Projektbeskrivning

Elevhälsa 2021

24-25 maj 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

 

Förebyggande, hälsofrämjande och integrerad elevhälsa som stärker lärande och hälsa

 • Hur styra och leda elevhälsans arbete mot elevers behov och  skolans mål i linje med övriga kvalitetsarbetet?
 • Utveckla systematiska processer som ökar skolnärvaron och fångar risksignaler för problematisk skolfrånvaro
 • Hur bryta kategoriskt tänkande och utveckla tillgängliga lärmiljöer, differentierad undervisning och mer utrymme för det relationella perspektivet
 • Samverkansmodeller där elevhälsans professioner arbetar klassrumsnära – hur görs det i praktiken för att verka förebyggande, hälsofrämjande och stödjande i elevers lärande?
 • Hur lyckas med förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete som involverar och ger kraft till hela skolan i att stärka elevers möjlighet till lärande

Speciellt inbjuden: Petri Partanen, fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog, Skolutvecklarna Sverige

Praktisk samverkan där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet stärker varandra kring hälsa och lärande.
Ta del av en inspirerande föreläsning med fokus på hälsa för lärande, lärande för hälsa – om hur de olika delarna hänger ihop och hur de förenas i praktiken.

Att vända en skola till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete – hur skapa nytänk och utrymme för en mer integrerad elevhälsa och främjande lärmiljöer

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 maj

Hur utmana traditionella arbetssätt och möta elevers verkliga behov? Hur skapa och behålla ett mer öppet, reflekterande och analyserande förhållningssätt som ibland går utanför ramarna och tar oss vidare i utvecklingsarbetet? Med utgångspunkt i styrdokument och forskning visar denna eftermiddag på konkreta verktyg i utvecklingen av en skola med förebyggande och hälsofrämjande fokus.

Under ledning av Josimar Blanco, beteendevetare och bitr. rektor med fokus på elevhälsa, Vittra Brotorp och Malin Valsö, leg. psykolog och författare, Elevhälsokonsulterna.

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning.
Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 24-25 maj, 2021

Konferens: 
Bokning innan 26 mars: 5 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Digital konferens:
Bokning innan 26 mars: 4 995 kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Fördjupning: 2 495 kr

Digital fördjupning: 1 995 kr

Konferens + fördjupning: 
Bokning innan 26 mars: 6 990 kr
Bokning innan 23 april: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Digital konferens + fördjupning:
Bokning innan 26 mars: 5 990 kr
Bokning innan 23 april: 6 990 kr
Ordinarie pris: 8 490 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

”Bra och varierat utbud inom det spännande och komplexa området med språkstörning och språklig sårbarhet”

Talare och praktikfall

Anna Borg
Specialpedagog, författare och utbildare, Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND)

Jenny Edvardsson
Leg. lärare, författare och adjunkt i utbildningsvetenskap, Högskolan Kristianstad

Carina Forsberg
Enhetschef, centrala elevhälsan, Norrtälje kommun

Ann Lindgren
Gymnasielärare och projektledare, centrala elevhälsan, Norrtälje kommun

Henrik Ljungqvist
Rektor, Ronnaskolan,Södertälje kommun

Jonas Askne
Planeringsledare, fil. mag. i didaktik, författare, verksam på rektorsutbildningen, Göteborgs stad/Göteborgs universitet

Petri Partanen
Fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog, Skolutvecklarna Sverige

Josimar Blanco
Beteendevetare och bitr. rektor med fokus på elevhälsa, Vittra Brotorp

Malin Valsö
Leg. psykolog och författare, Elevhälsokonsulterna

Erik Hall
Bitr. rektor, Visättraskolan, Huddinge kommun

Semira Vikström
Rektor, Visättraskolan, Huddinge kommun

Renas Khezri
Rektor, Trosa kommun

Annika Dellholm
Leg. psykolog, Centrala elevhälsan, Malmö stad


Konferensprogram

Programdag 1, den 24 maj 2021

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-11.00
Praktisk samverkan där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet stärker varandra kring hälsa och lärande

 • Hälsa för lärande, lärande för hälsa – senaste forskningen om hur de olika delarna hänger ihop
 • Tillgänglighetsarbetet i fokus: att undanröja osynliga hinder och att främja hälsa och lärande i undervisningen och på hela skolan
 • Relationsarbetets tre delar som främjande faktorer i lärandet
 • Hur kan skolans professioner tillsammans vända fokus från riskfaktorer till friskfaktorer?
 • Behovsmodellen som samtalsverktyg för samverkan mellan elevhälsans professioner och all skolpersonal
 • Hur skapa strukturer och arbetssätt där lärare och arbetslag ser eleven i ett större helhetsperspektiv?
 • Så får vi kedjan av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete att fungera och hänga ihop

Petri Partanen är fil. dr, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har omfattande erfarenhet av skolutveckling, handledning och utbildning runt om i Sverige. Han är även forskare på Mittuniversitetet samt på Institute of Education, University College London. Han har skrivit flera böcker inom området barn och ungas hälsa, lärande och utveckling.

11.00-11.20 Förmiddagskaffe

11.20-12.30
Elevhälsa i praktiken – hur gå från vision till konkreta handlingar som gör elevhälsan levande i skolans vardag
Ta del av framgångsstrategier i en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel. Du får lyssna till ett praktiskt och konkret arbete med att bygga upp en prioriterad elevhälsa samt hur man lyckas med att gå från ord till handling i att skapa en elevhälsa som genomsyrar hela verksamheten.

 • Hur organisera elevhälsoarbetet med fokus på det centrala i uppdraget och som gör det möjligt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande?
 • Strategier för en elevhälsa integrerad i hela skoldagen
  – hur stödjer elevhälsan i skolans uppdrag med processer och rutiner som tar hänsyn till både den sociala miljön och lärandesituationen?
 • Hur se bättre skolresultat genom fokus på det relationella i alla möten med eleven?
 • Integrerade och konstruktiva lösningar utanför klassrummet som stärker trygghet, socialt samspel och kamratskap

Semira Vikström, rektor och Erik Hall, bitr. rektor, har arbetat tillsammans på Visättraskolan under sju läsår. De delar med sig av erfarenheter från att ha utvecklat Visättraskolan till en skola som idag genomsyras av skolans ledord: kunskap, trygghet och trivsel. De har även tillsammans med kollegan Dounya Hayyoun och skolforskaren Ingrid Hylander skrivit boken ”Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi?”

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.40
Leda och utveckla elevhälsa genom processorienterad verksamhetsutveckling
Elevhälsan kan arbeta mer systematiskt med hjälp av processorienterad verksamhetsutveckling. Ytterst handlar metoden om att ge rektor verktyg för att i samverkan med sitt elevhälsoteam leda och utveckla elevhälsan på sin skola. När en verksamhet arbetar processorienterat redogör den i förväg för hur arbetsuppgifter ska utföras och hur olika situationer ska hanteras. Ta del av hur du utvecklar en processorienterad elevhälsa som:

 • Utgår från elevens behov
 • Främjar likvärdighet och rättssäkerhet
 • Ger elevhälsans professioner förutsättningar att förstå varandras uppdrag
 • Synliggör den samlade elevhälsans uppdrag
 • Underlättar integrering av elevhälsan i skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Skapar utrymme för att arbeta hälsofrämjande och
  förebyggande

Jonas Askne är fil.mag. i didaktik och verksam vid grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad och på rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet. Han har
tidigare varit verksam som rektor och områdeschef, samt vid stadsledningskontoret i Göteborgs Stad. Genom sin roll
som processledare för bland annat elevhälsan har han erhållit både praktisk och strategisk erfarenhet av att arbeta med processorienterad verksamhetsutveckling. Jonas är författare till boken Processorienterad elevhälsa.


14.40-15.00 Eftermiddagskaffe

15.00-16.15
Hur implementera ett systematiskt arbetssätt som utifrån kartläggningsarbete stärker skolans möjlighet att arbeta närvarofrämjande

 • Hur kan EHT arbeta systematiskt med kartläggning för att förstå orsaker till elevers frånvaromönster i skolan?
 • Hur kan elevhälsans professioner tillsammans med övrig skolpersonal samarbeta kring att identifiera skolfrånvaro som riskerar att leda till problematisk skolfrånvaro?
 • Vad kan vi göra för att stärka elevens röst i kartläggningsarbetet?
 • Hur bemöta och involvera föräldrar i arbetet med att stärka förutsättningarna för elevens skolgång?
 • Hur får vi till ett framgångsrikt samarbete kring elever där undervisande lärare involveras i att förstå och möjliggöra stöd som leder tillökad närvaro?
 • Hur kan kartläggningsarbetet användas som stöd i arbetet med att planera, genomföra och utvärdera skolnärvarofrämjande insatser såväl på individ, grupp som på organisationsnivå?

Anna Borg är utbildad specialpedagog och har även arbetat som lärare, rektor och chef med elevhälsouppdrag. Anna föreläser, handleder och fortbildar skolpersonal inom grund-och gymnasieskola. Fokus för uppdragen är kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) och tillgängliga skolorganisationer samt att utveckla högre systematik i skolans arbetssätt och metoder för utvärdering. De senaste fem åren har Anna arbetat som skolsamordnare på Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm, där hon är fortsatt anknuten. Anna är författare till boken ”Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen” och är vid årsskiftet aktuell med en bok om övergångar i skolan.

16.15-16.25 Bensträckare

16.25-17.30
Mod att leda och förändra en skola – förändringsledning i praktiken med fokus på goda resultat, förebyggande och hälsofrämjande arbete
Ta del av strategier som tagit en skola från lågt resultat, otrygghet, konflikter, elever med låg självkänsla och känsla av utanförskap till en skola med goda resultat, elever med framtidstro och studiefokus. Regelbundna uppföljningar av elevernas resultat, ansvarskultur och bättre strukturer för elevhälsan är några faktorer som hjälpt att höja resultat. Ta del av hur man lyckas styra och leda processer mot en

kulturförändring som stärker elevernas hälsa och lärande – en skolutveckling som gör skillnad och där man genom systematiskt arbete lyckats göra en positiv vändning.

 • Hur skapa förutsättningar för förändringsprocesser som ger en likvärdig elevhälsa/skola som möter alla elevers behov?
 • Hur utveckla processer för alla i skolan att arbeta mot gemensamma mål med elevers välmående och kunskapsutveckling i fokus?
 • Så blir elevhälsan ett naturligt inslag och en del av elevernas utbildning och undervisning
 • Hur höja kvaliteten på ledning och styrning mot en elevhälsa som börjar i klassrummet och gör den till en central funktion på skolan?
 • Hur skapa system där varje elev blir synlig och som bidrar till elevers ökade trygghet?
 • Hur organisera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där elevhälsan stödjer pedagoger i att klara uppdraget med en undervisning för alla

Henrik Ljungqvist är rektor på Ronnaskolan i Södertälje. Han har verkat inom skolan sedan 1996, och blev skolledare 2007. Under sin tid som rektor har han även arbetat med ledarskaps- och personalutveckling och med skolutveckling i Taiwan i samarbete med University of Taipei och Taiwan Ministry of Education.

Renas Khezri
är rektor och började sin lärarbana år 2008 på Ronnaskolan. Hon blev skolledare år 2014 och arbetade på Ronnaskolan med skolutveckling och förändringsledning, vilket hon fortsätter med i sina nya uppdrag. Tillsammans har de utvecklat strukturer och processer för skol- och förändringsledning, där elevhälsan har en viktig roll som ett nav i verksamheten, och där elevhälsoarbetet inte bara bedrivs i EHT utan är en integrerad del av hela skolans arbete, oavsett profession och yrkesroll.

17.30 Första konferensdagen avslutas

Program dag 2, den 25 maj 2021

08.00-08.30 Morgonkaffe

08.30-09.30
Stärk elevernas hälsa och lärande genom en undervisning som både är inkluderande och differentierad

 • Vad säger forskning om inkludering?

 • Vad innebär det i praktiken att skapa en inkluderande och differentierad undervisning – vad behöver ske i undervisningen och i klassrummet?
 • Hur kan elevhälsan vara ett stöd i det klassrumsnära arbetet?
 • Hur kan man skapa en samsyn och ett samarbete mellan skolans olika professioner allt för att gynna elevernas lärande?

Jenny Edvardsson, leg.lärare, författare och adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad

09.30-09.50 Förmiddagskaffe

09.50-10.50
Systematiskt Tillsammans för Lärande – verktyg och ramar för en strukturerad och tydlig arbetsprocess i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet
Ta del av Malmös utvecklingsarbete med STfL – Systematiskt Tillsammans för Lärande, ett arbetssätt som bygger på en nederländsk, evidensbaserad och välbeprövad arbetsmodell för skola och elevhälsa. Hör om Centrala Elevhälsans erfarenhet av att driva ett utvecklingsarbete som visat på ett förbättrat samarbete och effektivitet inom EHT, mellan EHT och arbetslagen och mellan skola och elev/vårdnadshavare.
Ta del av:

 • Hur EHT och skolpersonal tillsammans kan arbeta målinriktat och inkluderande för att förebygga och tidigt upptäcka behov av stöd och gemensamt arbeta fram lösningar
 • Metoder som skärper upp syfte, fokus, och mål för ett förbättrat samarbete kring och med eleven
 • Verktyg för att planera, samarbeta, genomföra kartläggningar/utredningar och komma fram till bedömningar, behov och konstruktiva åtgärder på ett tydligare sätt
 • Ett praktiknära värdegrundsarbete som sker i takt med att ett inkluderande och samarbetsbaserat förhållningssätt växer fram

Annika Dellholm, leg. psykolog, och ansvarar för utvecklingsarbetet med STfL för Malmö Stads Grundskolor och står för både utbildningsinsatser och implementeringsstöd till EHT och skolledningar.

10.50-11.00 Bensträckare

11.00-12.30
Tillgängligt lärande i varje skola och klassrum i en hel kommun – så får vi skolan att fungera för alla elever!
Norrtälje kommun satsar stort på att skapa en likvärdig skola som fungerar för alla. Ett led i arbetet är att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos alla rektorer, lärare och fritidspedagoger samtidigt som skollokalerna anpassas. Syftet och målen är att alla elever ska klara skolan och bli gymnasiebehöriga. Ta del av framgångsstrategier för en integrerad satsning på elevhälsa och lärande samt hur man lägger upp arbetet i praktiken för bästa effekt.

 • Framgångsrika metoder som kombinerar inkludering och skolutveckling – så jobbar vi för att höja kompetensen inom NPF i hela skolkommunen
 • Hur utveckla den egna skolans förmåga att organisera skolans stöd så att den stimulerar lärandet för alla och i synnerhet för elever med NPF?
 • Vilka strukturer och undervisningsmetoder behövs för att verkligen ge elever med NPF rätt stöd att klara skolan?
 • Hur skapa en samsyn och nära samarbete mellan bl a pedagoger, kurator och skolsköterska kring eleven på skolan som gör det enklare att göra en planering för stödet?
 • Hur stärker vi hela skolan kring elevers behov – hur sprida större pedagogisk kunskap om olika elevers behov i hela kollegiet?
 • Tillgängligt lärande i hela kommunen – hur organisera och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där elevhälsan kan stödja pedagoger i att klara uppdraget med en likvärdig undervisning för alla

Carina Forsberg, enhetschef och Ann Lindgren, gymnasielärare och projektledare. Centrala Elevhälsan i Norrtälje kommun.Ann är medförfattare till boken ”Autism och adhd i skolan – Handbok i Tydliggörande pedagogik” och har nyligen kommit ut med boken ”Autism och adhd i gymnasiet – Tydliggörande pedagogik”.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Lunch för deltagare till fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Att vända en skola till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 maj, kl 13.30-16.30

Att vända en skola till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete – hur skapa nytänk och utrymme för en mer integrerad elevhälsa och främjande lärmiljöer

Hur skapas en organisation som är mer öppen för reflektion och analys, nytänkande och förändring? Hur går man från att vara en arbetsplats präglad av anmärkningar från Skolinspektionen avseende undervisning, lärande, trygghet, studiero och förutsättningar för lärande, till att bli en skola där elever och personal trivs och mår bra? Hur skapa och behålla ett mer öppet, reflekterande och analyserande förhållningssätt som ibland går utanför ramarna och tar oss vidare i utvecklingsarbetet? Med utgångspunkt i styrdokument och forskning visar denna eftermiddag på konkreta verktyg i utvecklingen av en skola med förebyggande och hälsofrämjande fokus.

Du får lära mer om:

 • Hur man kan analysera skolans verksamhet för att kunna prioritera i utvecklingsarbetet
 • Verktyg som utvecklar skolans organisation, arbetssätt och kompetens för att möta verksamhetens och elevernas behov
 • Hur den samlade elevhälsans arbete kan utvecklas för ökad samsyn och effektivare samverkan
 • Hur elevhälsans arbete kan organiseras för förbättrat samarbete med lärarna
 • Hur skolans arbetsmiljö kan bli trygg och hälsosam

Under ledning av:
Josimar Blanco är beteendevetare och biträdande rektor på Vittra Brotorp med fokus på elevhälsa. Han har erfarenhet av kvalitetsutveckling på huvudmannanivå och uppdrag som barn- och elevombudsman. Malin Valsö är leg. psykolog och författare med erfarenhet från kommunal skola, friskola och kvalitetsutveckling på huvudmannanivå. Hon driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och
lärmiljöer, handledning och fortbildning.

Vi bryter för eftermiddagskaffe ca kl. 14.45

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan