undervisningseffektivitet genom virtuell praktik: en longitudinell experimentell studie. Det andra är ett praktiknära projekt om lärares ledarskap i klassrummet som genomförs tillsammans med lärare i Mjölby, Norrköping och Söderköping inom ramen för försöksverksamheten ULF (utveckling, lärande och forskning) som fokuserar på olika former av samverkan mellan skolpraktiken och akademin.

10.40-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.30
Så blir ledarskapet i klassrummet en kraft för ordning och reda, arbetsro och effektivt lärande

 • Öka din kunskap om hur ditt förhållningssätt påverkar elevernas möjlighet till lärande, inkludering och studiero
 • Bli mer medveten om hur kroppsspråket påverkar följsamhet och förtroende
 • Hur får vi eleverna att känna igen sig och förstå förväntningarna i varje klassrum; bemötande, struktur och återkoppling?
 • Vilka processer skapar ett öppet, tryggt och demokratiskt arbetsklimat i klassrummet?
 • Hur får vi elever motiverade och att våga öppna sig och visa var det befinner sig i lärprocessen?
 • De elever som är svårast att nå – vad är det som fungerar?

John Steinberg, fil. dr. i pedagogik och fd. universitetslektor och rektor samt författare till ett 50-tal böcker om skolan, lärande och ledarskap. John är känd för sitt inspirerande, praktiska och variationsrika sätt att föreläsa, förmedla praktiska verktyg samt inspirera.

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00
Hur skapas större elevengagemang och hur bättre ta vara på elevers önskan om utveckling för lärande

 • Hur man kan jobba i projekt för att öka sammanhållningen i klassen
 • Hur man med struktur och tydligt ledarskap skapar elevengagemang som smittar av sig
 • Hur inkluderande arbetssätt skapar vi-känsla och gruppsammanhållning
 • Hur man skapar trygga klassrum med högt i tak där elevernas idéer och nyfikenhet uppmuntras varje dag

Maria Wiman är högstadielärare i svenska och SO i Huddinge utanför Stockholm. Både hon och hennes elever har blivit prisbelönta flera gånger genom sitt värdeskapande arbete i skolan. Maria är också författare till boken Värdeskapande lärande, utgiven på Lärarförlaget. I maj tilldelades hon priset Sverige bästa lärare 2019 av Handelskammaren.

15.00-15.20 Eftermiddagskaffe

15.20-17.05
Hur vända en negativ trend med destruktivt klimat i ett klassrum – framgångsrika koncept och processer som vänder en hel klass
Hur hanterar du som ledare i klassrummet låg motivation,
dålig arbetsprestation, otillfredsställande studieresultat, lågt
engagemang och problematiskt beteende?

 • Hur ta tillbaka ett klassrum där kaos, oro och otrygghet har
  fått ta allt större plats?

 • Hur synliggöra och identifiera de brister som måste åtgärdas?
 • Vad innebär vuxenansvaret – hur ta tillbaka vuxenansvaret när det är på glid?
 • Hur bygger du upp ett förtroende och relationer som visar att du som lärare förtjänar mandatet och ledarskapet i lärarrummet?
 • Så lyckas du hantera att inte alltid vara en populär lärare
 • Lärares formella ledarskap och det informella ledarskapet i klassrummet – hur hantera maktstrukturer i ett klassrum där det finns en kamp om ”lärarstolen”?
 • Hur använda elevgruppen och få gruppen med sig i arbetet att vända en negativ utveckling?

Stefan Hertz är utbildad lärare i SO-ämnena och efterfrågad föreläsare. Han har även skrivit två böcker: Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan och Vänd på tanken – Framgångsrik undervisning i klassrummet som han skrivit tillsammans med Lotta Karlsson (Fröken Flipp).

17.05 Konferensen första dag avslutas

dag 2 (18 november 2020)

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.45
Så bidrar lärares ledarskap till meningsfullt och effektfullt lärande i klassrummet

 • Vilka är de viktigaste faktorerna som har stor effekt på elevernas motivation och lärande – ledarskapets fokusområden för att öka elevers måluppfyllelse
 • Vilka olika uttryck och former bör lärares ledarskap ta i klassrummet för att bygga relationer med eleverna och nå resultat i undervisningen:
  – Vad innebär det att vara en auktoritet utan att var auktoritär?
  – Vad innebär lärares ledarskap på individ, grupp och föräldranivå?
  – Strategisk och situationsanpassat ledarskap – hur hitta en lämplig balans mellan lärarkontroll och elevkontroll?

Simon Hjort är i grunden gymnasielärare men arbetar nu som lektor i Linköpings kommun med att utveckla undervisning. Simons forskning är präglad av närhet i klassrummet och en central del av hans uppdrag handlar om ledarskapet i

klassrummet och effektiv undervisning. Simon är författare till boken Från tyckare till tänkare – effektiva undervisningsstrategier och har även skrivit boken Effektiv undervisning, meningsfullt lärande tillsammans med Ambjörn Furenhed,

09.45-10.05 Förmiddagskaffe

10.05-11.15
Så skapar lärares ledarskap studiero – förutsättningar
för ett gott studieklimat och lärande i klassrummet
Alla elever har rätt till en lugn undervisningsmiljö som
genomsyras av tydliga ramar, struktur, trygghet, positiv
feedback och omtanke. Flera röster inom skoldebatten
konstaterar att disciplinen och studieron behöver bli bättre i de
svenska klassrummen, men utelämnar den enskilda lärarens
verktygslåda. Under föreläsningen kommer den dock att plockas
fram och öppnas.

 • Vad krävs för att ett öppet och tryggt studieklimat i klassrummet ska kunna upprättas?
 • Så skapar läraren en lugn undervisningsmiljö genomsyrad av:
  – höga förväntningar
  – tydliga ramar
  – struktur
  – trygghet
  – goda relationer
  – positiv förstärkning

Jonas Nilsson är förstelärare på Stordammens skola i Uppsala som brinner för ledarskapet i klassrummet. Under hösten är han aktuell med boken Handbok i klassrumsledarskap som han skriver tillsammans med universitetslektorn Martin Karlberg från Uppsala universitet.

11.15-11.25 Bensträckare

11.25–12.45
Hur blir skolans och lärares ledarskap en tydlig del i skolans systematiska kvalitetsarbete?
Så integreras ledarskapet som en del i det övergripande kvalitetsarbetet

 • Hur förankra och utveckla enhetlighet i kollegiet vad gäller lärares och skolans syn på och förhållningssätt till uppdraget?

 • Hur förmedla en tydlig målbild som synliggör ledarskapet i klassrummet och gör det uppföljningsbart?
 • Hur skapas ett ramverk för kvalitetsarbetet på skolan där syfte, elevperspektiv och ansvarstagande ger långsiktiga resultat för allas lärande?
 • Hur utveckla ett arbetsklimat som ger förutsättningar för utveckling på djupet?
 • Hur behöver kommunikationen kring förhållningssätt och ledarskap inåt och utåt formas för att skapa kraft och handlingsutrymme i utvecklingsarbetet?

Ingela Netz är rektor med stor erfarenhet av utvecklingsledning i skolan men också från huvudmannanivå. Hon har deltidsuppdrag som adjunkt på rektorsutbildningen på Uppsala universitet med fokus på ledarskap och elevnära systematiskt kvalitetsarbete samt deltar aktivt i den svenska skoldebatten genom b.l.a föreläsningar, blogg och podcasten Kornhall&Netz.

12.45 Konferensen avslutas

12.45 -13.30 Lunch för deltagare till den separat bokningsbara fördjupningseftermiddagen


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 18 november, kl 13.30-16.30

Effektfullt utvecklingsarbete och kollegialt lärande – för ledarskap i utveckling i klassrummet och på skolan

Under eftermiddagen får du ta del av praktiska arbetssätt och strategier som tar lärares ledarskap till nästa nivå. Fokus ligger på att arbeta mer systematiskt och hämta kraft i kollegornas inneboende resurser, vilja och kompetens. För att skapa ett arbetsklimat där lärare och kollegor utvecklas och känner sig trygga behöver kollegiet lita på varandras potential och förmåga. Eftermiddagen belyser hur du förskjuter fokus från individen till uppdraget och där målet är att utveckla ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet och på skolan.

Under eftermiddagen varvas föreläsning och diskussioner utifrån frågeställningarna:

 • Hur synliggöra, fånga och förmedla den tysta kunskapen och ge kollegor verktyg för ledarskapet i klassrummet?
 • Hur skapa utvecklingsprocesser som ger en bestående förändring i ledarskapet?
 • Hur bemöta och få medarbetare att själva hitta lösningar i en utsatt och stressad situation – att stödja lärare i att tänka om och ta sig igenom en förändringsprocess
 • Hur praktiskt lägga upp systematisk och bra kollegialt stöd för lärares ledarutveckling – vad ska du titta på och analysera:
  – Hur ges feedback?
  – Vilka får komma till tals i klassrummet?
  – Kroppsspråket och rösten
  – Likvärdigt bemötande
  – Struktur i undervisningen

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av:

Linda Sikström och Daniel Prsa är lärare och projektledare med lång och gedigen erfarenhet av att driva skolutveckling för såväl enskilda lärare som hela skolor. De stödjer lärare i ledarskap i och utanför klassrummet. De har även uppdrag för att utveckla verksamheter runt om i Sverige.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här
Broschyr och program till konferensen Ledarskap i klassrummet och på skolan hos Kompetento

Anmälan