Projektbeskrivning

Differentierad undervisning
och optimala lärmiljöer

 17-18 mars 2022

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som livesänd digital konferens

 

Metoder för alla elevers lärande i det tillgängliga klassrummet

 • Differentierad lektionsplanering med fokus på elevens behov, gemenskap och delaktighet – nya möjligheter till en undervisning som når alla elever
 • Universell Design för Lärande – hur utforma undervisningen med eleverna som experter på sitt eget lärande?
 • Kollegiala möten och reflektioner för en mer differentierad och meningsfull undervisning i klassrummet
 • Verktyg som får fler pojkar att lyckas i skolan – avgörande faktorer som optimerar prestationer hos pojkar
 • Innovativ design för lärande – skapa en tillgänglig undervisning för bildning, välbefinnande, kunskap och kompetens
 • Kooperativt lärande – inkluderande undervisning där eleverna blir en viktig lärresurs för varandra
 • Öka elevers engagemang till lärande – hur skapar vi trygga relationer, fungerande kommunikation och motiverande sammanhang i skolan?

Fysiska lärmiljön och differentierad undervisning – lärmiljöer som främjar kommunikation, nyfikenhet, engagemang, kreativitet och samarbete 

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 18 mars:

Den fysiska lärmiljön påverkar både elevernas fokus, uthållighet, kreativitet och samarbete. Under denna fördjupningseftermiddag delar Malin Valsö, Elevhälsokonsulterna, med sig av forskning om vilka lärmiljöer som stöttar vilka typer av lärsituationer, och hur vi med enkla medel kan utveckla befintliga lärmiljöer, skapa flexibla fysiska lärmiljöer och prioritera när det finns många olika behov.

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 17-18 mars 2022

Konferens på plats:
Bokning innan 28 januari: 5 995 kr
Bokning innan 25 februari: 6 995 kr
Ordinarie pris: 6 995 kr

Fördjupningseftermiddag på plats:
Bokning innan 28 januari: 2 495 kr
Bokning innan 25 februari: 2 495 kr
Ordinarie pris: 2 495 kr

Konferens + fördjupningseftermiddag på plats:
Bokning innan 28 januari: 6 990 kr
Bokning innan 25 februari: 7 990 kr
Ordinarie pris: 9 490 kr

Webbsändning konferens
Bokning innan 28 januari: 4 995 kr
Bokning innan 25 februari: 5 995kr
Ordinarie pris: 5 995 kr

Webbsändning fördjupningseftermiddag:
Bokning innan 28 januari: 1 995 kr
Bokning innan 25 februari: 1 995 kr
Ordinarie pris: 1 995 kr

Webbsändning konferens + fördjupningseftermiddag på webben:
Bokning innan 28 januari: 5 990 kr
Bokning innan 25 februari: 6 990 kr
Ordinarie pris: 7 990 kr

Så här tycker några av våra tidigare deltagare från våra konferenser:

”Jättefint hur delarna bildade en genomtänkt övergripande helhet. Välplanerad och organiserad konferens med tillfälle att träffa kollegor från hela landet. Roligt, lärorikt och inspirerande! Längtar till att utveckla arbetet på mina skolor!”

”Mycket proffsigt! Min fjärde konferens hos er och har aldrig varit besviken”

”Mycket bra att det varvades både teori, forskning och praktiska idéer och övningar i klassrummet”

”Bra och kunniga föreläsare som har god kunskap om vilka framgångsfaktorer som gynnar alla elevers lärande i skolan”

”Bra exempel, praktiskt nära, konkreta och djupa genomgångar. Spännande föreläsare”

Talare och praktikfall

Sirkka Persson
Fd rektor, verksamhetsutvecklare och coach (ICC), EduCo

Liz Fristedt
Leg lärare och utbildningskonsult, KL-utbildning

Ambjörn Furenhed
Förstelärare, Folkungaskolans gymnasium, Linköping

Maria Glawe
Förstelärare och speciallärare, Söderslättsgymnasiet,Trelleborg

Fredrik Zimmerman
Forskare/lektor, Barn och ungdomsvetenskap, Högskolan i Borås

Linn Hörnfalk

Förstelärare, Mellanhedsskolan, Malmö

Cenita Högberg Embretsén
Specialpedagog, Celsiusskolan, Edsbyn

Malin Valsö
Leg. psykolog, utvecklingsstrateg, sakkunnig fysisk lärmiljö, Elevhälsokonsulterna

Anna Klockar
Leg. lärare och skolutvecklare, SkolbyrånLeg. lärare och skolutvecklare, Skolbyrån

Mia Vestman
Leg. lärare och skolutvecklare, Skolbyrån


Konferensprogram

Programdag 1, den 17 mars 2022

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Från en undervisning med extra anpassningar till en undervisning där alla elever kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar
Nya strukturer och förhållningssätt som stödjer och utvecklar differentierad undervisning

 • Hur få alla medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet i att gå från en undervisning med individfokus till en undervisning med gruppfokus? Hur skapar man en arbetsmiljö som stimulerar kollektiva lärdomar och fördjupad reflektion?
 • Hur får du lärare att bli mer självreflekterande med ökad flexibilitet och en vilja att göra omtag på sin undervisning?
 • Hur utforma generella strategier och anpassningar för alla elever redan i planeringen, som ökar elevernas möjligheter att lyckas och leder till färre elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd?

Sirkka Persson har tillbringat under en stor del av sitt arbetsliv i skolans värld. Drygt 18 år som rektor, 10 år av dem i ett av Sveriges särskilt utsatta områden Ronna-Geneta. under många år delägare och huvudman för Kringlaskolan i Södertälje. Sirkka har alltid tyckt att det är inspirerande och givande att kunna bidra till andra och att se både människor och organisationer växa och utvecklas. Därför arbetar hon idag främst med verksamhetsutveckling, handledning och coaching.

10.10-10.30 Förmiddagskaffe

10.30-11.30
Kooperativt lärande och kamratlärande – inkluderande undervisning där eleverna blir en viktig lärresurs

 • Vad är kooperativt lärande och hur kan metoden bidra till att främja lärande och göra undervisningen mer meningsfull för eleven?
 • Hur utformar du din undervisning med kooperativa verktyg för att främja interaktionen mellan eleverna?
 • Hur bidrar kooperativt lärande till att alla elever aktiveras mer i klassrummet och ges större utrymme att komma till tals?
 • Framgångsrika exempel på hur man får en sammanhållen undervisning i ett klassrum med elever med olika kunskapsnivåer

Liz Fristedt är legitimerad lärare med många års erfarenhet av undervisning och skolutveckling. Hon jobbar idag som utbildningskonsult och skräddarsyr kompetensutbildningar i Kooperativt lärande (KL) mot skola, förskola och fritidshem. Hon har ett stort engagemang för lärares och elevers utveckling och hållbarhet och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv genom att väva ihop KL med skolans andra fokusområde såsom värdegrund, trygghet och studiero, ledarskap, inkludering, språkutvecklande arbetssätt, bedömning samt rörelse och hälsa.

11.30-11.40 Bensträckare

11.40-12.30 Liz fortsätter…

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30
Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan
Fredrik har under en längre tid forskat kring frågan varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor i skolan. Han har studerat skolor där betygsklyftan är stor mellan könen och vad
detta kan bero på. Men framförallt har han gjort studier på skolor som lyckats minska skillnaderna i betyg genom att skapa en skolvardag som är gynnsam för både flickor och pojkar. I
sin forskning har Zimmerman haft fokus på vad lärare gör som bidrar till skapandet av en pluggkultur bland pojkar.

 • Varför är pojkars meritvärden på gruppnivå sämre än flickors?
 • Hur har skolor arbetat som ökat prestationerna hos pojkar?
 • Hur hjälper lärare pojkar att bli bättre på att planera och genomföra sina studier (studieteknik)?
 • Vad är viktigt att tänka på i klassrummet för att få pojkar att se skolan som en framkomlig väg i livet?
 • Vad har forskning funnit som hjälper att vända en negativ syn på skolan bland pojkar?

Fredrik Zimmerman är forskare i Barn och ungdomsvetenskap och jobbar som lektor vid institutionen för pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås.

14.30-14.50 Eftermiddagskaffe


14.50-15.50
Kollegiala möten och reflektioner för en mer varierad och differentierad undervisning i klassrummet

 • Hur skapa en naturlighet och ett arbetsklimat i att kritiskt granska sitt eget och andras arbetssätt genom konstruktiva synpunkter, förslag och lösningar?
 • Hur sätta upp gemensamma mål för klassrumsobservationer med fokus på en undervisning för alla elever – förarbetet med gemensamma kriterier för observation, genomförande och uppföljning
 • Hur tar du utvecklingsprocessen vidare utifrån observationer så att den blir till nytta för lärare och elever?

Ambjörn Furenhed är förstelärare med inriktning mot kollegialt lärande på Folkungaskolans gymnasium i Linköping. Han undervisar i filosofiämnesdidaktik på Linköpings Universitet samt föreläser och handleder skolpersonal i utvecklingsarbete med fokus på engagemang och meningsfullt
lärande. Ambjörn är författare till boken Effektiv undervisning, meningsfullt lärande (NoK 2016, med Simon Hjort).

15.50-16.00 Bensträckare

16.00-17.00
Differentierad lektionsplanering/undervisning med färre anpassningar och mer fokus på gemenskap och delaktighet

 • Hur utgår jag från elevernas behov i min lektionsplanering?
 • Hur förhåller du dig till en grupp som har olika behov?
 • Hur gör du ett omtag om det behövs; dvs har ett kritiskt synsätt på vad som fungerar och inte fungerar för att kunna ställa om utifrån vad elevgruppen behöver?
 • Hur riggar och designar du en lektion som ger förutsättningar för alla?
 • Hur blir du mer lyhörd för att se vad som landar hos eleverna – vilken undervisningsmetod går hem hos din klass?
 • Hur analysera hur lektionsplaneringen fungerar och utvärderar vart eleverna befinner sig i lärandeprocessen – nödvändiga reflektioner som är avgörande för fortsatt lektionsplanering som når fram

Linn Hörnfalk arbetar som förstelärare på Mellanhedsskolan där hon driver skolans arbete för en mer differentierad undervisning. Hon är också ute och föreläser om ämnet och bloggar på Pedagog Malmö.

17.00 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 18 mars 2022

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.20
Elevers engagemang till lärande – hur skapar vi trygga relationer, fungerande kommunikation och motiverande sammanhang i skolan?

 • Hur motiverar du eleven i lärandet, och vad är motivation?
 • Vad kännetecknar goda och förtroendefulla relationer mellan eleven och skolans personal, och hur skapar du sådana?
 • Hur kan du planera med utgångspunkt från elevens perspektiv och därigenom gynna lärandet?
 • Vilken betydelse har kommunikation och språk som verktyg för att skapa förtroendefulla relationer?
 • Hur stöttar vi elever som upplevt misslyckande, eller varit frånvarande från skolan – så att de får tillbaka sin motivation och sitt självförtroende?

Anna Klockar och Mia Vestman är legitimerade lärare och skolutvecklare med lång erfarenhet av undervisning, organisation och ledarskap. Idag föreläser och handleder de med fokus på skolframgång, hälsa och motivation. Samtidigt arbetar de deltid i skolan för att behålla en anknytning till
verkligheten.

09.20-09.40 Förmiddagskaffe

09.40-10.40
Innovativ design för lärande – skapa en tillgänglig undervisning för bildning, välbefinnande, kunskap och kompetens

 • Hur länkas ett meningsfullt lärande samman med ett framtidsorienterat innehåll och ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i inkluderande och trygga lärmiljöer?
 • Hur designar lärare en undervisning som möjliggör för alla i elevgruppen att lära och utvecklas oavsett förutsättningar?
 • Hur engageras eleverna som aktiva medskapare i undervisningen och designers av sitt eget lärande?
 • Hur kan modellen Learning Design Sequences användas för planering och uppföljning av undervisning och som underlag för att utveckla och förbättra undervisning tillsammans med kollegor?
 • Hur kan lärare arbeta projektinriktat och utveckla innovativ undervisning för en hållbar framtid?

 • Hur kan lärare och elever samskapa för god måluppfyllelse och samtidigt främja hälsa och välbefinnande?

Maria Glawe är leg. gymnasielärare i svenska och grundskollärare (åk 3-9) i svenska, svenska som andraspråk, historia och religion, speciallärare inriktning literacyutveckling samt meriterad förstelärare. Hon har fått en rad utmärkelser för sin undervisning, bland annat Guldäpplet 2018 och årets FN-lärare 2019. Hon är också författare och har skrivit boken Innovativ design för lärande tillsammans med forskaren Staffan Selander

10.40-12.30
UDL Universell Design för Lärande – att planera sin undervisning så att den blir tillgänglig för alla med målet att eleverna blir experter på sitt eget lärande
Handfast stöd och praktiska exempel för ökad tillgänglighet och elevcentrerad undervisningen

 • Att arbeta smartare i klassrummet – utforma undervisningen och ta bort hinder så att lärmiljön passar varje elev
 • Så använder du UDL Guidelines för att motivera, variera och tillgängliggöra undervisningen – strategier som stärker varje elevs lärande
 • Hur motiverar du elever att vilja jobba med det som upplevs som svårt eller tråkigt – metoder som involverar och fångar intresse samtidigt som förmågor tränas
 • Hur kommunicera, organisera och variera arbetsuppgifter så att alla elever kan deltaga utifrån sin egen förmåga och fulla potential:
  – språkligt, konkret och digitalt stödmaterial
  – resonemanguppgifter ur olika infallsvinklar
 • Så kan du använda checkpoints i klassrummet för att nivåanpassa undervisningen

Cenita Högberg Embretsén har närmare 30 års erfarenhet av undervisning och elevhälsoarbete. Som utbildad grundskollärare i sv/So, en fil.mag. i specialpedagogik och speciallärare i språk- läs och skrivutveckling är Cenita i dag verksam som specialpedagog och förstelärare i evidensbaserade inkluderingsstrategier. Cenita är ansvarig för det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolan och driver arbetet med Positivt BeteendeStöd (PBS) och Universell design för lärande (UDL) i verksamheten.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Gemensam lunch för deltagare på temaeftermiddagen


Separat bokningsbar temaeftermiddag den 16 april, kl. 13.30-16.30

Fysisk lärmiljö och differentierad undervisning
– att skapa lärmiljöer som främjar kommunikation, nyfikenhet, engagemang,
kreativitet och samarbete

Den fysiska lärmiljön påverkar både elevernas fokus, uthållighet, kreativitet och samarbete. Under denna fördjupningseftermiddag delar Malin Valsö med sig av forskning om vilka lärmiljöer som stöttar vilka typer av lärsituationer, och hur vi med enkla medel kan utveckla befintliga lärmiljöer, skapa flexibla fysiska lärmiljöer och prioritera när det finns många olika behov. Föreläsning varvas med egen reflektion och diskussion.

Ta del av frågeställningar som:

 • Hur påverkar den fysiska och sociala miljön elevernas förmåga till lärande?
 • Hur påverkar den fysiska miljön samarbete och kreativitet?
 • Hur ska du tänka när det gäller den fysiska miljön i klassrummet för att skapa optimala lärmiljöer vid differentierad undervisning?
 • Konkreta tips på hur du med enkla medel, utifrån befintliga lokaler, kan skapa mer dynamik och kreativitet i lärprocessen genom att använda den fysiska lärmiljön
 • Hur man kan göra för att matcha lektionsplanering och differentierad undervisning med den fysiska miljön
 • Prioriteringsstöd: hur ska man tänka när det finns många olika behov?

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45.

Under ledning av:

Malin Valsö, legitimerad psykolog och författare till boken ”Fysisk lärmiljö: optimera för trygghet, arbetsro och lärande” (Studentlitteratur, 2019). Hon arbetar med utveckling av skolorganisationer och lärmiljöer, bl.a. som sakkunnig avseende fysisk lärmiljö i olika skolbyggnadsprojekt. Malin har erfarenhet som skolpsykolog och har skrivit flera andra böcker, om både neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om hur man skapar välfungerande team.

Program

Klicka på bilden för att ladda ner

Anmälan