Projektbeskrivning

Elevhälsa 2022

16-17 maj 2022

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som livesänd digital konferens

 

Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som stödjer hälsa och lärande

 • Organisera och skapa nytänk i elevhälsans vidareutveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet – hur får insatser större effekt på hälsa och lärande?
 • Så samverkar elevhälsans kompetenser mot samma mål och lyfts in i skolans övriga utvecklingsprocesser
 • Hur stärka skolans salutogena förhållningssätt och synliggöra elevers resurser– i organisation, kulturen och arbetsprocesser
 • Hälsofrämjande arbete i en skola för alla – metoder som främjar elevers uthållighet, inre motivationen och tilltro till sin kompetens och prestationer
 • Strategier där elevhälsan och pedagoger samverkar i det främjande arbetet att koppla lärandet och hälsa närmre varandra
 • Hur vidareutveckla en mer inkluderande skola där elevhälsan stödjer pedagoger i uppdraget

Speciellt inbjuden: Simon Elvnäs, leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi, doktorand vid KTH

Effektfullt elevhälsoarbete
Ta del av ny och viktig kunskap som ökar effekten av elevhälsans arbetsinsatser i linje med målen för elevers ökade hälsa och lärande.

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag, den 17 maj:

Elevhälsoarbetet som en del i skolans systematiska, långsiktiga och dagliga kvalitetsarbete
Under eftermiddagen får du ta del av konkreta exempel som syftar till att ge stöd i elevhälsans och skolans systematiska kvalitetsarbete utifrån sex framgångsfaktorer för ett lyckosamt utvecklingsarbete.

Under ledning av: Semira Vikström, rektor och Erik Hall, bitr. rektor med ansvar för
elevhälsan, Visättraskolan, Huddinge kommun

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 16-17 maj 2022

Konferens:
Boka innan den 18 mars 2022: 5 995 kr
Boka innan den 14 april 2022: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag: 2 495 kr

Konferens + fördjupning:
Boka innan den 18 mars 2022: 6 990 kr
Boka innan den 14 april 2022: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Webbsändning konferens:
Boka innan den 18 mars 2022: 4 995 kr
Boka innan den 14 april 2022: 4 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag: 1 995 kr

Webbsändning konferens+ fördjupningseftermiddag:
Boka innan den 18 mars 2022: 5 990 kr
Boka innan den 14 april 2022: 6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning och språklig sårbarhet”

Talare och praktikfall

David Edfeldt
Psykolog, fortbildare och författare

Åse Fagerlund
Filosofie doktor, neuropsykolog och psykoterapeut, Folkhälsans forskningscentrum, Helsingfors

Petter Iwarsson
Leg. psykoterapeut, socialpedagog och skolkurator

Johan Hallberg
Rektor i Kolsva skolområde, Köpings kommun

Elinor Kennerö Tonner
Rektor, Källbrinksskolan, Huddinge kommun

Simon Elvnäs
Leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi, doktorand, KTH

Semira Vikström
Rektor, Visättraskolan, Huddinge kommun

Erik Hall
Bitr. rektor med ansvar för elevhälsan, Visättraskolan, Huddinge kommun

Elisabeth Thörnqvist
Bitr. rektor med ansvar för elevhälsan, Visättraskolan, Huddinge kommun

Eva Hjörne
Professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet


Konferensprogram

Programdag 1, den 16 maj

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.20
Tillgängliggör, förtydliga och förenkla elevhälsoarbetet för skolans samtliga personalkategorier – fånga kärnan och samarbetet i ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete

 • Back to basic – hur förenkla arbetet och komma åt kärnan i det som är avgörande för elevers möjlighet till hälsa och lärande?
 • Hur skapa ett förhållningssätt och arbetsprocess som får alla att förstå elevhälsans uppdrag genom att undvika komplicerade processer?
 • Vad behöver elevhälsan göra för att stötta och få pedagoger att känna att det är möjligt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i klassrummet?
 • Vilka nya professioner kan komplettera elevhälsans arbete? I Kolsva skolområde är en fysioterapeut en del i elevhälsan sedan två år tillbaka, med spännande resultat!
 • Hur kan man arbeta för att bibehålla god kvalitet i elevhälsan och därmed goda resultat?
 • Vad kan vi ta till oss i det praktiska elevhälsoarbetet från utredning Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven
  och om allmänna råd och gränsdragningar för elevhälsan

Johan Hallberg är rektor i Kolsva skolområde i Köpings kommun och har sedan år 2004 arbetat med skolutvecklingsfrågor med fokus på en hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa, skolkultur och värdegrund. Genom ett systematiskt arbete med elevhälsfrågor har elevernas betyg och trivsel ökat markant och fortsätter att ligga på en hög nivå. Ta del av det fortsatta utvecklingsarbetet kring elevhälsans ledning, utformning och struktur för att uppnå ett långsiktigt hållbart elevhälsoarbete.

10.20-10.40 Förmiddagskaffe

10.40-11.40
Främjande och förebyggande arbete med fokus på elevers resurser och ett salutogent, hälsofrämjande förhållningssätt
Föreläsningen tar utgångspunkt i forskning kring motståndskraft och hur samtal och bemötande kan skapa förutsättning för
förändring och psykisk hälsa. En röd tråd under föreläsningen är hur vi kan omsätta de salutogena begreppen begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet i samtal med barn för att möjliggöra lärande och psykisk hälsa.

 • Hur kan salutogent arbete bidra till lärande och psykisk hälsa i skolan?
 • • Hur kan vi arbeta praktiskt för att bidra till förändring och motivation?
 • Hur kan jag som arbetar i skolan använda den salutogena teorin som ett praktiskt verktyg i vardagen?

Petter Iwarsson, leg. psykoterapeut, socialpedagog och skolkurator. Petter arbetar som kurator på skolan och har
mångårig erfarenhet av att varit sakkunnig på Bris. Petter är författare till böckerna Samtal med barn och ungdomar:
erfarenheter från arbetet på BRIS (2007) och Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling (2014) samt Du behövs som vuxen
(2016)

11.40-11.50 Bensträckare

11.50-12.45
Lyft in elevhälsan i processen för skolutveckling och i klassrummet – hur förtydliga och synliggöra möjligheter och vinster
Elevhälsoarbetet har gått från frustration och känsla av ensamarbete till samsyn och ett salutogent förhållningssätt. Ta del av en kullerbytta och en utvecklingsresa i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som visar tydliga fördelar med ett arbete som startar i klassrummet.

 • Hur lyckas i förbättringsarbetet med rektorns tydliga ledarskap och ansvar för elevhälsan?
 • När ett utvecklingsarbete har gått i stå – hur hitta nya strukturer som ger energi och lösningsfokuserat samarbete runt eleven?
 • Hur integreras ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i den vardagliga verksamheten där alla kompetenser drar mot
  gemensamma mål och inte i parallella spår?
 • Processer som håller ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete vid liv trots att det kan vara svårt att se de långsiktiga
  resultaten

Elisabeth Thörnqvist, bitr. rektor, Polhemskolan, Lunds kommun


12.45-13.45 Lunch

13.45-15.00
Att organisera för en hälsofrämjande organisation

 • Hur implementera ett utvecklingsarbete kring hälsofrämjande och förebyggande arbete som gör skillnad på riktigt?
 • Hur organiserar man för ett elevhälsofrämjande arbetssätt där relation och förhållningssätt står i fokus?
 • Hur skapas processer för alla i skolan att arbeta mot gemensamma mål med elevers välmående och kunskapsutveckling i fokus?
 • Hur skapas goda strukturer kring;
  – elevhälsa
  – lärande
  – fysisk lärmiljö
 • Metoder som systematiskt följer upp om vi gör rätt saker och att det ger effekt på elevers möjlighet att nå kunskapsmålen – vad har vi gjort, vad blev resultatet?

Elinor Kennerö Tonner är skolledare i Huddinge kommun och har sin bakgrund som grundskollärare, lärarfortbildare och handledare i förhållningssätt. Hon brinner för elever med behov av det lilla extra och arbetar aktivt med att skapa strukturer kring hur man kan planera och strukturera lärande, miljö och förhållningssätt, för att skapa en skola som är tillgänglig och likvärdig för ALLA elever. Hon föreläser över hela Sverige om värdegrund, förhållningssätt och om hur man kan skapa en skola där man planerar för elever i behov av det lilla extra först –och hur det bidrar till trygghet och tillgänglighet för alla elever, oavsett förutsättningar.

15.00-15.20 Eftermiddagskaffe

15.20-16.45
Effektfullt elevhälsoarbete – hur vet vi att vi gör rätt saker och om elevhälsoarbetet ger önskat resultat?
Att vara effektiv är att hinna med många saker på kort tid. Att vara effektfull är att få ut största möjliga effekt av den
arbetsinsats man gör. Hur kan elevhälsan medvetet arbeta tillsammans med en tydligare riktning för att omsätta målen
i det dagliga arbetet? Hur använder vi bäst den tid vi har och vilka effekter kan det få på de förebyggande och hälsofrämjande
insatserna? Föreläsningen ger elevhälsoteamet en ny verktygslåda som minskar variationen mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag och därmed möjliggör att elevhälsan gör rätt saker på rätt ställe för eleven.

 • Hur kan faktorer som utgör risker för ohälsa eller hinder i lärandet kartläggas?
 • Med vilka metoder och arbetssätt säkerställer vi att eleven fått rätt insatser utifrån kartlagda behov?
 • Hur går elevhälsoteamet från att var effektivt till att fokusera på effektfullhet i strukturer och innehåll?
 • Hur lyckas vi implementera hållbara beteendeförändringar i våra utvecklings- och förändringsprocesser?

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, doktorand vid KTH och har en magister i ergonomi samt är en populär föreläsare. Simon driver sedan 2010 ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det han kallar effektfullhet. Om effektivitet är att
hinna med många saker på kort tid handlar effektfullhet om vilken effekt den tid vi lägger ned har. Ny och viktig kunskap
har utvecklats som kan öka effekten av arbetsinsatser i linje med verksamhetens mål

16.45 Första konferensdagen avslutas


Programdag 2, den 17 maj

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.30
Utveckla en elevhälsa och lärmiljöer som möter alla elever och tar bort fokus från individnivån och
specifika elevärenden
Förebyggande/främjande arbete i balans med det åtgärdande arbetet, stimulans och extra anpassningar, särskilt stöd

 • Den senaste forskningen om en inkluderande skola och konsekvenserna för elevhälsans och undervisningens
  utvecklingsarbete
 • Hur kan elevhälsans professioner jobba tillsammans med pedagogerna för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete med fokus på elevers lärande och välbefinnande
 • Hur bryter vi det kategoriska tänkande och ger mer stöd i att anpassa och utveckla lärmiljön och elevers välmående
 • Hur organisera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där elevhälsan stödjer pedagoger i att klara uppdraget med en mer inkluderande skola?

Eva Hjörne är professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hon har under lång tid bedrivit forskning om elevhälsoarbete samt lärande och undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Dessutom har hon följt projekt om en hälsofrämjande skolutveckling på skolor runt om i Sverige. Eva är, tillsammans med Roger Säljö, redaktörer för en bok som utkom 2021; Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling i teori och praktik där både forskare och praktiker skriver om hur en elevhälsa i samverkan kan höja barn och ungas lärande och välmående.

09.30-09.50 Förmiddagskaffe

10.05-11.05
Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete som startar i klassrummet – praktiska och nya
vetenskapligt beprövade metoder
Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och har svårt att känna sig närvarande och ta till sig kunskap i skolan. Hur stärker vi dessa elever, vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar genom att bryta onda cirklar och att stärka självkänslan. Under föreläsningen får du ta del av praktiska och nya vetenskapligt utprövade metoder som tar det förebyggande och hälsofrämjandet elevhälsoarbetet in i klassrummet.

 • Systematiska processer för att lämna bristperspektivet och i stället synliggöra elevens styrkor och resurser– för stärkt självkänsla, medkänsla och psykisk utveckling
 • Vad kan göras inom skolans ram för att motverka elevers känsla av uppgivenhet inför uppgifter och vardagens motgångar?
 • Undervisning och förhållningssätt som får eleven att känna att de klarar motgångar och att de orkar ta sig vidare i lärprocessen?
 • Hur får vi insikt i personliga styrkor och hur de kan de användas vid motgångar?

Åse Fagerlund är filosofie doktor, neuropsykolog och psykoterapeut. Hon leder sedan 2015 en forskargrupp vid
Folkhälsans forskningscentrum i Helsingfors som arbetar med att stärka välbefinnande hos barn och unga med hjälp av metoder i positiv psykologi, neurovetenskap och psykoterapi.

11.05-11.15 Bensträckare

11.15-12.30
Hur stödja elever att klara av skoluppgifter och få lust och vilja till utveckling och lärande?

 • Utmaningar är en del av skolans vardag men hur gör vi om det påverkar elevers motivation, självförtroende och möjlighet att känna meningsfullhet?
 • Hur stärka eleverna för att snabbt återhämta sig från en motgång eller ett misslyckande och att växa av dessa
  upplevelser?
 • Hur lyfta elever och få dem att känna sig inkluderade och motiverade till lärande när de har svårt att klara målen?
 • Hur gör vi för att hjälpa de elever som har det tuffast i skolan, för att på så sätt skapa mindre frustration och stress hos andra elever – och även hos lärare och andra vuxna?
 • Strategier, metoder och förhållningssätt som fångar elevens egen inre motivation till lärandet och viljan att kämpa utifrån sina förutsättningar

David Edfelt är psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till förskolor, skolor och andra verksamheter. Han är författare till en rad uppskattade böcker för lärare och annan pedagogisk personal. Sedan 2007 har han undervisat på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och har i över 20 år hjälpt verksamheter att bli bättre på att bemöta barn och ungdomar för att de ska lära sig och samtidigt må bra.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Gemensam lunch för deltagare till fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Elevhälsoarbetet som en del i skolans systematiska, långsiktiga och dagliga kvalitetsarbete”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag, den 17 maj kl.13.30-16.30

Elevhälsoarbetet som en del i skolans systematiska, långsiktiga och dagliga kvalitetsarbete

Under eftermiddagen får du ta del av konkreta exempel som syftar till att ge stöd i elevhälsans och skolans systematiska kvalitetsarbete utifrån sex framgångsfaktorer för ett lyckosamt utvecklingsarbete. Ambitionen är att de konkreta exemplen ska underlätta i ditt arbete med att bygga en robust verksamhet där personal och elever mår bra och får utvecklas. Eftermiddagen väver samman praktik med aktuell forskning samt reflektionsövningar där du tittar på din egen verksamhet och dess specifika förutsättningar.

Under eftermiddagen berörs frågor som:

 • Visa riktningen med en tydlig vision för elevhälsoorganisationen
 • Strukturera ett systematiskt kvalitetsarbete som för arbetet framåt
 • Bygga en god arbetsmiljö med en kultur som andas VI-känsla
 • Bygga en stabil grund med tydliga rutiner och ledstänger
 • Arbeta för en prioriterad elevhälsa
 • Främjande och förebyggande insatser

Vi bryter för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av:
Semira Vikström, rektor, som brinner för skolutveckling, och har vid flera tillfällen prisats för sitt arbete som
rektor. Under 2020 mottog hon det Stora Skolledapriset och priset som Årets rektor på Skolledare21.
Erik Hall som arbetar som biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, och har en gedigen erfarenhet att driva
elevhälsoarbete. Både Erik och Semira har blivit utsedda till årets chef inom barn- och utbildningsförvaltningen
i Huddinge kommun. Under flera år har de utifrån ett tydligt ledarskap, en tydlig vision och med en prioriterad
elevhälsa vänt en ”bortvalsskola” i ett socioekonomiskt utsatt område med dåliga resultat till en skola som
Skolinspektionen har beskrivit enligt ovan, som ”en av de bästa skolor vi varit på”.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan