Projektbeskrivning

Fokus skolnärvaro

13-14 september 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

 

Strukturerade insatser och utvärderade arbetsmetoder

 • Hur utforma ett systematiskt arbetssätt som utifrån kartläggningsarbete stärker skolans möjlighet att arbeta närvarofrämjande?
 • En moderniserad skola som främjar närvaro – vilka krav ställer en föränderlig omvärld på en anpassad och hälsofrämjande skola?
 • Ta del av den senaste forskningen om uthållighet, återkoppling och motivation som skapar bättre förutsättningar för elevers egna drivkrafter
 • Hur kan elevhälsans professioner samarbeta med övrig skolpersonal för ett systematiskt närvaroarbete?
 • Relationen som pedagogiskt verktyg – hur kan elevhälsan vara en aktiv del av det elevhälsofrämjande arbetet med bemötande och förhållningssätt?

Speciellt inbjuden: – Att hitta tillbaka – En fd elev delar med sig av sina erfarenheter av skolfrånvaro

Skola, föräldrar, socialtjänst, BUP och habiliteringen – hur hittar vi effektiva lösningar tillsammans?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 september

Ökad skolnärvaro och en meningsfull skolgång – förebyggande och främjande samverkan som ger resultat
Eftermiddagen ger dig tips, verktyg och goda exempel att ta med dig tillbaka till din verksamhet kring hur du sätter upp en organisation och en skolgemensam plan för att främja skolnärvaro. I övningarna kommer du att reflektera och koppla till ditt arbete.

Under ledning av: Aggie Öhman som är civilekonom och har kompletterande studier i specialpedagogik och psykologi. Hon har i många år arbetat för att
skolan ska nå och vara tillgänglig för alla. Aggie är specialiserad på problematisk skolfrånvaro och är författare till ”Skolans tomma stolar” och ”Prestationsprinsen – för alla som möter barn och unga som tänker känner och gör annorlunda”. Hon driver verksamheten Prestationsprinsen som konsultar, utbildar, handleder och opinionsbildar.

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning.
Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 13-14 september 2021

Konferens: 
Bokning innan 20 augusti: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Digital konferens:
Bokning innan 20 augusti: 4 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Grupprabatt (max 6 personer) digital konferens: 
Bokning innan 20 augusti: 19 995 kr
Ordinarie pris: 23 980 kr

Fördjupning: 2 495 kr

Digital fördjupning: 1 995 kr

Konferens + fördjupning:
Bokning innan 18 juni: 6 990 kr
Bokning innan 20 augusti: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Digital konferens + fördjupning:
Bokning innan 18 juni: 5 990 kr
Bokning innan 20 augusti: 6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Grupprabatt (max 6 personer) digital konferens + fördjupning:
Bokning innan 18 juni: 23 980 kr
Bokning innan 20 augusti: 27 960 kr
Ordinariepris: 33 960 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Malin Gren Landell
Disputerad psykolog, författare, regeringens tidigare utredare på frånvaro

Johan Lindström

Skolutvecklare, JL Skolutveckling

Elinor Kennerö Tonner

Rektor, Källbrinksskolan, Stockholm

Hanna Rondahl

Samordnande specialpedagog, centrala elevhälsan, Academedia

Alva Appelgren
Forskare, föreläsare och författare, Karolinska Institutet

Ia Sundberg Lax

Socialpedagog, Magelungen Utveckling

Anton Lindvall

Fd elev med erfarenhet av skolfrånvaro

Aggie Öhman

Civilekonom och skolutvecklare med fokus skolfrånvaro, Prestationsprinsen


Konferensprogram

Programdag 1, 13 september 2021

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen

09.05-10.10
En moderniserad skola – vilka krav ställer en föränderlig omvärld på en anpassad och hälsofrämjande skola?
Samhället förändras som en konsekvens av den allt snabbare teknikutvecklingen och digitaliseringen. Stoffträngseln i många skolämnen gör att eleverna ofta håller på med ytinlärning istället för djuplärande. Om eleverna inte får påslag av kemikalier i hjärnan från undervisningen kommer de att söka efter kickarna på annat håll, t ex i sin mobiltelefon. Skolan borde vara en plats där alla elever utvecklas så mycket som möjligt, både som individer och kunskapsmässigt, men många elever slås ut istället.

 • Hur behöver skolan anpassas för att eleverna ska känna att skolan är meningsfull?
 • Hur få eleverna att känna att de lyckas samt att de går ut skolan med samma glöd i ögonen som de hade när de började?

Johan kommer under föreläsningen att reflektera kring samhällsförändringar, skolans uppdrag, digitalisering, lärande mm och avsluta med ett antal förslag på hur den svenska skolan skulle kunna förändras för att bättre möta elevernas behov, vara en attraktiv skola som inger framtidstro och hopp.

Johan Lindström är f d lärare i åk 4 – 9 och f d skolledare som nu jobbar med att stötta skolor och kommuner i Sverige när det gäller deras digitaliseringsarbete. Johan har själv gått i grundskolan på Åland, en skola som ligger i världstoppen i PISA. I nuvarande roll är Johan van att föreläsa för och utbilda skolpersonal inom frågor som digitalisering, skolutveckling, ledarskap, formativ bedömning mm.

10.10-10.30 Förmiddagskaffe

10.30-11.20
Framgångsfaktorer och organisatoriska utmaningar som säkerställer en skola för alla!
Långsiktiga och praktiska verktyg som involverar, möter och coachar elever till framtidstro och optimism

 • Vilka är de organisatoriska utmaningar som säkerställer en skola för alla samt att skolan tar ansvar för elever med problematisk skolfrånvaro?
 • Framgångsfaktorer i arbetet med att få elever tillbaka till skolan – och möjligheter för elever att klara av att stanna.
 • Hur får vi till ett framgångsrikt samarbete kring elever där undervisande lärare involveras i att förstå och möjliggöra stöd som leder till ökad närvaro?
 • Vad behöver rektorer, EHT-team, pedagoger och övrig personal kring eleverna förstå om barns olika förmågor för att möta barn med koncentrationssvårigheter och sociala svårigheter i skolmiljön?

Hanna Rondahl är lärare och specialpedagog. Hon har jobbat både i grundskolan och på gymnasiet, inom kommunal och fristående verksamhet, i särskild undervisningsgrupp och på resursskola. Hon brinner för skolutveckling, för goda organisatoriska förutsättningar för alla i skolan och samverkan
istället för någonannanism. Nu verksam som samordnande specialpedagog i Academedias centrala elevhälsa samt i eget företag, SkolNovation.

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-12.30
Hur anpassas undervisningen för att skapa bättre förutsättningar för elevers egna drivkrafter?
Ta del av den senaste forskningen om uthållighet, återkoppling, motivation och förväntningar

 • Hur får vi eleverna att kämpa vidare när de helst vill ge upp – hur uppmuntra tron på elevens egna förmåga?
 • Hur skapar vi förutsättningar för längre stunder av koncentration?
 • Vad kan vi lära om elevers luststyrda hjärnor som är inställda på snabba klipp och kortare uthållighet?
 • Hur skapar du de bästa förutsättningar för att eleverna känner sig sedda, bekräftade och trygga
 • Hur påverkar elevernas attityd och förhållningssätt till skolan och vad kan det få för konsekvenser för eleverna att känna uthållighet och meningsfullhet med skolarbetet?
 • När är feedback bra, och när är det inte bra?

Alva Appelgren är forskare, föreläsare och författare. Hon har bedrivit hjärnforskning inom återkoppling och motivation vid Karolinska institutet. Nu driver hon BrainSelf och är aktuell med boken ”Motiverad: Feedback, mindset och viljan att utvecklas”.

12.30-13.30 Lunch


13.30-14.40
Hur skapar du en närvarofrämjande organisation?
Att organisera för tillgänglighet kräver ofta ett omfattande utvecklingsarbete kring organisation, samsyn, lärande och elevhälsa, där hela kollegiet behöver vara delaktiga. Elinor berättar om en resa mot en skola för alla, där det elevhälsofrämjande arbetet genomsyrar verksamheten.

Hur arbetar du när elever har hamnat i problematisk skolfrånvaro?
Hur skapar vi meningsfulla rutiner och arbetssätt för att få elever att återvända till skolan? Hur kan skolan, för elevens bästa, samarbeta med externa aktörer i arbetet med skolåtergång? Hur organiserar skolan lärmiljö, både akademisk och psykosocial, för att kunna möta de allra mest sårbara elevernas behov?

Relationen som pedagogiskt verktyg
Det relationella arbetssättet och perspektivet i skolan är av yttersta vikt, men ack så svårt. Hur kan skolan arbeta aktivt för att skapa förtroendefulla relationer? Hur kan elevhälsan vara en aktiv del av det elevhälsofrämjande arbetet med bemötande och förhållningssätt? Vilka strukturer och rutiner kan skolan använda som bas i detta arbete?

Elinor Kennerö Tonner arbetar som rektor på en högstadieskola i Stockholm, Källbrinksskolan, där tillgänglighet är i fokus. Hon har sin bakgrund som grundskollärare, fortbildare och handledare och föreläser både i och utanför Sverige om tillgänglighet, förhållningssätt och om hur vi skapar en skola som utgår från elevers behov.

14.40-15.00 Eftermiddagskaffe

15.00-16.30
Hur utforma ett systematiskt arbetssätt som utifrån kartläggningsarbete stärker skolans möjlighet att arbeta närvarofrämjande?

 • Hur arbeta med kartläggning av elever i riskzonen för att bli hemmasittare?
 • Hur kan EHT arbeta systematiskt med kartläggning för att förstå orsaker till elevers frånvaromönster i skolan?
 • Vad kan vi göra för att stärka elevens röst i kartläggningsarbetet?
 • Hur kan kartläggningsarbetet användas som stöd i arbetet med att planera, genomföra och utvärdera skolnärvarofrämjande insatser såväl på individ, grupp som på organisationsnivå?

Ia Sundberg Lax är socialpedagog och utbildad inom kognitiv beteendeterapi. Ia arbetar på Magelungen Utveckling där hon är chef över Hemmasittarprogrammet och enheten i Stockholm. Ia har varit med och arbetat fram den modell som hemmasittarprogrammet bygger på samt är en av författarna till boken ”Hemmasittare och vägen tillbaka”.

16.30 Konferensens första dag avslutas

Program dag 2, 14 september 2021

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.40
Hur kan elevhälsans professioner samarbeta med övrig skolpersonal för ett systematiskt närvaroarbete?
Aktuell forskning och tips på metoder och arbetssätt!

 • Ta del av metoder för att arbeta närvarofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån senaste forskningen
 • Hur stöttar vi elever och föräldrar att hantera oro, ångest och osäkerhet för att förebygga frånvaro och hjälpa tillbaka till skolgång? Att hjälpa över tröskeln istället för att låsa in i utanförskap.
 • Vad är en effektiv arbetsfördelning i närvaroarbetet? Samverkan inom EHT och mellan EHT och pedagoger
 • Vad är viktigt i samverkan kring barn och familjer när det gäller närvaroproblem? Utveckla metoder och modeller!
 • Hur skapa väl fungerande överlämningsrutiner mellan förskola, grundskola och gymnasium för att förebygga närvaroproblem?

Malin Gren Landell arbetar med skolor, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att utveckla effektivt närvaroarbete. Hon har skrivit flera böcker, forskar i ämnet och handleder närvaroteam och elevhälsa. Hon har en bakgrund inom barnoch ungdomspsykiatri och har arbetat som psykoterapeut med bland annat oro och ångest.

9.40-10.00 Förmiddagskaffe


10.00-10.50
– Att hitta tillbaka –
En fd elev delar med sig av sina erfarenheter av skolfrånvaro. En första hands berättelse om hur svårigheter i skolan ledde till psykisk ohälsa och därefter en destruktiv nedåtgående spiral av isolering och frånvaro.

En historia om hur lärares bemötande kan bygga murar och bränna broar men också hur det kan öppna dörrar och skapa möjligheter, till och med för någon som anser sig själv hopplös.

Anton Lindvall är 23 år gammal och har erfarenhet av nästan två års skolfrånvaro. Anton är verksam konstnär, musiker och projektledare/samordnare i flera ideella organisationer vars fokus är att skapa möjligheter för personer med psykisk ohälsa att komma in och vidare i samhället.

10.50-11.00 Bensträckare

11.00-12.00
Uppföljning av insatser vid problematisk skolfrånvaro som säkerställer ökad närvaro
Med avstamp i Prestationsprinsens modell för systematiskt arbete med frånvaro försöker denna föreläsning knyta ihop konferensen. Huvudfokus kommer att vara uppföljning och utvärdering av insatser.

 • Vilka är delarna som presenterats för ett systematiskt arbete med skolfrånvaro och hur jackar utvärdering och uppföljning in i det?
 • Hur följa upp arbete och insatser, samt inte minst eleverna, för ökad chans till fortsatt och ökande närvaro? Hur tar vi ta tillvara på elevernas erfarenheter och upplevelser?
 • Vilka är framgångsfaktorerna för att få tillbaka elever till skolan?
 • Hur får du eleven att känna delaktighet i processen och hur skyndar vi långsamt? Hur få till en bra dialog med föräldrarna trots eventuella tidigare besvikelser och negativa upplevelser?

Aggie Öhman är civilekonom och har kompletterande studier i specialpedagogik och psykologi. Hon har i många år arbetat för att skolan ska nå och vara tillgänglig för alla. Aggie är specialiserad på problematisk skolfrånvaro och är författare till Skolans tomma stolar och Prestationsprinsen – för alla som
möter barn och unga som tänker känner och gör annorlunda. Hon driver verksamheten Prestationsprinsen som konsultar, utbildar, handleder och opinionsbildar.

12.00-13.00 Gemensam lunch för deltagare på fördjupningseftermiddagen

13.00-16.00 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Skola, föräldrar, socialtjänst, BUP och habiliteringen – hur hittar vi effektiva lösningar tillsammans?”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 september kl 13.00-16.00

Skola, föräldrar, socialtjänst, BUP och habiliteringen – hur hittar vi effektiva lösningar tillsammans?

Ökad skolnärvaro och en meningsfull skolgång – förebyggande och främjande samverkan som ger resultat

Eftermiddagen ger dig tips, verktyg och goda exempel att ta med dig tillbaka till din verksamhet. I övningarna kommer du att reflektera och koppla till ditt arbete.

Teamarbete mellan skola, föräldrar, socialtjänst, BUP och habiliteringen – hur hitta effektiva lösningar tillsammans?
Ökad skolnärvaro och en meningsfull skolgång – förebyggande och främjande arbete som gett resultat

 • Så sätter du upp en organisation och en skolgemensam plan för att främja skolnärvaro
 • Hur arbeta på ett smart och bra sätt med kontakt och samverkan med föräldrarna trots, i många fall, tidigare besvikelser och dåliga erfarenheter?
 • Hur samarbeta med föräldrar med en annan kulturell bakgrund där skolplikt och betydelsen av att gå i skolan skiljer sig?
 • Hur kan skolan bidra till att öka och stärka samarbetet med föräldrarna ur skolans aspekt men även öppna upp kommunikationen mellan elev och föräldrar?
 • Så samarbetar du med socialtjänst och BUP för att nå effekt i insatserna och i stödet till elev och vårdnadshavare

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Under ledning av:
Aggie Öhman är civilekonom och har kompletterande studier i specialpedagogik och psykologi. Hon har i många år arbetat för att skolan ska nå och vara tillgänglig för alla. Aggie är specialiserad på problematisk skolfrånvaro och är författare till ”Skolans tomma stolar” och ”Prestationsprinsen – för alla som möter barn och unga som tänker känner och gör annorlunda”. Hon driver verksamheten Prestationsprinsen som konsultar, utbildar, handleder och
opinionsbildar.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan