Från problematisk frånvaro till närvaro

4-5 september 2023

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
eller som livesänd webbkonferens

Föreläsare

Tobias Forsell
specialpedagog och fil. doktor i pedagogiskt arbete, SPSM

Annelie Karlsson
specialpedagog, lärare och rektor, Funkkonsulten

Sirkka Persson
fd. rektor, verksamhetsutvecklare, coach, EduCo

Linda Hallberg
enhetschef för specialpedagogiska insatserna, centrala barn- och elevhälsan, Sundbybergs stad

Hanna Rondahl
lärare och samordnande specialpedagog, Academedia

Anna Klockare
lärare och skolutvecklare, Skolbyrån

Mia Vestman
lärare och skolutvecklare, Skolbyrån

Terése Österholm
leg. psykolog, Österholms Psykologkonsult

Ebba Almsenius
skollogoped, Härryda kommun

Nadja Yllner
författare och frilansjournalist

Förebyggande och närvarofrämjande arbetssätt med elevens lärande och hälsa i fokus

 • Ta del av den senaste forskningen och praktiska metoder som gör att problematisk skolfrånvaro kan vändas till närvaro
 • Hur utforma ett systematiskt arbetssätt som utifrån kartläggningsarbete stärker skolans möjlighet att arbeta närvarofrämjande?
 • Konkreta samverkansformer mellan olika aktörer och skolpersonal som ger förutsättningar till elevers närvaro Skolnärvaro och elevers engagemang i lärande – hur skapa trygga relationer, fungerande kommunikation och motiverande sammanhang i skolan?
 • Övergångar som ger trygghet för lärande i det pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöerna som främjar skolnärvaro
 • Hur säkra ett skolutvecklingsarbete som sker på grupp- och organisationsnivå i det närvarofrämjande arbetet?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 5 september

Metoder för handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för ökad skolnärvaro

Du som handleder personal inom skolan har ett stort ansvar. Du får många gånger uppdraget när övriga personalen inte lyckas. Den här eftermiddagen är ett stöd för dig i ditt arbete, där verksamhetens huvudperson, eleven, är klart i centrum.
Under ledning av: Terése Österholm, leg. psykolog med lång erfarenhet av arbetet som psykolog i förskola och skola, Österholms Psykologkonsult


Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Priser

Boka innan
1 juni
Boka innan
18 augusti
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr5 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr
Webbsändning konferens4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Program

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Program dag 1 • 4 september 2023

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.05 Välkommen till konferensen
09.05-10.15 Problematisk skolfrånvaro – senaste forskningen och verksamma insatser för ökad skolnärvaro
Tobias presentation utgår från hans avhandlingsstudie om problematisk skolfrånvaro, erfarenheter från arbetet i ett kommunövergripande Närvaroteam samt familjebehandlingsarbete med fokus på att främja skolnärvaro.

 • Vad menas med problematisk skolfrånvaro – senaste forskningen
 • Bakomliggande faktorer till problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrar och skolpersonals perspektiv – hur stötta med rätt insatser?
 • Vilka insatser krävs för att vända frånvaro till ökad närvaro och återintegrering i skolan?

Tobias Forsell är specialpedagog och fil.doktor i pedagogiskt arbete. Han är idag verksam inom SPSM.

10.15-10.35 Förmiddagskaffe
10.35-11.35 Framgångsfaktorer och organisatoriska utmaningar som säkerställer en närvarofrämjande skola!

 • Vilka är de organisatoriska utmaningar som säkerställer en skola för alla samt att skolan tar ansvar för elever med problematisk skolfrånvaro?
 • Framgångsfaktorer i arbetet med att få elever tillbaka till skolan – och möjligheter för elever att klara av att stanna
 • Hur får vi till ett framgångsrikt samarbete kring elever där undervisande lärare involveras i att förstå och möjliggöra stöd som leder till ökad närvaro?

Hanna Rondahl är lärare och specialpedagog. Hon har jobbat både i grundskolan och på gymnasiet, inom kommunal och fristående verksamhet, i särskild undervisningsgrupp och på resursskola. Hon brinner för skolutveckling, för goda organisatoriska förutsättningar för alla i skolan och samverkan istället för någonannanism. Nu verksam som samordnande specialpedagog i Academedias centrala elevhälsa samt i eget företag, SkolNovation. Hanna är aktuell med boken Extra anpassningar – vems ansvar? Tydliggöra processen och minska Någonanannismen.

11.35-11.45 Bensträckare
11.45-12.45 Skolnärvaro och elevers engagemang till lärande – hur skapar vi trygga relationer, fungerande kommunikation och motiverande sammanhang i skolan?

 • Hur motiverar du eleven i lärandet, och vad är motivation?
 • Vad kännetecknar goda och förtroendefulla relationer mellan eleven och skolans personal, och hur skapar du sådana?
 • Hur kan du planera med utgångspunkt från elevens perspektiv och därigenom gynna lärandet?
 • Vilken betydelse har kommunikation och språk som verktyg för att skapa förtroendefulla relationer?
 • Hur stöttar vi elever som upplevt misslyckande, eller varit frånvarande från skolan – så att de får tillbaka sin motivation och sitt självförtroende?

Ebba Almsenius arbetar som skollogoped i Härryda kommun, där hon även är en del av ett Närvaroteam som arbetar med elever med problematisk skolfrånvaro. Hon har tillsammans med Ulrika Aspeflo författat boken I Relation till Lärande och hon har även medverkat som expert i URs programserie Superungar som visats i flera omgångar på SVT. Hon brinner starkt för barns delaktighet och alla elevers rätt till kommunikation.

14.45-15.05 Eftermiddagskaffe
15.05-16.30 Hur säkra ett skolutvecklingsarbete som sker på grupp- och organisationsnivå i det närvarofrämjande arbetet

 • Hur ser en organisation ut som arbetar förebyggande och hälsofrämjande? Viktiga strukturer och processer som vänder det åtgärdande synsättet Hur analysera helheten, fysiska – sociala – pedagogiska lärmiljöer, för anpassningar på grupp- och individnivå?
 • Hur lyckas i förbättringsarbetet med rektorns tydliga ledarskap och ansvar i närvaroarbetet?
 • Elevcentrerat utvecklingsarbete – hur kan elevernas röst ge dynamik och gödning till utvecklingsarbetet?
 • När ett utvecklingsarbete har gått i stå – hur hitta nya strukturer som ger energi och lösningsfokuserat samarbete runt eleven?
 • Processer som håller ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete vid liv trots att det kan vara svårt att se de långsiktiga resultaten

Sirkka Persson är verksamhetsutvecklare på EduCo och har en lång bakgrund i skolans värld. Hennes dryga 18 år som rektor tillbringade hon till stor del i ett av Sveriges särskilt utsatta områden. Hennes framgångsrika arbete med skolutveckling har lett till att hon tagit emot många studiebesökare från både Sverige och utlandet. Dessutom har Sirkka skrivit en bok om arbetet med att främja närvaro.

16.30 Konferensens första dag avslutas

Programdag 2 • 5 september 2023

08.00-08.15 Morgonkaffe
08.15-09.40 Att stärka närvarofrämjande arbete genom kartläggning och systematiskt arbetssätt

 • Hur kan skolan arbeta med kartläggning av elever i riskzonen för att bli hemmasittare?
 • Hur kan EHT arbeta systematiskt med kartläggning för att förstå orsaker till elevers frånvaromönster?
 • Vad kan vi göra för att stärka elevens röst och delaktighet i kartläggningsarbetet? När eleven blir delaktig ökar möjligheten att insatser ska lyckas
 • Hur kan kartläggningsarbetet användas som stöd i arbetet med att planera, genomföra och utvärdera skolnärvarofrämjande insatser såväl på individ, grupp som organisationsnivå?

Annelie Karlsson är utbildad specialpedagog, lärare och rektor. Hon har arbetat hela sitt yrkesliv med barn, unga och vuxna med stödbehov. Sedan 2017 arbetar hon i sitt företag Funkkonsulten med utbildning, handledning och skrivande. Annelie har länge haft ett stort intresse för skolfrånvaro, både orsaker och lösningar. Hon är författare inom det specialpedagogiska fältet och har bland annat varit med och skrivit boken Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro (Studentlitteratur 2017). Annelie bidrar också med föräldraperspektivet då hon har två egna barn som hamnat i skolfrånvaro

09.40-10.00 Förmiddagskaffe
10.00-11.00 Hon kallades hemmasittare: om skolan, tårarna och kampen i hallen

De senaste tio åren har antalet barn som uteblir från skolan, som utvecklar ångest, depressioner och får diagnoser ökat oroväckande mycket. Varför ser det ut så här? Och vad kan vi som individer och samhället göra åt det? Nadja Yllner berättar om samhällsutvecklingen och om hur det gick till när hennes dotter Lova blev – och slutade vara – hemmasittare.

Nadja Yllner är författare och journalist. Hon har skrivit boken Hon kallades hemmasittare (2021) och är frilansande redaktör på bland annat Rapport, Aktuellt och Uppdrag granskning

11.00-11.10 Bensträckare
11.10-12.10 Systematiskt arbete med övergångar skapas trygghet för lärande i de pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöerna som främjar skolnäravor

Hur kan vi skapa trygga lärmiljöer som ger mer utrymme till elevers lärarande och främjar skolnärvaro. Föreläsningen presenterar hur man kan ta ansvar för att utforma trygga övergångar i skolans miljöer och främja elevens trygghet och lärandet. Vad krävs för:

 • undervisningen
 • raster
 • fritidshem
 • matbespisning

Linda Hallberg är enhetschef för de specialpedagogiska insatserna i den centrala barn- och elevhälsan i Sundbybergs stad. Linda arbetar även som skolutvecklingskonsult med uppdrag att främja förbättringsarbeten i skolor runt om i Sverige. Linda är en av medförfattarna till boken God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan.

12.10 Konferensen avslutas
12.10-13.00 Gemensam lunch för deltagare på fördjupningseftermiddagen ”Metoder för handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för ökad skolnärvaro”
13.00-16.00 Separat bokningsbar Fördjupningseftermiddag


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 5 september kl 13.00-16.00

Metoder för handledning som stödjer ett utvecklingsarbete för ökad skolnärvaro

Du som handleder personal inom skolan har ett stort ansvar. Du får många gånger uppdraget när personalen inte lyckas. Inte sällan handlar det om arbetet med barn med funktionsnedsättningar och som har en problematisk skolfrånvaro. Den här eftermiddagen är ett stöd för dig i ditt arbete, där verksamhetens huvudperson, eleven, är klart i centrum. Du får ta del av verktyg som är tydligt metodstödjande och av utbildande karaktär.

Under eftermiddagen bearbetas frågeställningar som:

 • Vilken roll har du som handledare i att bidra till ett närvarofrämjande arbete?
 • På vilka sätt kan du som handledare stödja personalen i att främja närvaro och förebygga frånvaro?
 • Vilka utmaningar kan uppstå för dig som handledare och hur tänka kring detta?

Under ledning av: Terése Österholm är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbetet som psykolog i förskola och skola. I det egna företaget handleder och utbildar hon personal inom olika verksamheter. 2020 skrev hon boken ”Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg” tillsammans med psykolog Bo Hejlskov Elvén.

Under passet bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45