Projektbeskrivning

Digitalt utvecklingsarbete och flexibla
lärmiljöer för framtidens lärande

7-8 december 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm
eller som livesändning på webben

Modern skolutveckling som säkrar kunskapsmålen

 • Digitalt utvecklingsarbete för ökad tillgänglighet för alla elever och på sikt främjar kunskapsutveckling och likvärdighet
 • Moderna lärmiljöer tillsammans med kollegialt lärande som ger fördjupade lärandeprocesser och bidrar till ökad kvalitet i undervisningen
 • Skolledarskap i en digital tid – Styr eller bli styrd – hur utöva ledarskap i en omvärld som ständigt påverkar och utmanar förutsättningarna för verksamheten?
 • Skolbibliotek i samspel med digitala plattformar – praktiskt samarbetskoncept med skolbiblioteksverksamhet som stärker elevernas kunskapsutveckling
 • Att leda en modern skolutveckling med flexibla lärmiljöer – ta oss ifrån digitaliseringsbegreppet som en enskild del
 • Hur bedriva ett systematiskt kvalitets-, utvärderings- och uppföljningsarbete av skolans digitaliseringsinsatser kopplat till läroplaner och kunskapsmål?

Leda lärande i en digitaliserad värld Post Covid

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 8 december

Den digitala transformationens framfart i samband med COVID-19 har bjudit på många nya lärdomar i arbetet med att leda lärande i en digitaliserad värld. Under denna fördjupningseftermiddag lyfter vi fram några av dem som har potential att göra störst skillnad i arbetet med att leda lärande framöver.

Under ledning av: Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan, bland annat som lärare, rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Hon är också författare till böckerna ”Skolledare i en digitaliserad värld” och ”Formativt ledarskap i en digitaliserad värld”. Till vardags arbetar Malin som processledare inom strategi och ledning på Foxway Education.

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning.
Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens och fördjupning 7-8 december 2021

Konferens:
Bokning innan 29:e oktober: 5995 kr
Ordinarie pris: 6995 kr

Digital konferens:
Bokning innan 29:e oktober: 4995 kr
Ordinarie pris: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Digital fördjupning: 1995 kr

Konferens + fördjupning:
Bokning innan 29:e oktober: 6990 kr
Ordinarie pris: 9490 kr

Digital konferens + fördjupning:
Bokning innan 29:e oktober: 5990 kr
Ordinarie pris: 7990 kr

Några röster om Kompetentos konferenser:

”Det har verkligen varit en konferens av mycket hög kvalitet som gett mig många tankar och idéer inför mitt fortsatta arbete”
– Pajala kommun

”Bästa konferensen på länge. Bred kompetens hos föreläsarna från olika ”yrkeskategorier”. Lämnar konferensen med ett leende på läpparna”
– Stockholms stad

”Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning”
– Linköpings kommun

”Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen”
– Borås stad

Talare och praktikfall

Kristina Björn
Leg lärare och utbildningsstrateg, RISE, Research Institutes of Sweden

Emelie Hahn

Förstelärare, Gränbyskolan, Uppsala kommun. Författare och vinnare av Guldäpplet 2020

Stojanka Drinic

Biträdande rektor, Nya Elementar skola, Bromma

Jenny Nyberg

Rektor, Oxievångsskolan Malmö Stad

Sylvana Sofkova Hashem
Professor i digitalt lärande, Högskolan i Halmstad/lektor i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet

Susanne Kjällander
Fil Dr. i didaktik, lektor och lärarutbildare, Stockholms universitet

Sara Carlson

Rektor, Torsviks skola, Lidingö

Maria Schedvin
Utvecklingssekreterare, grundskoleförvaltningen, Malmö stad

Malin Frykman

Processledare inom strategi och ledning, Foxway Education


Konferensprogram

Programdag 1, den 7 december 2021

08.45-09.15 Registrering

09.15-09.20 Ordförande, Malin Frykman, hälsar välkommen till konferensen

09.20-10.30
Skolledarskap i en digital tid – Styr eller bli styrd

Att styra, leda och utveckla skola i vårt digitala tidevarv innebär
att leda både i och för förändring. Att verka i en omvärld som ständigt påverkar och utmanar förutsättningarna för verksamheten.

Så vad är det då som utmanar och påverkar? Vilka krav ställer det på dig som skolledare och chef i ditt ledarskap? Vad är egentligen adekvat digital kompetens för rektorer och skolchefer? Och vad kan du som ledare göra för att stärka verksamhetens förmåga till förnyelse?

Kristina Björn, leg. lärare, utbildningsstrateg och senior projektledare på RISE – Research Institutes of Sweden, enheten Livslångt lärande. Där ansvarar hon bl.a. för RISE Partnerskap för digitalisering och lärande. Partnerskapet, som involverar nio skolhuvudmän, samverkar kring tillämpad forskning och utveckling för att främja digitalisering, utbildning, undervisning och lärande. Kristina ansvarar också för RISE utbildning ”Leda förnyelse – Innovation i skolan”, leder forskningsprojekt och bidrar i samverkansprojektet Skola hemma.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.30
Skolbibliotek i samspel med digitala plattformar – praktiskt samarbetskoncept med skolbiblioteksverksamhet som stärker elevernas kunskapsutveckling

 • Hur kan skolbiblioteket vara en del i skolans verksamhet i syfte att arbeta läsfrämjande och med det språkliga utvecklingsarbetet?
 • Hur integrera samarbetet med skolbibliotek utifrån vad läroplanen säger om digital kompetens?
 • Hur kan skolbibliotekets verksamhet fungera som en katalysator vid skolans digitaliseringsarbete?

Rektors ansvar för att skapa moderna lärmiljöer som tillsammans med kollegialt lärande skapar fördjupade lärandeprocesser och bidrar till ökad kvalitet i undervisningen

 • Hur skapar du förutsättningar för strukturer och organisering av kollegiala lärprocesser som främjar att alla medarbetare och professioner kan bidra i det systematiska kvalitetsarbetet?
 • Hur stödjer och organiserar du organisationen så att förmåga och förhållningssätt kring ett undersökande och digitaliserat förhållningssätt stärks?
 • Hur skapar du som rektor samverkansformer lärare emellan som främjar elevernas kunskapsutveckling och där digitaliseringens påverkan på undervisningen tillsammans med förutsättningar för kollegialt lärande integreras i en gemensam skolutvecklings- och lärandeprocess?
 • Hur är det möjligt att mäta och utvärdera att kollegiala arbetssätt konkret ger effekt samt eventuella brister eller vanliga misstag som behöver justeras?

Maria Schedvin arbetar som utvecklingssekreterare på grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Där arbetar hon med att stödja skolorna i deras utvecklingsarbete med skolbiblioteken. Hon har lång erfarenhet av att utveckla och driva skolbiblioteksverksamhet som skolbibliotekarie vilket genererat flera utmärkelser i DIK:s Skolbibliotek i världsklass. 2020 släppte hon boken ”Hållbar skolbiblioteksutveckling” (Gleerups).

Jenny Nyberg är erfaren rektor som byggt strukturer kring att organisera för kollegialt kollektivt lärande. För en framgångsrik verksamhet är de tre F:en grunden för allt utvecklingsarbete: Förutsättningar, Förhållningssätt, Förmåga. Jenny är författare till boken ”Organisera för en digital skola” där hon beskriver
skolbiblioteket och digitaliseringens processer som en viktig ledstång i detta arbete. Jenny erhöll 2020 skolledarpriset Ung Skolledare på skolledargalan Skola21.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.40
Digitalt utvecklingsarbete i samverkan – forskning och praktik som kritiska partners för ökad didaktisk metakunskap

 • Vad behöver elever lära sig för att klara framtidens krav – vad ställer det för krav på ledarskap och organisation?
 • Hur förbereder vi för en undervisning där eleven ges förutsättningar till att utveckla och driva sitt eget lärande?

 • Hur skapar vi förutsättningar och handlingsutrymme för ett systematiskt förändringsarbete i undervisning och lärande utifrån flexibla rumsliga och digitala ramar?
 • Hur utvecklar vi en gemensam förståelse och metakunskap för kvalité och mervärde i undervisning i flexibla lärmiljöer?
 • Hur kan forskning och praktik stötta varandra?

Sylvana Sofkova Hashemi är professor i digitalt lärande vid Högskolan i Halmstad och lektor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Sylvana har lång erfarenhet av att bedriva praktikutvecklande skolforskning utifrån ett digitaliseringsperspektiv och har bl.a. utvecklad en konceptuell modell för planering, genomförande och utvärdering av undervisning med digital teknik, kallad tanketärningar. Sylvana är också redaktör till böckerna ”Digital kompetens för lärare” och ”Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö”.

14.40-15.00 Eftermiddagskaffe

15.00-16.20
Fokus fysiska lärmiljöer och digitala plattformar – från klassrum och lärsituation till ett livslångt lärande
Undervisningslokaler och pedagogik i ett nutidsperspektiv

 • Hur organisera och möjliggöra att fysiska lärmiljöer fungerar tillsammans med digitala plattformar? Hur stärker den moderna tekniken lärandet på alla nivåer?
 • Hur utgå från skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag, samt internationaliseringsuppdraget för att skapa en skola och lärande som ligger i tiden?
 • Hur arbeta med flexibla lärmetoder i klassiska fysiska lärmiljöer – hur skapar du goda förutsättningar för ett modernt lärande som ligger i tiden trots traditionella lokaler?

Emelie Hahn är förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt lärare på Gränbyskolan i Uppsala kommun. Hon är eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR, och tillsammans med Charlotta Granath aktuell med handboken ”Världen i klassrummet – från det lokala till det globala”. Emelie är vinnare av Guldäpplet 2020, den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språkundervisning European Language Label och pedagogpriser.

16.20 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, 8 december 2021

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-08.20 Ordförande, Malin Frykman, inleder konferensen

08.20-09.20
Att leda en modern skolutveckling med flexibla lärmiljöer – ta oss ifrån digitaliseringsbegreppet som en enskild del

 • Vad krävs av dig som rektor att leda skolutveckling i enlighet med nya kursplaner som träder i kraft 2022?
 • Adekvat digital kompetens – vad är det?
 • Hur väljer du rätt arbetsstrategi med tydliga mål samt engagerar dina medarbetare till ökad tillit, att leda sig själva, våga prova nytt och inte vara rädd att misslyckas
 • Hur skapar du de bästa förutsättningarna i ditt ledarskap till att ständigt bedriva förbättringsarbete utifrån aktuella och moderna lärmiljöer där digitala plattformar är en naturlig del?

Stojanka Drinic arbetar som biträdande rektor i Stockholm stad på Nya Elementar i Bromma. Stojanka fick utnämningen Årets digitaliseringsledare 2020 och arbetar aktivt med det tillitsbaserade ledarskapet och de högaktuella lärmiljöfrågor som ständigt förändras i det samhälle vi och våra elever lever i idag.

09.20-09.40 Förmiddagskaffe

09.40-10.50
Ledarskap och lärande i föränderliga tider

 • Avgörande faktorer som möjliggör moderna lärmiljöer – hur kan ”digitaliseringsledaren” i skolan skapa ett dynamiskt mindset och ett förändringsarbete i 7 steg?
 • Hur maximera nyttan av verktygen fullt ut som säkerställer lärande- och kunskapsmålen hos eleverna?
 • Hur säkra att pedagoger och övriga medarbetare har samma målbild och syn på när analogt respektive digitala hjälpmedel används?

Susanne Kjällander är Fil Dr. i didaktik, lektor och lärarutbildare på Stockholms Universitet. Hon har i 15 års tid forskat om barns lärande i digitala miljöer samt om pedagogers och rektorers didaktiska design med digitala verktyg. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten samt


skrivit många böcker om digitalisering på vetenskaplig grund. Kjällander är en ofta anlitad föreläsare som har flera forskningsprojekt om digitala verktyg i utbildning.

10.50-11.00 Bensträckare

11.00-12.30
Systematiskt kvalitets-, utvärderingsoch uppföljningsarbete av skolans digitaliseringsinsatser kopplat till läroplaner och kunskapsmål

 • Hur bedriver du ett kontinuerligt uppföljningsarbete som identifierar medarbetarnas kortsiktiga och långsiktiga behov av kompetensutveckling för att hålla sig uppdaterad inom moderna lärmiljöer och ny teknik?
 • Kvalitetsarbete i praktiken i en snabbrörlig omvärld – var är vi? vart ska vi? hur gör vi? hur blev det?
 • Hur går du som skolledare praktiskt tillväga för att utforma, leda och följa upp din skolas kvalitet och likvärdighet?

Sara Carlson är rektor för Torsviks skola på Lidingö sedan 2017. 2020 uppnådde Lidingö Sveriges högsta genomsnittliga meritvärde och utsågs till årets digitaliseringskommun. Sara har arbetat som skolledare i Danderyd, Sollentuna och nu på Lidingö. Poängen är att ha en tydlig målbild och plan för att
komma dit. Små justeringar och fokus på att alla skall lyckas ger resultat.

12.30-13.30 Gemensam lunch för deltagare till fördjupningseftermiddagen

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Leda lärande i en digitaliserad värld Post Covid”


Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 8 december kl 13.30-16.30

Leda lärande i en digitaliserad värld Post Covid

Den digitala transformationens framfart i samband med Covid-19 har bjudit på många nya lärdomar i arbetet med att leda lärande i en digitaliserad värld. Under denna fördjupningseftermiddag lyfter vi fram några av dem som har potential att göra störst skillnad i arbetet med att leda lärande framöver. Vi inleder med att ta avstamp i den lärande organisationens struktur och utforskar hur vi behöver designa den för att få till bästa möjliga samspel mellan de analogt och digitalt. Med utgångspunkt i det kopplar vi sedan på olika konkreta arbetssätt och metoder för att leda lärande.

Du kommer bland annat få möjlighet att lära dig mer om:

 • Hur året med distansarbete och distansundervisning världen över har påverkat framtidens arbetsplatser, skolans uppdrag och varför arbetet med att leda lärande i en digitaliserad värld har blivit ännu viktigare nu
 • Hur du designar en s.k. hybrid lärande organisation där de analoga och digitala delarna i arbetsorganisationen och utvecklingsorganisationen samspelar på ett sätt som skapar mervärde i verksamheten
 • Konkreta sätt att använda teknikens möjligheter för att distribuera ledarskap och aktivera medledare i organisationens förbättringsarbete
 • Olika typer av forskningsbaserad kompetensutveckling som är särskilt användbara i en digitaliserad värld
 • Konkreta tips på hur du kan använda digitaliseringens möjligheter för att leda lärande formativt
 • Hur du kan göra för att systematisera din omvärldsbevakning med hjälp av teknik
 • Grunderna i data stödd skolförbättring och hur du kan använda data för att följa och leda lärande

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45

Under ledning av:

Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan, bland annat som lärare, rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Hon är också författare till böckerna ”Skolledare i en digitaliserad värld” och ”Formativt ledarskap i en digitaliserad värld”. Med en gedigen och bred erfarenhet av skolledarskap, formativt lärande och digitalisering kommer hon utmana våra tankar kring att leda lärande i en digitaliserad omvärld. Till vardags arbetar Malin som processledare inom strategi och ledning på Foxway Education.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

 

Anmälan