Projektbeskrivning

Differentierad och inkluderande undervisning

15-16 april 2021

Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm
eller som webbsänd konferens

 
Nu ger vi ytterligare en chans att ta del av den mycket uppskattade konferensen “Differentierad och inkluderande undervisning”!

Metoder för alla elevers lärande i det tillgängliga klassrummet

 • Hur strukturera en differentierad undervisning utan extra anpassningar som tillvaratar olikheter och främjar delaktighet?
 • Stödjande strukturer och variation i uppgiften som minskar behovet av speciallösningar i klassrummet
 • Hur hitta engagemang och motivation till lärande hos varje elev – avgörande faktorer som skapar involverade och entusiastiska elever i det differentierade klassrummet
 • Verktyg för att analysera elevers behov av ledning och stimulans i lärandeprocessen utifrån sina egna förmågor
 • Hur utmana elever på olika kunskapsnivåer – nya möjligheter att lyckas genom differentiering av uppgifter och aktiviteter
 • Aktiverande undervisning med ett pedagogiskt ledarskap som engagerar hela klassen och stärker lärandet

Speciellt inbjuden: Petri Partanenfil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog 

På spaning efter elevernas förutsättningar i lärandet och variationen i undervisningen – PASS-teorin som verktyg
Undervisningen ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar i lärandet. Men hur kan vi förstå ”olika förutsättningar”, och vad kan det innebära i arbetet med att skapa variation och differentiering i undervisningen? Ta del av en belysande föreläsning som ger dig metoderna.

Differentierad undervisning för särskilt begåvade elever

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 16 april

Fördjupa dig i en eftermiddag om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin kunskapsutveckling. Du får lära dig mer om hur du praktiskt utformar och anpassar dina undervisningsstrategier för särskilt begåvade elever i ett inkluderande undervisningssammanhang.

Under ledning av: Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Verksam som specialpedagog för samtliga åldrar. Författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet”. Medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever”.

OBS! Nu kan du välja mellan att delta i konferensen på plats eller via livesändning.
Observera att anmälan är personlig och endast gäller för en person.
Är ni fler som vill delta i den digitala konferensen behöver varje deltagare göra en egen anmälan.

Datum och pris

Konferens och temaeftermiddag den 15-16 april 2021

Konferens: 6995 kr
Före 19 mars: 5995 kr
Före 22 januari: 5995 kr

Digital konferens: 5995 kr
Före 19 mars: 4995 kr
Före 22 januari: 4995 kr

Temaeftermiddag: 2495 kr

Digital temaeftermiddag: 1995 kr

Konferens + temaeftermiddag: 9490 kr
Före 19 mars: 7990 kr
Före 22 januari: 6990 kr

Digital konferens + temaeftermiddag: 8490 kr
Före 19 mars: 6990 kr
Före 22 januari: 5990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset

Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Sagt om konferensen när den gick av stapeln i oktober:

“Bra föreläsare! Jag blev väldigt “peppad” av detta och fick bekräftelse på att jag tänker rätt i mitt arbete med pedagogerna!”

“Många bra föreläsare som kompletterade varandra på ett bra sätt”

“Fullspäckat program. Bra arrangerat. Noga med tid-bra!”

“Mycket bra anordnat! Suveräna föreläsare”

“Många bra föreläsare och många bra tankar”

“Mycket att ta med sig och mycket som gick att haka i arbetet där vi står”

Talare och praktikfall

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen; Mod och Metod

Agneta Gulz
Professor i kognitionsvetenskap med inriktning lärande och undervisning, Lunds universitet och Linköpings universitet

Pia Vataja
Klass- och speciallärare, Svenska samskolan i Tammerfors, Finland

Eva Larsson
Lärare, rektor och fortbildare, Lectura AB

Mona Liljedahl
Pedagog/gymnasielärare och specialpedagog, författare och föreläsare

Lisa Fohlin
Doktorand i specialpedagogik, Stockholms universitet

Simon Hjort
Gymnasielärare och lektor, Linköpings kommun

Petri Partanen
fil.dr. och specialist i pedagogisk psykologi, leg. psykolog, Skolutvecklarna Sverige


Konferensprogram

Programdag 1, den 15 april 2021

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30
Från en undervisning med extra anpassningar till en undervisning där alla elever kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar
Nya strukturer och förhållningssätt som stödjer och utvecklar differentierad undervisning

 • Hur få alla medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet i att gå från en undervisning med individfokus till en undervisning med gruppfokus?
 • Hur skapar man en arbetsmiljö som stimulerar kollektiva lärdomar och fördjupad reflektion?
 • Hur får du lärare att bli mer självreflekterande med ökad flexibilitet och en vilja att göra omtag på sin undervisning?
 • Hur utmana elever på olika kunskapsnivåer? En av de svåraste utmaningarna men kanske mest intressanta aspekten i konsten att undervisa
 • Hitta generella strategier och anpassningar för alla elever redan i planeringen, så ökar elevernas möjligheter att lyckas och färre elever får behov av extra anpassningar och särskilt stöd

Simon Hjort är i grunden gymnasielärare men arbetar nu som lektor i Linköpings kommun med att utveckla undervisning. Simons forskning är präglad av närhet i klassrummet och en central del av hans uppdrag handlar om ledarskapet i klassrummet och effektiv undervisning. Simon är högaktuell med ny bok ”Från tyckare till tänkare: effektiva undervisningsstrategier” och har även skrivit boken ”Effektiv undervisning, meningsfullt lärande” tillsammans med Ambjörn Furenhed.

10.30-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-12.30
Stödjande strukturer som skapar förutsättningar för en differentierad undervisning
Studier visar att lärare utvecklar differentierad undervisning när de får strukturer, mallar och exempel att förhålla sig till och pröva i den egna undervisningen.

 • Hur kan du utveckla ett kollegialt förhållningssätt till undervisningen som utgår från gruppens behov samtidigt med enskilda elevers förutsättningar?
 • Hur kan du stödja balansgången i att möta olika behov i gruppen?
 • Hur kan du ta reda på vad eleverna i gruppen behöver för att lära och utvecklas?
 • Hur använder du lektioner formativt för att lära känna och möta alla i gruppen?
 • Hur gör du ett omtag om det behövs; dvs har ett kritiskt synsätt på vad som fungerar och inte fungerar för att kunna ställa om utifrån vad elevgruppen behöver?

Helena Wallberg är gymnasielärare och specialpedagog och har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa och arbeta med elevhälsan i skolan. Helena är författare till böckerna ”Formativ bedömning i praktiken”, ”Återkoppling för utveckling”, ”Att sätta betyg” och ”Lektionsdesign – en handbok”. Hon driver också bloggen Det inkluderande klassrummet. Efter en kort period på Skolverket är Helena numera utbildningskonsult och jobbar med frågor om inkludering, bedömning och undervisning på många skolor med fokus på ett gemensamt ansvar och lärande kring dessa viktiga frågor

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30
Differentiering i praktiken – att möta olika behov i klassrummet

 • Hur planerar, skapar och utvärderar du som lärare din undervisning med reflekterande, utmanande och varierande lärandeprocesser för att bemöta elevernas olika behov i klassrummet?
 • Vilka olika aktiviteter kan du som lärare använda i din undervisning för att kunna ge eleverna bättre möjlighet till delaktighet i undervisningen?
 • Hur planerar du en lektion som ger förutsättningar för alla och möter olika behov som finns i gruppen?
 • Vilka viktiga faktorer ska du som lärare ta hänsyn till för att skapa väl sammansatta och flexibla grupperingar i undervisningen?

Pia Vataja är pedagogie magister och speciallärare vid Svenska samskolan i Tammerfors samt projektforskare vid Niilo Mäki Institutet i Jyväskylä. Hon är också doktorand vid Jyväskylä universitet. Pia är en flitigt anlitad föreläsare i Finland både som lärarfortbildare och som timlärare vid Åbo Akademi och
Helsingfors universitet. Hennes föreläsningsteman handlar bland annat om att möta elever med olika behov och hur dessa behov kan bemötas genom differentiering av undervisningen. Pia blev vald till årets speciallärare i Svenskfinland 2018.


14.30-14.50 Eftermiddagskaffe

14.50-15.50
Elevers engagemang och motivation till lärande – undervisning som främjar motivation och lust att lära

 • Tydliga och motiverande mål för elever som är möjliga att följa upp samt ger ökad kunskap
 • Att utgå från elevernas perspektiv i undervisningen
 • Involvering och delaktighet i klassrummet
 • Relationsskapande som gynnar vilja till lärande
 • Hur elever som upplevt misslyckande i skolan kan vinna tillbaka sitt förtroende för både lärare och sin egen förmåga
 • Att uppmuntra eleverna att tänka själva samt skapa höga förväntningar på sig själva

Agneta Gulz leder forskargruppen Educational Technology Group, som arbetar med klassrumsnära, och såväl storskaliga som småskaliga, studier. Gruppens forskning står på två ben (eller orienterar sig efter två mål). Det ena: att bidra till ökad kunskap om lärande och undervisning. Det andra: att bidra till förbättrade lärande- och undervisningspraktiker.

15.50-16.00 Bensträckare

16.00-17.00
Kooperativt lärande – inkluderande undervisning där eleverna blir en viktig lärresurs både för gruppen och den enskilde individen

 • Vad kooperativt lärande är och hur metoden kan bidra till att främja lärande och göra undervisningen mer meningsfull för eleven
 • Hur du kan skapa en inkluderande undervisningsgemenskap där eleverna aktiveras som lärresurser för varandra
 • Hur du utformar din undervisning för att öka alla elevers delaktighet
 • Hur du kan skapa positiva interaktioner mellan elever som stöttar alla till att lyckas
 • Hur du kan strukturera undervisningen utifrån samarbete så att alla elever får chans att bidra utifrån sin förmåga
 • Hur du kan använda elevernas relationer som en positiv kraft som stärker både gruppen och individen

Lisa Fohlin är doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Lisas intresseområden är; specialpedagogik, utbildningspsykologi och social färdighetsträning.

Hon ser mellanmänskliga möten och förtroendefulla relationer som en grogrund för livslångt lärande och utveckling. Kooperativt lärande har varit en grund i hennes undervisning i grundskola, förskola samt på Högskola Dalarna och Stockholms universitet.

17.00 Första konferensdagen avslutas

Programdag 2, den 16 april 2021

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.20
På spaning efter elevernas förutsättningar i lärandet och variationen i undervisningen – PASS-teorin som verktyg

Undervisningen ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar i lärandet. Men hur kan vi förstå ”olika förutsättningar”, och vad kan det innebära i arbetet med att skapa variation och differentiering i undervisningen?

Med utgångspunkter från PASS-teorin, egen forskning och erfarenheter från praktiken kommer Petri att beskriva hur man kan använda PASS-teorin som modell för att analysera elevers behov av ledning och stimulans i lärandet. Hur kan specialpedagog, speciallärare och lärare arbeta tillsammans kring elevers kunskaper och förmågor, elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd, utifrån elevernas utvecklingsområden. Och, vad säger forskningen egentligen om förmågornas roll i lärandet?

Petri Partanen är fil. dr, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Han har omfattande erfarenhet av skolutveckling, handledning och utbildning runt om i Sverige. Han är även forskare på Mittuniversitetet samt på Institute of Education, University College London. Han har skrivit flera böcker inom området barn och ungas hälsa, lärande och utveckling, den senaste boken heter ”Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan”.

09.20-09.40 Förmiddagskaffe

09.40-10.40
Petri Partanen fortsätter….

10.40-10.50 Bensträckare


10.50-12.30
Aktiverande undervisning och det pedagogiska ledarskapet som engagerar hela klassen

 • Undervisningen är superviktig! Vilka konkreta redskap har läraren för att få lektionen att fungera?
 • Hur kan man få alla elever att koncentrera sig och delta? Om elevers upplevelse av delaktighet, rättvisa, engagemang och arbetslust i klassrummet
 • Den undervisningsfria tiden – hur används den?
 • Observation av undervisning lärare emellan – vad kan man lära av att se andra undervisa och vad är viktigt att tänka på och analysera:
  – relationer mellan lärare och elev
  – studiero och möjlighet för elever att komma till tals
  – effektiv lärmiljö och struktur i undervisningen
 • Hur skapa ett arbetsklimat där lärare kontinuerligt analyserar sitt ledarskap med avseende på förhållningssätt, bemötande och undervisning

PRAKTISKT ARBETSMATERIAL:
Du får med dig ett arbetskompendium som kan användas kolleger emellan för att komma igång med professionella samtal om ledarskap och undervisning. Materialet kan exempelvis användas vid uppstart av läroprocesser som går ut på att lärare kan utveckla sin egen undervisning genom att observera när andra undervisar.

Eva Larsson är lärare och rektor, med lång erfarenhet av undervisning i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Sedan några år tillbaka arbetar hon med att handleda yrkesverksamma lärare och har vid det här laget observerat över 500 lektioner. Eva har skrivit böcker för lärare och skolledare om lärarnas ledarskap, bl.a. ”Ordning i klassen – om fostran, arbetsro och trivsel” och ”Stökig klass – rektors ansvar?”. Eva har också skrivit läro- och övningsböcker om betydelsen av ett tydligt ledarskap för att få stopp på mobbningen i skolan.

12.30 Konferensen avslutas

12.30-13.30 Gemensam lunch för deltagare på
temaeftermiddagen


Separat bokningsbar temaeftermiddag den 16 april, kl. 13.30-16.30

Differentierad undervisning för särskilt begåvade elever

Enligt skollagen ska elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ges ledning och stimulans att nå längre (skollagen 3 kap. 2§). Men få vet vilka dessa elever är. Samtidigt som regeringsförklaringen (2019-01-21) slår fast att elever ”som vill ska kunna springa före” och flertal kommuner framarbetar handlingsplaner för denna elevgrupp, går de flesta av dem under radarn och missuppfattas i skolan. Ännu färre får sina undervisningsbehov tillgodosedda eftersom få skolor vet hur man bör tänka.

Den här eftermiddagen handlar om differentierad undervisning för elever med en förmåga att nå längre i sin kunskapsutveckling, även kallade särskilt begåvade och särbegåvade.

Ur innehållet:

 • Vad är begåvning? En forskningsgenomgång
 • Hur inverkar begåvning på lärandet?
 • Hur kan man upptäcka särskilt begåvade elever?
 • Särskild begåvning med utmaningar – Twice Exceptional (2e).
 • Undervisningsstrategier för särskilt begåvade elever i ett inkluderande undervisningssammanhang
 • Organisatoriska strategier för särskilt begåvade elever

Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe ca 14.45.

Under ledning av:

Mona Liljedahl, leg. gymnasielärare i svenska och engelska. Verksam som specialpedagog för samtliga åldrar. Författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017) och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (2018). Medförfattare till Skolverkets handledningsmaterial ”Särskilt begåvade elever” (2015).

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan