Elevhälsa 2023

24-25 april 2023

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
eller som livesänd webbkonferens

Föreläsare

Åse Fagerlund
fil. doktor, neuropsykolog och psykoterapeut, Folkhälsans forskningscentrum, Helsingfors

Emma Rosengren
tf. verksamhetschef, Resurscentrum, Södertälje kommun

Anette Lööf
rektor, leg. lärare och speciallärare, Parkskolan, Östersund kommun

Helene Wallerstedt
fd. skolledare, skolutvecklare och författare

Sara Lindahl
skolkurator, Thorén Business school/ Klaragymnasiet, Karlstad

Elin Hoff Brattberg
leg. psykolog och adjunkt, Elevhälsobyrån/ Göteborgs universitet

Jenny Karlsson
specialpedagog, MOVE pedagogik

Anna Morell
specialpedagoger, MOVE pedagogik

Fredrik Zimmerman
forskare och lektor, institutionen för pedagogiskt, Högskolan i Borås

Kristina Carlén
sjuksköterska och adjunkt, folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som stödjer hälsa och lärande
 • Organisera och skapa nytänk i elevhälsans vidareutveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet – hur får insatser större effekt på hälsa och lärande?
 • Hur stärka hela skolans relationella förhållningssätt och synliggöra elevers resurser– i organisation, kulturen och arbetsprocesser
 • Så skapas elevhälsoinriktade klassrum som främjar att koppla lärandet och hälsan närmre varandra
 • Psykisk hälsa och närvarofrämjande arbete – så kan skolan förebygga problematisk skolfrånvaro
 • Så samverkar elevhälsans kompetenser mot samma mål och lyfts in i skolans övriga utvecklingsprocesser

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 april

Psykisk hälsa och elevhälsoarbete i klassrummet och på skolan

Eftermiddagens fokus är om hur vi kan ta in styrkebaserad utveckling för att skapa välbefinnande i hela skolan. Som deltagare får du verktyg att skapa en mer välmående verksamhetskultur med psykisk hälsa som mått.
Under ledning av: Åse Fagerlund, filosofie doktor, neuropsykolog och psykoterapeut, Folkhälsans forskningscentrum, Helsingfors


Några röster från Elevhälsa 2022:

”En av de bästa konferenser jag någonsin varit på – och det är många:)”
”Bra mix av olika professioner. Det var även bra med blandningen av teorier, forskning och praktiska verktyg. Jag är fylld av inspiration”
”Kunniga föreläsare mot samma mål men med olika infallsvinklar. Positivt!”
”Alla talare var intressanta att lyssna på och de bidrog med olika bitar till en bra helhet”
”Väldigt bra upplägg och bra innehåll, man kan säga mitt i prick med svårigheter och förbättringsförslag”
”Bra blandning av föreläsare”
”Bara Såå bra och intressant”
”Mycket bra föreläsare och proffsig teknik på den digitala konferensen”
”Mycket inspirerande. Bra bredd på innehållet, men ändå med en röd tråd. Jag har många tankar och idéer att ta med mig till min verksamhet”

Priser

Boka innan
17/2 2023

Boka innan
17/3 2023
Ordinarie pris
Konferens5 995 kr5 995 kr6 995 kr
Fördjupningseftermiddag2 495 kr2 495 kr2 495 kr
Konferens + fördjupningseftermiddag6 990 kr7 990 kr9 490 kr
Webbsändning konferens4 995 kr5 995 kr5 995 kr
Webbsändning fördjupningseftermiddag1 995 kr1 995 kr1 995 kr
Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag5 990 kr6 990 kr7 990 kr

Plats

Program

klicka på bilden för att ladda ner

Programschema

Programdag 1, den 24 april

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.05 Välkommen till konferensen
09.06-10.30 Tvärprofessionella samverkansformer för tydligare och integrerat elevhälsoarbete i hela skolans verksamhet
Hur samarbeta i elevhälsoteamet för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssättı

 • Hur varje profession kan hitta sitt sätt att arbeta förebyggande men ändå integrerat med övriga elevhälsan?
 • Så får elevhälsan ökad förståelse om varandras roller för att lyckas sätta in rätt insatser i det förebyggande arbetet
 • Systematiskt arbete som samlar alla professioners kunskaper om eleven – hur blir varje tårtbit en helhet runt eleven?
 • Hur lyfts elevhälsan tvärprofessionella samverkan och arbete in i verksamheten för att bli en del i kärnverksamheten i stället för en stödfunktion?

Emma Rosengren är tf verksamhetschef för Resurscentrum i Södertälje. Hon har mångårig erfarenhet av att som skolledare leda arbetet med hälsofrämjande skolutveckling inom grundskola och gymnasieskola och gymnasiesärskola. Hon arbetar parallellt med att fortbilda och föreläsa om elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling ur olika infallsvinklar.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe
10.50-12.00 Elevers psykisk hälsa och skolans uppdrag – skolans betydelse för elevers psykiska hälsa och framtidstro

 • Psykisk hälsa och psykisk ohälsa – hur hänger det ihop?
 • Vilka är orsakerna till att vi ser allt fler unga mår dåligt i skolan och i samhället i stort – vilka krav finns det i omgivningen?
 • Skolan som en social arena och hur det påverkar barn och elevers psykiska hälsa
 • Riskfaktorer och skyddsfaktorer för ungdomars psykiska hälsa
 • Känsla av sammanhang har betydelse för ungdomars psykiska hälsa
 • Självkänsla har betydelse för ungdomars psykiska hälsa
 • Hur är förhållanden i skolmiljön kopplade till barn och ungdomars psykiska hälsa?

Kristina Carlén, sjuksköterska och adjunkt, folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Alla elever är allas ansvar – att implementera ett relationellt förhållningssätt i organisation, kulturen och arbetsprocesser

Ta del och lyssna till ett utvecklingsarbete om en skola som tidigare upplevdes stökig och otrygg och som nu är en plats där både elever och personal känner sig trygga, trivs och utvecklas tillsammans.

 • Hur stötta all personal att satsa på relationsbyggande och få dem att se den långsiktiga vinsten och nya möjligheter
 • Systematiskt arbete som skapar trygghet för lärande i de pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöerna
 • Elevhälsans roll – från ett ”vi och dom” till en naturlig del av skolans organisation och utveckling
 • Hur vi involverat eleverna i skolans utveckling av trygghetsfrågor?

Anette Lööf, rektor, leg. lärare och speciallärare, Parkskolan, Östersund kommun

14.00-14.20 Eftermiddagskaffe
14.20-15.30 Skolnärvaro i praktiken – så får vi till det förebyggande arbetet

 • Hur kan vi förstå elevers skolfrånvaro så att vi kan använda oss av insatser som fungerar?
 • Hur får vi till det systematiska arbetet med närvaro i praktiken så att vi upptäcker och reagerar i tid?
 • Hur skapar vi en samsyn mellan socialtjänst, vård, skola och hem som leder till att eleven får det stöd den behöver?
 • Hur får vi igång det främjande och det förebyggande arbetet på grupp- och organisationsnivå?

Sara Lindahl är skolkurator, entreprenör samt är processtöd i arbetet med skolnärvaro. Under fyra var Sara projektledare för ett skolnärvaroprojekt i Karlstad som arbetade framgångsrikt med problematiken utifrån en modell som sätter fokus på hela situationen runt eleven utifrån risk och skyddsfaktorer. Skolnärvaromodellen har beforskats i SOFIA-studien, ett samarbete mellan Örebro universitet och Karlstad universitet.

15.30-15.40 Bensträckare
15.40-16.50 Hur skapa en organisation som arbetar systematiskt med det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet

 • Elevhälsa som en integrerad del av skolans systematiska kvalitetsarbete för en hälsofrämjande skolutveckling – från vision till praktik & praktik
 • Hälsofrämjande skolutveckling genom kollaborativ och interprofessionell samverkan i hela organisationen:
  • Skolkultur
  • Grupputveckling
  • Samtalsmetoder
  • Konkreta verktyg etc som förutsättningar för samverkan
 • Hur skapas lärande och hälsa i hela organisationen med fokus på arbetsmiljö, psykologisk trygghet, återhämtning på jobbet

Elin Hoff Brattberg är leg. psykolog och grundare av Elevhälsobyrån. Hon är också adjunkt vid Göteborgs universitet där hon undervisar inom arbets- och organisationspsykologi samt vid Rektorsutbildningen. Under sina 10 år som psykolog har hon på olika sätt arbetat med handledning, grupputveckling, utbildningar, organisationoch verksamhetsutveckling samt ledarskapsstöd. Den röda tråden kännetecknas av professionell utveckling, lärande och beteendeförändring.

16.50 första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 25 april

08.00-08.30 Morgonkaffe
08.30-09.45 Elevcentrerat utvecklingsarbete – hur kan elevernas egna röster ge bättre fokus på rätt sorts insatser

 • Hur kan vi lyfta elevens perspektiv och röst för att bättre svara upp mot elevens behov och ge rätt insatser?
 • Olika sätt att få information från eleven
 • Hur gör vi eleven delaktig i de insatser vi planerar?
 • Hur kartlägga lärmiljön och organisationen kring elever – vad finns det för brister som utgör hinder för elevens lärande?
 • Hur ser vi till att insatserna fungerar, vad behöver vi tänka på?

Jenny Karlsson och Anna Morell är specialpedagoger med erfarenhet från arbete inom central elevhälsa, särskolan, grundskolan (alla åldrar) och gymnasieskolan. Även av arbete inom LSS. Både handleder, kartlägger, poddar och utbildar samt arbetar Anna inom särskolan och Jenny på gymnasiet. De är aktuella med boken ”Elevhälsa- med kartläggning som verktyg” och är tillsammans MOVE pedagogik.

09.45-10.05 Förmiddagskaffe
10.05-11.05 Det elevhälsoinriktade klassrummet med tillgängligt lärande

Vad är självsaboterande handlingar bland elever och hur ändras detta agerande?

 • Vad kan göras inom skolans ram för att motverka elevers känsla av uppgivenhet inför uppgifter?
 • Hur görs uppgifter begripliga för alla elever oavsett könstillhörighet?
 • Vad får en elev att identifiera sig som en individ som inte kan lära sig, och hur kan personal inom skolan förändra denna negativa självbild?
 • Varför utvecklar elever strategier för att undvika uppgifter och hur förändrar man detta självsaboterande agerande?

Fredrik Zimmerman är forskare i Barn och ungdomsvetenskap och jobbar som lektor vid institutionen för pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås. skolan. Han har studerat skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och vad detta kan bero på. Men framförallt har han gjort studier på skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg och förändra ett negativt och självsaboterande agerande hos främst pojkar. Och genom dessa insatser skapat en skolvardag som är gynnsam för både flickor och pojkar.

11.05-11.15 Bensträckare
11.15-12.30 Rektor och elevhälsans avgörande roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

Analyskompetens där kan elevhälsoteamets professioner bidra till fördjupad förståelse av elevresultatet

 • Enkla rutiner som ger resultat
  Det till synes enkla kan vara det svåraste. Hur förenklar och systematiserar vi processer och rutiner så att de går att genomföra?
 • Viktigast – uppföljning och utvärdering
  Ofta glömmer vi att slutföra och utvärdera. Det är ”enklare” att gå vidare till nästa försök. Vad krävs av skolledning och elevhälsa för att rutiner och signalsystem genomförs?

Helene Wallerstedt är fd. skolledare och arbetar numera med att stödja skolor med ekonomi i obalans och med handledning till rektorer och biträdande rektorer. Hon föreläser också om det ökade antalet NPF-diagnoser, vilka konsekvenser det får för skolans möjligheter att ge alla stöd. Och, kan man förändra sitt sätt att tänka och arbeta och fokusera på skolans uppdrag? Helene har skrivit tre böcker i Natur&Kulturs serie Lärpocket; ”Att arbeta som elevassistent”, ”Utveckla samarbetet mellan hem och skola” samt ”Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra?”. Den senaste boken är utgiven på Gleerups och heter ”Lärarassistentens handbok”.

12.30 Konferensen avslutas
12.30-13.30 Lunch för deltagare i den separat bokningsbara fördjupningseftermiddagen ”Psykisk hälsa och elevhälsoarbete i klassrummet och på skolan”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 april, kl 13.30-16.30

Psykisk hälsa och elevhälsoarbete i klassrummet och på skolan – med elevers välbefinnande, styrkor och resurser i centrum

Hur kan vi inom skolan arbeta systematiskt och mångsidigt för att stärka elevers, kollegors och vårt eget välbefinnande? Hur stärker vi elevers psykiska hälsa, vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar genom att bryta onda cirklar och stärka självkänslan?

Eftermiddagens fokus handlar om hur vi kan ta in styrkebaserad utveckling för att skapa välbefinnande i hela skolan. Styrkebaserad utveckling är en internationellt erkänd metod för att skapa positiv utveckling inom organisationer baserad på omfattande forskning. Som deltagare får du verktyg att skapa en mer välmående verksamhetskultur med psykisk hälsa som mått.

Under eftermiddagen får du ta del av frågeställningar som:

 • Hur vi kan göra alla skolans professioner delaktiga i en process mot ökat välbefinnande?
 • Hur vi kan kartlägga upplevelser av välbefinnande hos olika aktörer inom skolan och arbeta vidare från det som redan görs och fungerar samtidigt som vi skapar visioner för vart vi vill vara på väg i vårt arbete?
 • Hur vi kan skapa en process för fortgående, systematiskt arbete kring ökat välbefinnande i skolan?

Under ledning av: Åse Fagerlund, fil. doktor, neuropsykolog och psykoterapeut. Hon leder sedan 2015 en forskargrupp vid Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors som arbetar med att stärka välbefinnande hos barn och unga med hjälp av metoder i positiv psykologi, neurovetenskap och psykoterapi. Åse är certifierad i styrkebaserad utveckling från Case Western Reserve University i USA.