Framtidens Förskola 20192019-01-14T20:16:20+00:00

Project Description

Framtidens Förskola 2019

28-29 januari 2019 – Bonnier Conference Center, Stockholm

Strategier för att leda förskolans utvecklingsarbete

 • Hur designa framtidens förskola utifrån förskolans uppdrag för barnslärande och utveckling?
 • Strategiskt och hållbart ledarskap för förskolans digitalisering – vad krävs av dig som ledare, din personal och verksamhet för att lyckas i utvecklingsarbetet?
 • Så blir läroplanen en metod för förskolans verksamhetsutveckling – stöd och processer som levandegör förskolans uppdrag i praktiken
 • Strategier som mobiliserar förskoleverksamheten att behålla och attrahera kompetens samt öka frisknärvaron
 • Förverkliga förskolans stärkta pedagogiska uppdrag med fokus på undervisningsbegreppet och vad det betyder för framtidens förskola
 • Hur effektivt organisera, anpassa och fördela ansvaret i verksamheten utifrån olika yrkesroller?
 • Skapa förutsättningar för nya arbetssätt som är baserade på forskning och evidensbaserat lärande – undvik att verksamheten vilar på gammal kunskap

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 29 januari

”Framgångsrikt ledarskap i en förskola som är i ständig utveckling och förändring” under ledning av Lars Gustafsson, föreläsare och utbildare.

Följ med på en resa från nuläge till mål och vision där du inspireras, utmanas och får konkreta verktyg för hur du kan förbättra ditt, medarbetarnas och verksamhetens arbete.

Konferens och fördjupning den 28-29 januari 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 31 oktober: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 21 december: 7990 kr
Före 31 oktober: 6990 kr

Konferensanläggning

Bonnier Conference Center,
Torsgatan 21, Stockholm

Talare och praktikfall

Ingrid Pramling Samuelsson
Ingrid är professor vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsfokus är barns lärande i förskolan och förutsättningar för detta. Hon innehar också en UNESCO professur i Early childhood Education and Sustainable Development, och är därför engagerad i internationella frågor om barn. Ingrid belyser och förtydligar förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välmående, lärande och utveckling i förskolan.

Theres Åkerbloom
Theres är utvecklings- och verksamhetsledare samt pedagogisk handledare/processledare med en lång och gedigen erfarenhet och kunskap om förskolan där hon började en gång i tiden som barnskötare för att vidareutveckla sig till legitimerad förskollärare och IKT-pedagog. Hennes fokus ligger på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och förmågorna i våra styrdokument. Theres är dessutom författare och uppskattad föreläsare som drivs av det kollegiala lärandet och styrkan i dela-kulturen. Hon har en plan med det hon gör – en läroplan!

Sven Persson
Sven är professor i pedagogik vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet

Ingegerd Tallberg Broman
Ingegerd är professor i pedagogik vid institutionen för Barn, Unga, Samhälle Malmö universitet.

Vesna Birkedahl
Vesna är personalvetaren som startade egen förskola, Förskolan Viljan, med målet att bli den bästa förskolan i kommunen. Som huvudman och förskolechef står hon upp för förskolans förutsättningar i olika debattartiklar. Som föreläsare vill hon inspirera och dela med sig av egna erfarenheter. Snart kan hon även kalla sig författare då hon skriver en ledarskapsbok.

Tobias Gyllensvärd
Tobias är IT strateg på Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad, där han ansvarar för den digitala utvecklingen i stadsdelens olika verksamheter. Han har flera års erfarenhet av digitalisering inom utbildningssektorn, är föreläsare och utbildare samt har själv varit pedagog i förskolan och grundskolan, samt IKT- och förskoleutvecklare.

Kristina Henkel
Kristina driver OLIKA och utbildar förskolechefer, pedagoger och skolutvecklare i jämställdhet och normkreativitet – för att skapa en jämlik förskola där alla barn känner sig trygga, får en stark självkänsla och kan använda sin fulla potential. Sedan 2004 har hon drivit frågan om barn, jämställdhet och likabehandling. Kristina har gjort filmer och skrivit böcker, bland annat boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två. Boken kallas av många för en ”kokbok för jämställdhet” eller ”genusbibeln för barn”. Ta del av Kristinas erfarenhet och hennes bästa tips för dig som förskolechef.

Inger Björklund
Ingers är förskolechef för ett område med 8 förskolor i Uppsala kommun med ca. 150 anställda och leder ett team med 4 biträdande förskolechefer och en pedagogista. Det som är framträdande i Ingers chefskap är Lärande för hållbar utveckling och interkulturellt- och normkritiskt förhållningssätt. Hon leder sin verksamhet genom vision och verksamhetsidé där viktiga komponenter är demokratiuppdraget och lärandeuppdraget som hon anser är beroende av varandra

Eleine Eksvärd
Retorikexpert, föreläsare och författare. Eleine pratar om hur når du ut och stärker mötet och förtroendet hos föräldrar och personal.


Konferensprogram dag 1, den 28 januari

08.30-09.00 Registering

09.05-10.30 Förverkliga förskolans stärkta pedagogiska uppdrag med fokus på undervisningsbegreppet och vad det betyder för framtidens förskola.

 • Att undervisa i förskolan – vad betyder det i praktiken, hur balansera att förskolan förblir förskola och inte skolifieras?
 • Nyheterna i den reviderade läroplanen – hur tolka förskolans utbildningsuppdrag och undervisning i förskolan?
 • Undervisningstraditioner – vilka finns och hur ska de tillämpas i praktiken?
 • Hur förhålla sig till undervisningsbegreppet i relation till uppdraget om omsorg, lärande och utveckling?
 • Hur gå från en förskoleorganisation som har haft fokus på barns utveckling generellt till en verksamhet med mer specifika innehållsmål kring barns lärande och utveckling?
 • Hur behöver vi tänka nytt och arbeta praktiskt för att förverkliga intentionerna med undervisning i förskolan?

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.30 Använd läroplanen som metod för förskolans verksamhetsutveckling – stöd och processer som levandegör förskolans uppdrag i praktiken.

Hur designar vi framtidens förskola och vilket är förskolans uppdrag för barns lärande och utveckling?

 • Hur bryta ner förskolans läroplan så att det blir en levande metod och stöd för verksamhetsutveckling?
 • Hur utforma målstyrda strukturer, strategier och processer som möter en förtydligad verksamhet utifrån läroplanens mål – backward design.
 • Vad är nytt och vad innebär uppdraget som rektor i kap 2.8?
 • Hur ger vi förskollärarna förutsättningar för att lyckas med sitt undervisningsuppdrag?
 • Hur kan vi arbeta med ett systematiskt kollegialt lärande där vi stärker våra medarbetares samlade kompetens för att öka medvetenheten om förskolans uppdrag? Lära av och med varandra.
 • Lärmiljöer, undervisningsmiljöer, digitala miljöer och arbetsmiljöer – men vilken didaktisk design behöver till för att vi ska kunna hålla i, hålla ut och hålla om varandra och vårt gemensamma uppdrag? En utbildning där vi stärker och utvecklar barnens förmågor och expanderar deras lärande.
 • Vad ska barnen ta med sig från förskolan in till nästa skolform?

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.00 Hur mobilisera förskoleverksamheten för att behålla och attrahera kompetensen och öka frisknärvaron?

Sjukfrånvaron bland förskolans personal är hög och särskilt bland förskollärare har den ökat kraftigt under de senaste åren. Vi ställer denna oroväckande utveckling i relation till förskolans förutsättningar och förändrade uppdrag.

Följande frågor kommer att tas upp i föreläsningen utifrån en nyligen genomförd studie:

 • Vad bidrar till den ökade sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa?
 • Vad utgör dilemman i förskollärares uppdrag?
 • Vilka förebyggande åtgärder framhålls av förskollärare, förskolans ledningsgrupper och HR personal?

15.00-15.20 Förmiddagskaffe

15.20-16.45 En hållbar förskoleorganisation som stöder och anpassas utifrån verksamhetens föränderliga behov – förskolechefens viktigaste uppdrag.

 • Vad krävs för ett framgångsrikt utvecklingsarbete? Strategier för dig som pedagogisk ledare – att tänka nytt och leda förändring. Hinder och framgångsfaktorer.
 • Att leda en värderingsbaserad organisation – hur viktigt är meningsfullhet, stabilitet och tillit? Hur når man dit?
 • Vad är kvalitet och hur uppnår vi det?
 • Kompetensförsörjning, en av de största utmaningarna just nu – hur skall man som chef kunna attrahera, utveckla och behålla personal? Vad är rimligt?
 • Hur kan huvudmannens krav på uppföljning möta pedagogernas behov av ett vardagsdrivet systematiskt kvalitetsarbete? Hur kan ett SKA av pedagoger för pedagoger utformas? Vad behöver du som chef veta?
 • Kommunikation – hur kan man förmedla resultat, sprida och entusiasmera så att verksamheten stöds?

16.45-16.55 Bensträckare

16.55 -17.45 Att leda ett hållbart digitaliseringsarbete i förskolan.

Ta del av konkreta exempel, framgångar och fallgropar för att lyckas med att leda utvecklingsarbetet och implementeringen av moderna digitala arbetssätt.

 • Hur planerar man strategiskt för en digitalisering av sin verksamhet, som håller på lång sikt?
 • Vad krävs av dig som ledare, din personal och verksamhet för att lyckas i utvecklingsarbetet?
 • Vilka processer behöver prioriteras för att det ska bli en digital satsning med fokus på pedagogik och inte teknik?

17.45 Konferensens första dag avslutas

Konferensprogram dag 2, den 29 januari

08.00-08.15 Morgonkaffe

08.15-09.45 100 möjligheter – systematiskt utvecklingsarbete med jämställdhet och likabehandling.

För att skapa förändring krävs en gemensam kunskapsgrund och praktiska metoder. Ta del av Kristina Henkels bästa tips för långsiktig och hållbar förändring.

 • Framgångsfaktorer för arbete med jämställdhet och likabehandling.
 • Systematiskt arbete med värderingar och normer.
 • Rutiner för att jämställdhet och likabehandling ska bli en del av förskolans vardag.
 • Hur förändrar vi beteendemönster med självreflexion för att stärka allas lika värde Att leda, stötta och peppa för praktisk förändring!

09.45-10.05 Förmiddagskaffe

10.05-11.35 Strategier för professionsutveckling, lärande och förändring för en framgångsrik förskoleverksamhet.

Systematiskt utvecklingsarbete utifrån på evidensbaserat lärande och beprövad erfarenhet.

 • Lägga upp strategier och processer för pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Hur du som förskolechef fångar upp forskningen och implementera den i verksamheten?
 • Konkreta metoder för att bepröva våra egna erfarenheter – fånga processerna i vardagen – förtydliga och föra in vetenskapen i det vi gör i det dagliga arbetet.
 • Hur får du arbetslaget att se parallellerna med det de gör i vardagen och i att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete?
 • Professionellt förhållningssätt och professionsspråk i arbetslaget – väcka intresset för nya arbetssätt baserad på forskning och evidens för att undvika att verksamhet vilar på gammal kunskap.
 • Säkerställa vetenskapligheten när vi utvärderar, analyserar och följer upp verksamheten mot de nationella målen.

11.35-11.45 Bensträckare

11.45– 12.45 Framgångsrikt ledarskap genom bemötande och kommunikation – så når du ut och stärker mötet och förtroendet hos föräldrar och personal.

Förmågan att inspirera och kommunicera med andra människor är en egenskap som kännetecknar skickliga ledare. Många beskriver karisma som något man har eller inte har – när sanningen är att du kan ta den. Samtidigt som man ska inspirera sina medarbetare, behöver man även kunna hantera riktigt besvärliga samtal och situationer på ett snyggt sätt. Dom retoriska utmaningarna är många, ett effektivt verktyg är retorik. Elaine Ekswärd ger dig verktygen som gör att du får fram ditt budskap på rätt sätt:

 • Öka din medvetenhet om hur din kommunikation kan vara avgörande för det resultat du uppnår.
 • Strategier och processer för att kommunicera, förankra och verkställa svåra beslut i verksamheten.
 • Vad leder till missförstånd och hur kan de undvikas genom en mer genomtänkt kommunikationsstrategi.
 • När missförståndet uppstått – hur du möter upprörda personer för att komma till ett gemensamt avslut.
 • Hur bättre bemöta människor som kritiserar och inte känner sig trygga, tagna på allvar eller känner sig kränkta.
 • Så påvisar du goda resultat för att få kraft i den dagliga verksamheten och det fortsatta utvecklingsarbetet?

12.45 Konferensen avslutas

12.45-13.30 Lunch för deltagare till fördjupningseftermiddag

13.30-16.30 Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag ”Framgångsrikt ledarskap i en förskola som är i ständig utveckling och förändring”

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor