Projektbeskrivning

Leda och utveckla förskolan

13-14 oktober 2020

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning

För långsiktig hållbarhet, kvalitet, tillgänglighet och inkludering

 • Tillvara ta den kollektiva intelligensen – hur skapa former för kollegiala förändringsprocesser på ett kreativt sätt?
 • Så lyckas du med ditt ledarskap i en digitaliserad förskola medfokus på ett förändrat mindset
 • Transformerande ledarskap – nya förutsättningar för medarbetare att växa, utvecklas och ta ansvar
 • Öka frisknärvaron – så skapas en attraktivare förskola med fokus på arbetsmiljö ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv
 • Barn i behov av särskilt stöd ur ett organisatoriskt perspektiv  – tillgänglighet och inkludering som ger vinster för alla barn!
 • Samtal, lärande och psykisk hälsa – hur bidrar bemötande och relation till inkludering och motivation?
 • Hållbart ledarskap genom delat ledarskap som gynnar beslutskraft och organisatorisk uthållighet i förskolan

Utveckla ditt ledarskap som rektor i förskolan – en blandning av organisation, effektiva team, långsiktiga arbetsprocesser och ett utvecklande ledarskap

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 oktober

Under denna eftermiddag lägger vi fokus på det praktiska ledarskapet som du som rektor själv kan omsätta i arbetet tillsammans med dina medarbetare. Vad ställer ledarskapet för krav på dig som rektor i förskolan och vilka metoder och verktyg har visat sig ge resultat på viktiga ledningsprocesser och hur utvecklingsarbetet kan bedrivas effektivt?

Under ledning av: Urban Hansson som 2000 bytte från officer till coach och utbildare inom skola/förskola. Uppdragen har främst handlat om ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling, chefshandledning, lagledarutbildning, arbetslagsutveckling, ledarskap i klassrummet/förskolan samt förändringsarbete och konflikthantering.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 13-14 oktober 2020

Konferens: 6995 kr
Före 5 september: 5995 kr

Webbsändning: 5995 kr
Före 5 september: 4995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Webbsändning: 1995 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 5 september: 6990 kr

Webbsändning: 8490 kr
Före 5 september: 5990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jag tycker att ni har satt ihop en bra sammansättning av föreläsare. Det ger mycket när föreläsare har olika professioner i grunden.
Jag fick mycket nyttigt att ta med tillbaka till min skola”

“Många bra tydliga tips, idéer, tankeställare utvecklingsområden. Tydliga och bra föreläsare”

“Över förväntan”

”Intressanta och givande föreläsningar som gav mig inspiration i vårt fortsatta arbete”

”Bred kompetens i omväxlande föreläsningar”

Talare och praktikfall

Pär Johansson
Konstnärlig ledare, Glada-Hudik teatern

Siv Sagerberg
Handledare och utbildare, SISAG Utveckling

Petter Iwarsson
Legitimerad psykoterapeut och socialpedagog

Karin Alnervik
Lektor i pedagogik, Örebro universitet

Urban Hansson
Lärarcoach och utbildare, Skolkompaniet

Kristian Lutz
Lektor i specialpedagogik, Malmö universitet

Maria Lilja
Rektor, Vivalla förskolor, Örebro kommun

Susanne Kjällander
Fil dr i didaktik & lektor, barn- & ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Susanne Luhmer-Berglund
Rektor, Centrums förskoleområde, Södertälje kommun

Marie Sidén
Enhetschef, Centrum förskoleområde, Södertälje kommun


Konferensprogram

Dag 1 (13 oktober 2020)

08.30 Registrering

09.00-10.00
Tillvarata den kollektiva intelligensen på ett kreativt sätt
Kollegialt lärande uppfattas ofta som något positivt. Men många av oss vet också att kollegiala samtal kan gå i negativa cykler som tar energi och glädje från arbetet i förskolan. Men kollegialt lärande kan också ge energi och inspiration. Den kraften och de samtalen behöver få näring och ges tid. Hur arbetar man med kollegialt lärande på ett kreativt sätt både vad gäller det spontana lärandet i vardagen och det mer medvetna kollaborativa sättet att arbeta med systematiskt kollegialt förändringsarbete?

 • Vilka samtal tillåts ta plats idag?
 • Hur skapas lust och engagemang för att granska den egna utbildningen/undervisningen och reflektera över den tillsammans med kollegor?
 • Balansen mellan struktur och individers egna initiativ
 • Vikten av att som ledare också vara en del av förändringsarbetet
 • Hur kan vi bygga strukturer för beprövad erfarenhet utifrån dagens situation i förskolan?

Karin Alnervik är lektor i pedagogik och koordinator för praktiknära forskningsprojekt i förskolan vid Örebro universitet. Karins forskningsintresse är kollegialt lärande, pedagogisk dokumentation och förändringsarbete i förskolan. Tillsammans med sin man drev hon en förskola under 13 år där de utvecklade en organisation för olika kollegiala möten som syftade till att driva kollegialt lärande byggt på pedagogisk dokumentation. Idag arbetar Karin med praktiknära forskningsprojekt tillsammans med förskolepersonal/rektorer i flera kommuner kring hur kollegialt lärande i olika former kan utvecklas utifrån de villkor som de finns i idag.

10.00-10.20 Förmiddagskaffe

10.20-11.20
Tillgänglighet och inkludering av barn i behov av särskilt stöd ur ett organisatoriskt perspektiv som ger vinster för alla barn!
Enligt den reviderade läroplanen ska förskolan särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning, stimulans och särskilt stöd.

 • Definitioner av inkluderingsbegreppet
 • Tillgänglighet och inkludering av barn i behov av särskilt stöd
 • Förutsättningar för att arbeta inkluderande i förskolan
 • Olika former av stöd och relationen mellan anpassningar och extra anpassningar
 • Resursers fördelning kopplat till barn i behov av särskilt stöd

Kristian Lutz arbetar som universitetslektor i specialpedagogik på Malmö Universitet. Han har en bakgrund som förskollärare och gymnasielärare och har varit verksam i Göteborg. Hans avhandling handlar om barn i behov av särskilt stöd i förskolan utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Idag arbetar Kristian först
och främst med att utbilda specialpedagoger.

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-12.30
Öka frisknärvaron – en attraktivare förskola med fokus på arbetsmiljö ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv
Vivalla förskolor i Örebro består av sammanlagt nio förskolor. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete har sjukfrånvaron minskat till nära hälften på tre år. Ökad personalkontinuitet är en viktig kvalitetsfaktor som bidrar till en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och medarbetare, där lärande och utveckling tillåts stå i fokus. Idag har de personal som trivs och stannar kvar, som är stolta över att vara en del av Vivalla förskolor. Så var det inte riktigt för några år sen.

 • Så skapar du en arbetsmiljö i förskolan; både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv som minskar påfrestning och utmattade medarbetare
 • Hur kan du inventera och ta tempen på hur dina medarbetare mår?
 • Att vända trenden från höga sjuktal till låga sjuktal – hur arbetar du metodiskt för att skapa en hälsosammare arbetsmiljö i förskolan som sparar pengar och frigör tid för verksamhetsutveckling?
 • Vilka kriterier är avgörande för att skapa en attraktivare förskola med fokus på hälsa och stimulans hos medarbetare?

Maria Lilja är en av fyra rektorer i Vivalla, Örebro kommun. Hon har många års erfarenhet av rektorsyrket mot förskola och har varit i Vivalla sen 2017.

12.30-13.30 Lunch


13.30-14.30
Så lyckas du med ett förändringsledarskap i en digitaliserad förskola med fokus på ett förändrat mindset i sju steg

 • Hur kan digitaliseringen kopplas till förskolans läroplan och hur utforma en hållbar digitaliseringsstrategi – digitalisering på vetenskaplig grund
 • Vad innebär digitaliseringen för de olika nivåerna i verksamheten; rektor i förskolan, pedagogerna och barnen – vad blir adekvat digital kompetens?
 • Hur kan förskolan organisera det pedagogiska arbetet där digitalitet blir väl avvägd i undervisningen? Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik och har forskat om förskola, skola och digitalisering i 15 år. Hon har en bakgrund som grundskollärare och arbetar som lektor på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet. Susanne har varit med och tagit fram skolans och förskolans nya styrdokument samt skrivit och varit redaktör på flera böcker,
  däribland ”Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund”.

14.30-14.50 Eftermiddagskaffe

14.50-16.00
I huvudet på en normalstörd
Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk
Att bryta barriärer mellan människor och få rädsla och fördomar att övergå i vänskap och förståelse är en stor drivkraft för Glada Hudik-teatern. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare och visar i sitt arbete på hur individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att lyckas. Hans devis är: det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig på tio. Oavsett om talangen är att stapla konservburkar eller att sjunga som en fågel. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft. Pär drivs av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. Efter en dryg timme med både skratt och gråt får vi ett kvitto på vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en
chans att utvecklas. I sitt arbete har Pär tre viktiga utgångspunkter:

 • För att växa måste man bli sedd och uppskattad för den man är
 • Med glädje, engagemang och rätt anpassad uppmuntran kan varje människa utvecklas
 • Mångfald och samarbete mellan olika grupper berikar allas tillvaro

Pär Johansson är initiativtagare till och ledare för Glada Hudik-teatern. En teater där utvecklingsstörda och normalstörda agerar tillsammans på scenen.

Förutom utsålda Sverige-turnéer med ”Elvis” och ”Trollkarlen från Oz” innehåller Glada Hudik-teaterns resa bland annat framträdanden i New York, långfilmen ”Hur många lingon finns det i världen?” och den folkkära reklamfilmskaraktären ICAJerry. Pär är flerfaldigt belönad för sina ledaregenskaper och en mycket eftertraktad föreläsare.

16.00 Första dagen avslutas

Dag 2 (14 oktober 20202)

08.00 Morgonkaffe

08.10-09.10
Samtal, lärande och psykisk hälsa i förskolan
Hur kan lärande och psykisk hälsa relateras till samtal och bemötande? Hur kan bemötande bidra till inkludering och motivation? Vad säger forskningen?

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i boken ”Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling”. En bok som fokuserar på vikten av samtal och relation. Inte bara för att skapa möjlighet till god psykisk hälsa för barn utan också för att skapa goda förutsättningar för lärande. Föreläsningen bygger på Petters erfarenheter från Bris, jobbet som skolkurator samt psykologisk och pedagogisk forskning kring vikten av samtal och relation. Föreläsningen vänder sig till dig som leder arbetet med att särskilt uppmärksamma de barn som behöver mer ledning, stimulans och särskilt stöd inom förskolan.

Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris arbetar Petter nu med psykoterapi, föreläsning, handledning och utbildning i egen regi. Petter är författare till böckerna ”Samtal med barn och ungdomar”, ”Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling” och ”Du behövs som vuxen”.

9.10-9.30 Förmiddagskaffe

09.30-10.30
Hållbart ledarskap genom delat ledarskap som gynnar beslutskraft och organisatorisk uthållighet i förskolan
Hög arbetsbelastning i förskolan påverkar både chefers, pedagogers och barnens arbetsmiljö. Ta del av hur en modell om tvådelat ledarskap gynnar arbetsmiljön och bidrar till chefers ökade tillgänglighet för pedagogerna samt skapar förutsättningar för en bättre undervisning med en högre kvalitet.


 • Vad innebär ett delat ledarskap i praktiken utifrån ett förskoleperspektiv?
 • När är ett delat ledarskap lämpligt – vilka faktorer och signaler ska du vara uppmärksam på?
 • Hur är det möjligt i praktiken att inför ett delat ledarskap – vilka är fallgroparna och framgångsfaktorerna?
 • Ta del av hur ett sådant upplägg kan gå till och vilka effekter det kan ha på organisationen i helhet

Marie Sidén är enhetschef och har arbetat i ett FD, funktionellt delat ledarskap, sedan 2015. Hon har tidigare arbetat som barnskötare och administrativ chef i samma organisation. Susanne Luhmer-Berglund är rektor och har arbetat i ett FD, funktionellt delat ledarskap, sedan 2015. Hon har tidigare arbetat i samma organisation som förskollärare och pedagogista. Fokus på det relationella pedagogiska ledarskapet, genom ett FDL – skapa delaktighet och inflytande för pedagoger, barn och vårdnadshavare. Har även föreläst om deras arbete kring likabehandling, främjade och förebyggande åtgärder och det pedagogiska dokumentationsverktyget Process-vägg.

10.30-10.40 Bensträckare

10.40-12.30
Det transformerande ledarskapet som skapar
förutsättningar för medarbetare att växa,
utvecklas och ta ansvar i förskolan
Professionsutveckling i ett komplext uppdrag.
Under föreläsningen kommer Siv belysa det komplexa uppdraget
att vara rektor i förskolan och hur det goda ledarskapet får
andra att växa, utvecklas och ta ansvar. Hennes utgångspunkt
är det transformerande ledarskapet som skapar förutsättning för
medarbetare att ”bli sitt bästa jag” och att verka i ett komplext
uppdrag.

 • Hur forma och utöva det goda ledarskapet som ger pedagogerna möjlighet att göra sitt allra bästa som leder till trygga barn med en meningsfull vardag?
 • Hur får du dina pedagoger att vilja utvecklas och ta mer ansvar för den pedagogiska kvaliteten och vara delaktiga i förskolans utvecklingsarbete?
 • Hur skapa hållbara arbetslag och team som grundar sig i tillit och förtroende?

Siv Sagerberg är pedagog i botten och har arbetat som skolledare och verksamhetschef för elevhälsa. Arbetar för närvarande på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Som konsult har Siv haft uppdrag som handledare och utbildare inom förskola och grundskola sedan 1994. Hennes bok ”Rektor i förskola, bli en bra ledare” gavs ut i en reviderad upplaga 2019.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Lunch för deltagare på fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Utveckla ditt ledarskap som rektor i förskolan”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 oktober kl 13.30-16.30

Utveckla ditt ledarskap som rektor i förskolan – en blandning av organisation, effektiva team, långsiktiga arbetsprocesser och ett utvecklande ledarskap

Under denna eftermiddagen lägger vi fokus på det praktiska ledarskapet som du som rektor själv kan omsätta i arbetet tillsammans med dina medarbetare. Vad ställer ledarskapet för krav på dig som rektor i förskolan och vilka metoder och verktyg har visat sig ge resultat på viktiga ledningsprocesser och hur utvecklingsarbetet kan bedrivas effektivt?

Vi varvar korta föreläsningar med gemensamma diskussioner kring frågeställningar som:

 • Skillnaden mellan en organisation byggd på avdelningar respektive arbetslag. Bygg bort alla tankar kring ”vi och de” och skapa en mer hållbar förskola!
 • Effektiva team är vägen mot harmoni, trivsel, mindre stress och minskad frånvaro. Men hur gör jag som chef för att skapa effektiva team. Bygger på Susan Wheelans teori IMGD och praktisk erfarenhet från hundratals arbetslag
 • Positiv förstärkning är det som utvecklar personalen och som får personalen att vilja utvecklas. Praktiska råd och tips byggt på konsekvensbaserat ledarskap där vi tar vara på olikhet som en tillgång
 • Hur går vi från en traditionell organisation till en processinriktad organisation där alla hjälps åt, där vi slutar leta fel hos individer och istället fixar felen i processerna?
 • Färdriktning, förmåga, förutsättningar och förstärkare – fyra F som hjälper dig få fart på ert utvecklings-/ förbättringsarbete genom delaktighet och ansvar.
 • Hur bör du hantera motståndare i utvecklingsprocessen? hur får du med dig medarbetarna? hur ser du till att komma i mål?

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av:
Urban Hansson som 2000 bytte från officer till konsult inom skola/förskola. Han har inom Skolkompaniet sedan 2000 arbetat i mer än 70 kommuner och med långt mer än 100 förskolor och 600 skolor. Sedan 2000 har Urban levererat mer än 2500 konsultdagar. Uppdragen har främst handlat om ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling, chefshandledning, lagledarutbildning, arbetslagsutveckling, ledarskap i klassrummet/ förskolan samt förändringsarbete och konflikthantering. Se www.skolkompaniet.se

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här
Broschyr och program till konferensen Leda och utveckla förskolan hos Kompetento

Anmälan