Elevhälsa 2024

10-11 januari 2024

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
eller som livesänd webbkonferens
Föreläsare

Elin Hoff Brattberg, leg. psykolog och
adjunkt, Elevhälsobyrån/ Göteborgs
universitet

Emma Rosengren, verksamhetschef
Resurscentrum, Södertälje kommun

Inger Brännström Johansson, rektor,
Skellefteå kommun

Mai-Ellen Andersson, rektor, Skellefteå
kommun

Jonna Bornemark, professor i
filosofi, Centrum för praktisk kunskap,
Södertörns högskola

Åsa Bankert, leg. psykolog, Centrala
barn- och elevhälsan, Lomma kommun

Malin Jisander, pedagog, Centrala
barn- och elevhälsan, Lomma kommun

Aron Åslund, rektor, Sannerudsskolan,
Kils kommun

Lotta Perman, specialpedagog,
Sannerudsskolan, Kils kommun

Louise Lugne, lärare, Sannerudsskolan,
Kils kommun

Sandra Arvidsson Vidic,
grundskollärare och biträdande rektor,
Haninge kommun

Johanna Jozic, skolchef, Frösunda
Omsorg

Helena Wallberg är gymnasielärare och
specialpedagog, Specialpedagog MOD
& METOD

Malin Olsen, barn- och
ungdomspsykolog, Malmö stad

Linda Plantin Ewe, lektor i
specialpedagogik, Högskolan
Kristianstad

Systematiskt utvecklingsarbete för ett
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete

 • Elevhälsoarbete i tvärprofessionell samverkan som lyfts in i skolans övriga
  kvalitets- och utvecklingsprocesser
 • Systematiska insatser för högre skolnärvaro – strategier som behåller
  och får tillbaka eleverna i skolan, undervisningen och lärandet
 • Så blir skolan mer förebyggande och hälsofrämjande med ett
  arbete närmre klassrummet – fokus lärmiljö, psykisk hälsa, trygghet
  och resiliens
 • Så implementeras ett relationellt förhållningssätt i organisation,
  kulturen och arbetsprocesser
 • Förebyggande och hälsofrämjande klassrumsarbete där alla elevers
  lärande och hälsa blir synligt
 • Hur tillsammans med hela skolans personal kartlägga och analysera
  faktorer som utgör risker för ohälsa eller hinder i lärandet?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 11 januari
Elevhälsa integrerad i hela skolans SKA arbete – att driva skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete där elevhälsan är en självklar     del

Under eftermiddagen får du ta del av konkreta exempel som syftar till att ge stöd i elevhälsans och skolans systematiska kvalitetsarbete för ett lyckosamt  elevhälsoarbete. Med utgångspunkt i styrdokument och forskning visar denna eftermiddag på konkreta verktyg i utvecklingen av en skola med förebyggande och hälsofrämjande fokus.
Under ledning av: Emma Rosengren, verksamhetschef Resurscentrum, Södertälje kommunVid tidig anmälan, välj fakturering 2023 eller 2024!

Priser

Boka innan
17/11 2023
Boka innan
15/12 2023
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr6 995 kr6 995 kr
Temaeftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + temaeftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr

Konferenslokal

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare

Klicka på bilden för att ladda ned det fullständiga programmet

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Programdag 1, den 10 januari 2024

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.05 Välkommen till konferensen
09.05-10.15 Hur skapa en organisation som arbetar systematiskt med
det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet

 • Elevhälsa som en integrerad del av skolans systematiska
  kvalitetsarbete för en hälsofrämjande skolutveckling
  – från vision till praktik
 • Hälsofrämjande skolutveckling genom kollaborativ och
  interprofessionell samverkan i hela organisationen:
  – Skolkultur
  – Grupputveckling
  – Samtalsmetoder
  – Konkreta verktyg etc som förutsättningar för
  samverkan
 • Hur skapas lärande och hälsa i hela organisationen
  med fokus på arbetsmiljö, psykologisk trygghet och
  återhämtning på jobbet?

Elin Hoff Brattberg är leg. psykolog och grundare av
Elevhälsobyrån. Hon är också adjunkt vid Göteborgs
universitet där hon undervisar inom arbets- och
organisationspsykologi samt vid Rektorsutbildningen. Under
sina 10 år som psykolog har hon på olika sätt arbetat med
handledning, grupputveckling, utbildningar, organisation och verksamhetsutveckling samt ledarskapsstöd. Den röda
tråden kännetecknas av professionell utveckling, lärande och
beteendeförändring.

10.15-10.35 Förmiddagspaus
10.35-11.35 Tillsammansarbete och tvärprofessionella
samverkansformer för tydligare och integrerat
elevhälsoarbete
Hur bygga en skolkultur och organisation för ett mer
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

 • Hur varje profession kan hitta sitt sätt att arbeta
  förebyggande men ändå integrerat med övriga elevhälsan?
 • Så får elevhälsan ökad förståelse om varandras roller för
  att lyckas sätta in rätt insatser i det förebyggande arbetet
 • Systematiskt arbete som samlar alla professioners
  kunskaper om eleven – hur blir varje tårtbit en helhet
  runt eleven?
 • Hur lyfts elevhälsan tvärprofessionella samverkan
  och arbete in i verksamheten för att bli en del i
  kärnverksamheten i stället för en stödfunktion?

Inger Brännström Johansson, rektor, samt Mai-Ellen
Andersson, rektor, Skellefteå kommun. De har tillsammans
och var för sig under hela deras yrkeskarriär arbetat för
att en helhetssyn ska vara det som präglar och styr de
verksamheteter de ansvarar för. Med erfarenheter från
förskola- grundskola/ anpassad grundskola berättar de om
strategier och framgångsfaktorer men också om ett ständigt
lärande.

11.35-11.40 Bensträckare
11.40-12.40 Hur stärka elevers välbefinnande i skolvardagen
med fokus på lärande, psykisk hälsa och resiliens?

 • Erfarenheter från arbetet med att skapa en
  hälsofrämjande, långsiktig och kommunövergripande
  insats
 • Positiv psykologi och PERMA – faktorer som främjar
  välbefinnande
 • HOPP och digitala läroresor – elevnära insatser och
  konkreta verktyg som fokuserar på det friska och ökar
  elevernas resiliens

Åsa Bankert, psykolog, och Malin Jisander, pedagog,
Centrala barn- och elevhälsan, Lomma kommun. De delar
med sig av sina erfarenheter från att skapa insatser med syfte
att stärka elevernas välbefinnande och utveckla mötet mellan
psykologi och pedagogik. 2022 fick de utmärkelsen ”Årets
elevhälsoförbättrare” för att ha skapat material som förflyttat
fokus från ett åtgärdande till ett hälsofrämjande arbetssätt.

12.40-13.40 Lunch
13.40-14.30 Förebyggande och hälsofrämjande klassrumsarbete
där alla elevers lärande och hälsa blir synligt

Ta del av ett systematiskt och praktiskt exempel som synliggör
varje elevs progression med hänsyn till både hälsa och lärande.
Ett arbete som involverar både elevhälsan och undervisande
lärare.

 • Hur blir elevhälsan mer förebyggande och hälsofrämjande
  genom ett arbete närmre klassrummet?
 • Så är det möjligt att få en mer kontinuerlig helhetsbild över elevers progression och mående i skolan
 • Hur kan lärarna tillsammans med elevhälsan arbeta systematiskt och nära klassrummet för att synliggöra varje elevs hälsa och lärande:

– Hur identifiera vilka kritiska situationer som kan
uppstå runt eleven och vilket moment ska vi arbeta
mer med?
– Hur analysera och utvärdera tester som gjorts – behövs
insatser göras på grupp- eller individnivå?
– Hur säkerställa en plan i arbetet med de elever som är
behov av stöttning och de elever som är behov av extra
stimulans?
– Hur ska elevhälsan stötta och på vilket sätt kan övriga
kollegor på skolan hjälpa till?
– Hur följa upp och utvärdera insatserna – hur svarar
eleverna på undervisningen och hur ser progressionen
ut för varje elev över tid?

Aron Åslund, rektor, Lotta Perman, specialpedagog samt
Louise Lugne, lärare, Sannerudsskolan, Kils kommun.

14.30-14.50 Eftermiddagspaus
14.50-16.05 Implementera relationskompetens i organisation,
kulturen och arbetsprocesser – främjande
och förebyggande arbete med större fokus på
relationer och elevers resurser
Relationer är grunden för alla elevers psykiska
välmående, lärande, utveckling och skolframgång

 • Vad är relationskompetens och hur kan det utvecklas?
 • Vad säger forskningen gällande relationen mellan lärare
  och elever med neuropsykiatriska svårigheter (NPS)?
 • Lärares relationskompetens som en förutsättning för
  social och akademisk utveckling hos elever i allmänhet
  men elever med NPS i synnerhet
 • Hur kan elevhälsan arbeta för att främja lärares
  relationsarbete?

Linda Plantin Ewe, lektor i specialpedagogik, Högskolan
Kristianstad. 2022 disputerade hon med avhandlingen
”Lärares relationskompetens i möte med elever med ADHD”.
Avhandlingen hamnade på förstaplats på Skolportens lista
över mest lästa avhandlingar 2022. Hennes nuvarande
forskningsprojekt fokuserar relationen mellan lärare och
flickor med neuropsykiatriska svårigheter.
16.05-16.15 Bensträckare

16.15 -17.10Hur tillsammans med hela skolans personal
kartlägga och analysera faktorer som utgör risker
för ohälsa eller hinder i lärandet?

 • Varför bör vi arbeta med kartläggning och dokumentation
  som verktyg för att arbeta förebyggande och
  hälsofrämjande?
 • Hur kan elevhälsan använda ett gemensamt språk som
  säkerställer rätt insatser som svarar upp mot elevens
  behov av anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur analysera lärmiljön och organisationen kring elever
  – vad finns det för brister som utgör hinder för elevens
  lärande?
 • Så kan elevhälsoteamets professioner öka
  analyskompetensen hos rektorer och lärare genom att
  bidra till fördjupad förståelse av elevresultat
 • Hur involvera och få vårdnadshavare och elev mer
  delaktiga i elevens skolutveckling?

Sandra Arvidsson Vidic, grundskollärare och biträdande
rektor, Haninge kommun och Johanna Jozic, skolchef,
Frösunda Omsorg. Båda har lång erfarenhet av
dokumentation och elevhälsa.

17.10 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 11 januari 2024

08.00-08.30 Morgonkaffe för deltagare på plats
08.30-09.45 Hur säkra ett systematiskt utvecklingsarbete som
sker på individ-, grupp- och organisationsnivå i
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet

 • Hur involvera ett förebyggande arbete på gruppnivå i
  klassrummet – att gå från att förvänta sig individuellt
  åtgärdande stöd av elevhälsan till faktiskt handlande i
  klassrummet
 • Vad är rätt mått av anpassningar där elever fortfarande får
  möta utmaningar och läras sig kämpa:
  – Hur få eleven att våga möta det som är svårt och tro på
  sin egen förmåga och kompetens?
  – Så blir bättre på att synliggöra eleven och varje elevs
  progression med höga förväntningar utifrån varje
  elevs förmåga

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog och
har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa och arbeta
med elevhälsan i skolan. Helena är författare till böckerna
Formativ bedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling,
Att sätta betyg och Lektionsdesign – en handbok. Hon driver
också bloggen ”Det inkluderande klassrummet”. Efter en kort
period på Skolverket är Helena numera utbildningskonsult
och jobbar med frågor om inkludering, bedömning och
undervisning på många skolor med fokus på ett gemensamt
ansvar och lärande kring dessa viktiga frågor.

09.45-10.05 Förmiddagspaus
10.05-11.05 Hur vända hög skolfrånvaro till skolnärvaro
– strategier som behåller och får tillbaka eleverna
i skolan, undervisningen och lärandet

 •  Frånvarons psykologiska processer, både hos
  skolpersonal, föräldrar och eleven. Hur förstå det och hur
  jobba med det tillsammans?
 • Hur kan skolan jobba med ett barns ångest inför skolan?
  Eller är det BUP?
 • Hur prata konkret med barnet om sin skolsituation och
  sitt obehag? Olika samtalstekniker för att undvika alltför
  komplicerade frågor som exempelvis: varför kommer du
  inte till skolan? Eller: hur vill du ha det?
 • Systematik och tidiga insatser som behöver sätta in
  för att få tillbaka eleverna till skolan och förhindra att
  skolfrånvaron eskalerar – praktiskt exempel
 • Hur hitta fram till gemensamma utvecklingsplaner
  kring eleverna där lärarna är mer involverade i att hitta
  lösningar?

Malin Olsen, barn- och ungdomspsykolog, Malmö stad.
Hon har varit verksam i socialtjänsten, SiS och BUP och
arbetar numera i Grundskoleförvaltning med fokus på
problematisk skolfrånvaro och barns gamingvanor.

11.05-11.15 Bensträckare

11.15-12.30 Systematiskt kvalitetsarbete, kunskap och
lärande – vilka värden är viktiga för att stärka
elevers hälsa och lärande?
Alltmer arbetstid går åt till att planera, mäta och rapportera
– vi kallar det kvalitetsarbete. Men leder det alltid till
kvalitet? Vi lever i en tid av siffror och statistik med en
övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta
upp, mäta och kvantifiera. Risken med mätande av en
verksamhet är att indikatorerna kan ta över för mycket
och verksamheten blir omänsklig. Alltså att man börjar
springa efter siffrorna i stället för att jobba efter det som är
verksamhetens egentliga syfte.
Ta del av en fascinerande föreläsning där Jonna vägleder
oss i att se tillitens och det professionella omdömets många
möjligheter och värde samt hur vi ska främja det. Hon
visar vägen och ger handfasta råd om hur vi kan skapa ett
mänskligare förhållningssätt men större flexibilitet och där
det finns plats för situationsbaserad kunskap och olikheter.

Jonna Bornemark är en av Sveriges mest
tongivande filosofer, författare och föreläsare.
Hennes hyllade böcker, Kroppslighetens mystik,
Det omätbaras renässans, Horisonten finns
alltid kvar, och nu senast Jag är himmel och hav
har öppnat för existentiella samtal och myntat
begrepp som förpappring och mikromotstånd.

12.30 Konferensen avslutas
12.30 – 13.30 Lunch för deltagare till separat
bokningsbar fördjupningseftermiddagen
Elevhälsa integrerad i hela skolans SKA arbete

Separat bokningsbar Fördjupningseftermiddag kl. 13.30-16.30

Elevhälsa integrerad i hela skolans SKA arbete
– att driva skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete där
elevhälsan är en självklar del

Under eftermiddagen får du ta del av konkreta exempel som syftar till att ge stöd i elevhälsans och skolans
systematiska kvalitetsarbete för ett lyckosamt elevhälsoarbete. Ambitionen är att de konkreta exemplen ska
underlätta i ditt arbete med att bygga en robust verksamhet där personal och elever mår bra och får utvecklas.
Med utgångspunkt i styrdokument och forskning visar denna eftermiddag på konkreta verktyg i utvecklingen av
en skola med förebyggande och hälsofrämjande fokus.
Eftermiddagen väver samman praktik med aktuell forskning samt reflektionsövningar där du tittar på din egna
verksamhet och dess specifika förutsättningar

Ur innehållet:

 • Hur ser en organisation och processer ut som lever med elevhälsan i det systematiska kvalitetsarbetet?
 • Hur kan elevhälsofrågorna leva i allt det som görs i skolan och inte vara ett separat spår i utvecklingsarbetet?
 • Så identifierar du viktiga aspekter i din egna verksamhet och arbetar igenom processerna för att förstå där
  elevhälsoperspektivet brister?
 • Hur skapa en synvända i en organisation för att elevhälsofrågorna ska leva i allt som görs och hos alla professioner?

Under eftermiddagen bryter vi för en kaffepaus ca 14.45

Under ledning av: Emma Rosengren är verksamhetschef för Resurscentrum i Södertälje. Hon har mångårig erfarenhet av att som
skolledare leda arbetet med hälsofrämjande skolutveckling inom grundskola och gymnasieskola och anpassat
gymnasium. Hon arbetar parallellt med att fortbilda och föreläsa om elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling
ur olika infallsvinklar.