Projektbeskrivning

Förebyggande och hälsofrämjande insatser som
stärker elevers psykiska hälsa och lärande

22-23 november 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset eller
som digital livesänd konferens

Förebyggande och hälsofrämjande insatser som stärker elevers psykiska hälsa och lärande

 • Psykiska ohälsa i pandemins fotspår– vad ger den för uttryck och hur kan skolan arbeta förebyggande, stärkande och hälsofrämjande?
 • Hjärnsmart och meningsfull undervisning- evidensbaserade modeller som stödjer elevers lust och vilja till utveckling och lärande
 • Systematiska och konkreta metoder som främjar närvaro, förebygger och åtgärdar frånvaro – så får skolan eleverna att stanna i skolan
 • Utsatthet, nakenhet och mobbing på nätet – hur möta det som sker utanför skolan men som påverkar elevernas psykiska hälsa och skolvardag
 • Existentiell hälsa– långsiktigt arbete i klassrummet där lärarna är inkluderade och håller samtal
 • Hur stödja elevers uthållighet, mentala styrka och vilja till lärande – utveckla elevers förmågor att möta vardagens utmaningar och motgångar

Utveckla skolans relationskompetens – förebyggande arbete, möta och stärka elever i psykisk hälsa

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 23 november

Eftermiddagen belyser frågeställningar som är avgörande för att kunna hjälpa och skapa förtroende mellan den som kämpar och den som har som uppdrag att hjälpa, dvs stöd till dig som arbetar med barns och elevers lärande och hälsa i skolan.

Under ledning av: Maria Wiwe, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, kursledare och föredragshållare. Hon undervisar kontinuerligt på Anna Freud National Centre for Children and Families i London och Karlstad universitet.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 22-23 november 2021

Konferens
Boka innan den 30 september 2021: 5 995 kr
Boka innan den 29 oktober 2021: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag: 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag
Boka innan den 30 september 2021: 6 990 kr
Boka innan den 29 oktober 2021: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Webbsändning konferens
Boka innan den 30 september 2021: 4 995 kr
Boka innan den 29 oktober 2021: 4 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag: 1 995 kr

Grupprabatt för webbsändning av konferens, max 6 platser
Boka innan den 30 september 2021: 19 995 kr
Boka innan den 29 oktober 2021: 19 995 kr
Ordinarie pris: 23 980 kr

Grupprabatt för webbsändning av konferens + fördjupning, max 6 platser
Boka innan den 30 september 2021: 23 980 kr
Boka innan den 29 oktober 2021: 27 960 kr
Ordinarie pris: 33 960 kr

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning och språklig sårbarhet”

Talare och praktikfall

Kristina Bähr
Barnläkare och skolläkare, Exist.se

Eva Fredman
Kurator, samtalsterapeut och fil.kand pedagogik,Västerås stad

Jennie Wilson
Lärare, föreläsare, författare

Frank Wedding
Rektor, Kattegattgymnasiet, Halmstads kommun

Henrik Böckin
Förstelärare, Kattegattgymnasiet, Halmstads kommun

Maria Wiwe
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, kursledare och föredragshållare

Ewa Ottonius
Kurator, Lotsen, Centralt skolstöd, Örebro kommun

Lars Risberg
Kurator, Lotsen, Centralt skolstöd, Örebro kommun

Cecilia Ljungström
Specialpedagog, Lotsen, Centralt skolstöd, Örebro kommun

Caroline Engvall
Journalist, författare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet, Safe selfie academy

Thomas Hallberg
Rektor, Cederbergskolan, Krokoms kommun

Magdalena Berger
Speciallärare och specialpedagog samt leg. förskollärare och grundskollärare (1-9), LBS Kreativa Gymnasiet, Stockholm Norra

David Edfelt
Leg. psykolog och författare


Konferensprogram

Dag 1, 22 november 2021

08.30-09.00 Registerering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Hur stärker vi elevers psykiska hälsa i pandemins fotspår – vad ger den för uttryck och hur kan skolan arbeta förebyggande, stärkande  och hälsofrämjande med elevers psykiska hälsa

 • Vad säger senaste forskningen och uppdaterade hälsoråd vad gäller elevers psykiska hälsa?
 • Hur har elevers psykiska hälsa påverkats under pandemin – identifiera de svaga länkarna i verksamheten före, under och efter pandemin?
 • Vilka är de sköra eleverna som pandemin har satt sitt finger på och som vi nu ska ha under radarn?
 • Vilka följdeffekter kan vi räkna med att distans – och fjärrundervisning har på elevers psykiska hälsa och lärande?
 • Hur reagerar flickor vs pojkar i tider av samhällsoro – hur kan vi stötta dem i att navigera och få perspektiv på livets utmaningar?

Resiliens i skolan – metoder för att främja och träna välbefinnande

 • Så stödjer vi unga och barn att träna exekutiva förmågor och sin resiliens/ förmåga till att återhämta sin funktion och anpassa sig vid motgångar:
  • metakognition planering/problemlösning
  • inhibition – av impulser
  • självuppskattning (tröst, realism och emotionell reglering)
 • Ökad förståelse för hur automatiska tankar slår krokben för oss själva och hur de kan utmanas till utveckling

Kristina Bähr är barnläkare och har arbetat som skolläkare sedan 2004 varav skolöverläkare under 8 år. Kristina är författare till Hjärnan i skolan – möt barnen där de är 2015 och Psykisk hälsa i skolan – Främja, skydda och stärka. Under hösten 2021 kommer även en ny bok Resiliens i skolan – metoder för att främja och träna välbefinnande. Kristina driver även Hjärnpodden sedan 2015 och arbetar även med chefshandledning och chefscoaching.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.30
Existentiell hälsa som ökar elevers psykiska välbefinnande och motivation till lärande och livet

 • Vad säger forskningen om existentiell hälsa – vad är det och hur kan det implementeras i skolan och lärande?
 • Hur stödja i utvecklingen av mogna, handlingskraftiga och stabila individer inom ramen för skolans verksamhet – som klarar sig i vuxenlivet?
 • Att hålla samtal i grupp om existentiella frågor – förankringsarbete där lärarna är inkluderade och håller samtal
 • Hur säkerställa ett långsiktigt arbete där insatsen inte bara blir ett projekt – praktiknära exempel

Eva Fredman är kurator, samtalsterapeut och fil.kand pedagogik, verksam i Västerås stad. Sedan 2005 arbetar Eva som skolkurator på gymnasiet med fokus på att stärka elevers hälsa och lärande genom att gestalta livet och inte vika undan för de stora frågorna samtidigt som glädje, livsmod och hopp förmedlas. Skolkuratorsarbetet delas med arbete på terapimottagning och konstnärskap.

11.30-11.40 Bensträckare

11.40-12.45
Meningsfullt lärande som ökar elevens känsla av relevans, mening och sammanhang i undervisningen

Meningsfullt lärande skapas genom kommunikation, meningsskapande, autentiskt lärande, gemenskap och personlig utveckling. Jennie belyser praktiska metoder och ger tips på hur skolan kan öka elevens känsla av relevans, mening och sammanhang i undervisningen

 • Hur skapa en undervisning som elever upplever relevant, intressant, inbjudande och utvecklande?
 • Vad behöver undervisningen i klassrummet för att skapa en större känsla av upplevelse av sammanhang?
 • Hur skapa en meningsskapande undervisning som möter eleverna där de är, är mer begriplig och vardagsnära – praktiknära exempel

Jennie Wilson är lärare och författare. Hon arbetar med skolutveckling på skolor och förskolor runt om i Sverige, med fokus på kooperativt lärande, ledarskap och demokratisk undervisning. Jennie är aktuell med boken Meningsfullt lärande – demokrati och samtal i skolan.

12.45-13.45 Lunch

13.45-14.45
Hjärnsmart undervisning – integrerade och evidensbaserade modeller där förebyggande, stärkande och hälsofrämjande insatser kring
elevers psykiska hälsa tar plats

Eleverna på Kattegattgymnasiet jobbar med något som kallas Hjärnsmart, en plattform som skapar förståelse för hur hjärnan påverkas i vår tid med ett ökat flöde av information, det mobila samhället och en upplevd allt stressigare vardag. För pedagogen innebär Hjärnsmart möjligheter till lärandesituationer med en vetenskaplig grund och en verkstad för kreativ pedagogik och för eleven ett stöd för att hitta sin egen inre motivation, självkänsla
och studieteknik.


 • Förhållningssätt och insatser som ger eleverna en balans mellan psykisk hälsa och prestation i skolan
 • Hur får vi elevhälsoarbetet med elevers psykiska hälsa integrerat i den vanliga skolvardagen och undervisningen?
 • Hur skapa forum och ett klimat där man pratar om psykiskt mående och möjligheter att själv påverka sin livssituation– hur avdramatisera och normalisera livets upp och nedgångar samt sätta ord på känslor?
 • Hur utforma stöd till lärare i att utveckla deras förhållningssätt och bemötande för en mer gynnsam lärmiljö?

Frank Wedding, rektor, samt Henrik Böckin, förstelärare
Kattegattgymnasiet, Halmstads kommun

14.45-15.05 Eftermiddagspaus

15.05-16.00
Hur kan skolan arbeta för att främja närvaro, förebygga och åtgärda frånvaro på ett systematiskt och konkret sätt?

Verksamma strategier för att få elever att stanna i skolan och delta undervisningen och lärandet

 • Hur kan skolan arbeta främjande och förebyggande för att elever ska stanna i skolan och förhindra att skolfrånvaro uppstår?
 • Hur får skolans personal en samsyn kring skolnärvaro och hur kan skolan få till ett gott skolnärvaroarbete?
 • Hur kan skolan arbeta med att utreda skolfrånvaro för att ta reda på orsaker och sätta in rätt insatser?
 • Hur kan skolan samverka bättre med föräldrar och andra aktörer för att möjliggöra en fungerande skolgång?

Ewa Ottonius, kurator, Lars Risberg, kurator, Cecilia Ljungström, specialpedagog vid Lotsen, Centralt skolstöd i Örebro kommun. De har i sitt uppdrag att ge stöd till förskolor och skolor inom det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet samt arbetar de med skolnärvarofrågor i projektet FNoFF – Främja närvaro och frånvaro för Region Örebro län.

16.05-16.15 Bensträckare

16.15-17.30
Hur stödja elever att klara av skoluppgifter och få lust och vilja till utveckling och lärande?

 • Utmaningar är en del av skolans vardag men hur gör vi om det ger kraftig stress och ångest?
 • Hur stärka elevers självkänsla och självkännedom för att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande och att växa av dessa upplevelser?
 • Hur kan vi hjälpa elever att kämpa på och vara uthålliga när det är motigt i skolan?
 • Vad kan vi göra för aktiviteter och övningar för att stödja elever i till en mer aktiv, hälsofrämjande och förebyggande livsstil?
 • Hur gör vi för att hjälpa de elever som har det tuffast i skolan, för att på så sätt skapa mindre frustration och stress hos andra elever – och även hos lärare och andra vuxna?
 • Strategier, metoder och förhållningssätt som fångar elevens egen inre motivation till lärandet och viljan att kämpa utifrån sina förutsättningar

David Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till förskolor, skolor och andra verksamheter. Han är författare till en rad uppskattade böcker för lärare och annan pedagogisk personal. Sedan 2007 har han undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms
universitet och har i över 20 år hjälpt verksamheter att bli bättre på att bemöta barn och ungdomar för att de ska lära sig och samtidigt må bra.

17.30 Första konferensdagen avslutas

Program dag 2, den 23 november 2021

08.00-08.30 Morgonkaffe

08.30-09.30
HUR – att med ett relationellt perspektiv gå från vision till konkreta handlingar som maximerar elevers möjlighet till lärande och psykisk hälsa

Cederbergskolan i Föllinge var en skola med låga skolresultat, otrygghet och dålig studiero. Efter hård kritik från Skolinspektionen har man nu lyckats bryta en destruktiv kultur och gått från 65 % behöriga elever till gymnasiet till 100 %. bland annat genom att lärarna tog tillbaka sitt vuxenansvar samt att öka elevernas KASAM (känsla av sammanhang). Ta del av deras utvecklingsresa.

 • Att nå bättre skolresultat genom fokus på det relationella, på kulturen och på den vuxnas ansvar
 • Så skapade vi ett brett kollegialt intresse, engagemang och ansvarstagande i en gemensam utvecklingsinriktning
 • Att jobba med Elevhälsoteamet som ett system kring elev och undervisning och därmed gjort möjligheter till ett utvecklingsarbete i riktning mot mer främjande insatser
 • Hur vi skapade begriplighet och hanterbarhet genom att samla ihop skolans komplexa och spretiga uppdrag till en helhet i utvecklingsarbetet?

Thomas Hallberg, rektor vid Cederbergskolan, Krokoms kommun

09.30-09.50 Förmiddagskaffe

09.50-11.00
Praktisk samverkan där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet stärker varandra kring elever med psykisk ohälsa

 • Samverkansmodeller där elevhälsan blir klassrumsnära – hur genomförs det i praktiken för att verka förebyggande och hälsofrämjande närmast eleven?
 • Strukturer där ett nära samarbete fångar upp indikationer på psykisk ohälsa innan de hinner eskalera

Magdalena Berger har arbetat som speciallärare och specialpedagog i mer än två decennier och har lika lång erfarenhet av fördjupning inom psykisk ohälsa, idag är hon verksam på LBS Kreativa Gymnasiet, Stockholm Norra. Hon är leg. förskollärare och grundskollärare (1-9) och har lång erfarenhet från såväl grundskola och gymnasium som förskola och särskola. Dessutom har hon arbetat med behandlingsarbete inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

11.00-11.10 Bensträckare

11.10-12.30
Barn och ungas utsatthet på nätet – hur hanterar det som sker på nätet som påverkar elevernas psykiska hälsa och skolvardag

Den digitala omvärlden och sociala medier

 • I pandemins fotspår – vilken ökade utsatthet ser vi kring barns vardag online?
 • Hur jobba förebyggande och öka elevers konsekvenstänkande kring agerande på nätet och hur vi är mot varandra?
 • Hur kan vi stötta elever i att motarbeta mobbing och kränkningar i den digitala miljön?
 • Hur mobiliserar vi eleverna och pratar om värdegrund och välmående som sträcker sig utanför skolans ramar och som påverkar i skolan och inlärningens möjligheter?
 • Vilken utsatthet och brottslighet utsätts våra barn och unga av på nätet och hur kan vi öka vår egen och elevers medvetande om det?

Caroline Engvall, journalist och författare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Hon driver sedan ett decennium flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet, bland annat utbildningsmaterial för socialtjänst, skolor och rättsväsende samt hjälpsajter och poddar. Caroline sprider även daglig och aktuell kunskap på sociala medier. Hon har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel och är aktuell med topplisteserien för barn om deras liv online: Nollan och nätet. Caroline är också Safe selfie academys grundare; www.safeselfieacademy.se

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Gemensam lunch för deltagare till separat bokningsbar temaeftermiddag


Separat bokningsbar temaeftermiddag den 23 novmeber kl 13.30-16.30

Utveckla skolans relationskompetens – förebyggande arbete, möta och stärka elever i psykisk hälsa

Hur utveckla pålitliga, ansvarsfulla och förtroendefulla relationer med elever med stöd av epistemisk tillit Mår en alltför stor del av våra unga psykiskt dåligt på grund av att de är i obalans med sin utveckling – att vi är i otakt med evolutionen? Och hur kan vi som kommer i kontakt med dessa barn och ungdomar, som kämpar med svårigheter, arbeta för att få till ett fungerande samarbete? Vad behövs för att vi ska lyckas? Eftermiddagen berör dessa frågor som är avgörande för att kunna hjälpa och skapa förtroende mellan den som kämpar och den som har som uppdrag att hjälpa, dvs stöd till dig som arbetar med barns och elevers lärande och psykiska hälsa i skolan.

Under eftermiddagen får du ta del av frågeställningar som:

 • Hur når du fram i din kommunikation och lyckas med att skapa relationer som är tillitsfulla och stödjer till förändring och utveckling?
 • Praktiska verktyg som gör att du når barnet, eleven eller föräldern på ett sätt där din kompetens och expertis kommer till nytta
 • Vilka frågor bör du ställa för att få svar på orsak och samband till elevers beteende och mående och som leder till utveckling?
 • Hur kan du med stöd av epistemisk tillit visa att vuxna/samhället bryr sig och gör att eleven vågar öppna sig kring det som är svårt – kanske inte direkt men i framtiden
 • Att tillsammans hitta lösningar och handlingsplan där elevens önskan, vilja och behov står i centrum

Under ledning av:
Maria Wiwe är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, kursledare och föredragshållare. Hon undervisar
kontinuerligt på Anna Freud National Centre for Children and Families i London och Karlstad universitet. Maria
är aktuell med boken Vi måste prata om epistemisk tillit: mentalisering och pålitliga relationer och har tidigare varit
medförfattare till boken Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar.

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan