Projektbeskrivning

Elevhälsans medicinska insatser

30 november – 1 december 2020

OBS! Konferensen webbsänds endast

Strukturerade insatser som främjar och stärker hälsa och lärande

 • Hur stärka uppdraget och kvaliteten i insatser för ökad psykisk hälsa och elevers möjlighet till positiv utveckling
 • Vilka blir hälsoeffekterna på eleverna i och efter rådande pandemi – främja, förebygga och ge stödinsatser i kristider
 • Förebyggande och hälsofrämjande metoder som ger eleven ett sammanhang med starkare koppling till hälsa för lärande, lärande för hälsa
 • Problematisk skolfrånvaro och bakomliggande hälsoproblematik – proaktiva insatser som motverkar och arbetar förebyggande och hälsofrämjande
 • Elever och barns levnadsvanor – senaste forskning om sömn, stress och dess påverkansfaktorer på hälsa och lärande
 • Utveckla ett förhållningssätt i samtal där kroppen, maten och hälsan kommer in som en naturlig del
 • Vidareutveckla systematiska elevhälsosamtal och dokumentationen som bidrar till den samlande elevhälsan som tydligare stödjer eleven mot lärandemålen

Motivations- och förändringsarbete för att stödja elever till en beteende – och livsstilsförändring

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 1 december

Motiverande samtal är ett kraftfullt verktyg för att stimulera till elevens ökade tilltro till den egna förmågan att kunna styra och förändra sin livsstil. Ta del av en eftermiddag där du får verktygen att jobba nära eleven och bli en motiverande samtalspartner både i kortare och längre samtal.

Under ledning av: Eva Hydén, pedagog, MI-utbildare.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 30 november – 1 december 2020

Digital konferens: 5995 kr
Före 28 oktober: 4995 kr
Före 30 september: 4995 kr

Digital fördjupning: 1995 kr

Digital konferens + fördjupning: 8490 kr
Före 28 oktober: 6990 kr
Före 30 september: 5990 kr

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning och språklig sårbarhet”

Talare och praktikfall

Sven Bremberg
barn, – och ungdomsläkare och docent i socialmedicin, Karolinska Institutet

Marina Lundquist
leg. sjuksköterska, distriktssköterska, verksamhetschef, Elevhälsans medicinska enhet, Örebro kommun

Åsa Norman
med. dr. projektledare inom En Frisk Skolstart Plus, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Ata Ghaderi
professor i klinisk psykologi vid sektionen för psykologi,
institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Marianna Moberg
distriktssköterska, doktorand inom projektet En frisk skolstart Plus, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Carolin Emond
skolsköterska och hälsoutvecklare med erfarenhet av samverkan och utvecklingsprojekt i olika verksamheter

Gustaf Andersson
utvecklingsstrateg, Elevhälsan Helsingborg stad

Eva Hydén
pedagog, MI-utbildare

Petter Iwarsson
leg. psykoterapeut, författare samt socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling

Malin Gren Landell
leg. psykolog, psykoterapeut och med. dr

Christian Benedict
hjärnforskare och docent i neurovetenskap, Uppsala universitet

Carolina Klüft
verksamhetschef, Generation Pep


Konferensprogram

Dag 1 (30 november 2020)

08.30-09.00 Registerering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.05
Skolans förebyggande och hälsofrämjande uppdrag för att främja elevers psykiska hälsa – vilka insatser har effekt och vad innebär det i
praktiken?

Psykisk ohälsa bland barn och unga, trender, förklaringar och åtgärder

 • Hälsa för lärande, lärande för hälsa – senaste forskningen om hur de olika delarna hänger ihop och vad är det som har evidens och fungerar
 • Vilka är orsakerna till att allt fler elever känner ångest, depression, press/stress och en känsla av att inte räcka till?
 • Vad säger forskningen om skolans bidragande faktorer till att vi ser ökad psykisk ohälsa bland barn och unga?
 • Så kan skolans insatser motverka att hälsa inte blir en socioekonomisk fråga
 • Strategier och åtgärder inom det förebyggande och hälsofrämjande uppdraget för att stärka elevens psykiska hälsa – vad kan vi göra som har effekt?

Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet. Han har tidigare varit verksam vid Folkhälsomyndigheten. Sven Bremberg har medverkat i arbetet med att utveckla en svensk strategi för att minska sociala skillnader i hälsa under uppväxten och varit ansvarig för uppdrag från regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord.

10.05-10.15 Förmiddagskaffe

10.15-11.00
En aktiv och hälsosam skola som når alla elever
Generation Pep har sedan 2016 utvecklat stöd och verktyg med syfte att stötta skolor i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig del av skoldagen. Arbetet har som mål att bidra till en mer jämlik hälsa för barn och unga, och skapa bättre förutsättningar för lärande.

 • Hur arbeta för att främja hälsa hos elever och ge dem bättre förutsättningar till lärande?
 • Hur kan skolan hjälpa barn och unga till att bli mer hälsosamma på en individ- samt gruppnivå
 • Praktiska metoder för att stödja elever till att äta mer hälsosamt och vara mer fysiskt aktiva

Carolina Klüft, tidigare elitidrottare som nu är verksamhetschef för Generation Pep; en organisation hon har varit en del av sen den initierades av Kronprinsessparets Stiftelse 2016. Generation Peps vision är att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv

11.00-11.10 Bensträckare

11.10-12.30
Skolsköterskans uppdrag utifrån sin profession att arbeta med förebyggande och främjande arbete i den samlade elevhälsan

 • Hur kan den medicinska elevhälsans kvalitetsmått bidra med kvalitet på organisation, grupp och individnivå för elevhälsans medicinska insats?
 • Så tas den samlade elevhälsans kompetens och kunskap tillvara för att komma eleven till gagn och bidra till att nå lärandemålen
 • Hur kan skolsköterskans roll bli tydligare utifrån uppdraget och bättre tas tillvara inom elevhälsoarbetet?
 • Vad åligger skolsköterskan att göra utifrån uppdraget och hur kan dokumentationen och bedömningar säkerställa uppdraget?

Marina Lundquist är verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI) i Örebro kommun. Hon är distriktssköterska och har en master i omvårdnad. Dessutom är Marina författare till Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom EMI och medförfattare till Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska insatser samt Skolsköterskans dokumentation.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.40
En Frisk Skolstart Plus – ett strukturerat arbetssätt för skolsköterskor
En Frisk Skolstart Plus [EFSPlus] utgör ett nytt och strukturerat arbetssätt för skolsköterskor att använda vid de redan etablerade hälsosamtalen vid skolstart och därigenom stödja föräldrar att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor i hemmiljön. EFSPlus har sin grund i forskning och befintliga styrdokument för elevhälsan och syftar till att förebygga övervikt och fetma från tidig ålder genom fyra interagerande komponenter, varav en är motiverande samtal. Arbetssättet har utvärderats i tre randomiserade kontrollerade studier (RCT) sedan 2010 på Karolinska Institutet.


Åsa Norman är med. dr och projektledare inom En Frisk Skolstart Plus, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Åsa har en grund som beteendevetare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med beteendeförändring utifrån metoden Motiverande samtal.

Marianna Moberg är doktorand inom projektet En frisk skolstart Plus, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. Marianna är utbildad distriktssköterska och har gedigen erfarenhet av att arbeta inom elevhälsan som skolsköterska

14.40-15.00 Eftermiddagskaffe

15.00-16.00
Ätstörningar och kroppsuppfattning – utveckla ett förhållningssätt i samtal där kroppen, maten och hälsan kommer in som en naturlig del

 • Hur komma närmre kärnan kring problematiken om mat, vikt och kroppsuppfattning genom samtal
 • Så blir vi bättre på att identifiera och möta elever som lider av ätstörningar
 • Hur utvecklar du samtal som förmedlar en känsla av omsorg mer än misstänksamhet
 • Vad kan skolan göra för att förmedla ett sunt förhållningssätt och motverka problematik kring kroppsuppfattning, vikt och hälsa

Ulla Brelin, enhetschef, Stockholms centrum för ätstörningar

16.00-16.10 Bensträckare

16.10-17.30
Samtal, psykisk hälsa och salutogent förhållningssätt
Ta del av hur du kan omsätta de salutogena, hälsofrämjande, begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn. Om vikten av att vi vuxna möter barn i samtal.

 • Hur använda samtal och bemötande som ett sätt för att bidra till motivation och lust till lärande?
 • Konkreta verktyg för ditt förebyggande arbete i den medicinska elevhälsan
 • Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet – ett fundament för lärande och psykisk hälsa
 • Forskning kring motståndskraft och hur samtal kan skapa förutsättning för förändring och psykisk hälsa

Petter Iwarsson är legitimerad psykoterapeut och socialpedagog med vidareutbildning inom handledning och familjebehandling. Efter många år som sakkunnig på Bris

arbetar Petter nu med psykoterapi, föreläsning och utbildning i egen regi samt som skolkurator. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar, Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen.

17.30 Första konferensdagen avslutas

Program dag 2, den 1 december 2021

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.30
Elever och barns levnadsvanor – senaste forskning om sömn, stress och dess påverkansfaktorer på hälsa och lärande

 • Senaste sömnforskningen – vilken påverkan har sömnen på vår hälsa, välmående och lärande?
 • Hur påverkar våra levnadsvanor med stress, stillasittande och smarta telefoner sömnen och möjlighet till återhämtning?
 • Hur hänger prestation och stressrelaterad psykisk ohälsa ihop med sömnen?
 • Så stödjer du eleverna i sömnsanering och lär dem bryta dåliga vanor

Christian Benedict är hjärnforskare och docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet, och har forskat om sömn sedan 15 år tillbaka. Han har tilldelats flera utmärkelser för sin forskning, bland annat Oscarpriset från Uppsala universitet. Han är även författare till boken Sömn, sömn, sömn: Hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn som gavs ut i november 2018. Under sin föreläsning berättar Christian om hur sömnen stärker vårt immunförsvar, hur djup- och drömsömn gör oss till en smartare och kreativare person och hur den digitala revolutionen kan störa vår inre
klocka.

09.30-09.50 Förmiddagskaffe

09.50-10.50
Förebyggande insatser mot övervikt, koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa – GoFaR, samverkan är receptet!

GoFaR, ett nytt arbetssätt som möjliggör för fler elever att lyckas öka sin fysiska aktivitet och få uppleva alla de fördelar som kommer med en aktiv livsstil. GoFaR är en förebyggande insats mot övervikt, koncentrationssvårigheter och ohälsosam stress där både det professionella och privata nätverket används som resurs. Med GoFaR underlättas samverkan över verksamhetsgränserna


och det blir möjligt att använda kollektiva resurser och kompetens på ett strukturerat sätt. Ta del av frågeställningar som:

 • Vad är GoFaR och vad visade utvärderingen av projektet?
 • Praktiska erfarenheter från Helsingborg av att ta fram det nya arbetssättet GoFaR?
 • Hur fungerar GoFaR i praktiken, hur har den implementerats och vem skriver ut recept?
 • Praktiska strategier och processer för att implementera GoFaR i din verksamhet

Carolin Emond är skolsköterska och hälsoutvecklare med erfarenhet av samverkan och utvecklingsprojekt i olika verksamheter. Carolin drivs av att skapa förutsättningar för god hälsa för fler. Som initiativtagare till GoFaR och projektledare för GoFaR i Helsingborg fick hon följa ett hälsoprojekt från idé till verklighet. ”GoFaR möjliggör för oss att använda vår kollektiva kompetens på ett strukturerat sätt för att hjälpa elever att lyckas öka sin fysiska aktivitet. Det är häftigt och något jag gärna delar mina erfarenheter och tankar kring för att inspirera fler att arbeta på liknande sätt”.

10.50-11.00 Bensträckare

11.00-12.30
Problematisk skolfrånvaro och bakomliggande hälsoproblematik– proaktiva insatser som motverkar och arbetar förebyggande och hälsofrämjande

 • Vad säger forskningen – vilka är de bakomliggande hälsofaktorerna som påverkar skolfrånvaro:
  – psykisk ohälsa
  – sociala faktorer
  – fysiska faktorer
 • Hur behåller vi eleverna i skolan och hur rigga för upptäckt av tidiga varningssignaler och riskbeteenden?
 • Hur kan vi förebygga och ta riskfaktorerna på allvar – ta ett helhetsgrepp genom att sätta upp program för hela skolan – med början i de tidiga åren
 • Hur görs en grundlig kartläggning av bakomliggande hälsofaktorer för att säkerställa vad det är som gör att elever väljer att stanna hemma
 • Hur kan skolan arbeta med hela elevens problematik och hur agera när det är den sociala hemmiljön som är hindret
 • Hur stötta och bygga broar för att möjliggöra en skolgång och återgång till skolan – vilka insatser kan skolan göra för att få tillbaka eleverna

Vilka blir hälsoeffekterna på eleverna i och efter rådande pandemi – främja, förebygga och ge stödinsatser för psykisk hälsa i kristider
Under rådande omständigheter ska det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan fortsätta. Det är fortfarande lika viktigt att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål utifrån nya förutsättningar.

 • Hur behöver skolor ställa om för att kunna främja, förebygga och ge stödinsatser för psykisk hälsa i kristider?
 • Hur anpassa elevhälsans stödinsatser för att göra de insatser som krävs just nu där pandemin har gett effekter på elevers hälsa?
 • Hur följa upp elever du har kontakt med och uppmärksamma nya elever som kan behöva stöd från elevhälsan utifrån rådande omständigheter
 • Hur följa upp elever med hög frånvaro eller som på annat sätt visar tecken på att inte må bra eller fara illa

Malin Gren Landell, leg. psykolog, psykoterapeut och med. dr. Hon har lett en statlig utredning om skolfrånvaro Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera och skrivit böcker för skolan om att förebygga skolfrånvaro och psykisk ohälsa. Hon är involverad i internationellt närvarofrämjande arbete. Malin har länge arbetat inom barnpsykiatrin och har mött barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras föräldrar

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Lunch till deltagare som deltar i den
separat bokningsbara temaeftermiddagen
”Motivations- och förändringsarbete för att stödja
elever till en beteende – och livsstilsförändring”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 1 december kl 13.30-16.30

Motivations- och förändringsarbete för att stödja elever till en beteende – och livsstilsförändring

Motiverande samtal är ett kraftfullt verktyg för att stimulera till elevens ökade tilltro till den egna förmågan att kunna styra och förändra sin livsstil. Fokus ligger på att nå elevens inre motivation till förändring och syftar till att stödja ett positivt beteende genom att barn och elever själva får möjlighet att hitta sin egen lösning. Genom metodiken når du personens egen inre motivation och drivkraft till att vilja förändra sig – utifrån eget beslut och egna förutsättningar.

Ta del av en inspirationseftermiddag där du får verktygen att jobba nära eleven och bli en motiverande samtalspartner både i kortare och längre samtal.

Under eftermiddagens bearbetas frågeställningar som:

 • Hur kan samtalen utvecklas för att allt mer involvera frågor om livet och livsstilsfrågor
 • Hur stärker du din relationskompetens så att du når eleven på ett djupare plan i samtalen?
 • Så bygger du upp ett samtal som stöttar eleven till en motiverande förändring där eleven själv tar kontroll över sitt eget liv och livsstil
 • Så kan samtalen bli effektivare med ett resultat som har förutsättningar att bli hållbart
 • Att våga fråga eleverna om dess mående och ställa de kritiska frågorna som leder till utveckling

Under ledning av:
Eva Hydén, pedagog, MI-utbildare. Eva är pedagog med lång och bred erfarenhet av skolans värld. Idag arbetar hon huvudsakligen som nationell utbildare och handledare i Motiverande samtal. Eva Har gått den nordiska tränarutbildningen och är medlem i MINT – Motivational Interviewing Network of Trainers.

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här


Anmälan