Projektbeskrivning

Leda, analysera och organisera
för skolförbättring

26-27 april 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

Systematiskt utvecklingsarbete med bestående effekt på elevers lärande

 • Så organiseras, leds och genomförs kontinuerligt analysarbete med sikte på förbättring av undervisning och elevresultat
 • Hur integrerar skolledning och lärare utvärdering och analys i sin vardag kopplat till det övergripande systematiska utvecklingsarbetet?
 • Strategier som analyserar tidigare insatser och effekter för att systematiskt planera fortsatta insatser i rätt riktning
 • Metoder som leder kollektivt och kollegialt lärande utifrån organisationens specifika behov och för utvecklingsarbetet framåt
 • Hur systematiskt identifiera och hålla fokus på de processer som gör skillnad i undervisningen och för elevers förutsättningar till effektivt lärande

Så lyckas du med att leda och organisera en skolutvecklingsorienterad skola – äg ditt skolledarskap med större tillit till kollegiets kapacitet

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 27 april

Delta i en eftermiddag som stärker utvecklingskapaciteten i hela verksamheten! Ta del av verktyg och metoder som fokuserar på att skapa en gemensam riktning, förmågan att samarbeta och känslan av ägarskap hos alla medarbetare och elever.

Under ledning av: Christer Westlund som under 25 år ägnat sig åt att skapa innovationer för utbildningssystemet samt är författare till boken Tillitsbaserat ledarskap i skolan.

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning.
Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 26-27 april 2021

Konferens: 6995 kr

Digital konferens: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Digital fördjupning: 1995 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 26 mars: 7 990 kr

Digital konferens + fördjupning: 8490 kr
Före 26 mars: 6 990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Det har verkligen varit en konferens av mycket hög kvalitet som gett mig många tankar och idéer inför mitt fortsatta arbete”
– Pajala kommun

”Bästa konferensen på länge. Bred kompetens hos föreläsarna från olika ”yrkeskategorier”. Lämnar konferensen med ett leende på läpparna”
– Stockholms stad

”Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning”
– Linköpings kommun

”Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen”
– Borås stad

Talare och praktikfall

Jan Håkansson
Professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Patrik Landström
Verksamhetsområdeschef, Linköpings kommun

Anette Jahnke
Doktor i professionspraxis, lektor, processledare, Göteborgs universitet/Ifous

Christer Westlund
Skolutvecklingskonsult, Me University Utveckling

Anna Karlefjärd
Fil.lic och utbildningsledare, Karlstads universitet

Thomas Hallberg
Rektor i Föllinge, Krokoms kommun

Mats Alvesson
Professor och organisations- och ledningsforskare, Lunds universitet

Jesper Grönlund
Lärare och utvecklingsledare, Didaktikcentrum, Fridagymnasiet/Fridaskolornas forskning- och utvecklingsavdelning


Konferensprogram

Programdag 1, den 26 april

08.30-09.00 Registering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Resultatanalys och skolutveckling – forskningsbasering med fokus på elevers lärande och studieresultat

 • Vilka är de viktigaste underlagen i skolans analysarbete? Tre ”pelare” som grund för en fördjupad analys
 • Hur kan ett kontinuerligt analysarbete organiseras, ledas och genomföras – med sikte på förbättring av undervisning och elevresultat?
 • Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete bidra till att utjämna skillnader i skolresultat – möjligheter och hinder?

Jan Håkansson är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna med inriktning mot skolledning och skolutveckling. Jan har arbetat med forskningsöversikter kring skola, undervisning, skolutveckling och ledarskap, samt har lång erfarenhet som forskare, rådgivare och utbildare när det gäller systematiskt kvalitetsarbete inom alla skolformer. Han bedriver just nu forskning om det systematiska kvalitetsarbetets potential att bidra till kapacitet för skolförbättring.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.00
Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
I många skolverksamheter görs det insatser men det ger ingen effekt på skolresultatet, i vissa fall tom sjunker skolresultatet – vad beror det på och vad kan göras annorlunda? Föreläsningen kommer belysa och ge exempel utifrån frågeställningarna:

 • Vad säger forskningen om förväntat resultat av olika insatser och hur kan man förhålla sig till och utvärdera resultat?
 • Hur vet vi att vi gör rätt saker och att det ger effekter på elevers lärande och utveckling?
 • Vilka strategier kan användas för att analysera tidigare insatser och effekter för att systematiskt planera fortsatta insatser i rätt riktning?
 • Hur får skolledning och lärare in utvärdering och analys som en naturlig del i sitt vardagsarbete kopplat till det övergripande systematiska utvecklingsarbetet?

Anette Jahnke, doktor i professionspraxis, lektor på Göteborgs universitet och processledare på Ifous – ett fristående forskningsinstitut. Hon och Åsa Hirsh, har skrivit en rapport för Ifous ”Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?” där de har analyserat olika processer på en kommunal gymnasieskola – på skolans och huvudmannens uppdrag.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15
Strategier för att undersöka, analysera och utveckla undervisning – systematiskt utvecklingsarbete med analys i vardagen
Varför gör vi det vi gör när vi gör det och är det, det bästa sättet att göra det på och hur vet vi det vi vet, när vi vet det och hur vet vi det

 • Hur bryta ner kvalitetsarbetet, utifrån styrdokument, så att det blir begripligt och tydliggör kopplingen med det som sker i klassrummet?
 • Vilka är viktiga parametrar att titta på som ger en bra analys för fortsatt professions – och utvecklingsarbete – hur tar man sig bakom ”siffrorna”?
 • Hur formulera mål så att det fångar det du vill fånga – utifrån nuläge och prioriteringar
 • Vad beror resultatet på – vilka kriterier ska du undersöka i din egen undervisning för att säkerställa analysen: material, metoder etc?
 • Vad kan läsas ut av elevers kunskapsresultat?
 • Hur kan analyser bättre samspela med lärarnas förbättringsarbete i sin undervisning – så återknyts analysarbetet till det systematiska kvalitetsarbetet

Anna Karlefjärd är fil.lic och utbildningsledare vid Karlstads universitet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med skolans styrdokument, bedömningsforskning, betygssättning, skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på skolans alla nivåer. Anna är ofta anlitad som föreläsare och hon har deltagit i flera projekt hos Skolverket gällande bedömning. Hon har erfarenhet både som lärare, kvalitetsstrateg och utvecklingschef inom olika utbildningsförvaltningar. Anna återfinns på flera ställen i landet inom ramen för Samverkan bästa skola där bland annat frågor om systematiskt kvalitetsarbete som injektion in i verksamheten står i fokus, såväl hos huvudman som i klassrummet.

14.15-14.35 Eftermiddagskaffe


14.35-15.45
Strategier och metoder som identifierar, utvecklar och håller fokus på de processer som gör skillnad för elevers förutsättningar till effektivt lärande
Skolutveckling från mitten – att nå bortom skolutvecklingsplaner och kollegialt lärande med fokus på rätt saker

 • Hur åstadkomma systematik i utvecklingsarbetet och vara kvar i centrala frågor som för utvecklingsarbetet framåt?
 • Vilka är nyckelfaktorerna för att utvecklingsarbetet ska leda till faktisk förbättring och inte bara förändring?
 • Hur skapar man ett intresse och ett engagemang hos medarbetarna där fokus ligger på rätt frågeställningar?
 • Att sätta mål är viktigare än du tror. Skilj mellan processprestations- och resultatmål
 • Fungerar det kollegiala lärandet på din skola – hur vet du det?
 • Stöd till de lärare som behöver – den stora utmaningen är för alla att klara av att göra de justeringar som krävs

Patrik Landström, verksamhetsområdeschef, Linköpings kommun, med lång erfarenhet som såväl lärare som rektor. Patrik har under många år, både nationellt och internationellt, arbetat med skolutveckling samt med att utveckla det professionella lärandet på såväl lärar- som rektorsnivå. Patrik tilldelades Lejonpriset 2013 – årets rektor.

15.45-15.55 Bensträckare

15.55-17.05
Hur får förändringsarbetet i skolan bestående effekter över tid?
Ta del av en föreläsning med Michael Fullan som visar på möjligheter att lyckas i ett förändringsarbete. Han visar på strategier för hur man som individ och kollektiv kan ta ansvar för situationer och skapa förändring.

 • Integrera beprövade och effektiva metoder för skolutveckling samt den senaste forskningen om ledarskap och organisationsförändringar
 • Utveckla och implementera positiva och hållbara systematiska förändringsstrategier som fungerar i alla organisationer
 • Förstå de viktigaste principerna för att leda förändring genom specifika och praktiska exempel – öka effekten av ditt ledarskap och optimera lärandet

Michael Fullan, professor emeritus, universitetet i Toronto i Kanada och en av världens ledande experter på utveckling av skolan och skolförbättringar med
effekt. Han är även rådgivare och stödjer utbildningsorganisationer runt om i världen kring frågor som berör skolledarskap och utveckling av skolsystem. Michael Fullan är idag mycket aktiv internationellt och en väldigt uppskattad föreläsare och författare.

OBS! Föreläsningen hålls på engelska och sänds via webben.

17.05 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 27 april

08.15-08.30 Morgonkaffe

08.30-10.00
Funktionell dumhet – och om att få igång reflektion, analys och nytänkande för förändring i skolan
Hur skapas en organisation som är mer öppen för reflektion och analys, nytänkande och förändring? Lyssna till en spännande och belysande föreläsning om hur du skapar förutsättningar till reflektion, analys och nytänkande. Men först måste du förstå vad det är som gör att vi blockeras till självständigt tänkande
och möjlighet till analys och reflektion när vi är på arbetet. Vad är det som gör att organisationer genomsyras av ett underskott på reflektion där gamla strukturer upprätthålls och allt verkar fungera väl på ytan men det råder en stor osäkerhet kring vad det är som gör att det blir som det blir – vilket omöjliggör systematiskt utvecklingsarbete.

 • Hur vänder vi fokus mot mer reflektion, analys och en positiv utvecklingskurva – vad är det som gör att vi undviker de kritiska frågorna som utvecklar verksamheten?
 • Hur kan du leda för att få bort verkningslösa ledarskapsförsök, mötesritualer och utvecklingsprojekt som inte gör någon skillnad på djupet?
 • Hur säkerställer du att resurserna används på rätt sätt och där de gör störst skillnad i arbetet?
 • Hur skapas processer och systematik i arbetet för att möjliggöra kvalitet som utvecklar förmågan till analys och reflektion?

Mats Alvesson är professor och organisationsoch ledningsforskare vid Lunds Universitet. Han är bl a intresserad av bristen på reflektion och eskalerande tanklöshet i organisationer och yrkesgrupper. Forskning handlar om ledarskap,


identitet, organisationskultur mm. Han har skrivit mycket och publicerat bl a Tomhetens triumf, Dumhetsparadoxen, Reflexivt ledarskap och Extra Allt. Om hur samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka. Han har också publicerat en hel del debattartiklar på bl a DN Debatt och SvD Brännpunkt. Med begreppet funktionell dumhet har han fått stort internationellt genomslag.

10.00-10.20 Förmiddagskaffe

10.20-11.20
HUR – gå från vision till konkreta handlingar som maximerar elevers möjlighet till lärande och gör skolutvecklingen levande i vardagen
Cederbergskolan i Föllinge var en skola med låga skolresultat, otrygghet och dålig studiero. Efter hård kritik från Skolinspektionen har man nu lyckats bryta en destruktiv kultur och gått från 65 % behöriga elever till gymnasiet till 100 %. bland annat genom att lärarna tog tillbaka sitt vuxenansvar. Ta del av deras utvecklingsresa.

 • Att nå bättre skolresultat genom fokus på det relationella, på kulturen och på den vuxnas ansvar
 • Så skapade vi ett brett kollegialt intresse, engagemang och ansvarstagande i en gemensam utvecklingsinriktning
 • Att jobba med Elevhälsoteamet för att skapa en strategisk skolutvecklingsgrupp med fokus på att stötta skolans utvecklingsmål
 • Hur vi skapade begriplighet och hanterbarhet genom att samla ihop skolans komplexa och spretiga uppdrag till en helhet i utvecklingsarbetet

Thomas Hallberg är rektor i Föllinge i Krokoms kommun sedan 2017. Sedan dess har han och personalen jobbat aktivt, intensivt och med en stor skopa tålamod för att göra Cederbergskolan till en framgångsrik skola med självförtroende och framtidstro.

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-12.45
Hur integrera det kollegiala lärandet i ett systematiskt utvecklingsarbete

 • Systemteori
  – Hur gör man som ledare eller lärare för att inte fastna i att ”rycka ut och släcka bränder” och istället behålla siktet på de långsiktiga målen i en föränderlig vardag?
  – Så förbättras förmågan att lyfta blicken och se helheter och sammanhang, att inta ett systemiskt perspektiv
  – Framgångsfaktorer som håller blickriktining mot det som redan fungerar bra och gör mer av det
 • Kollegialt lärande
  – Hur strukturera det kollegiala lärande utifrån den analys som gjorts och verksamhetens behov?
  – Hur skapa en naturlighet och ett arbetsklimat i att kritiskt granska sitt eget och andras arbete och ge konstruktiva synpunkter, förslag och lösningar
 • Processledarrollen
  – Att leda kollektivt och kollegialt lärande utifrån den egna organisationens specifika behov
  – Hur skapas värderingar, ledarskap och strukturer i organisationen för en gemensam skolutvecklingsprocess?
  – Hur stödja kollegiet i sitt analytiska tänkande med att granska, synliggöra och utmana arbetssätt och undervisning?

Jesper Grönlund arbetar som lärare på Fridagymnasiet och som utvecklingsledare på Didaktikcentrum. Didaktikcentrum är Fridaskolornas forskning- och utvecklingsavdelning som leder skolutveckling internt och externt. I sin roll som utvecklingsledare ansvarar Jesper för att coacha skolledare kring kollegialt lärande och förstelärare i deras roll som samtalsledare. Genom att arbeta som lärare och utvecklingsledare har Jesper stor erfarenhet av att både delta i, planera och ansvara för kollegialt lärande.

12.45 Konferensen avslutas

12.45-13.30 Lunch för deltagare till den separat bokningsbara fördjupningseftermiddagen ”Så lyckas du med att leda och organisera en skolutvecklingsorienterad skola”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 27 april kl. 13.30-16.30

Så lyckas du med att leda och organisera en skolutvecklingsorienterad skola – äg ditt skolledarskap med större tillit till kollegiets kapacitet

Delta i en eftermiddag som stärker utvecklingskapaciteten i hela verksamheten! Ta del av verktyg och metoder som grundar sig i ett tydligt systemtänk och som ger dig bättre förutsättningar att fatta bättre beslut. Du lär dig att agera på ett sätt som ni alla längtar efter men som ingen har vågat eller ingen har vetat hur det ska förklaras. Strategierna skapar en verksamhet med förmågan att fokusera i en gemensam riktning, samarbeta och en känsla av ägarskap hos alla medarbetare och elever.

Under eftermiddagen kommer följande frågeställningar att beröras:

 • Hur förtydliga ansvarsfrågan och den gemensamma pedagogiska grundsynen i hela verksamheten
 • Hur fördela ansvaret i skolans organisation – att gå från att vara ensam ledare till vara en del i ett lag som tar ett gemensamt ansvar
 • Hur få medarbetare att äga sitt utvecklingsarbete genom att leda med tillit utan att kontrollera
 • Hur stödjer och följer du upp under utvecklingsprocessens gång med rutiner och struktur
 • Så utvecklas en kultur som är tillåtande, öppen och lägger grund för utveckling

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Under ledning av:
Christer Westlund som under 25 år ägnat sig åt att skapa innovationer för utbildningssystemet. Utgångspunkten har hela tiden varit att matcha samhällsutvecklingen, skolsystemet och forskningen för att skapa de innovationer som bidrar till att stärka lärandet och göra utbildningar mer värdefulla. Christer är även författare till boken Tillitsbaserat ledarskap i skolan.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan