Projektbeskrivning

Fokus skolnärvaro

– förebyggande insatser, kartläggning och
utvärderade arbetsmetoder

 27-28 januari 2022

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som livesänd digital konferens

 

Strukturerade insatser och utvärderade arbetsmetoder mot skolfrånvaro

 • Hur utforma ett systematiskt arbetssätt som utifrån kartläggningsarbete stärker skolans möjlighet att arbeta närvarofrämjande?
 • En moderniserad skola som främjar närvaro – vilka krav ställer en föränderlig omvärld på en anpassad och hälsofrämjande skola?
 • Hjärnans utveckling – ta del av hur elevers livsstil påverkar skolnärvaro, psykisk hälsa och inlärning
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa/hälsa i skolan – hur ser orsak och samband ut?
 • Hur kan elevhälsans professioner samarbeta med övrig skolpersonal för ett systematiskt närvaroarbete?
 • Relationen som ett pedagogiskt verktyg – hur kan elevhälsan vara en aktiv del av det närvarofrämjande arbetet med bemötande och förhållningssätt?

Speciellt inbjuden: – Att hitta tillbaka – En fd elev delar med sig av sina erfarenheter av skolfrånvaro

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 28 januari:

Tillbaka till skolan 

Under eftermiddagen fokuserar vi på att utveckla det åtgärdande arbetet. Vad händer när våra närvarostrategier inte fungerar? Hur arbetar vi på organisation, grupp och medarbetarnivå för att utveckla vårt arbete i att eleven i ofrivillig skolfrånvaro ska återvända till skolan? Vi lyfter även upp det nya stödmaterialet från Skolverket i att främja närvaro och förebygga frånvaro.

Under ledning av Elinor Kennerö Tonner och Emma Rosengren som har lång erfarenhet av att arbeta med elever i ofrivillig frånvaro, både i grund-, gymnasie- och särskola. De har båda startat upp och drivit verksamheter med fokus på just den här elevgruppen.

Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens:
Bokning innan 19 november: 5 995 kr
Bokning innan 23 december:  5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag: 
Ordinarie pris: 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag:
Bokning innan 19 november: 6 990 kr
Bokning innan 23 december: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Webbsändning konferens:
Bokning innan 19 november: 4 995 kr
Bokning innan 23 december: 4995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag:
Ordinariepris: 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag:
Bokning innan 19 november: 5 990 kr
Bokning innan 23 december:  6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Malin Gren Landell
Disputerad psykolog, författare, regeringens tidigare utredare på frånvaro

Johan Lindström
Skolutvecklare, JL Skolutveckling

Elinor Kennerö Tonner

Rektor, Källbrinksskolan, Stockholm/E&E Värdegrund

Emma Rosengren
Rektor och verksamhetsutvecklare, Södertälje kommun/ E&E Värdegrund

Hanna Rondahl
Samordnande specialpedagog, centrala elevhälsan, Academedia

Marie Adolfsson
Skolsköterska, Praktiska Gymnasiet Bromma

Ia Sundberg Lax
Socialpedagog, Magelungen Utveckling

Anton Lindvall

Fd elev med erfarenhet av skolfrånvaro

Åke Pålshammar

Senior universitetslektor, Uppsala universitet


Konferensprogram

Programdag 1, den 27 januari 2022

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen

09.05-10.10
En moderniserad skola – vilka krav ställer en föränderlig omvärld på en anpassad och hälsofrämjande skola?
Samhället förändras som en konsekvens av den allt snabbare teknikutvecklingen och digitaliseringen. Stoffträngseln i många skolämnen gör att eleverna ofta håller på med ytinlärning istället för djuplärande. Om eleverna inte får påslag av kemikalier i hjärnan från undervisningen kommer de att söka efter kickarna
på annat håll, t ex i sin mobiltelefon. Skolan borde vara en plats där alla elever utvecklas så mycket som möjligt, både som individer och kunskapsmässigt, men många elever slås ut istället.

 • Hur behöver skolan anpassas för att eleverna ska känna att skolan är meningsfull?
 • Hur få eleverna att känna att de lyckas samt att de går ut skolan med samma glöd i ögonen som de hade när de började?

Johan kommer under föreläsningen att reflektera kring samhällsförändringar, skolans uppdrag, digitalisering, lärande mm och avsluta med ett antal förslag på hur den svenska skolan skulle kunna förändras för att bättre möta elevernas behov, vara en attraktiv skola som inger framtidstro och hopp.

Johan Lindström är f d lärare i åk 4 – 9 och f d skolledare som nu jobbar med att stötta skolor och kommuner i Sverige när det gäller deras digitaliseringsarbete. Johan har själv gått i grundskolan på Åland, en skola som ligger i världstoppen i PISA. I nuvarande roll är Johan van att föreläsa för och utbilda skolpersonal inom frågor som digitalisering, skolutveckling, ledarskap, formativ bedömning mm.

10.10-10.30 Förmiddagskaffe

10.30-11.20
Framgångsfaktorer och organisatoriska utmaningar som säkerställer en skola för alla!
Långsiktiga och praktiska verktyg som involverar, möter och coachar elever till framtidstro och optimism

 • Vilka är de organisatoriska utmaningar som säkerställer en skola för alla samt att skolan tar ansvar för elever med problematisk skolfrånvaro?
 • Framgångsfaktorer i arbetet med att få elever tillbaka till skolan – och möjligheter för elever att klara av att stanna.
 • Hur får vi till ett framgångsrikt samarbete kring elever där undervisande lärare involveras i att förstå och möjliggöra stöd som leder till ökad närvaro?
 • Vad behöver rektorer, EHT-team, pedagoger och övrig personal kring eleverna förstå om barns olika förmågor för att möta barn med koncentrationssvårigheter och sociala svårigheter i skolmiljön?

Hanna Rondahl är lärare och specialpedagog. Hon har jobbat både i grundskolan och på gymnasiet, inom kommunal och fristående verksamhet, i särskild undervisningsgrupp och på resursskola. Hon brinner för skolutveckling, för goda organisatoriska förutsättningar för alla i skolan och samverkan istället för någonannanism. Nu verksam som samordnande specialpedagog i Academedias centrala elevhälsa samt i eget företag, SkolNovation.

11.20-11.30 Bensträckare

11.30-12.30
Hjärnans utveckling och hur elevers livsstil påverkar skolnärvaro, psykisk hälsa och inlärning
Flera av hjärnans viktiga funktioner berörs, bland annat minne, koncentration, känslosystem och hur olikheter mellan barn i fråga om hjärnans mognad bör beaktas för att få hälsoaspekterna belysta ur flera perspektiv! Och därmed öka möjligheterna att såväl förebygga psykisk ohälsa som öka skolnärvaron.

 • Senaste forskningen – hur påverkar elevers vanor kring
  sömn, stress, kost, sociala medier, fysik aktivitet välmående
  och möjlighet till inlärning?
 • Hur medvetandegöra och praktiskt arbeta med
  hälsofrämjande arbete och livsstilsfrågor i skolan?
 • Förhållningssätt och insatser som ger en balans mellan
  psykisk hälsa och prestation i skolan
 • Sociala medier, mobiler, dataspel, internet m.m. – vilken
  påverkan har det på elevers koncentration, välmående och
  möjlighet att prestera i skolan?

Åke Pålshammar är senior universitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet. Hans doktorsavhandling handlade om relationen hjärna och beteende för barn med bristande uthållighet (”grit”). Åke föreläser och skriver ofta populärt och humoristiskt om hälsa, stress och mentala störningar. Ofta med ett utvecklingsperspektiv och för t ex Utbildningsradion, Hjärnfonden och mängder av organisationer. Han har nyligen startat Hjärnkanalen på Youtube. Den består av korta (10 min) populärvetenskapliga föredrag om hjärna och beteende.

12.30-13.30 Lunch


13.30-14.40
Hur skapar du en närvarofrämjande organisation?
Att organisera för tillgänglighet kräver ofta ett omfattande utvecklingsarbete kring organisation, samsyn, lärande och elevhälsa, där hela kollegiet behöver vara delaktiga. Elinor berättar om en resa mot en skola för alla, där det elevhälsofrämjande arbetet genomsyrar verksamheten.

Hur arbetar du när elever har hamnat i problematisk skolfrånvaro?
Hur skapar vi meningsfulla rutiner och arbetssätt för att få elever att återvända till skolan? Hur kan skolan, för elevens bästa, samarbeta med externa aktörer i arbetet med skolåtergång? Hur organiserar skolan lärmiljö, både akademisk och psykosocial, för att kunna möta de allra mest sårbara elevernas behov?

Relationen som pedagogiskt verktyg
Det relationella arbetssättet och perspektivet i skolan är av yttersta vikt, men ack så svårt. Hur kan skolan arbeta aktivt för att skapa förtroendefulla relationer? Hur kan elevhälsan vara en aktiv del av det elevhälsofrämjande arbetet med bemötande och förhållningssätt? Vilka strukturer och rutiner kan skolan använda som bas i detta arbete?

Elinor berättar också om hur man som förälder påverkas när en ungdom hamnar i frånvaro.

Elinor Kennerö Tonner arbetar som rektor på en högstadieskola i Stockholm, Källbrinksskolan, där tillgänglighet är i fokus. Hon har sin bakgrund som grundskollärare, fortbildare och handledare och föreläser både i och utanför Sverige om tillgänglighet, förhållningssätt och om hur vi skapar en skola som utgår från elevers behov.

14.40-15.00 Eftermiddagskaffe

15.00-16.30
Hur utforma ett systematiskt arbetssätt som utifrån kartläggningsarbete stärker skolans möjlighet att arbeta närvarofrämjande?

 • Hur arbeta med kartläggning av elever i riskzonen för att bli hemmasittare?
 • Hur kan EHT arbeta systematiskt med kartläggning för att förstå orsaker till elevers frånvaromönster i skolan?
 • Vad kan vi göra för att stärka elevens röst i kartläggningsarbetet?
 • Hur kan kartläggningsarbetet användas som stöd i arbetet med att planera, genomföra och utvärdera skolnärvarofrämjande insatser såväl på individ, grupp som på organisationsnivå?

Ia Sundberg Lax är socialpedagog och utbildad inom kognitiv beteendeterapi. Ia arbetar på Magelungen Utveckling där hon är chef över Hemmasittarprogrammet och enheten i Stockholm. Ia har varit med och arbetat fram den modell som hemmasittarprogrammet bygger på samt är en av författarna till boken ”Hemmasittare och vägen tillbaka”.

16.30 Konferensens första dag avslutas

Programdag 2, den 28 januari 2022

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.40
Hur kan elevhälsans professioner samarbeta med övrig skolpersonal för ett systematiskt närvaroarbete?
Aktuell forskning och tips på metoder och arbetssätt!

 • Ta del av metoder för att arbeta närvarofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån senaste forskningen
 • Hur stöttar vi elever och föräldrar att hantera oro, ångest och osäkerhet för att förebygga frånvaro och hjälpa tillbaka till skolgång? Att hjälpa över tröskeln istället för att låsa in i utanförskap.
 • Vad är en effektiv arbetsfördelning i närvaroarbetet? Samverkan inom EHT och mellan EHT och pedagoger
 • Vad är viktigt i samverkan kring barn och familjer när det gäller närvaroproblem? Utveckla metoder och modeller!
 • Hur skapa väl fungerande överlämningsrutiner mellan förskola, grundskola och gymnasium för att förebygga närvaroproblem?

Malin Gren Landell arbetar med skolor, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att utveckla effektivt närvaroarbete. Hon har skrivit flera böcker, forskar i ämnet och handleder närvaroteam och elevhälsa. Hon har en bakgrund inom barnoch ungdomspsykiatri och har arbetat som psykoterapeut med bland annat oro och ångest.

9.40-10.00 Förmiddagskaffe


10.00-10.50
– Att hitta tillbaka –
En fd elev delar med sig av sina erfarenheter av skolfrånvaro. En första hands berättelse om hur svårigheter i skolan ledde till psykisk ohälsa och därefter en destruktiv nedåtgående spiral av isolering och frånvaro.

En historia om hur lärares bemötande kan bygga murar och bränna broar men också hur det kan öppna dörrar och skapa möjligheter, till och med för någon som anser sig själv hopplös.

Anton Lindvall är 23 år gammal och har erfarenhet av nästan två års skolfrånvaro. Anton är verksam konstnär, musiker och projektledare/samordnare i flera ideella organisationer vars fokus är att skapa möjligheter för personer med psykisk ohälsa att komma in och vidare i samhället.

10.50-11.00 Bensträckare

11.00-12.00
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa/hälsa i skolan

 • NPF och psykisk ohälsa – orsak och samband
 • Skyddsfaktorer och risker, hur kan vi förstå bakomliggande faktorer?
 • Hur arbetar vi framåt med inkludering som grund utan att exkludera elever med särskilda behov?

Marie Adolfsson är leg. sjuksköterska med tjugo års erfarenhet inom psykiatriområdet med bland annat forskning på Karolinska institutet, utbildning på Riksförbundet Attention samt kliniskt arbete på psykos- och ätstörningsenhet. Arbetar nu som skolsköterska på gymnasiet.

12.00 Konferensen avslutas

12.00-13.00 Gemensam lunch för deltagare på fördjupningseftermiddagen ”Tillbaka till skolan”

13.00-16.00 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Tillbaka till skolan”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 14 september kl 13.00-16.00

Tillbaka till skolan

Under konferensen har du fått ta del av flera fördjupande föreläsningar om att främja närvaro och förebygga
frånvaro. Under eftermiddagen fokuserar vi på att utveckla det åtgärdande arbetet. Vad händer när våra
närvarostrategier inte fungerar? Hur arbetar vi på organisation, grupp och medarbetarnivå för att utveckla vårt
arbete i att eleven i ofrivillig skolfrånvaro ska återvända till skolan? Vi lyfter även upp det nya stödmaterialet från
Skolverket i att främja närvaro och förebygga frånvaro.

Emma och Elinor delar med sig av beprövad erfarenhet kopplat till forskning. Eftermiddagen syftar både till att ge
beprövade och konkreta verktyg och till att engagera deltagarnas egna kreativitet i att skapa nya arbetssätt.

Ta del av frågeställningar som:

 • Hur kan en skola utveckla sitt åtgärdande arbete i förhållande till elever med lång ofrivillig frånvaro?
 • Hur förbättrar vi vårt samarbete med vårdnadshavare till elever med lång ofrivillig skolfrånvaro?
 • Hur använder skolan informationen från det åtgärdande arbetet till att främja närvaro och förebygga
  frånvaro i framtiden?
 • Hur kan du främja närvaro genom att hitta elevens egen berättelse om sin frånvaro?
 • Att starta upp en verksamhet för elever med lång ofrivillig frånvaro. Hur gör man?
 • Hur skiljer sig åtgärderna åt för olika anledningar till frånvaro?

Under eftermiddagen bryter vi för kaffe ca 14.45

Under ledning av:
Elinor och Emma som har lång erfarenhet av att arbeta med elever i ofrivillig frånvaro, både i grund-, gymnasieoch särskola. De har båda startat upp och drivit verksamheter med fokus på just den här elevgruppen.
Elinor Kennerö Tonner arbetar som rektor på en högstadieskola i Stockholm, Källbrinksskolan, där tillgänglighet är i fokus. Hon har sin bakgrund som grundskollärare, fortbildare och handledare och föreläser både i och utanför Sverige om tillgänglighet, förhållningssätt och om hur vi skapar en skola som utgår från elevers behov.
Emma Rosengren arbetar som rektor och verksamhetsutvecklare i Södertälje kommun. Hon har mångårig
erfarenhet av att leda elevhälsa inom grund- och gymnasieskola och de senaste 12 åren har hon arbetat parallellt
med att föreläsa och fortbilda om elevhälsa och hälsofrämjande förhållningssätt.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan