Projektbeskrivning

Leda och organisera en
Likvärdig och tillgänglig förskola

 1-2 juni 2022

 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som livesänd digital konferens

Systematiskt professions- och kvalitetsarbete med barns bästa i centrum

 • Specialpedagogiska perspektiv på undervisning och lärande för en likvärdig och tillgänglig förskola
 • Praktiskt och verksamhetsnära utvecklingsarbete – hur blir arbetet evidensbaserat med fokus på en inkluderande förskola
 • Skapa en utvecklingsprocess för ett fokuserat, konkret och långsiktigt arbete med samsyn och samverkan i hela organisationen
 • Hur kan likvärdighetsaspekter tillgodoses utifrån förskolans organisation, utbildning och undervisning?
 • Språkstörning och språkutvecklande arbetssätt – hur kan vi låta alla barns behov av språkstimulans prägla förskolans verksamhet?
 • Strategier för att stärka professionen med centrala pedagogiska ställningstaganden och ett nytt förhållningssätt kring alla barns behov
 • Hjärnans utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv – strategier som ger barn bättre möjligheter till lärande och utveckling

Så lyckas du leda och organisera en utvecklingsorienterad förskola – äg ditt ledarskap med större tillit till arbetslagets kapacitet

Separat bokningbar fördjupningseftermiddag, den 2 juni 2022:

Ta del av verktyg och metoder som grundar sig i ett tydligt systemtänk och som stäker utvecklingskapaciteten i hela verksamheten.
Under ledning av: Christer Westlund som under 30 år ägnat sig åt att skapa
innovationer för utbildningssystemet. Utgångspunkten har hela tiden varit
att matcha samhällsutvecklingen, skolsystemet och forskningen för att skapa
de innovationer som bidrar till att stärka lärandet och göra utbildningar mer
värdefulla.

Datum och pris

Konferens den 1-2 juni 2022

Konferens på plats
Boka innan den 1 april 2022: 5 995 kr
Boka innan den 2 maj 2022: 6 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag på plats
Boka innan den 1 april 2022: 2 495 kr
Boka innan den 2 maj 2022: 2 495 kr
Ordinarie pris: 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag på plats
Boka innan den 1 april 2022: 6 990 kr
Boka innan den 2 maj 2022: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490kr

Webbsändning konferens
Boka innan den 1 april 2022: 4 995 kr
Boka innan den 2 maj 2022: 5 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag
Boka innan den 1 april 2022: 1 995 kr
Boka innan den 2 maj 2022: 1 995 kr
Ordinarie pris: 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag
Boka innan den 1 april 2022: 5 990 kr
Boka innan den 2 maj 2022: 6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning och språklig sårbarhet”

Talare och praktikfall

Christian Eidevald
leg. förskollärare, fil.dr i pedagogik, docent, Göteborgs universitet/Göteborgs stad

Marie Rangemo Wåhlin
Specialpedagog, Centrala Barn och Elevhälsan, Norrtälje kommun

Linda Nordgren
Rektor i förskolan, Umeå kommun

Carola Nilsson
Rektor i förskolan, Umeå kommun

Astrid Frylmark
Logoped, föreläsare och inspiratör

Kia Kilpinen
Rektor, pedagogisk ledare, Norrtälje Kommun

Anna Ullenius

Bitr. skolchef, Sunne kommun

Susanna Magnusson
Rektor i förskola, Sunne kommun

Helena Sundqvist

Rektor i förskolan, Sunne kommun

Pernilla Larsson
Rektor i förskolan, Sunne kommun

Jenny Jakobsson Lundin
leg. psykolog och enhetschef, mödraoch barnhälsovården, Region Örebro län

Martina Lundström
leg. förskollärare och pedagogista

David Edfelt
leg. psykolog, författare och handledare


Konferensprogram

Programdag 1, den 1 juni 2022

08.30 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30 Utvecklingsarbetet mot en mer tillgänglig, kvalitativ och likvärdig förskola – med barnets bäst i centrum

Från vision till bästa möjliga organisering
Barnets bästa ska alltid komma först. För att inte tappa bort sig i beslut, mål och arbetsuppgifter som inte utgår från barnens bästa gäller det att orka hålla i, hålla ut och få med sig samtliga medarbetare i ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. För att lyckas i arbetet måste hela styrkedjan sträva mot samma
mål, som påverkar beslut och en kultur med barnets bästa i fokus.

 • Skapa en utvecklingsprocess för ett fokuserat, konkret och långsiktigt arbete med samsyn och samverkan – få med alla i organisationen
 • Arbetsmetoder som tydliggör och synliggör verksamhetens, barns och personals behov för en tillgänglig och likvärdig förskola
 • Skapa organisation med utrymme att prioritera professionsutveckling kring barns behov
 • Hur kan du som rektor bidra med en gemensam förståelse och målbild i personalgruppen?
 • Så ges förskollärare och barnskötare större möjlighet och mandat att leda verksamhetens utvecklingsarbete

Christian Eidevald är legitimerad förskollärare och fil.dr i pedagogik. Han har tidigare arbetat som programansvarig på förskollärarutbildningarna vid Stockholms universitet, som utvecklingschef och är nu docent i förskoledidaktik vid Göteborgs universitet och forskningsansvarig för Göteborgs stads omkring 400 förskolor.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.30
Hjärnans utveckling och barns lärande i ett helhetsperspektiv – hur ger vi alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande och utveckling?

Ta del av hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur förskolan utifrån det kan ge bättre förutsättningar för barns lärande och utveckling. Ett barns handlingar styrs av erfarenheter, förmågor, färdigheter och de krav som ställs. Under förskoletiden formas hjärnan av allt barnet gör och är med om. Genom större förståelse för hur hjärnan fungerar kan förskolan bidra med en bättre verksamhet som främjar barnets utveckling och lärande

 • Varför är du långt viktigare än du tror?
 • Anknytning – en bas för upptäckandet
 • Att känna sammanhang och delaktighet
 • Den svåra konsten att styra sig själv
 • Sortera i den allt större strömmen av information
 • Den livsviktiga leken och lekfullheten
 • Nyfikenhet, undervisning och kognitiv utveckling

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till främst pedagogisk personal, bl a på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har stor erfarenhet av arbetet med barn i förskola och skola. David är författare till flera böcker: Hjärna i förskolan, Utmaningar i förskolan, Beteendeproblem i förskolan och Tydliggörande pedagogik i förskolan.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30
Systematiskt kvalitetsarbete som ser varje barn ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Ta del av erfarenheter från ett utvecklingsarbete mot en tillgänglig och likvärdig förskola i Norrtälje kommun. Ni får följa med på en resa om hur man i kommunen gör för att synliggöra barn och deras behov ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Lyssna till hur förskolan får ett ökat fokus på organisation och förhållningssätt genom en systematik, fördjupning och inte minst genom att hålla en röd tråd i utvecklingsarbetet mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.
Föreläsningen ger även en blick in i vad som ligger i pipeline för fortsättningen i utvecklingsarbetet

 • Hur dokumentera och analysera för att fånga barnets utveckling?
 • Hur möjliggöra ett resonerande om insatser och dess effekt via forum för tidiga insatser samt hur genomföra utforskande kartläggning?
 • Att vända trenden från höga sjuktal till låga sjuktal – hur arbetar du metodiskt för att skapa en hälsosammare arbetsmiljö i förskolan som sparar pengar och frigör tid för verksamhetsutveckling?
 • Utvecklingen och strävan att finna former för att systematiskt lämna ett bristperspektiv mot ett mer salutogent perspektiv?

Marie Rangemo Wåhlin, specialpedagog, fokusområde
förskola, Centrala Barn och Elevhälsan, och Kia Kilpinen
rektor, pedagogisk ledare Nordöstra förskoleområdet,
Norrtälje Kommun

14.30-14.50 Eftermiddagskaffe

14.50-16.05
Viktiga pedagogiska ställningstagande som stärker yrkesidentiteten och professionen i arbetet med barns olikheter
Att arbeta i förskolan är ett komplext uppdrag som kräver att vi som ska arbeta tillsammans gör överenskommelser kring det vi ska åstadkomma tillsammans. Annars är risken stor att vi drar åt olika håll och att barnen blir ”problem” snarare än en tillgång.

 • Vilken förskola vill vi skapa?
 • Vilken syn på barn vill vi ha?
 • Hur går vi från ord till handling?

Martina Lundström, leg. förskollärare, pedagogista och pedagogisk rådgivare. Martina har arbetat som lärarutbildare vid Luleå Tekniska universitet. Idag arbetar Martina med en mängd olika uppdrag i hela Sverige, i syfte att fortbilda/ handleda ledningsgrupper och arbetslag inom förskolan. Martina har även skrivit böckerna Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet och Den synliga förskolan, Delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen – en handbok för förskolan.

16.05-16.15 Bensträckare

16.15-17.15
Skapa arenor för pedagogiska samtal för att implementera ett likvärdigt förhållningssätt i förskolan – praktiskt och verksamhetsnära utvecklingsarbete

 • Metoder för utvecklingsarbetet som minskar glappet från
  teori till faktiskt agerande i praktiken
 • Metoder för utvecklingsarbetet som minskar glappet från
  teori till faktiskt agerande i praktiken
 • Hur förankra och införa nya arbetssätt, förhållningssätt
  och få kollegiet att släppa invanda arbetsformer och ett
  kategoriskt tänkande – att stödja varandra i att tänka om
  och ta sig igenom en förändringsprocess
 • Hur blir arbetet evidensbaserat utifrån verksamhetens och
  barns specifika behov?

Anna Ullenius, bitr. skolchef, Susanna Magnusson, rektor i
förskola, Helena Sundqvist, rektor i förskolan och Pernilla
Larsson, rektor i förskolan, Sunne kommun

Första dagen avslutas

Programdag 2, den 2 juni 2022

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.30
Utveckla förskolans relationskompetens – organisation, bemötande och pedagogik för ett professionellt förhållingssätt

Det goda samspelet uppstår ofta automatiskt mellan barn och pedagoger men i arbetet med barn i behov av stöd kan det behövas mer medvetna organisatoriska och pedagogiska strategier för att lyckas. Det är lätt att hamna i en ond cirkel av problemskapande beteenden hos barnet och känslomässigt påslag och tillsägelser från pedagogen, där barnet stärks i en negativ identitet. Med stöd och trygghet i såväl sitt arbetslag som i relationen till sin chef och organisation kan man vända en sådan process till något som blir bra.

 • Barn väcker starka känslor. Hur skapar vi en organisation som härbärgerar de starka känslor som barn med särskilda behov väcker?
 • Hur kan man tänka kring de psykologiska processer som ibland äger rum i arbetslag som inte fungerar så bra tillsammans ?
 • Hur skapar man organisationer som tar fasta på medarbetarnas inre lust och motivation – hur skapa känslo- och relations kompetenta organisationer ?
 • Hur kan man jobba rent konkret med relationskompetens i organisationen. Erfarenheter från arbetet med ICDPVägledande samspel i Haninge kommun.

Jenny Jakobsson Lundin är psykolog och enhetschef inom mödra- och barnhälsovården och har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog förskolan. Hon är utbildare i programmet ICDP- Vägledande samspel och författare till boken Samspelets psykologi i förskolan (2019)

9.30-9.50 Förmiddagskaffe

09.50-10.50
Förskola i en ny tid – tillgänglighet och inkludering ur ett organisatoriskt perspektiv som ger vinster för alla barn

 • Att organisera och utveckla förskolan utifrån befintliga förutsättningar för att skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning av hög kvalitet
 • En tillgänglig förskola – vad innebär det? Hur få större fokus på organisation och förhållningssätt än på barnets svårigheter?
 • Hur organisera så att alla barn ges möjlighet till utveckling, delaktighet, deltagande och engagemang?
 • Hur skapa en organisation med tillgänglig lärmiljö ur ett socialt, pedagogiskt och fysiskt perspektiv som inkluderar alla barn och ger goda förutsättningar för lärande?

Linda Nordgren, rektor i förskolan och Carola Nilsson,
rektor i förskolan, Umeå kommun


10.50-11.00 Bensträckare

11.00-12.30
Språkstörning och språkutvecklande arbetssätt – hur låta alla barns behov av språkstimulans prägla förskolans verksamhet?

 • Vad menas med ”språklig sårbarhet” och vad innebär det i förskolans pedagogik?
 • Vilka olika sorters språkstörning finns det, och vad innebär dessa i praktiken för barnet?
 • Hur hör språkliga svårigheter ihop med andra utvecklingsrelaterade problem – vad kan och bör vi göra i förskolan, och när ska andra aktörer kopplas in?
 • Hur kan vi arbeta med språk och läsning i förskolan – vilka olika infallsvinklar behövs för att på ett allsidigt sätt göra barnen läsberedda?
 • Språklig mångfald och språklig sårbarhet – vilka möjligheter har förskolan att göra skillnad?
 • Läroplanen och förskolans ansvar för språkutveckling – hur kan vi låta alla barns behov av språkstimulans prägla verksamheten?

Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör i eget företag. Astrid har lång erfarenhet av språkstörning och dyslexi. År 2016 erhöll Astrid svenska Logopedpriset och år 2018 mottog hon SCIRAs hedersdiplom

12.30 Konferensen avslutas

12.30 – 13.30 Lunch för deltagare i den separat
bokningsbara fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermidd ” Så lyckas du leda och organisera en utvecklingsorienterad förskola – äg ditt ledarskap med större tillit till arbetslagets kapacitet ”


Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan