Språkstörning och språklig sårbarhet2019-01-14T21:19:39+00:00

Project Description

Språkstörning och språklig sårbarhet

21-22 jan 2019 -Bonnier Conference Center, Stockholm

Anpassade lärmiljöer och inkluderande arbetsmetoder för alla elevers språkliga lärande

 • Generella lösningar och stöd som hjälper alla elevers språkutveckling men i synnerhet elever med språkstörning – visuellt stöd och konkreta anpassningar i klassrummet
 • Språkstörning hos flerspråkiga elever – strategier där den språkliga utvecklingen kan bedömas på båda språken för rätt stödinsatser
 • Säkra konkret och strukturerat stöd utifrån eleven förutsättningar, kunskapskraven och de krav som ställs i klassrummet
 • Framgångsrika arbetsmetoder som stärker begreppsbildningen och ökar ordförrådet – senaste forskningen om klassrumsnära arbete vid språkstörning
 • Språkstödjande insatser i alla ämnen som möjliggör ökat lärande trots språkstörning– forskning och praktiskt tillämpbar vetenskap för ett inkluderande och språkutvecklande arbetssätt

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 22 januari

Effektfullt utvecklingsarbete och handledning kring språkstörning och språklig sårbarhet”

-under ledning av Malin Valsö, leg. psykolog med inriktning på organisations-, kvalitets- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium. Ta del av en inspirerande eftermiddag där du som ger dig praktiska arbetssätt och strategier som tar handledningen och utvecklingsarbetet till nästa nivå. Ta del av strategier om hur du förskjuter fokus från individen till uppdraget och där målet är att utveckla en lärmiljö och undervisning som är tillgänglig för varje elev.

.

Datum

Konferens och fördjupning den 21-22 jan 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 19 december: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 19 december: 7990 kr
Före 26 oktober: 6990 kr

Konferensanläggning

OBS ! ny lokal !! 

Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.  Vägbekrivning till lokalen hittar du här.

Talare och praktikfall

Anna Eva Hellin
Leg. logoped, Karolinska Institutet/Röstkonsultens logopedmottagningar

Ulrika Aspeflo
Leg. logoped, specialpedagog, författare, föreläsare och handledare/konsult

Elin Solli
Leg. logoped, projektledare för projektet ”Att möta elever med språkstörning”, Nacka kommun

Annika Sönnerhed
Leg. logoped, projektledare för projektet ”Anpassad språklig medvetenhetsträning för  barn med språkstörning ”, Nacka kommun

Karin Källström
Specialpedagog och hörselpedagog, Nacka kommun

Anna Strid
Språk-, läs- och skrivutvecklare och samordnare för pedagog- och logopedgruppen, Nacka kommun

Sybille Dillström
Leg. logoped, Talkliniken Danderyds sjukhus, Logopedmottagning Jakobsbergs sjukhus

Nadia Ehn
Bitr. rektor, Brageskolan, Sollentuna kommun

Sara Lindbäck
Speciallärare, Brageskolan, Sollentuna kommun

Pradeepa Jayabalan
Ma/No lärare, Brageskolan, Sollentuna kommunUtvecklingsledare, Kungälvs kommun

Malin Valsö
VD, leg psykolog, skolutvecklare, författare och föreläsare, Elevhälsokonsulterna

Helena Wallberg
Gymnasielärare och specialpedagog, Specialpedagogen; Mod & Metod.  Helena har mer än 20 års erfarenhet av att undervisa och arbeta medelevhälsan i skolan. Helena är författare till böckerna Formativbedömning i praktiken, Återkoppling för utveckling  och Att sätta betyg . Hon driver också bloggen Det inkluderandeklassrummet . Efter en kort period på Skolverket är Helenanumera utbildningskonsult och jobbar med frågor ominkludering, bedömning och undervisning på många skolormed fokus på ett gemensamt ansvar och lärande kring dessaviktiga frågor.


Konferensprogram dag 1 den 21 januari

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.05 Välkommen till konferensen

09.05-10.30 Konkreta och praktiska metoder som stärker begreppsbildningen och synliggör ordförrådet.

Senaste forskningen om klassrumsnära arbete vid språkstörning och språklig sårbarhet.

 • Ordförråd, språkförståelse och läsförståelse – samband och konsekvenser för lärande.
 • Framgångsrika evidensbaserade metoder som ökar begreppsförståelsen – och varför de hjälper!
 • Hur kan du i klassrummet förebygga språklig sårbarhet genom att:
  • Välja ut “rätt” ord.
  • Arbeta med olika typer av visuellt stöd.
  • Lära ut metaspråkliga strategier för självständig ordinlärning.
 • Hur kan stöd i att klassificera och tematisera utöka och fördjupa begreppsförståelsen?

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.20 Språkstörning hos flerspråkiga elever.

 • Hur ser den språkliga utvecklingen ut hos flerspråkiga barn och vilka faktorer gör att bedömning av eventuell språkstörning blir svårare?
 • Hur avgör du om flerspråkiga elever har en språkstörning eller enbart saknar tillräcklig exponering av det svenska språket?
 • Vilka specifika stödinsatser behöver flerspråkiga elever med språkstörningar kontra enspråkiga?
 • Hur kan du snabbt satsa på åtgärder och stöd utan att invänta en diagnos – vilka åtgärder hjälper flerspråkiga barn med språkstörning bäst?

12.20-13.20 Lunch

13.20- 15.10 Generella lösningar och stöd som hjälper alla elevers språkutveckling men i synnerhet de elever som har språkstörning.

Utveckla språkstödjande undervisning i en skola för alla.

 • Hur arbeta med generella anpassningar som är till nytta för flera – visuellt stöd och konkreta anpassningar i klassrummet?
 • Så känner du igen svårigheterna i undervisningen och gör nödvändiga justeringar som hjälper och stöttar i klassrummet?
 • Hur ge konkret och strukturerat stöd utifrån elevens förutsättningar och de krav som ställs i klassrummet.
 • Hur praktiskt använda språket i undervisningen så att det blir tillgängligt för alla elever:
  • strukturer i undervisningen och klassrummet.
  • bearbetning av bl a prov och texter.

15.10-15.30 eftermiddagskaffe

15.30-17.00 Inkludering av elever med språkstörning och språklig sårbarhet i den dagliga verksamheten.

Uppnå bättre resultat med fokus på organisation istället för på enskilda elevers svårigheter.

 • Vilka resurser behövs i skolan för att verkligen möta elevers behov vid språkstörning och språklig sårbarhet.
 • Hur tillrättalägga en god grund för en hel skola att ge adekvat stöd – stödstrukturer vid språkstörning och för elever i språklig sårbarhet.
 • Hur pedagoger kan stödja med rätt synsätt och perspektiv i arbetet och därmed undvika kategoriskt tänkande – visa på vinsterna med anpassad undervisning och motivera till stödjande insatser.
 • Samverkan mellan professioner och elevhälsans roll att arbeta främjande kring elever med språkstörning.
 • Prioritera rätt i utvecklingsarbetet – vad ger effekt och hur nå fram till rektor och pedagogisk personal.

Stödjande matematikundervisning för elever med språkstörning – hur får man till ett ökat lärande med hjälp av bilder, begrepp och digitala verktyg?

 • Öka förståelsen för hur språkstörning kan leda till matematiksvårigheter och hur problematiken hänger ihop.
 • Hur reder du ut vad som skapar problem i undervisningen för att kunna ge adekvat stöd?
 • Hur träna och kompensera för ett svagt arbetsminne vid språkliga och matematiska svårigheter?
 • Hur praktiskt stödja elever i att förstå och lösa problemlösningsuppgifter?
 • Exempel på praktiska arbetssätt och explicit stöd som gör matematikundervisningen tillgänglig för elever med språkstörning.

17.00 Konferensens första dag avslutas

Konferensprogram dag 2 den 22 januari

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.30 Förebyggande och främjande elevhälsoarbete kring språkstörning och språklig sårbarhet.

Fokus på elever med språkstörning i Nacka kommun.

Barn- och elevhälsan i Nacka kommun satsar på ökad kunskap om språkstörning samt insatser och anpassningar för att tillgängliggöra undervisningen för elever med språkstörning. Genom projekten Att möta elever med språkstörning och Anpassad språklig medvetenhetsträning för barn med språkstörning arbetar man med att kartlägga antalet elever med språkstörning, utveckla verktyg för anpassad undervisning samt att få underlag om vilket behov lärare har av stöd och kompetensutveckling. Målsättningen är att öka likvärdigheten och förbättra förutsättningarna för eleverna samt öka elevers delaktighet och måluppfyllelse.

Inom Barn- och elevhälsan i Nacka kommun arbetar pedagogoch logopedgruppen förebyggande och hälsofrämjande. Målet är att utveckla goda lärmiljöer för alla barn och elever när det gäller en språkmedveten undervisning och att förebygga läs- och skrivsvårigheter. De arbetar även med att komplettera och stärka pedagogernas kunskap om språkstörning och dess konsekvenser.

09.30-09.50 Förmiddagskaffe

09.50-11.10 Språkstödjande insatser i alla ämnen som möjliggör språkligt lärande för alla elever trots språkstörningar.

 • Utveckla stödstrukturer som gäller i alla ämnen, även i de ämnen som inte är direkt språkinriktade.
 • Vad skapar svårigheter i klassrummet/lärmiljön för elever som har språkstörning?
 • Hur stötta i alla ämnen med ett avancerat skolspråk, SO, NO, MA?
 • Hur skapa en pedagogisk delaktighet hos alla elever oavsett förutsättningar och språkliga svårigheter?
 • Hur utformas en undervisning som är språk- och ämnesstödjande?
 • Hur arbeta med bild och symbolstöd för att tillgängliggöra språk och kommunikation?

11.10-11.15 Bensträckare

11.15-12.40 Styrdokument, kunskapskrav och bedömning – hur skapa en samsyn och lösningsfokuserat synsätt/arbetssätt i att stötta elever mot målen.

Rättssäkra anpassningar och bedömningar vid språkstörning – hur långt får man stötta eleven i att nå kunskapsmålen?

 • Hur samverkar vi för att bättre förstå varför en elev har svårt att uppfylla kunskapskrav?
 • Hur stöttar vi lärare att omsätta kunskapen om elevens behov till differentierad undervisning?
 • Hur stöttar vi lärare att göra likvärdiga bedömningar när kunskap visas på olika sätt?
 • Vad gör vi om vi inte lyckas leda eleven hela vägen till kunskapskravet för E?
 • Hur kan undantagsbestämmelsen användas och tillämpas praktiskt?

12.40 Konferensen avslutas

12.40-13.30 Lunch för för deltagare till eftermiddagens separat bokningsbara fördjupning ”Effektfullt utvecklingsarbete och handledning kring språkstörning och språklig sårbarhet”

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor